Reviderad nov 2011
Likabehandlingsplan
För
Racklöfska skolan F-6
Läsåret 2011-2012
1
Reviderad nov 2011
Innehållsförteckning
Inledning
s3
Syfte
s3
Ansvar och vision
s3
Ny lag
s3
Läroplanen
s4
Vad betyder orden
s4
Nulägesanalys
s6
Mål
s6
Förebyggande arbete mot kränkande behandling
s6
Om situationer uppstår
s7
Att utreda, åtgärda och dokumentera kränkande behandling
Kvalitetssäkring
s7
s8
Förankring
s8
Kompetensutveckling
s8
Uppföljning/revidering
s8
Till dig som förälder
s8
Skolans likabehandlingsteam är under perioden:
Torbjörn Johansson, Barbro Lindström och Maria Eriksson
2
Reviderad nov 2011
Inledning
Denna likabehandlingsplan gäller för elever och anställda på Racklöfska skolan F-6 i Järpen. I
begreppet skola innefattas även skolbarnsomsorg och förskoleklass.
I nedanstående text används både begreppen barn och elever. Med samlingsbenämningen
personal menas alla anställda på skolan.
På Racklöfska skolan F-6 ska alla barn känna sig trygga och lika mycket värda. Alla har rätt att
bli behandlade som individer på lika villkor där man ser olikheter som en tillgång. Aktivt arbete
mot diskriminering och annan kränkande behandling ska genomsyra skolan. Arbetet ska ske i
samverkan mellan barn, hemmen samt personal. Denna plan är upprättad för att förbättra
arbetet med att förebygga, upptäcka, utreda och följa upp diskriminering och kränkningar på
Racklöfska skolan F-6
Syfte
Syftet med likabehandlingsplanen är att främja elevers lika rättigheter oavsett;







kön,
etnisk tillhörighet,
religion och annan trosuppfattning
funktionshinder
sexuell läggning
könsöverskridande identitet eller uttryck (ny from 2009)
ålder (ny from 2009)
samt förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.
Ansvar och vision
All personal och alla barn samt deras föräldrar har ett ansvar för att arbeta mot diskriminering,
trakasserier och eller kränkande behandling. Rektor har det yttersta ansvaret för att denna plan
upprättas och följs.
Vår vision är att ingen form av kränkande behandling skall förekomma på Racklöfska skolan
F-6.
Ny lag
Från 2006-04-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling
av barn och elever (SFS 2006:67). Den nya lagens syfte är att förtydliga skolans ansvar när det
gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder förbjuds i
förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola, särskola samt vuxenutbildning.
Diskrimineringen är förbjuden oberoende av diskriminerande avsikt och oberoende av om det
är fråga om direkt eller indirekt diskriminering. Lagen innebär också att barn och elever får ett
lagligt skydd mot annan kränkande behandling. Skadestånd kan utdömas om inte skolan kan
påvisa att den fullgjort sitt uppdrag.
3
Reviderad nov 2011
Läroplanen
Alla som arbetar i skolan skall
 medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för
människor också utanför den närmaste gruppen,
 i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,
 aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper,
 visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett
demokratiskt förhållningssätt (Lgr11, s. 11).
Vad betyder orden?
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla
människors lika värde. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk
och återkommande. Kränkningar kan utföras av och drabba både barn, ungdomar och vuxna.
En kränkning kan äga rum mellan elever såväl som mellan personal och elever.
Utgångspunkten är att den som uppger att han eller hon blivit kränkt, alltid måste tas på allvar.
Kränkningarna kan vara:
Fysiska
Slag
Knuffar
Sparkar
Stölder
Skvaller
Förtal
Verbala
Hot
Ord
Suckar
Viskningar
Grimaser
Psykosociala
Utfrysning
Tystnad
Blickar
Miner
Fortsättning sid 5
4
Text- och bildburna
Klotter
Brev
E-post, SMS, MMS
etc.
Reviderad nov 2011
Diskriminering
Är ett övergripande begrepp och gäller kränkande
behandling utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,
könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.
Etik
Avser våra reflektioner över mänskliga värderingar och dess
grund och handlar om det som vi betraktar som gott och ont,
dvs vilka värden vi ansluter oss till.
