1. ------IND- 2004 0544 D-- SV- ------ 20041222 --- --- PROJET
Ändringar och kompletteringar av förlagelistan över tekniska byggbestämmelser
Version från november 2004fn
1
Baserat på § 3 tredje stycket MBO1) införs de tekniska reglerna i den bifogade förlagelistan som
byggbestämmelser, med undantag för avsnitten om provningsintyg.
2
Beträffande de standarder, andra underlag och tekniska krav i denna lista som hänför sig till
produkter eller kontrollmetoder, får även andra produkter och kontrollmetoder användas som
uppfyller normer eller andra bestämmelser och/eller tekniska föreskrifter i andra stater som
undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Turkiet från den 2 maj
1992, i den mån som den krävda skyddsnivån avseende säkerhet, hälsa och användbarhet
uppfylls långsiktigt i samma utsträckning.
I den mån det skall finnas ett överensstämmelseintyg eller ett användbarhetsintyg, t.ex. i form
av ett allmänt bygginspektionsgodkännande eller ett allmänt provningsprotokoll från
bygginspektionen, går det bara utgå från en likvärdighet om det för produkter föreligger ett
motsvarande användbarhetsintyg och/eller ett överensstämmelseintyg och om produkten är
märkt med ett överensstämmelsetecken.
3
Provningar, övervakningar och certifieringar från institutioner i andra EES-stater och Turkiet
skall också erkännas, i den mån dessa institutioner på grundval av sina kvalifikationer, sin
integritet, opartiskhet och tekniska utrustning säkerställer att provningen, övervakningen resp.
certifieringen på samma sätt utförs fackmannamässigt och auktoritativt. Förutsättningarna
betraktas framför allt som uppfyllda om institutionerna godkänts för detta syfte i enlighet med
artikel 16 i direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988.
-----------------------------1)
Enligt delstatsrätt
46860.04
2 Tekniska regler för dimensionering och utförande
2.3 Byggnation med betong, armerad betong och förspänd betong
ID-/
Löpnr
Beteckning
1
Utgåva
Titel
2
3
4
2.3.3
DIN 4028
Bilagorna 2.3/3
och 2.3/18
Armerade lättbetonggolv med
sprängstensporiga fogar: krav, provning,
dimensionering, utförande, inmontering
2.3.9
DIN 4232
Bilaga 2.3/18
DIN 4213
Bilaga 2.3/23
Väggar av lättbetong med sprängstensporiga September 1987
fogar, dimensionering och utförande
Användning av prefabricerade armerade
Juli 2003
byggdelar av sprängstensporig lättbetong i
byggnader
Januari 1982
Referenskälla/
Hittad var
5
*)
*)
*)
Bilaga 2.3/23
Till DIN 4213:
Vid användning av de tekniska reglerna skall följande beaktas:
1
Byggprodukter enligt DIN EN 1520 : 2003 får endast användas för ej bärande eller underordnade
byggdelar utan betydelse för byggnadens bärighet.
2
För dimensioneringen av bärande byggdelar enligt byggregelslistan A del 1, löpnr 1.6.25 gäller
"Technische Regeln für vorgefertigte bewehrte tragende Bauteile aus haufwerksporigem
Leichtbeton, Fassung xx 200x" [Tekniska regler för prefabricerade armerade bärande byggdelar av
sprängstensporig lättbetong, version xx 200x].
3
Till avsnitt 4.3
DIN EN 206-1 bortfaller
4
Till avsnitt 8.1
Ekvationerna (11) ersätts på följande sätt:
NRd  fck A co /  c
Därvid gäller att:
Aco
belastningsytan
Ekvationen (12) bortfaller.
Stycket (2) ersätts på följande sätt.
(2) De diagonala dragkrafter, som uppstår i lastinledningsområdet skall tas upp med armering.
5
Till avsnitten 8.2.1 till 8.2.3
Användbarheten hos betongingjutna förbindelse- och förankringsmedel med hänsyn till
belastningen på ort och ställe skall i det enskilda fallet påvisas med ett allmänt
bygginspektionsgodkännande eller godkännande i det enskilda fallet.
