Jämlikhetsutskottet - Ungdomsparlamentet

advertisement
Jämlikhetsutskottet Hur ska Stockholms stad arbeta emot diskriminering på grund av kön och etnicitet i arbetslivet? Situationsbeskrivning Genom alla tider har människor blivit förtryckta, diskriminerade och förminskade av olika anledningar. Vanligaste typen av diskriminering i dagens samhälle är rasism och sexism. Dessa två typer av diskrimineringar är väldigt lika men ändå olika. Rasism definieras som en tro, som i sin tur baseras på olika uppfattningar och antaganden.1 Sexism däremot, innebär ett missgynnande av personer där deras könstillhörighet har ett direkt eller indirekt samband.2 Idag jobbar Sverige aktivt mot detta, men det innebär inte att vissa problem inte kvarstår. År 2014 hade kvinnan i Sverige ca 86% av mannens lön vid heltidsarbeten3 och det är vanligt att utrikes födda får betydligt sämre avkastning för sina arbetserfarenheter och för sin utbildning än vad inrikes födda får. Detta visar tydligt på att rasism och sexism är något som vi vardagligen står ut med inte minst på våra arbetsplatser. Orsaker Den främsta orsaken till diskriminering på grund av kön inom arbetslivet är fördomar och stereotyper. T.ex. anställer många hellre en man än en kvinna. Betydligt fler män har en chefsposition än kvinnor. Det är minst dubbelt så många män som jobbar som chefer än kvinnor i bl.a. politiskt arbete, statliga verk och både stora och små privata företag.4 I bolagsstyrelser sitter mycket fler män än kvinnor.5 En annan stereotyp är att kvinnor ska vara hemma och ta hand om hemmet och barn istället för att arbeta. Genom åren har kvinnor inte haft samma möjlighet till jobb. Mannen har setts som familjeförsörjare medan kvinnan ska vara hemma och ta hand om hemmet.6 Det är traditionella könsroller som fortfarande finns kvar i dagens samhälle. Den stereotypa mannen ska vara stark, inte visa känslor och tjäna pengar medan den stereotypa kvinnan ska vara hemma med barnen och inte arbeta. Dessa traditionella könsroller finns fortfarande kvar i dagens samhälle och är en orsak till att kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden.7 ​Nationalencyklopedin, ​http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rasism​, hämtad 13/11-­16 14.33 ​Nationalencyklopedin, ​http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/könsdiskriminering​, hämtad 13/11 14:41 3
​Statitiska centralbyrån, http://www.scb.se/sv_/Hitta-­statistik/Statistik-­efter-­amne/Levnadsforhallanden/Jamstalldhet/Jamstalldhetsstatisti
k/12252/12259/Behallare-­for-­Press/406481/​, hämtad 13/11-­16 14:47 4
So-­ rummet, ​http://www.so-­rummet.se/fakta-­artiklar/kvinnor-­och-­man-­i-­arbetslivet​, hämtad 15/11-­16 09:17 5
UMO, ​http://www.umo.se/jag/jamstalldhet/​, hämtad 15/11-­16 09:28 6
​So-­ rummet, ​http://www.so-­rummet.se/fakta-­artiklar/kvinnor-­och-­man-­i-­arbetslivet​, hämtad 15/11-­16 10:14 7
Luleå tekniska universitet ​http://www.diva-­portal.org/smash/get/diva2:1018168/FULLTEXT01.pdf​ hämtad 15/11-­16 09:46 1
2
En annan anledning till att kvinnor diskrimineras i arbetslivet är att arbetsgivare antar att de någon gång i framtiden ska skaffa barn och väljer därför mannen framför kvinnan eftersom mannen är mer närvarande.8 Fördomar och rädsla för det okända är en orsak till diskrimineringen på grund av kön och etnicitet inom arbetslivet. Fördomar grundar sig i brist på kunskap om andra kulturer, religioner och rädsla för det okända. Fördomar kan också uppkomma under uppväxten, om någon i ens närhet har dessa åsikter så tar man efter och tycker likadant. Eller om någon man ser upp till har de åsikterna och fördomarna. Ett exempel på fördomar på grund av etnisk bakgrund inom arbetslivet är att vissa tror att de är sämre på svenska bara för att de har ett icke svenskklingande namn. DO har sammanställt flera fältexperiment som visar att personer med arabiskklingande namn har mindre chans till jobbintervju trots lika meriter och kvalifikationer som en person med svenskklingande namn.9 Detta beror förmodligen på rasism och fördomar då arbetsgivaren anser att en person med arabiskklingande namn är sämre på svenska. Men i detta fall stämmer inte de fördomarna då ansökningarna var skrivna på perfekt svenska.10 En annan studie mellan Stockholms universitet, LO och Integrationsverket visade att om utrikes födda ändrade sitt efternamn till ett mer svenskklingande namn blev det en mer positiv löneutveckling än gruppen som inte ändrade namn. Gruppen som ändrade namn fick en årlig inkomstökning på 10 000-­15 000 kr.
