Yhtenäiskouluseminaari, Mikkolan koulu, Vantaa 30

1
UTVECKLING AV MÅNGKULTURELLA FÄRDIGHETER I SKOLAN
PLAN FÖR UTVECKLING AV MÅNGKULTURELLA FÄRDIGHETER
2007
HK 28.-29.8.2007
PLAN FÖR UTVECKLING AV MÅNGKULTURELLA FÄRDIGHETER
1. Värdegrund
2. Ordnande av undervisningen i skolan/kommunen
3. Mottagande av eleven och elevens familj
4. Utvecklandet av tolerans och goda etniska förhållanden, ökande av kännedomen om olika språk och kulturer och
främjande av kontakterna mellan de kulturella minoriteterna och majoritetskulturen
5. Utvecklande av en mångkulturell identitet hos elever med annan språk- och kulturbakgrund
6. Främjande av inlärningsmöjligheterna för olika språk- och kulturgrupper
7. Utvecklande av ett mångkulturellt samarbete mellan skola och hem
8. Utvecklande av ställningen för personal med annan språk- och kulturbakgrund
2
1. Värdegrunden: likabehandling, jämställdhet, kulturell mångfald
Grundlagen 6 §

Alla är lika inför lagen.

Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd
eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

Barn skall bemötas som jämlika individer och de skall ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem
själva.

Jämställdhet mellan könen i samhällelig verksamhet och i arbetslivet främjas enligt vad som närmare bestäms genom lag,
särskilt vad gäller lönesättning och andra anställningsvillkor.
Lagen om likabehandling, trädde i kraft 1.2.2004

Syftet är att främja och trygga likabehandling samt att effektivisera rättsskyddet för den som utsatts för diskriminering.

Lagen är förpliktande för alla myndigheter; myndigheterna skall utarbeta en likabehandlingsplan.

Ingen får diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt,
hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

Det är viktigt att identifiera diskriminering, planera åtgärder för att avhjälpa diskrimineringen och följa upp genomförandet av
åtgärderna.
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004
 Värdegrunden i den grundläggande utbildningen är de mänskliga rättigheterna, lika värde, demokrati, vilja att bevara naturens
mångfald och omgivningens livskraft och vilja att slå vakt om den kulturella mångfalden.
 I undervisningen skall de nationella och lokala särdragen beaktas, liksom nationalspråken, de två folkkyrkorna, samerna som ett
ursprungsfolk och de nationella minoriteterna. I undervisningen beaktas att den finländska kulturen idag blir allt mångsidigare
tack vare invandrare från olika kulturer.
3



Undervisningen skall vara ett stöd då elevens kulturella identitet utformas. Undervisningen skall även stödja elevens delaktighet
i det finska samhället och i en värld som blir allt mer global. Skolan skall också främja tolerans och förståelse för andra kulturer.
Med hjälp av den grundläggande utbildningen främjas jämställdhet mellan områden och individer.
Den grundläggande utbildningen skall stödja varje elevs språkliga och kulturella identitet och modersmålsutveckling.
4
2. Ordnandet av undervisningen i skolan / kommunen
Verksamhet

Beskrivning av nuläget:
Utvecklingsplan:
Hur är verksamheten ordnad? Hur utvecklas verksamheten?
Genomförande och uppföljning:
När och hur genomförs
verksamheten? Hur följs
verksamheten upp?
ordnandet av verksamheten och
övriga arrangemang på skolans nivå
 förberedande förskoleundervisning /
förberedande undervisning (grupp/er,
undervisningens omfattning,
gruppstorlek, SV2, det egna
modersmålet, religion, integrering av
eleverna etc.)
 svenska 2-undervisningen (grupper
och gruppstorlek, undervisning av
specialelever, läsordningar,
lärarsamarbete)
 undervisningen i det egna
modersmålet (grupper och
gruppstorlek, inplacering i
läsordningen, lärarsamarbete)
 religionsundervisning (grupper,
gruppstorlekar, inplacering i
läsordningen, lärarsamarbete)
 stödd undervisning (stöd på svenska/
på det egna språket,
specialundervisning etc.)
5
 skolgångsbiträden
 informering och utbildning av hela
skolan
 lärarnas mötespraxis och ansvar i den
förberedande undervisningen / SV2undervisningen / det egna
modersmålet/religion
 skolans kontaktperson eller
motsvarande
 utbildning av lärarna
 EVG-praxis
 samarbete och samplanering med
dagvård / daghem
 praxis vid föräldraträffar
 tolkning
 transporter
 särskilda hälsovårdsfrågor