6
Bilaga A, bild A.1
I teckenförklaringen skall LAC-betong strykas. Stöd i LAC-betong får inte användas för
förstyvning av ett system.
46860.04
-3-
Technische Regeln zu DIN EN 1520:2003-07Entwurf
Seite 1
Tekniska regler för prefabricerade armerade bärande byggkomponenter av lättbetong med
sprängstensporig lättbetong
Utkast december 2004
Dessa tekniska regler för prefabricerade armerade bärande byggkomponenter av sprängstens porig
lättbetong enligt DIN EN 1520:2003-07.
Med avseende på avsnitten i DIN EN 1520 anges säkerhetsrelevanta korrigeringar och
kompletteringar beträffande dimensioneringen och den konstruktiva utformningen av byggdelarna.
En redaktionell bearbetning av DIN EN 1520:2003-07 ingår ej.
Vid användning av de tekniska reglerna i DIN EN 1520:2003-07 skall följande beaktas för
dimensioneringen och användningen av bärande byggdelar:
7
Till avsnitt 4.1.1
prEN 13055-1:1997 skall ersättas av EN 13055-1:2002-08 och EN 206-1:2000 av DIN EN 2061:2001-07.
8
Till avsnitt 4.2.1
Andra stycket ersätts på följande sätt:
Betongstålet skall uppfylla kraven i DIN 488 eller allmänna bygginspektionsgodkännanden.
9
Till avsnitt 4.2.2
Hela avsnittet skall strykas.
10 Till avsnitt 4.3.4
I ekvationen (2a) ersätts “ > 1400 kg/m³“ med “ i kg/m³ för alla skrymdensitetsklasser“.
Ekvationen (2b) bortfaller.
11 Till avsnitt 4.3.6
I ekvationen (4a) ersätts “ > 1400 kg/m³“ med “ i kg/m³ för alla skrymdensitetsklasser“.
Ekvationen (4b) bortfaller.
12 Till avsnitt 4.3.9
I ekvationen (5) ersätts “  s 0 “ av “ cs “ och
“  s0
torkningskrympningens grundvärde för normalbetong enligt tabell 8 i
millimeter per meter"
ersätts av
“ cs
betongens krymptänjning enligt DIN 1045-1:2001-07, ekvation (61)".
Tabell 8 bortfaller.
13 Till avsnitt 4.3.11.8
I hela avsnittet skall beteckningen "dimensioneringsvärde" ersättas av "deklarerat värde".
14 Till avsnitt 5.1.3.2
Andra meningen ersätts på följande sätt:
Byggdelarna skall klassificeras enligt EN 13501-2:2003.
Anmärkningen ersätts på följande sätt:
Provningsmetoderna för de olika byggdelstyperna är fastställda i EN 13501-2.
46860.04
-2-
Technische Regeln zu DIN EN 1520:2003-07Entwurf
Seite 2
15 Till avsnitt 5.4.2
Förankring:
Föreankringen enligt avsnitt a) gäller endast för tak- och innertaksplattor. Tabell 16 skall
ersättas på följande sätt:
Karakteristisk
Högsta tillåtna
Högsta tillåtna
tryckhållfasthet fck för LAC
stavdiameter Φs
armeringsdiameter As
MPa
mm
mm²/m
2
6
453
4
10
785
6
10
943
8
12
1357
≥ 10
14
1847
Förankringen enligt avsnitt b) gäller för Tak- och innertaksplattor och fackväggplattor. Generellt
skall svetsfogens bärförmåga vid förankringen påvisas på följande sätt:
Påvisning av svetsknutarna:
5%-fraktilen av grundtotalen för den enligt DIN EN 1737 beräknade brottskjuvkraften S skall
uppgå till minst följande värden:
S  0,35 A s1 f y
för BSt 500
S  0,50 A s1 f y
för S 235 JRG 2
Därvid gäller att:
As1
är tvärsnittsytan hos det tjockare stavstålet för en svetsknut
fy
är armeringsjärnets sträckgräns enligt DIN 488
Vid användning av rostfritt stål skall hänsyn tas till gällande tekniska byggbestämmelser.
