Samhällsekonomi
Fakta eller fiktion?
Två olika ekonomiska system
Marknadsekonomi
Planekonomi
9 privatägda företag
9 samhällsägda företag
9 fri etableringsrätt
9 ej fri etableringsrätt
9 fri konkurrens
9 ej fri konkurrens
9 fri prissättning
9 priser bestäms av staten
9 löner bestäms av
arbetsmarknadens parter
9 löner bestäms av staten
9 vinst som främsta syfte
med produktionen
9 syfte med produktionen:
att tillgodose behovet
1
Konkurrensformer
Monopol (ensamrätt)
9 grek > rätt till ensamhandel
9 en ensam tillverkare/säljare på marknaden
9 kan själv sätta priset hur högt som helst
9 risk för sämre kvalité
A) maktmonopol: ett företag har slagit ut eller köpt upp
sina konkurrenter
B) rättsliga monopol: lagstiftarens avsikt
t ex Systembolaget, nykterhetspolitiska motiv bakom
Statliga eller kommunala företag är undantagna i många
länder. De har ensamrätt till infrastruktursystem som:
9 vägar och järnvägar
9 vatten- och avloppsledningar
9 telefonnät
Oligopol
9 Ett litet antal tillverkare/säljare med likvärdiga produkter
dominerar marknaden.
9 De bevakar varandras priser noga.
9 Hemliga överenskommelser (karteller):
a) priskartell
b) geografiskt område
c) mängd
9 Prisert kan ligga högre än det skulle göra, om det rådde fri
konkurrens.
9 Sällan priskonkurrens mellan företagen
9 Reklam som främsta konkurrensmedel
9 Exempel på oligopol:
- bankerna
- försäkringsbranschen
- skivbranschen
- läromedelsbranschen
2
Fri konkurrens
9 Många som producerar och säljer varor och tjänster av
samma slag.
9 Inget företag är marknadsledande.
9 Fri etableringsrätt
9 Utbud och efterfrågan bestämmer priserna
9 Inget konkurrensbegränsande samarbete mellan säljarna
eller köparna
9 Driver fram bättre kvalité.
9 Sänker priserna
9 Bör ses som en teoretisk konstruktion
9 Ex. världsmarknaden för vissa råvaror
Pris
Prismekanismen
300
Efterfrågan
Utbud
200
Jämviktspris
100
500
1000
1500
2000
Mängd
3