ordnandet av undervisningen i
kommunen
 koordinator, planerare eller
motsvarande
 ställning inom förvaltningen
6
 finansiering (i kommunen; ansökan om
statsunderstöd)
 övriga arbetstagare (pedagogiska
kontaktpersoner, områdesansvariga
etc.)
 SV2-läroplan och ordnandet av
undervisningen
 ordnandet av undervisningen i det
egna modersmålet
 läroplanen i religion
 jämställdhets- och likabehandlingsplan
 lärarnas, skolgångsbiträdenas möten
och utbildningar
 utbildning av förvaltningen


samarbete
övriga kommunala myndigheter
(invandrarmottagningen,
mångkulturella ärenden,
socialväsendet, bildnings-/kulturväsendet)
bibliotek, konstinrättningar, museer
etc.
regionala organisationer ( idrottsorganisationer, invandrarorganisationer
7
etc.)
3. Mottagande av elever och föräldrar med annan språk- och kulturbakgrund i skolan
Verksamhet

Beskrivning av nuläget:
Utvecklingsplanen:
Hur är verksamheten ordnad? Hur utvecklas verksamheten?
Genomförande och uppföljning:
När och hur genomförs
verksamheten? Hur följs
verksamheten upp?
mottagande av eleven och elevens
familj
 mottagningsförfaranden
 förberedande förskoleundervisning
/förberedande undervisning, t.ex.
hembesök
 mottagande av eleven
8
 integrationsplan eller motsvarande
 insamling och anteckning av
uppgifter (utbildningsbakgrund,
modersmål, religion, kost etc.)
 vägledning om aktiviteter
 mottagande av familjen,
diskussioner, information om
skolans verksamhet


information till eleverna och deras
föräldrar
 meddelanden på elevens eget
språk
 meddelanden som riktar sig
speciellt till språk- och
kulturgrupper

delaktiga och påverkande
elever och familjer
 introduktion i elevkårens
verksamhet etc.
 introduktion i föräldraföreningens,
styrelsens m.fl. verksamhet

9

eventuella problem
 tillvägagångssätt för tidig
identifiering av problem
 hörande av eleven
 hörande av föräldrarna
 ordnande med stöd
 samarbete med andra aktörer
(invandrarmottagningen,
socialväsendet etc.)

4. Utvecklande av tolerans och goda etniska förhållanden, ökande av kännedomen om olika språk och kulturer och främjande av
kontakterna mellan kulturminoriteterna och majoritetskulturen
Verksamhet

Beskrivning av nuläget:
Utvecklingsplanen:
Hur är verksamheten ordnad? Hur utvecklas verksamheten?
Genomförande och uppföljning:
När och hur genomförs
verksamheten? Hur följs
verksamheten upp?
presentation och behandling av de
mänskliga rättigheterna, speciellt
10
barnens rättigheter, jämställdhet,
likabehandling och ickediskriminering
 i skolans läroplan
 vid skolans evenemang
 vid särskilda evenemang och fester
(t.ex. FN-dagen, antirasismdagen
etc.)
 i material i klasserna, i korridorerna,
i matsalen etc.
 i andra material, meddelanden etc.
 i klassarbetet
 i olika läroämnen
 vid föräldramöten
 i elevkårens verksamhet,
tutorelevernas verksamhet och
utbildning
 i utbildning för rektor, lärare och
övrig personal
 i form av deltagande i evenemang
utanför skolan


information om skolans kulturella
mångfald för majoritets11
befolkningen / elevens och familjens
åsikter bör beaktas
 i klassen
 vid gemensamma evenemang
 i korridorerna, i matsalen o.dyl.
utrymmen
 i material (skolans meddelanden
etc.)
 i form av särskilda dagar,
evenemang, tillfällen
 vid föräldraevenemang
 vid evenemang utanför skolan
 i samarbetet med organisationer
m.fl.


introduktion och integrering av
invandrarelever i den finländska
kulturen och i orten
 nyanlända elever: introduktion i
finländskt liv och finländsk kultur
 tutor/stödelever
 elevkårens verksamhet
12
 exkursioner, studiebesök etc.