Det nedre gränsvärdet för den beräknade brottskjuvkraften S får inte underskrida 95% av 5%fraktilen.
Påvisning av svetsknutarnas bärförmåga:
Fbtb  Fwd  16 A s fcd  t / l
Därvid gäller att:
Fbtd
förankringens bärförmåga hos ett påsvetsat tvärstag
Fwd
dimensioneringsvärdet för svetsens tvärkraftsbärförmåga:
Fwd  A s f y d
t
l
fcd
As
Tvärsnittsytan hos det stag som skall förankras
Tvärstagets nominella diameter:  t ≤ 12 mm
Nominell diameter hos det stag som skall förankras:  l ≤ 12 mm
Betonghållfasthetens dimensioneringsvärde
Avsnitten c) och d) bortfaller.
För balkar kompletteras följande stycke:
c) Böjarmeringens förankring i balkar kan såsom en del av skjutstegar utföras enligt DIN 10451 med minst två fastsvetsade tvärstag i bärlagerområdet med en förankringslängd på l b ≥ 30 ds,
varvid förankringselementen skall anordnas så jämnt som möjligt över det bärande djupet. Vid
tillverkningen av skjutstegen skall DIN 488, del 1 till 7 och DIN 1045-1:2001-07, bild 56 c) och
d) beaktas. Alternativt till detta kan såsom böjdragsarmering ribbat stångstål med en rak
förlängd på lb = 30 ds anordnas över bärlagret och kompletterande ändhake. I detta område
skall stångstålet bindas om med minst två byglar, varvid bygelarmeringens diameter skall vara
minst 0,4*ds. I båda fallen skall stagen på alla sidor kringmantlas med minst 10 mm tjock
betong med en torrskrymdensitet på minst 1200 kg/m³.
Bild 4 bortfaller.
Bärlagrens minimidjup:
Stycket under bild 4 beträffande minimivärdena för de effektiva bärlagerdjupen ersätts enligt
följande:
46860.04
-3-
Technische Regeln zu DIN EN 1520:2003-07Entwurf
Seite 3
Bärlagrens minimidjup för tak- och innertaksbyggdelar utan tvärkraftsarmering uppgår till minst
1/80 av stödbredden eller vid understöttning på
a)
murverk, betong gjuten på plats eller massivt trä
70
mm
b)
Balkar av stål eller limträ, prefabricerade armerade betongdelar
50
mm
c)
Balkar av stål när plattornas stödbredd inte är större än 2,5 m,
balkarna belastas jämnt på båda sidor och varken kan avvika åt
sidorna eller vrida sig
30
mm
Det större värdet är gällande.
Bärlagrens minimidjup för balkar skall uppfylla kraven i häfte 525 DafStb, förklaringar till avsnitt
13.8.4 med hänsyn till 1045, 13.8.1.
Armeringsregler för tvärkraftsarmering:
Följande stycke formuleras på följande sätt:
För den matematiska bevisningen av tvärkraftsbärförmågan enligt ekvation (A.4.b) denna
tekniska riktlinje skall uteslutande skjutstegar enligt DIN 1045, bild 56 c) och d) anordnas. För
dessas förankring gäller till sin innebörd 1045-1, avsnitt 12.7(2). Skjutstegarnas
betongövertäckning skall uppgår till minst 3 ds och minst 50 mm, vid tunnare
betongövertäckning skall tillräcklig säkerhet bevisas genom försök.
Den minsta förskjutningsarmeringsgraden framgår av följande ekvation:
A sw / s  min  w b w
min  w = min  för heltvärsnitt
min  = 0,51 ‰ für fck ≤ 12 MPa
min  = 0,61 ‰ für fck ≤ 16 MPa
min  = 0,71 ‰ für fck ≤ 20 MPa
Asw
Tvärsnittsytan hos ett element i tvärkraftsarmeringen
s
Elementens avstånd i tvärkraftsarmeringen
bw
Stegbredd
Det längs- och tvärgående avståndet får inte överskrida värdena enligt DIN 1045-1, tabell 31.
