Top margin 1

advertisement
IP/09/1686
Bryssel den 9 november 2009
16 % av européerna har upplevt diskriminering – ny
opinionsundersökning
Ungefär en sjättedel av befolkningen i Europa har utsatts för diskriminering
under det gångna året enligt en ny opinionsundersökning som offentliggörs
idag av Europeiska kommissionen. Samtidigt tror 64 % av européerna att den
ekonomiska nedgången kommer att leda till ökad åldersdiskriminering på
arbetsmarknaden. De senaste Eurobarometerresultaten publiceras inför det
europeiska toppmötet om lika möjligheter som äger rum i Stockholm
den 16-17 november.
– Diskriminering är fortfarande ett problem i hela Europa och människors uppfattning
om detta har inte ändrats nämnvärt sedan förra året, säger kommissionären med
ansvar för lika möjligheter, Vladimír Špidla. Det är oroväckande att
åldersdiskrimineringen anses öka som en följd av den ekonomiska nedgången.
Resultaten visar att vi trots framstegen har en lång väg att gå när det gäller att göra
människor mer medvetna om sin rätt till likabehandling, särskilt på nationell nivå, och
se till att ”lika möjligheter” inte bara är tomma ord utan blir verklighet.
Intervjupersonernas personliga erfarenheter av diskriminering skiljer sig inte i någon
större utsträckning från föregående års undersökning, och ålder är den vanligaste
diskrimineringsgrunden (6 % av deltagarna). Sammantaget anser 16 % av
européerna att de utsatts för diskriminering (på grund av ras, religion, ålder,
funktionshinder eller sexuell läggning) under 2009, dvs. samma andel som 2008.
Dock råder uppfattningen att diskriminering på grund av ålder och funktionshinder
har ökat kraftigt. 58 % av européerna anser att åldersdiskriminering är vanligt
förekommande i deras land (jämfört med 42 % 2008), medan 53 % framhåller
diskriminering på grund av funktionshinder (45 % 2008). Det finns också ett tydligt
samband med den aktuella ekonomiska situationen – 64 % tror att den ekonomiska
nedgången kommer att leda till ökad åldersdiskriminering på arbetsmarknaden.
Detta kan avspegla den ökande arbetslösheten bland ungdomar i många EU-länder
till följd av det ekonomiska läget och kan även vara ett tecken på ökad medvetenhet
om dessa former av diskriminering.
Totalt sett har en tredjedel av befolkningen i Europa kunskap om sina rättigheter i
händelse av diskriminering eller trakasserier. Denna siffra döljer dock betydande
skillnader mellan länderna. Sedan den senaste undersökningen 2008 har
medvetenheten ökat i Storbritannien (+8 punkter), Frankrike (+7), Irland och Sverige
(+6 vardera), men minskat i Polen (-12) och Portugal (-11).
Att öka medvetenheten är en långsiktig process som kräver gemensamma insatser
på europeisk och nationell nivå, där viktiga aktörer som de nationella organen för
likabehandling deltar. Europeiska kommissionen bidrar till arbetet genom
informationskampanjen ”För mångfald. Mot diskriminering” som genomförs i hela
Europa, genom finansiering av nationella informationsprojekt inom Progressprogrammet samt tidigare genom Europeiska året för lika möjligheter 2007.
När det gäller att anmäla diskrimineringsärenden skulle de flesta européer först
kontakta polisen (55 %), medan 35 % skulle kontakta ett organ för likabehandling
och 27 % en facklig organisation. Förtroendet för de olika organisationer som arbetar
med diskrimineringsfrågor varierar starkt mellan länderna.
Det är positivt att undersökningen belyser de sociala mekanismer som kan användas
för att bryta diskrimineringsmönster. Rapporten visar att sociala nätverk utbildning
och informationsinsatser bidrar till att skapa större acceptans för mångfald. Insatser
och politiska riktlinjer som är i samklang med denna verklighet kommer utan tvekan
att bidra ytterligare till att bekämpa diskriminering och främja mångfald.
Bakgrund
Den 16–17 november 2009 anordnar det svenska ordförandeskapet i EU och
Europeiska kommissionen EU:s tredje toppmöte för lika möjligheter i Stockholm.
Detta årliga möte syftar till att lyfta fram frågor som rör diskriminering och mångfald
och sätta dem överst på EU:s och de nationella regeringarnas dagordningar och till
att dela med sig av kunskap och erfarenhet för att utveckla nya sätt att motverka alla
former av diskriminering.
Detta är den tredje särskilda Eurobarometerundersökningen om diskriminering i
Europa och syftar till att visa hur människors uppfattning och åsikter har ändrats
under de senaste åren. Den senaste undersökningen gjordes mellan den 29 maj och
den 15 juni 2009, och man intervjuade 26 756 personer i 30 europeiska länder (27
EU-medlemsstater och de tre kandidatländerna). Då ställdes även frågor om den
ekonomiska nedgångens konsekvenser för diskrimineringens utbredning enligt
intervjupersonernas egen uppfattning. För första gången deltog också de tre
kandidatländerna i undersökningen: Kroatien, den f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien (Fyrom) och Turkiet. Tidigare undersökningar gjordes under 2006 och
2008.
Mer information
MEMO/09/495
Den särskilda Eurobarometerundersökningen om diskriminering – sammanfattning,
rapport och nationella faktablad
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm
Tredje toppmötet om lika möjligheter – Samarbete för lika möjligheter
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=220&furtherEvents=yes
Åtgärder mot diskriminering
http://ec.europa.eu/antidiscrimination
www.stop-discrimination.info
Prenumerera på Europeiska kommissionens kostnadsfria
sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter (via e-post)
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
2
nyhetsbrev
om
Download