Fördomar
Är motviljor som bygger på negativa generaliseringar.
Främlingsfientlighet
Avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar.
Homofobi
Är en motvilja mot eller förakt för homo- eller bisexualitet.
Mobbning
Är när en eller flera personer systematiskt trakasserar en
annan person/grupp fysiskt och/eller psykiskt vid upprepade
tillfällen under lång tid.
Normer
Säger hur vi ska handla i enlighet med etiska
ställningstaganden/värderingar.
Rasism
bygger på föreställningen om den egna folkgruppens
överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns
biologiska skillnader mellan folkgrupper. Mot bakgrund av
en sådan uppfattning ses vissa folkgrupper som mindre
värda och i och med det lovliga att förtrycka, utnyttja eller
kontrollera.
Sexuella trakasserier
avser kränkningar grundade på kön eller anspelar på
sexualitet.
Direkt diskriminering
Indirekt diskriminering
En elev missgynnas och det har en direkt koppling till
eleven som person.
Om skolan har en regel som verkar neutral men i själva
verket gör att vissa elever missgynnas.
5
Reviderad nov 2011
Nulägesanalys
Stämningen på skolan är mycket positiv och god. Elever och personal har tillsammans hittat
former som ger alla en grundtrygghet i sin skolvardag.
Mål
På Racklöfska skolan F-6 ska alla känna att de får vara med och ha: sin kropp, sitt namn, sitt
utseende, sina kläder och sina saker ifred.
Förebyggande arbete mot kränkande behandling
För att nå våra mål vill vi;





att vuxna och elever vågar reagera på retningar, kränkningar och mobbing,
att vuxna är med eleverna på raster, pauser och vid matsituationen
att vi har ett likabehandlings team bland vuxna.
att vi minst 1ggr/år gör en områdeskartläggning för att få kännedom om otrygga platser
att vi regelbundet diskuterar hur vi är mot varandra
Det förebyggande arbetet anpassas utifrån barnens ålder och mognad

















Att på temadagar och andra aktivitetsdagar göra aktiviteter tillsammans åldersblandat
Det ska vara en jämn representation av flickor och pojkar vid elevdemokratiska råd.
Verksamheten skall läggas upp på ett sätt som engagerar båda könen.
Alla barn skall ges samma möjlighet att komma till tals.
Personalen ska vara positiva föredömen, ha ett tydligt förhållningssätt och kontinuerligt
föra diskussioner kring värdegrundsfrågor.
Vi skapar trygghet genom vuxennärvaro vid olika situationer i barnens vardag.
Vi erbjuder vuxenstyrda lekaktiviteter vid utevistelse/rast.
Vi skapar gemenskap genom bl.a. aktiviteter, lekar, samlingar och temadagar där
olikheter och likheter lyfts fram som något positivt, samt att mångfalden i barngruppen
skall uppmuntras och synliggöras.
Arbetslagen skall samarbeta med föräldrarna och diskutera regler och förhållningssätt.
Föräldrarna skall ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten genom bl.a.
kontaktbok, veckobrev, utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd.
Vi organiserar verksamheten så det skapas förutsättningar att dela in barnen i mindre
grupper. På så sätt får barnen större möjlighet att uttrycka sina tankar, åsikter och att
lyssna på andra barn och vuxna. Vi kan använda lärande samtal, kompissamtal,
tjejsnack, killsnack mm.
Regelbundna klassråd och elevråd.
Arbete med individuella utvecklingsplaner.
Kontinuerligt arbete i elevvårdsteam.
Medvetet val av arbetsmaterial och läromedel.
Varje barn är samtliga vuxnas ansvar
I den dagliga dialogen med barnen är vi lyhörda för stämningar och inbördes relationer.
Vi har ett aktivt och utforskande rastvärdskap med ansvar för olika delar av skolgården.
6
Reviderad nov 2011
Om situationer uppstår
Att utreda, åtgärda och dokumentera kränkande behandling
Steg 1
Enstaka kränkande
beteende/diskriminering
Steg 2
Upprepat kränkande
beteende/diskriminering
Steg 3
Svårigheter kvarstår
Barn- barn
Att uppmärksamma och
genom ”hur frågor”
samtala med berörda
parter.
Att tydligt markera att
beteendet inte accepteras.