möjlighet för invandrarelevernas
föräldrar att bekanta sig med
majoritetselevernas föräldrar
 klassevenemang
 skolans gemensamma
evenemang
 särskilda evenemang


förebyggande av diskriminering och
rasism
 identifiering och anteckning av
diskriminering och rasism (enkäter,
diskussioner etc.)
 plan för förebyggande av
diskriminering och rasism (t.ex.
skolans plan för likabehandling)
 tillvägagångssätt vid diskriminering
13
eller rasism
 hörande av eleverna och deras
föräldrar
 särskild uppmärksamhet på flickors
ställning, t.ex. jämställdhetsplan

5. Utvecklande av en mångkulturell identitet hos elever med annan språk- och kulturbakgrund
Verksamhet

Beskrivning av nuläget:
Utvecklingsplan:
Hur är verksamheten ordnad? Hur utvecklas verksamheten?
Genomförande och uppföljning:
När och hur genomförs
verksamheten? Hur följs
verksamheten upp?
värdesättning av kulturell mångfald
och mångfaldens ställning
 skolans läroplansprinciper
 inställningen till användning av
det egna modersmålet
14
 firandet av bakgrundskulturernas
högtidsdagar (evenemang,
lovdagar etc.)
 religionerna i anordnandet av
olika evenemang
 övriga praktiska åtgärder med
anknytning till religioner (t.ex.
möjlighet till bönestunder i
skolan)

kulturell mångfald i olika läroämnen
 lärostoff och material (hurudant
lärostoff i kulturell mångfald finns
det)

 olika läroämnen: modersmål och
litteratur (SV2, det egna
modersmålet), de matematiska
ämnena, historia, samhällslära,
konstämnen…
eleven som utgångspunkt
 beaktande av kunskaper och
färdigheter som härrör ur elevens
egen bakgrundskultur i
undervisningen
 bakgrundskulturens synlighet i
skolans och lektionernas vardag
(om elevens så önskar)
 möjligheter att utgå från den egna
bakgrundskulturen (t.ex.
projektarbeten, användning av
15
olika teman i läroämnena)
 användning av det egna
modersmålet i olika läroämnen

stöd för användning av elevens eget
språk och information
 under lektionerna
 under rasterna
 vid morgonöppningarna
 vid evenemang,
i läromedlen
 majoritetselevernas möjligheter att
lära sig språket


särskilda projekt
 identifiering av särskilda behov
 aktivitet vid ansökan om projekt
 samarbete, anskaffning av
samarbetspartner
 ledningens stöd till projekt
 kultur- och konstprojekt
16
 idrotts- och gymnastikprojekt
 internationellt samarbete (t.ex.
Utbildningsstyrelsens
internationella projekt och anslag)
6. Främjande av inlärningsmöjligheter för elever med annan språk- och kulturbakgrund
Verksamhet

Beskrivning av nuläget:
Utvecklingsplan:
Hur är verksamheten ordnad? Hur utvecklas verksamheten?
Genomförande och uppföljning:
När och hur genomförs
verksamheten? Hur följs
verksamheten upp?
en pedagogik som uppmärksammar
elevernas bakgrund
 lärarfortbildning och anvisningar
för uppföljning av utvecklingen av
elevernas svenskkunskaper
 uppövning av kultursensitivitet
(t.ex. utbildning,
pedagogiska träffar etc.)
17
 differentiering av undervisningen
 konsultation av lärarna i det egna
modersmålet om
modersmålsfärdigheterna och
eventuella inlärningsproblem
samt i frågor som ansluter sig till
elevernas bakgrundskultur
 konsultation av svenska 2 –
läraren speciellt i frågor med
anknytning till användning av ett
tydligt språk (provuppgifter etc.)
 elevens kunskaper, färdigheter
och kunnande som utgångspunkt
 särskild uppmärksamhet på
inlärningsfärdigheterna

material till stöd för lärandet
 material som beaktar elevens
språkliga utveckling
 omarbetning till klarspråk
 material på det egna språket
 ordböcker

provarrangemang etc.
 extra tid vid prov
 möjlighet till muntliga prov
18
 prov uppgjorda i samarbete
mellan läraren och SV2-läraren;
beaktande av språkets nivå
 prov på eget språk

eventuella problem
 tidig identifiering
 utvärdering av problem och
eventuell testning med beaktande
av testens kulturbundenhet
 konsultation och samarbete

tillräckligt stöd i undervisningen
 identifiering av stödbehov
 beaktande av elevens språkoch kulturbakgrund
 stödlektioner
 stöd på det egna språket
 samarbete med klassläraren/
ämnesläraren / SV2-läraren /
läraren i det egna modersmålet
 arrangemang i
deltidsspecialundervisning
19
 annan eventuell
specialundervisning och andra
specialarrangemang

samarbete med föräldrarna
 information om
inlärningssvårigheter i ett
tillräckligt tidigt skede
 information om stödåtgärder
 att ordna med tillräckligt med tid,
tolk etc.

