METODBOK FÖR ELEVHÄLSAN
Elevhälsans medicinska enhet
Vaccinationer 5.6
2017-04-24
HUMANT PAPILLOMVIRUS (HPV)
Program
Den 1 januari 2010 infördes en ny vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Enligt HSLF–FS 2016:51 skall flickor födda 1999 och senare
erbjudas vaccination mot humant papillomvirus, HPV. Vaccinationen skall ges i
årskurs 5 eller 6 vid 10-12 års ålder. I Örebro län påbörjades vaccination av flickor i
årskurs 6 läsåret 2011/2012. Vaccinationen gavs till en början med 3 doser men
sedan 2014 är vaccinet godkänt att ges med 2 doser för åldrarna 9-13 år. Flickor
som fyllt 14 år då första dosen ges ska fortfarande ha tre doser.
Flickor födda 1994 till 1998 har erbjudits HPV-vaccination i en så kallad catch upvaccination utförd av skolhälsovården genom ett samarbete mellan landstinget och
länets kommuner. Denna utökade vaccination avslutades i juni 2013.
Bakgrund
Vaccinationen ger ett skydd mot ett virus som kan orsaka livmoderhalscancer.
Vaccination mot HPV ger cirka 70 % skydd mot de virus som orsakar förstadier, det
vill säga tidigare förändringar, till livmoderhalscancer. Därför är det viktigt att
vaccinationen kompletteras med regelbundna gynekologiska cellprovskontroller som
erbjuds senare i livet. Kombinationen vaccination i unga år och cellprovskontroller i
vuxen ålder ger ett mycket gott skydd mot livmoderhalscancer. Viruset smittar via
sexuell kontakt. Infektionen märks oftast inte och läker vanligen ut av sig själv. En
liten del av alla som smittas får en långdragen infektion under många år och då finns
en risk att cellförändringar i livmoderhalsen uppkommer. Vaccinet skyddar bäst om
det ges före eller så snart som möjligt efter sexualdebuten.
Vaccinerna Gardasil och Cervarix är vacciner för prevention av höggradig
cervixdysplasi och cervixcancer orsakade av HPV typ 16 och 18. Gardasil ger också
skydd mot HPV typ 6 och 11 som kan orsaka genitala vårtor, kondylom.
Preparat
Gardasil.
Metod
För flickor till och med 13 års ålder ges två doser. Flickor som fyllt 14 år då första
dosen ska ges ska ha tre doser. Tre doser rekommenderas också vid
immunsuppression. Vaccinet ska ges under årskurs 5 eller 6 enligt det nationella
vaccinationsprogrammet. I kommunerna i Örebro län ges vaccinationen i årskurs 6.
1
METODBOK FÖR ELEVHÄLSAN
Elevhälsans medicinska enhet
Vaccinationer 5.6
2017-04-24
Rekommenderat intervall mellan doserna är:
Vid 2-dos: 6 månaders intervall mellan dos 1 och dos 2. Intervallet får inte vara
kortare än 6 månader. Båda doserna skall ges inom 13 månader.
Vid 3-dos:
2 månaders intervall mellan dos 1 och dos 2.
4 månaders intervall mellan dos 2 och dos 3.
Intervallet mellan dos 1 och dos 2 skall vara minst 1 månad och högst 3 månader.
Intervallet mellan dos 2 och dos 3 rekommenderas vara 4 månader, men högst 6
månader. Alla 3 doserna bör ges inom ett år.
Om intervallen avviker från detta krävs läkarordination. För övrigt får
skolsköterskorna ordinera vaccinet enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. Alla
doserna ges med samma vaccin.
För att lättare kunna bedöma om eventuella biverkningar uppträder är det lämpligt att
inte kombinera HPV-vaccin givet inom ramen för det allmänna programmet i årskurs
6 med andra vaccinationer.
Vaccinet ges som intramuskulär injektion i musculus deltoideus i överarmen med
separata doser enligt ovan om 0,5 ml vardera (förfylld spruta).
Vaccinet får inte ges intravaskulärt. Skakas väl före användning. Förvaras i kylskåp
(2C - 8C). Får inte frysas. Förvara injektionssprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.
