Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2017-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2018-12-31
Upprättare: Läkemedelskommitten
Fastställare:Läkemedelskommitten
Urologi
Benign prostatahyperplasi (BPH)
alfuzosin *
finasterid *
* tillhör utbytesgrupp
Alfa-1-adrenoceptorantagonister (exempelvis alfuzosin), ger relaxation
av muskulaturen i blåshals/prostata och underlättar därigenom
urinavflödet. Hypotension är en känd biverkan. Medlen har effekt så
länge behandlingen pågår. Om utebliven effekt efter 4–6 veckor bör
preparatet utsättas.
5-alfareduktashämmare (finasterid) ges vid stor körtel (>40 g) till dem
som inteej kan eller vill opereras, när besvären är medelsvåra. Effekten
ansges vara bäst när prostata är påtagligt förstorad. En del patienter kan
behöva lång (upp till sex månaders) behandling för att få effekt. Om
utebliven effekt efter 6 månaders behandling börkan preparatet utsättas.
Erektil dysfunktion
Fosfodiesterashämmarna sildenafil
(Viagra), tadalafil (Cialis) och vardenafil (Levitra) har likvärdig effekt men är inte
rabattberättigade.
Fosfodiesterashämmare är kontraindicerade vid medicinering med
nitrater
Uretärstenanfall
diklofenak Voltaren injektionsvätska
Förstahandsmedel mot smärtan är diklofenak i.m. Om NSAID är olämpligt eller inte gett
tillfredsställande effekt kan morfinliknande preparat ges som inj.
Överaktiv blåsa
tolterodin *
* tillhör utbytesgrupp
Vid överaktiv urinblåsa provas i första hand blåsträning och bäckenbottenträning,.
även elstimulering och akupunktur kan prövas.
Vid behov av trängningsdämpande läkemedel rekommenderas generiskt tolterodin.
Antikolinerga biverkningar kan förekomma, iakttag särskild försiktighet till äldre på grund av
risken för cerebral påverkan. Solifenacin (Vesicare), darifenacin (Emselex) och fesoterodin
(Toviaz) är andra antikolinergika med likvärdig behandlingseffekt som tolterodin, och
rekommenderas som andrahandsval. De ingår i högkostnadsskyddet om behandlingsmålet
med tolterodin inte uppnåtts.
1(2)
Upprättare: Läkemedelskommitten
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID:
Fastställandedatum: 2017-01-01
Revisionsnr:
Giltigt t.o.m.: 2018-12-31
Fastställare:Läkemedelskommitten
Mirabegron (Betmiga) är ett spasmolytikum och kan övervägas som ett tredjehandsalternativ.
Det kan ge hjärtklappning och är kontraindicerat vid svår okontrollerad hypertoni.
Effektmässigt är det likvärdigt med ovan nämnda preparat, men det är dyrare och
subventioneras endast till patienter som inte tolererar antikolinergika.
Det är viktigt att utvärdera effekten av alla preparat då inte alla patienter har tillräckligt god
symtomlindrande effekt av läkemedel.
Prostatit
naproxen*
alfusozin*
* tillhör utbytesgrupp
Vid kronisk abakteriell prostatit och prostatodyni är antibiotika inte
indicerat. Dessa är vanliga åkommor som behandlas med analgetika, främst NSAID samt ev.
alfa-1adrenoceptorblockerare om samtidig förekomst av blåstömningssvårigheter
eller blåshalsdyskinesi. Akut bakteriell prostatit är mycket ovanligt och är ett specialistfall.
Behandlas med antibiotika.
Kronisk bakteriell prostatit är en ovanlig diagnos som kan
behandlas med ciprofloxacin alternativt trimetoprim per os under 2–4
veckor. Diagnosen kan misstänkas vid återkommande besvär från prostata/urinvägar med
feber och urinvägssymtom, samt positiv U-odling.
.
2(2)