LÄRAR- AKADEMIN

advertisement
TILLÅTET ATT
VARA IVRIG
”Lärarakademin gör det lovligt att
vara engagerad i undervisningen.”
Kirsti Lonka, professor
i pedagogisk psykologi,
Lärarakademins första ordförande
HELSINKI.FI/LARARAKADEMI
FACEBOOK.COM/OPETTAJIENAKATEMIA
BLOGS.HELSINKI.FI/OPETTAJIENAKATEMIA
#LÄRAKA
HELSINKI.FI/UNIVERSITETET
1640
8 300
6 000
GRUNDAT
PERSONAL
EXAMINA/ÅR
11
35 000
FAKULTETER
STUDERANDE
GRUNDANDE MEDLEM
I LEAGUE OF EUROPEAN
RESEARCH UNIVERSITIES
INTRESSE FÖR
STUDENTENS
LÄRANDE
”Eftersom vi har kunskap
om hur människan lär sig,
vore det inte skäl att utnyttja
den kunskapen?”
Szabolcs Galambosi,
universitetslektor i fysik
FRUKTBARA
KEDJEREAKTIONER
”Medlemskapet i Lärarakademin
har haft en avgörande inverkan
på min karriär.”
Kimmo Vehkalahti,
universitetslektor i statistik
LÄRAREN
FÖRTJÄNAR
ERKÄNSLA
”Lärarakademin är
ingen elitklubb, utan en grupp
meriterade specialister och
ett nätverk som ger
en styrka i arbetet.”
Jukka Kola, Rektor
LÄRARAKADEMIN
PASSION FÖR
INLÄRNING
ETT NÄTVERK
AV TOPPLÄRARE
Lärarakademin är ett för vårt land unikt nätverk av universitetets
främsta lärare. Akademin har som mål att höja undervisningens
status och stärka dess ställning inom universitetssamfundet samt
göra det möjligt att meritera sig och bli belönad även för pedagogiska
förtjänster. Genom att satsa på lärarna satsar man också på
studenterna och kvaliteten på studenternas lärande. Att bli invald
i Lärarakademin är ett viktigt erkännande av lärarens pedagogiska
förtjänster och vetenskapliga förhållningssätt till undervisning.
Lärarakademins teoretiska grund utgörs av ett vetenskapligt
förhållningssätt till undervisning (scholarship of teaching),
i vilket undervisning ses som en lika central del av den akademiska
kompetensen som forskning. Samtidigt vill man poängtera att
undervisningskompetens, precis som forskningskompetens, är
något man kan lära sig, utveckla målinriktat och dela med sig
kollegialt. Lärarakademin och dess genomslagskraft undersöks
LHWWVlUVNLOWSURMHNWKHOVLQNL¿\W\VYHQVNDIRUVNQLQJ
URVALSPROCESSEN
Läraren ansöker själv om
medlemskap i Lärarakademin.
Ansökningsdokumenten omfattar
en undervisningsportfolio, ett
kort cv och rekommendationer
från studenter och kolleger. I
SRUWI|OMHQEHVNULYHUDQDO\VHUDU
och presenterar läraren sina
undervisningsinnovationer och
sin kompetens i förhållande
till Lärarakademins kriterier.
Ansökningarna bedöms
kollegialt av mångvetenskapliga
sakkunnigpaneler.
ERKÄNSLA
Lärarakademin belönar både utmärkta lärare och de enheter
som stöder deras arbete. Läraren får permanent medlemskap
i akademin och ett tvåårigt personligt anslag. Lärarens enhet,
t.ex. ämnet eller avdelningen, får ett utvecklingsanslag för
samma period.
VETENSKAPLIGT
FÖRHÅLLNINGSSÄTT
TILL UNDERVISNING
Medlemmarna i Lärarakademin är gedigna
experter inom sitt eget vetenskapsområde
och de har invalts i akademin utgående från
följande kriterier:
• Pedagogisk skicklighet och handledning –
fortlöpande kompetensutveckling
• Undervisnings- och handledningsmetoder
som främjar lärandet
• Förmåga att utveckla och använda läromedel
• Medverkan i den gemensamma utvecklingen
av undervisningen
UPPMUNTRARE TILL INLÄRNING
UPPMUN
Ekollonet, em
emblemet för Lärarakademin,
symboliserar kunskapens frukt, en ny
början, sprid
spridning av visdom. Det avbildar
individen, den
de meriterade universitetsläraren,
uppmuntrare
uppmuntraren till inlärning.
Eken, kunska
kunskapens och visdomens träd,
symboliserar samfundet, Lärarkademin,
nätverket av experter. Den symboliserar
universit
tetss
universitetssamfundet,
som stöder lärarna,
deras kunska
ska och ökning av kunskap.
kunskap
KOMPETENS TILL ALLAS NYTTA
Lärarakademin grundades 2012 och de 30 första grundande
medlemmarna invaldes 2013. Medlemmarna i Lärarakademin
bildar ett mångvetenskapligt nätverk som delar med sig av sin
kunskap och som arbetar aktivt med att utveckla lärandet och
undervisningen vid universitetet. Universitetets pedagogiska
specialister är expertmedlemmar i Lärarakademin och bistår
akademins medlemmar i deras arbete.
UNDERVISNINGSINNOVATIONER
Lärarakademins medlemmar är föregångare när det gäller att utveckla studiemiljön och lärandeprocesserna. Debatt-,
drama och rollspelskurser, lärverkstäder,
”gesällundervisning”-metoden och
teamundervisning används aktivt.
Det omvända klassrummet (ÀLSSHG
classroom), problembaserat lärande
och spelpedagogik är alla naturliga
undervisningsmetoder. Akademilärarna använder sig obehindrat av
den senaste undervisnings- och
inlärningsteknologin.
Download