11
​Detta visar att det förekommer diskriminering i arbetslivet, trots att vi har en lag mot det. Konsekvenser:​ ​Etnicitet Grupp​: Rasismen bidrar till ett segregerat samhälle där personer med utländsk bakgrund samt personer med så kallad “svensk” bakgrund inte socialiseras med varandra, vilket bidrar till bristen av “kunskap” om andra folkgrupper samt fördomar. Denna segregation leder även till ett segregerat skolsystem, där barn och ungdomar inte lär sig att interagera med varandra. Arbetslöshet gör det sämre för oss alla genom att den totala produktionen minskar, då det som regel sänker allas löner12.​ En arbetslös kostar ungefär lika mycket för den offentliga sektorn som om man istället anställde henne/honom, eftersom ​arbetslöshet leder till högre 8
DN, ​http://www.dn.se/arkiv/ekonomi/barn-­hinder-­for-­jobb-­foretag-­vill-­inte-­anstalla-­kvinnor-­som/​, hämtad 15/11-­16 09:46 9
Diskrimineringsombudsmannen, http://www.do.se/om-­diskriminering/skyddade-­diskrimineringsgrunder/etnisk-­tillhorighet-­som-­diskrimineringsg
rund/​ hämtad 15/11-­16 10
DN, ​http://www.dn.se/ekonomi/jobb-­karriar/ett-­utlandskt-­namn-­hinder-­for-­att-­fa-­jobb/​ ​hämtad 12/11-­16 10:35 11
​Diskrimineringsombudsmannen, http://www.do.se/om-­diskriminering/skyddade-­diskrimineringsgrunder/etnisk-­tillhorighet-­som-­diskri
mineringsgrund/​ ​hämtad 12/11-­16 12:37 12
​http://www.svenskafristader.se/2015/09/hur-­arbetsloshet-­skadar-­bade-­individ-­och-­samhalle/#1-­bottom skatter när folk utan löneinkomst begär arbetslöshetsersättning. Dessutom leder arbetslöshet till sjukvårdskostnader, kriminalitet och missbruk13, dessa kostar samhället pengar14 . Diskriminering kan även leda till att vissa personer har det svårare att få bostad på grund av vad de heter eller var de kommer ifrån. Nationalekonomen Magnus Carlson som forskar om diskriminering på arbetsmarknaden, antyder att chansen att komma till en arbetsintervju är 50% mindre för personer med arabiskt namn än de med klassiskt “svenska” namn15 . Svårigheter att få jobb för personer med arabisk bakgrund leder till att de får det svårare att komma in på bostadsmarknaden, vilket till och med kan leda till hemlöshet. Ännu ett exempel på svårigheter som kommer från diskriminering är till exempel en rasistisk hyresvärd. Detta kan göra det svårt för en familj av utländsk bakgrund att hitta ett hem. Enligt lag får fastighetsägare inte vägra att hyra ut eller sälja bostad, göra bostäder otillgängliga eller införa olika priser, på grund av en kunds etnicitet. Dock är det ofta så att rasismen inte kan ses, vilket gör dessa regler mycket svaga. I USA finns bevis som tyder på att svarta och latinamerikaner erfar fler avvisningar och mindre gynnsamma förhållanden för att få banklån jämfört med vita som har likartade kreditegenskaper 16 . Det är inte omöjligt att tro att liknande situationer skulle kunna uppstå även i Sverige. Individ: Att utsätta människor för rasism kan leda till ett flertal negativa effekter. Offren kan bli arga, bittra eller våldsamma, och det kan även förstöra en människas självkänsla 17. I en undersökning som publicerats i den medicinska tidskriften American Journal of Public Health, konstaterade forskarna att rasismen är en mycket vanlig anledning till mental ohälsa18
. De konstaterade att minoriteter som upplevt rasdiskriminering upprepade gånger var betydligt mer benägna att ha psykiska problem så som depression och ångest, jämfört med minoriteter som inte hade blivit utsatta för diskriminering. Det visade sig att störst negativ inverkan på den psykiska hälsan var att personer som känner sig osäkra, undviker vissa situationer där det finns risk för att de blir etniskt diskriminerade. Även när människor söker vård för att ta itu med hälsoproblem, visar forskning genomgående att ras-­ och etniska minoriteter får sämre vård än vita, även om allt annat är lika t.ex. ​http://www.svd.se/missbruket-­kostar-­150-­miljarder ​http://ekonomihandboken.se/den-­nyliberala-­politiken/vad-­kostar-­arbetslosheten/ 15