Därvid skall VRd,max ersättas av VRsy enligt ekvation (A.4b).
med:
16 Till avsnitt 5.5.2
Följande stycke skall kompletteras:
Fackväggplattor, som bara bär upp sin egen vikt och som belastas av vind kan utföras ihåliga
med dubbelsidig armering. Deras tjocklek skall uppgå till minst 120 mm, bredden b till minst
500 mm och dimensioneringsvillkoren är analoga med avsnitt 5.4.1, avsnitt 2 och bild 2b.
17 Till avsnitt 5.6.3
Villkoret S = lo/iw ≤ 121 ersätts på följande sätt:
S = lo/iw ≤ 85
46860.04
-4-
Technische Regeln zu DIN EN 1520:2003-07Entwurf
Seite 4
Bild 5 ersätts på följande sätt:
18 Till avsnitt 5.8.3.2
Det andra styckets andra spegelstreck ersätts på följande sätt:
För användningen av förzinkat armeringsstål skall följande regler beaktas:
- Användningen är begränsad till byggdelar med skrymdensitetsklasser ≥ 0,8.
- Armeringens minsta betongskiktstjocklek är 3 cm.
- Förzinkningens skikttjocklek skall uppgå till cirka 100 till 200 m.
- Varmförzinkning får bara utföras i zinkbad med 440 bis 460°C.
- Korrosionsbeteendet för varmförzinkade ytbehandlingar kan inte bevisas enligt DIN EN 990.
För användningen av förzinkade armeringar på yttre byggdelar skall därutöver följande regler
iakttas:
- Användningen skall begränsas till väggelement.
- Följande omgivningsförhållanden enligt DIN 1045-1:2001-07 skall iakttas:
Exponeringsklass enligt
Begränsningar
DIN 1045-1:2001-07,
tabell 3
XC1 och XC3
utan begränsningar
XC4
ej lämplig för byggdelar i vattenväxlingszoner
XD1
utan begränsningar
XS1
endast för byggdelar med ett avstånd på ≥ 100 m från kustlinjen
- Väggelementen skall på utsidan skyddas med vattenavvisande (w ≤ 0,5 kg/m²h0,5),
vattenånggenomsläpplig (sd ≤ 2 m) mineralisk puts enligt DIN 18550, del 1 till 3 med minst
1 cm tjocklek. Väggplattornas frontsidor skall lämnas formråa, så att utrinnande vatten i
byggdelsfogarnas inre kan ledas bort via det angränsande vattenångdiffusionsöppna
systemet.
- De utåtriktade fogarna skall permanentförslutas mot inträngning av atmosfäriskt vatten.
Fogtätningsmedlet och det yttre putssystemet skall överlappas. Fogens och fogmaterialets
täthet skall kontrolleras och underhållas under byggnadens hela livslängd.
46860.04
-5-
Technische Regeln zu DIN EN 1520:2003-07Entwurf
Seite 5
19 Till avsnitt 5.8.3.3
Förutom den första meningen bortfaller hela stycket, inklusive tabell 17. Följande mening
tillfogas:
Betongövertäckningens tjocklek beräknas enligt DIN 1045-1:2001-07, avsnitt 6.3(3) och (6).
20 Till avsnitt 8.1
I exempel 2 stryks „Brukslast 10kN/m“.
21 Till avsnitt A.1
Följande stycke skall kompletteras:
(10)P För tekniska dokumentationer gäller DIN EN 13369:2004-09, bilaga M.
22 Till avsnitt A.3.1
till c) Andra meningen stryks.
Följande stycke skall läggas till:
k) Om elasticitetsmodulen för LAC-byggdelarna skattas enligt ekvation (3) i DIN EN 1520, skall
elasticitetsmodulen för LAC-byggdelarna enligt ekvation (3) fördubblas, vid beräkningen av
snittkraftsandelarna vid samverkan av komponenter i LAC och normalbetong.
23 Till avsnitt A.3.3
Elasticitetsmodulens angivna siffervärde Es = 2*105 MPa skall strykas i förklaringarna och i
diagrammet. Spännings-uttänjningsdiagrammen för de respektive armeringsstålen är
bestämmande.