Vi löser konflikter med
hjälp av trepartssamtal.
Vidtagna åtgärder
dokumenteras
Uppföljningsdatum
bestäms av de berörda
parterna vid varje tillfälle.
Genomför steg 1
Likabehandlingsteamet
kopplas in.
Händelserna lyfts i
arbetslaget och
dokumenteras.
Arbetslaget informerar
rektor.
Åtgärdsprogram upprättas.
Kontakt med berörda
föräldrar tas för samtal med
ansvarig pedagog
Arbetslaget ansvarar för
vidare observation och
dokumentation.
Uppföljningsdatum bestäms
av de berörda parterna vid
varje tillfälle.
Fortsätter beteendet
kan ärendet gå vidare
via rektor till CRT,
skolchef, socialtjänst
eller polis.
Regelbunden
uppföljning.
Uppföljningsdatum
bestäms av de berörda
parterna vid varje
tillfälle.
Vuxenbarn
Lyssna in situationen, ta
den vuxna åt sidan för att
fråga hur hon/han tänker.
Alla diskussioner mellan
personalen om
kränkningar ska ske utan
barnens närvaro.
Uppföljningsdatum
bestäms av de berörda
parterna vid varje tillfälle.
Genomför steg 1.
Lyfta
likabehandlingsplanen och
diskutera runt värdegrund/
arbetssätt.
Rektor informeras.
Uppföljningsdatum bestäms
av de berörda parterna vid
varje tillfälle.
Rektor kontaktas.
Rektor kallar till möte
med det berörda
arbetslaget.
Rektor tar beslut om
vidare åtgärder och
uppföljning, samt att
detta dokumenteras.
Uppföljningsdatum
bestäms av de berörda
parterna vid varje
tillfälle.
7
Reviderad nov 2011
Kvalitetssäkring
Förankring
Barnen skall göras delaktiga i likabehandlingsplanen genom den dagliga verksamheten.
Föräldrar informeras vid inskolningssamtal, föräldramöten och föräldraråd.
All personal ska känna till och aktivt arbeta för att likabehandlingsplanen följs. Vikarier och
nyanställd personal informeras av handledare eller mentor. Lärarstudenter informeras av sin
lokala lärarutbildare (LLU).
Kompetensutveckling
Fortbildning runt:
 Lösningsinriktad pedagogik.
 De sju diskrimineringsgrunderna: genus, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och
funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder
 Likabehandling.
 Reflektionsrutiner.
 Konflikthantering.
 Värdegrundsfrågor
 Artiklar och litteraturstudier.
 Tillvarata kompetenser i närområdet.
Uppföljning/revidering
Likabehandlingsplanen utvärderas och revideras årligen. Detta sker under v.44
 fortlöpande under året och vid utvärderingsdag för personalen.
 via föräldramöte och föräldraråd.
 representanter från resp. enhet och rektor träffas och sammanställer synpunkterna.
Den slutgiltiga planen fastställs av rektorerna.
Till dig som förälder
Som förälder är det viktigt att vara medveten om att ditt barn både kan utsättas för- samt utsätta
andra för kränkning. Alla måste gemensamt ta ansvar och arbeta för barnens trygghet och
samhörighet. Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts- eller utsätter någon för
kränkande behandlingar prata alltid med personalen.
Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende – om vi inte
reagerar kan det tolkas som om vi accepterar beteendet.
Vid misstanke om ett barn far illa har all personal inom skolverksamheten anmälningsplikt till
sociala myndigheter
8
Reviderad nov 2011
Tillbudsrapport - Kränkande behandling
Datum:
_________________________________________________
Plats för tillbud: _________________________________________________
Inlämnat till ansvarig Rektor: ______________________________________
Vårdnadshavare kontaktade: _______________________________________
Typ av kränkning
 fysiskt våld
 psykiskt våld
 verbal kränkning
Inblandade
Tillfällen
 enstaka tillfällen
 upprepade tillfällen
elev-elev
elev-vuxen
vuxen-elev
vuxen-vuxen
Inblandade personer
____________________________
_________________________
____________________________
_________________________
____________________________
_________________________
____________________________
_________________________
Beskrivning av tillbud
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Rapportskrivare: _______________________________________________
9
Reviderad nov 2011
10