​http://www.migrationsinfo.se/arbetsmarknad/diskriminering/ 16
https://www.bostonglobe.com/business/2015/12/21/blacks-­latinos-­still-­rejected-­for-­mortgages-­higher-­rat
es/kng3Kuc4v3uIK1pmDqBSjO/story.html 17
​http://www.ohrc.on.ca/en/paying-­price-­human-­cost-­racial-­profiling/effects-­racial-­profiling 18
​http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2016.303121 13
14
försäkring, inkomst, ålder och svårighetsgrad av tillstånd, detta konstaterar hälso-­ och sjukvårdsrapporten 2009.19 Elever med utländsk bakgrund känner sig diskriminerade och osäkra i skolan som resulterar i brist på motivation, psykisk ohälsa och dåliga resultat eller inga resultat alls20 . Att arbetslöshet har ett samband med hälsotillstånd har studerats tidigare enligt Nina Eklund, Göteborgs universitet21 . Att vara arbetslös medför begränsade möjligheter till inkomst och i kombination med att nyttan av brott överväger nyttan av andra aktiviteter kan arbetslöshet således vara en bakomliggande faktor till att individer vänder sig till brottslighet. Studier visar att arbetslösheten kan ha direkta negativa effekter på individens hälsa, som​ ​risk för hjärt-­ och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa och alkoholrelaterad sjukhusinläggning. Arbetslöshet ökar också risken för ohälsosamma levnadsvanor22. Konsekvenser: Kön Individ​: Diskriminering på grund av kön leder till att kvinnor inte har samma möjlighet till att få bra och trygga jobb som ger dem en bra och stabil inkomst. Många kvinnor får inte sitt drömjobb eller når aldrig sitt karriärsmål bara på grund av att de inte är män. Kvinnan kämpar på och anstränger sig till hundra procent men det spelar ingen roll bara för att hon föddes som kvinna. Den som inte får jobbet kan lätt få sämre självförtroende på grund av allt nekande och att det inte är någon som uppskattar ens professionella bedrifter. Jobb ger en social trygghet då många träffar nya kompisar och umgås med andra. Utan den sociala faktorn känner man sig lätt ensam och det kan leda till bland annat depression, ångest och social fobi23 ​. För vissa leder det dåliga självförtroendet till att när de väl får ett bra arbetserbjudande​ ​vågar de inte ta jobbet för att de tror att de inte kommer klara av det. Detta leder till en ond cirkel där man mår dåligt för att man inte har ett jobb men på grund av det vågar man inte heller börja jobba. Många känner också att den instabila ekonomiska situationen gör att man mår dåligt, och gör att man blir osäker på sin framtid24 ​. ​http://www.dn.se/nyheter/sverige/svarare-­fa-­bra-­vard-­for-­lagutbildade-­och-­invandrare/ ​http://www.diva-­portal.se/smash/get/diva2:24500/FULLTEXT01.pdf 21
​https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/40198/1/gupea_2077_40198_1.pdf 22
​Falkstedt D, Hemmingsson T. Hälsokonsekvenser av arbetslöshet, personalneddragningar och arbetsbelastning relaterade till ekonomisk nedgång. Stockholm: Arbetsmiljöverket, 2011 23
Arbetarbladet., ​http://www.arbetarbladet.se/allmant/ensamhet-­kanleda-­till-­depression​, hämtad 13/10-­2016 10:05 24
Psykologiguiden,​http://www.psykologiguiden.se/fragor-­och-­svar/svarsbanken/?ID=1280&Q=D%E5ligt%2
0sj%E4lvf%F6rtroende​, hämtad 20/10-­2016 10:00 19
20
Samhälle: Detta är inte bara dåligt för den utsatta kvinnan utan också för samhället. Arbetslöshet är dyrt för samhället. De arbetslösa kostar för staten ungefär 70-­140% av vad det skulle kosta att ge alla arbetslösa en offentlig anställning. En arbetslös person kostar bl.a. i form av arbetslöshetsersättning25​. Det är pengar som skulle kunna gå till t.ex. vår välfärd eller utbildning. Ett arbete ger dig pengar. Utan pengarna kan du varken försörja din familj eller dig själv. Då har du inga pengar till mat, kläder m.m. Många arbetslösa blir hemlösa. Utan en fast inkomst har du inte råd att betala din bostad och tvingas bli hemlös26. Hemlösa kostar precis