Islam
Eleven skall – kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor,
– kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden,
– ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, traditioner, konst
och litteratur,
– ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner samt om grundtankar
och uttrycksformer i några andra livsåskådningar,
– ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika religiösa sammanhang.
!
Kriterier för betyget Väl godkänt
Eleven formulerar tankar i för honom eller henne viktiga livsfrågor och känner till andra synsätt än sitt eget.
Eleven upptäcker och bearbetar etiska frågor och problem.
Eleven reflekterar över symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i kristendomen och några andra
världsreligioner.
Eleven urskiljer såväl likheter som skillnader mellan olika religiösa traditioner.
!
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven jämför sina egna ståndpunkter i livsfrågor och etik med tankar och handlingar i olika religioner och
livsåskådningar.
Eleven knyter samman religiös tro och tradition med företeelser som musik, litteratur och socialt liv samt ger exempel på
hur tro och tradition har påverkat och påverkar människor och samhällsliv.
Eleven använder sina kunskaper för att reflektera över hur tro och värderingar förändras såväl för den enskilda
människan som i samhället.
Eleven formulerar frågor inom området tro och livsåskådning, söker svar och gestaltar på ett insiktsfullt sätt sina
kunskaper.
Systerreligionerna
Judendom - Kristendom - Islam
• En enda Gud
(monoteistiska)
Abraham
• ”Bokens folk”
!
• Abrahamitiska
religioner
!
• Gud har uppenbarat
sig genom flera
profeter: Adam, Moses,
Jesus, Muhammed
!
Allah = Gud (al-ilah)
Sara
Hagar
Isak
Ismael
Judendom
Kristendom
Islam
Så började det…
!
• Muhammed
får 610 e.Kr. en
uppenbarelse av ängeln Gabriel.
!
• Ängeln gav Muhammed i uppdrag att
bli Guds sändebud på jorden.
!
• Muhammed var analfabet. Därför
berättade han sina uppenbarelser för
någon som kunde skriva ned
berättelserna.
Mecka var religiöst
centrum, dit kom
massor av människor.
!
Affärsmännen blev
rädda att Muhammeds
prat om ”den enda
Guden” skulle försämra
deras affärer.
!
!
För att rädda sin handel angrep
affärsmännen Muhammed och
hotade att döda honom.
!
Muhammed flyr 622 till
Medina, det är då som islams
tideräkning börjar.
• När Muhammed dog år 632 hade han enat alla
araber.
!
• Abu Bakr blev kalif = ledare
!
• Några menade att Muhammeds dotter Fatimas
man, Ali, borde tagit över.
!
• Tvisten delade islam i två riktningar sunni
(90%) och shia (10%) (shi’at Ali= Alis parti)
• År 680 stod ett slag mellan riktningarna där
Husayn (Alis och Fatimas son) dödas.
Muslimsk tideräkning
• Utgår från månåret
• 29 dygn per månad
• 12 månader blir 354 dagar
!
(Ex. 24/12 är julafton 2010, 2011 blir det då den 13/12. Det tar 33 år att
komma tillbaka till samma tid på året igen)
Koranen
• 114 suror (kapitel)
!
• Är en identisk kopia av
ett original i himlen…
• Sunna –Vana, sed, tradition. Sådant som
Muhammed gjorde och sa. Lev som honom
och du är en god muslim.
!
• Hadither – berättelser om Muhammed med
praktiska råd ex.
”Allah har föreskrivit att handla rätt i allt. Sålunda, om du dödar,
döda väl; om du slaktar, slakta väl. Slipa kniven vass så djurets lidande
lindras vid slakten”
De fem pelarna (1)
• Shahada – trosbekännelsen
!
•
”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans profet”
!
•
”La ilaha ill Allah Muhammed rasulullah”
De fem pelarna (2)
• Salat – bönen
!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5 ggr dagligen,
Vänd mot Mecka där man är
Eller i moskén, ledd av Imamen
Man tvättar sig innan
Fredagsbönen viktigast
Kvinnor som har mens får inte be
Minaret torn för böneutrop
Ingen sång och musik
Koranrecitatörer
Moskén
De fem pelarna (3)
• Sawn – fastan
!
•
•
Under ramadan
Förbjudet att dagtid äta,
dricka, röka eller ha sex
De fem pelarna (4)
• Zakat – skatten
(allmosegivandet)
•
2,5% av besparingarna till fattiga
De fem pelarna (5)
• Hajj –Vallfärden
!