Kompletterande vaccination
Flickor födda 1999 och senare erbjuds kompletterande vaccination mot HPV om de
inte haft möjlighet att delta vid ordinarie vaccinationstillfälle i årskurs 6. Om flickan
fyllt 14 år då vaccination påbörjas ges 3 doser. Om behov finns kan HPV-vaccin ges
samtidigt som annat vaccin i ett kompletteringsprogram.
Kontraindikationer och försiktighet







Akut infektionssjukdom med allmänpåverkan och kroniska infektioner i aktivt
skede.
Ökad risk för allvarlig överkänslighetsreaktion. Se PM 5.3.
Dåligt allmäntillstånd och/eller allvarlig undernäring.
Kroniska sjukdomar med nedsatt infektionsförsvar. Exempel leukemi, maligna
tumörer, hypogammaglobulinemi och andra immundefekter.
Behandling med kortikosteroider, strålning och/eller immunosuppressiva farmaka.
Försiktighet till barn med trombocytopeni eller koagulationsrubbning.
Graviditet.
Diskutera med skolläkaren och/eller behandlande läkare vid behov.
2
METODBOK FÖR ELEVHÄLSAN
Elevhälsans medicinska enhet
Vaccinationer 5.6
2017-04-24
Biverkningar



Mycket vanliga: Smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället. Muskelvärk och
huvudvärk.
Vanliga: Feber, illamående, kräkning, diarré, klåda, utslag, ledvärk.
Mindre vanliga: Yrsel, övre luftvägsinfektion, förhårdnad eller domning vid
stickstället.
Eventuella biverkningar anmäls till Läkemedelsverket enligt PM 5.1. Kopia på
biverkningsrapport gällande HPV-vaccination skickas efter vårdnadshavares
samtycke till skolöverläkaren.
Rekvisition
Gardasil rekvireras från MSD (distribueras av Tamro). Öppet helgfria vardagar 8.0016.30. Tfn 0771-515 100. Fax 0771-515 101. E-post [email protected]
Ansvaret för vaccinkostnaden ligger på regionen. Uppge därför följande uppgifter när
ni beställer vaccinet: Ert kundnummer, antal doser, referens 170-AOL005. Detta
gäller alla kommuner samt friskolor i Örebro län. Vaccinet distribueras till respektive
skola som för andra vacciner.
Registrering
Vaccinationerna dokumenteras på vanligt sätt i journalen. HPV-vaccination i årskurs
6 ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och ska därför också
rapporteras till Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister. För Örebro kommuns
räkning sker detta automatiskt via uppkopplingen mellan ProReNata och
vaccinationsregistret. Kort information om vaccinationsregistret finns i informationen
till hemmet om vaccinationen.
Praktisk arbetsgång
Det är lämpligt att påbörja vaccination mot HPV redan i början av höstterminen för att
hinna ge doserna under ett och samma läsår.
Inför vaccination skickas följande material hem till varje flicka:
 PM 5.6.1 Information till vårdnadshavare om vaccination mot HPV för flickor i
årskurs 6 inklusive samtyckesblankett
 Folkhälsomyndighetens faktablad Vaccination mot HPV för flickor som finns att
hämta på Folkhälsomyndighetens hemsida under länk nedan.
På Folkhälsomyndighetens hemsida finns informations- och utbildningsmaterial för
hälsovårdspersonal. Där finns också informationsmaterial för vårdnadshavare, bland
annat i form av faktablad om vaccination mot HPV för flickor, finns på flera språk.
Dessutom finns en nationell samtyckesblankett på olika språk.
Folkhälsomyndigheten - Informationsmaterial om HPV
3
METODBOK FÖR ELEVHÄLSAN
Elevhälsans medicinska enhet
Vaccinationer 5.6
2017-04-24
Efter varje vaccination skickas blankett 5.6.2 (dos 1), respektive 5.6.3 (dos 2) hem.
Då 3-dos ges skickas efter varje vaccination blankett 5.6.4 (dos 1), 5.6.5 (dos 2)
respektive 5.6.6 (dos 3) hem.
Samtycket för vaccination gäller för alla doserna. Därför behöver man stämma av
hälsotillståndet inför kommande doser vilket kan göras med checklistan nedan.
Checklista inför vaccination med dos 2 och i förekommande fall dos 3:
 Är du frisk?
 Har ditt hälsotillstånd förändrats sen förra vaccinationen?
 Hur gick förra HPV-vaccinationen?
 Kan du vara gravid? (om äldre flickor vaccineras)
4