som arbetslösa mycket för samhället. År 2012 uppskattades den årliga kostnaden för hemlösa i Sverige till 20,5 miljarder skattekronor27 . När så många väljer att anställa en man istället för en kvinna förlorar samhället och arbetsplatser många kvinnor med talang. Kvinnan som inte fick jobbet skulle kunna ha en ovanlig förmåga som skulle passa bra för arbetet. Eftersom detta inträffar ofta går samhället miste om mycket talang. Människor som skulle ha varit väldigt givande för hela Sverige får inte visa vad de går för och det förlorar vi som samhälle på. Åtgärder: Idag finns inget förbud i Sverige om vad arbetsgivaren får ställa frågor kring på en arbetsintervju.28 Arbetsgivaren får däremot inte lägga vikt i kön eller etnicitet. Diskrimineringslagen säger att en person som blir missgynnande behandlad på grund av kön eller etnicitet anses vara direkt diskriminering. Detta innebär att personen ej får jobbet för att hen inte har de förutsättningar arbetsgivaren vill, det kan exempelvis vara att det är en kvinna som i framtiden skulle kunna få barn. För att lösa detta problem har vi tänkt att man kan införa att CV:n inte skulle innehålla namnet eller könet på den som söker jobbet. Om arbetsgivaren inte vet könet eller etniciteten på den sökande läggs mindre vikt på det och mer på hur kvalificerad personen är. En ytterligare åtgärd vi tänker införa är blind intervju, vilket innebär arbetsansökningar där varken kön, namn eller ursprung nämns. Vilket kommer bidra till jämställdhet och det blir svårare för arbetsgivaren att diskriminera någon. Då ingen blir dömd över namn eller ursprung utan söker endast med sina erfarenheter och jobbmöjligheter. Vi vill att alla människor ska ha samma förutsättningar och bli inkluderade i samhället. Ett bra sätt att göra detta är att erbjuda utbildningar där de nyanlända kan få en chans att lära sig Ekonomihandboken, ​http://ekonomihandboken.se/den-­nyliberala-­politiken/vad-­kostar-­arbetslosheten/​, hämtad 14/10-­2016 10:59 26
​Aftonbladet, ​http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article14193228.ab​, hämtad 25/10-­2016 20:23 27
​Soppkök Stockholm, ​https://soppkokstockholm.wordpress.com/om-­hemlosheten/​, hämtad 30/10-­2016 13:47 28
Ledarna, ​https://www.ledarna.se/Chefsguider/chefen-­som-­rekryterare1/Lagar-­o-­regler/​, hämtad 15/11-­16 10.14 25
ordentlig svenska.29 Utbildningarna ska finansieras med skatter, detta för att vi anser att i slutet av dagen är dessa människor värda att satsa på då även de kommer ut på arbetsmarknaden. Att kunna bra svenska kommer vara en stor fördel inför arbetslivet i sverige. Ett antal nyanlända har en bra utbildning sen tidigare men eftersom de ej kan språket är det svårt att förmedla den kunskapen. Idag sker det diskriminering på arbetsplatsen på grund av kön och etnicitet. För att ändra situationen vill vi satsa på nästa generation. “Det är svårt att lära en gammal hund att sitta”, med det menar vi att det är svårt att ändra en 50-­årings åsikt då det man lärt sig under ung ålder sitter kvar i vuxen ålder. Vi satsar därför på att lära upp nästa generation att ha ett modernt och en nytänkande syn på diskriminering. Vårt långsiktiga mål är att sätta upp en 50-­års plan. Vi vill införa ett ​lagförslag som går ut på att man ​lär ut en likabehandlingsplan redan det första åren på lågstadiet för att gripa in tidigt. Vi ska sedan fortsätta med denna likabehandlingsplan under hela skolgången, alltså att det blir obligatoriskt för alla Sveriges skolor att jobba med en likabehandlingsplanen minst en gång per år i alla årskurser. Det ska även vara obligatoriskt för föräldrarna under denna generation att ta del av likabehandlingsplanen. Med hjälp av denna teknik kommer nästa generation ha en jämlik syn på människor oavsett vilket kön eller etnicitet människan har. 29
Skolverket, ​http://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/utbildning-­i-­svenska-­for-­invandrare​, hämtad 15/11-­16 10.42 
Download