elevhandledarens verksamhet
 särskild fokus på vägledning av
eleven i fråga om de fortsatta
studierna (t.ex. extra timantal i åk
7-9; bred presentation av
studiemöjligheter)
 studiebesök på läroanstalter på
andra stadiet
 besök av studerande på andra
stadiet
 föräldraaftnar på det egna språket
om fortsatta studier eller särskild
informering av föräldrarna på annat
sätt
20
7. Utvecklande av ett mångkulturellt samarbete mellan skola och hem
Verksamhet

Beskrivning av nuläget:
Utvecklingsplan:
Hur är verksamheten ordnad? Hur utvecklas verksamheten?
Genomförande och uppföljning:
När och hur genomförs
verksamheten? Hur följs
verksamheten upp?
information till vårdnadshavarna om
den finländska skolan i fråga om
 möjligheter och krav
 utgångspunkter för
undervisningen och principer för
fostran
 undervisningens uppläggning och
personalen
 undervisningen i det egna språket
 svenska 2 -undervisningen
 religionsundervisning
 specialundervisning
21
 stödåtgärder (psykolog/kuratorstjänster,
elevvårdsgruppens verksamhet)
 hälsovård
 aktuell och regelbunden
information, informationens
kontinuitet
 material på det egna språket eller
annat informationssätt

introduktion av skolan i
vårdnadshavarnas bakgrundskultur
 introduktion i och
informationssökning om
utbildningsprinciper och praxis i
föräldrarnas bakgrundskultur
 centrala utbildningsprinciper och
praxis i föräldrarnas
bakgrundskultur

hörande av föräldrarna
 praxis vid föräldramöten:
regelbundenhet, ämneskretsar,
tolkning etc.; eventuella möten på
det egna språket/mångspråkiga
möten
 praxis vid hörande och
22
anteckning av föräldrarnas
önskemål
 vilka ärenden som behandlas
 hur ärendena behandlas
 hur kan man säkra att föräldrarna
får behövlig information till skolan

föräldrarnas påverkningsmöjligheter
 föräldrar i styrelsen
 i föräldraföreningen
 i klassernas verksamhet
 deltagande t.ex. i beredningen av
den skolbundna läroplanen

i konfliktsituationer
 när ta kontakt?
 hur gå till väga?
 vilka är de gemensamma
reglerna?
 vilka möjliga stödåtgärder och
samarbetspartner finns det?
23
8. Utvecklande av ställningen för personal med annan språk- och kulturbakgrund
Verksamhet

Beskrivning av nuläget:
Utvecklingsplan:
Hur är verksamheten ordnad? Hur utvecklas verksamheten?
Genomförande och uppföljning:
När och hur genomförs
verksamheten? Hur följs
verksamheten upp?
ställning som lärare och kollega/
skolgångsbiträde etc.
 information (skolans
meddelanden, evenemang,
möten etc.)
 möjlighet att delta i möten och
evenemang
 hur sakkunskapen förverkligas i
frågor som gäller
eleven/språket/kulturen
 ställning i lärarrummet/
personalutrymmen etc.
 läromedel

samarbete inom skolan
24
 samarbete mellan läraren i det
egna modersmålet/SV2-läraren/
modersmålsläraren
 mellan läraren i det egna
modersmålet / lärarna i de övriga
läroämnena
 stöd-/specialundervisning eller
annat stöd på det egna
modersmålet
 utnyttjandet av övriga kunskaper
och färdigheter hos den etniska
personalen, t.ex. vid evenemang,
som mångkulturella utbildare,
toleransutbildare etc.

utbildning och utveckling
 information om och vägledning till
utbildning
 information om och vägledning till
arbetshandledning
 utvecklingssamtal

avlöning och arbetsförhållande
 aktuell information i frågor som
gäller arbetsförhållandet, t.ex.
kommunal utbildning etc.
 information och rådgivning t.ex.
om fackföreningsverksamhet,
25
arbetarskydd etc.
 utveckling av arbetsförhållandena
 stöd för långvariga
arbetsförhållanden
26