24 Till avsnitt A.4.1
Avsnitt (2)P ersätts på följande sätt.
(2)P Dimensioneringssnittet skall sättas an på ett avstånd av d/2 från bärlagerranden. En
reducering av enskilda bärlagernära belastningar får inte göras.
Dimensioneringsvärdet för den upptagningsbara tvärkraften erhålls på följande sätt:
för byggdelar utan matematiskt erforderlig tvärkraftsarmering:
VRd3 = VRd,ct
(A.4.a)
med:
1
VRd,ct  0,085  1 (100  l f ck ) 3 b w d
Därvid gäller att:
1  0,40  0,60  / 2200
   1 
l 
Asl
fck
bw
d
46860.04
 i kg/m²
200
 2,0 
d
A sl
 0,02
bw d
Längsgående armeringsgrad
dragarmeringens yta
betongtryckhållfasthetens karakteristiska värde enligt tabell 7
den minsta tvärsnittsbredden inom tvärsnittets dragzon i mm
böjarmeringens statiska nyttohöjd i mm
-6-
Technische Regeln zu DIN EN 1520:2003-07Entwurf
Seite 6
för byggdelar utan matematiskt erforderlig tvärkraftsarmering:
VRd3 = VRsy
(A.4.b)
med:
VRsy  ( A sw / s w ) f y wd z cot 
Därvid gäller att:
Asw
är tvärkraftsarmeringens tvärsnittsyta
sw
är tvärkraftsarmeringens avstånd i riktning mot byggdelsaxeln
f y wd  f y k / 1,15  345 MPa
z  0,9 d < hw
hw
Skjuvarmeringens höjd
cot  = 1,2
för ren böjning och böjning med längsgående tryck
cot  = 1,0
för böjning med längsgående drag
De konstruktiva armeringsreglerna för tvärkraftsarmeringen skall beaktas enligt nummer 7 i
denna tekniska riktlinje.
I stycket (3) skall ekvationerna (A.5), (A.6), (A.9) och (A.10) strykas. Ekvationerna (A.7) och
(A.8) är bestämmande för ekvationen (A.12).
25 Till avsnitt A.4.2
Ekvationen (A.12) skall ersättas på följande sätt:
VRd  Rd b w x / 1,5 .
26 Till avsnitt A.6.2.1
Stycket kompletteras på följande sätt:
(5)P För begränsningen av deformeringarna skall hänsyn tas till de tillåtna gränsvärdena enligt
DIN1045-1:2001-07, avsnitt 11.3.1.
27 Till avsnitt A.7.1.4
Avsnitt (1)P kompletteras på följande sätt:
För lastinledningsytornas geometri Aload gäller DIN 1045-1:2001-07, avsnitt 10.5.2 (1).
Rundsnittet skall göras på ett avstånd av 1,0d analogt bilderna 38 till 40 enligt DIN 1045-1. De
lastinledningsytor, som gränsar till rundsnitten får inte överlappa varandra.
Avsnittets sista mening ersätts på följande sätt:
Tvärkraftsbärförmågan VRd i snittet I-I skall beräknas enligt ekvationen (A.4.a) i denna tekniska
riktlinje. Därvid skall rundsnittets omkrets u i mm sättas in i bw. Hänsyn till tvärkraftsarmeringen
får inte tas för denna bevisning. Tvärkraftspåfrestningen skall beräknas sektorvis baserat på
lastindragningsytor enligt häfte 525 DafStb (till avsnitt 10.5.1). Plattorna skall vid stöttorna
dimensionernas för minimimoment enligt DIN 1045-1, avsnitt 10.5.6. Under enskilda
belastningar skall 60% av den längsgående armeringen anordnas som tvärarmering.
28 Till avsnitt A.7.1.5
Detta avsnitt innehåller inga utgångspunkter för dimensionering av en planmässig lastinledning.
29 Till avsnitt A.7.3.4.3
Avsnitt (1) och ekvationen (A.17.a) bortfaller LAC:s böjdraghållfastheter skall inte sättas upp.
46860.04
-7-