•
•
•
Sker till Mecka
Minst en gång i livet under
vallfartsmånaden
2-3 miljoner får plats i Mecka,
2% av befolkningen i varje land
.
Mecka i Saudiarabien är muslimernas heliga stad.
Vallfärden
•
•
•
•
•
Mecka
Berget Arafat (18 km från Mecka)
Mina (bilden)
Kaba
Offer och avslutningsfest
National Geographic
Alla är lika inför Gud därför bär muslimska män en Ihram
under pilgrimsfärden till Mecka.
Sju varv runt Kaba ska muslimen gå på sin pilgrimsfärd.
I Kaba finns den svarta sten som ärkeängeln Gabriel
gav till Ismael.
Klippmoskén i Jerusalem
Vardagsliv
•
•
•
•
•
Fredagsbönen viktig
Inte äta griskött
Inte dricka alkohol
Halalslakt
Värdig klädsel (slöja,
löst sittande kläder)
• Manlig omskärelse (enl.
sunna)
• Begravning inom 24h
Könsstympning av flickor har
inget med islam att göra.
Förekommer dock i tex.
Etiopien, Sudan, Somalia och
södra Egypten
Sharia
• Tillämpas i ex Saudiarabien och Iran
!
• Är en lag med regler för hur ett muslimskt samhälle
och människas liv ska fungera. Tolkas av en mufti
(muslimsk jurist) som ger en fatwa (en lagtolkning)
!
• Uppmärksammad framförallt för tillämpningen av
stympning och kroppsstraff för äktenskapsbrott/
sexuella relationer utanför äktenskapet, stöld, rån,
falsk anklagelse för äktenskapsbrott, berusning
Islam och lagen
Slöjan
•
Till vänster en hijab, en enkel
huvudduk
!
•
Andra plagget från vänster är
en niqab, en slöja som täcker
ansiktet, används
tillsammans med huvudduk.
!
•
Tredje från vänster är en
chador, ett mantelliknande
plagg som används av
iranska kvinnor offentligt.
!
•
Till höger en burka,
heltäckande dräkt med
ansiktsslöja, används av
muslimska kvinnor i
Afghanistan, Indien och
Pakistan
"Säg till de troende männen att de bör sänka blicken
och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större
renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör.
Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka
blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa
mer av sina behag än vad som anständigtvis kan var
synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker
barmen..." (Koranen 24:30-31)
!
!
I sura 33, vers 59 rekommenderas kvinnorna likaledes att
”dra sina kappor omkring sig, när de går ut”.
Nikab
• Burka
• Hijab
Symboler inom islam
Nymånen: symboliserar Guds storhet.
Islams symbol sedan 1400-talet. Islam har
en egen kalender där varje månad börjar
först efter en nymåne. Därför är nymånen
en symbol för hopp efter en lång tid av
mörker. Färgen grön: förknippas med Muhammed
och ingår t ex i många muslimska flaggor.
Symboliserar hoppet.
Fatimas hand: Fatima var profeten
Muhammeds dotter. Fatimas hand har olika
betydelser: • Att ge beskydd • Att de 5 fingrarna symboliserar de fem
grundpelarna som den islamska religionen
bygger på.
Islamism / fundamentalism
• Menar att religion och
politik hör ihop
• Påverkar samhället
främst i Afghanistan,
Algeriet, Egypten
(Muslimska
brödraskapet) och Iran
• Ex. talibaner
Andra inriktningar och strömningar
• Modernister – ett
samhälle som präglas av
islam
!
• Traditionalister – inget
ska förändras
!
• Sekularister – skiljer på
religion och politik
Sufismen
- Är en riktning inom islam
Dansande dervischerna
Muslim i Sverige
Steningen
Stop the Clash of the Civilizations
Vem är mest förtryckt…?
Vad tycker du?
1. Är det rätt att kvinnor bär slöja?
2. Har du förståelse för att människor är villiga att offra sitt
liv för sin tro?
3. Är det rätt att föra krig i Guds namn?
4. Tycker du att alla som bor i Sverige fritt ska få utöva sin
religion?
5. Är det rätt att bygga en stor moské i din hemstad så att
muslimer får en religiös samlingsplats?
6. Kan man acceptera terrorhandlingar för att få inflytande i
det land man anser som sitt?
7. Är det rätt att använda religionen som grund för
lagstiftningen i en stat?