Den åldrande piloten

advertisement
Eftermiddagens program:
Den åldrande piloten
12.45-13.30 - inledning och bakgrund, vad säger
bestämmelserna och vetenskapen?
13.45-14.30 - åldrande, sjukdom och trafiksäkerhet
- Trafikmedicinskt Centrum
14.30-15.00 Kaffepaus
15.00-15.45 - demenssjukdom och trafiksäkerhet
16.00-16.55 - H50P och piloter 50+
16.55-17.00 Avslutning – nästa års tema?
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
LUFTFARTSINSPEKTIONEN
Dagens tema:
Den
åldrande
piloten
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
Den åldrande piloten
Maj 2004: inom loppet av två veckor
omkommer två piloter i Danmark,
80 och 73 år gamla …
Det följdes av följande
nyhetsinslag i TV 2 Danmark :
http://www.tv2regionerne.dk/Default
.asp?r=3&Id=193263
Den åldrande piloten
-Vad säger bestämmelserna ?
-ICAO
-BCL
-JAR
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
ICAO Annex 1
”Age 60 rule”
- kommersiell flygtransport får ej ske i
internationell trafik efter 60 års ålder
- rekommendation 1962
- standard sedan 1982 (= internationellt krav)
- kritiserad, fr.a. från fackligt håll
- ”politiskt/ekonomiskt beslut”
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
ICAO Annex 1
”Age 60 rule”, forts
- fysiologiska förändringar
- psykologiska/psykomotoriska förändringar
- risk för akut inkapacitering
- dissimulering ökar med åldern
- sjuklighet ökar med åldern
- kardiovaskulär sjuklighet ökar dramatiskt efter 60 år
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
BCL
- trafikflygarcertifikat B och D
(innan JAR-FCL infördes)
- giltighet längst till 60-årsdagen
- förlängning av D-cert kunde ske till 65 års
ålder efter ansökan och särskild prövning
- förlängning av B-cert kunde ske till 67 års
ålder efter ansökan och särskild prövning
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
BCL
- giltighetstider (månader)
< 39 år
40-49 år
> 50 år
B, D
12
6
6
A, S, Ul,
ballong
FL
60
24
12
24
12
12
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
JAA
- JAA-staterna följer ej ICAO Annex 1:
- för kommersiell flygtransport godtas att en av
piloterna i en flerpilotbesättning är mellan 60 och 65 år
- Frankrike har åldersgräns 60 år, tillåter andra staters
flygplan passera med en styrman 60<65 år
- Italien tillåter ej piloter >60 år i italienskt luftrum
- Tjeckien och Portugal tillåter ej piloter >60 år på
luftfartyg från den egna staten
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
JAA
- För annan kommersiell flygning (t.ex. aerial work)
finns ingen övre åldersgräns
- För att få behålla ett medical klass 1 efter 65 års
ålder krävs dock återkommande kardiovaskulär
bedömning
-För privatflygning finns ingen övre åldersgräns
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
JAA
- giltighetstider (månader)
< 39 år
CPL/ATPL
PPL
40-49 år > 50 år
12
6
6
60 (under30år)
24
24
12
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
vetenskapen …
Statistik USA:
- olycksrisken avtar med stigande ålder
- privatpiloter > 60 år har i snitt fördubblad olycksrisk
- privatpiloter > 60 år med > 500 flygtimmar och färsk
erfarenhet har inte någon ökad risk !
- tidiga varningssymptom är viktiga:
- kännedom om psykosocial förmåga och
arbetsförmåga är ovärderlig !
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
vetenskapen …
Varför ökar inte olyckorna med stigande
ålder:
- internationella studier kan inte ge ett entydigt svar
- många trafikflygare går i pension redan vid 55-60
- en del piloter tappar intresset för flygning
- en del piloter inser själva i tid att de bör sluta flyga
- en del piloter sållas bort med medicinska eller
psykologiska (=simulator-) tester
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
vetenskapen …
Varför ökar inte olyckorna med pilotens
ålder:
-de som finns kvar utgör sannolikt en mycket
selekterad grupp av friska personer
- men … det finns också några som aldrig ger sig:
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
Den åldrande piloten
Ett autentiskt (!) fall från Sverige:
- man född 1926
- A-cert på 1960-talet
- 1999: ansöker om nytt elevtillstånd
- presbyacusis, har hörapparat
- hypertoni, 200/100, normaliseras
med behandling
- elevtillstånd utfärdas
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
Den åldrande piloten
Ett autentiskt (!) fall från Sverige (forts):
- 2001:
- glaukom, korrigerat visus 0,7
- AME rekommenderar
psykologundersökning, demens?
- visus 1,0 efter behandling, synfält u.a.
- testning vid Trafikmedicinskt Centrum,
resultaten bedöms godtagbara
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
Den åldrande piloten
Ett autentiskt (!) fall från Sverige (forts):
- 2002:
- hjärtinfarkt
- pacemaker
- 2003:
- MS sedan 20 år (!)
- bypassoperation av 3-kärlssjuka
- 2:1-blockerat förmaksfladder med
kammarfrekvens 100-110
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
Den åldrande piloten
Ett autentiskt (!) fall från Sverige (forts):
- 2004:
- certifikatet återkallas
- piloten överklagar återkallandet
- länsrätten fastställer återkallandet
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
vetenskapen …
Statistik USA:
Äldre piloter som ej använder glasögon har
en relativ risk för olyckor på 1,52 relativt
äldre piloter med glasögon …
- varför ?
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
vetenskapen …
Statistik USA:
Äldre piloter utan sjukdomsdiagnos
noterad hos myndigheten har en relativ risk
för olyckor på 1,34 relativt äldre piloter
med noterad sjukdomsdiagnos …
- varför ?
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
Den åldrande piloten
Statistik ur certifikatregistret 1995 / 2004:
Ålder < 39
Certifikattyp
B, D, CPL,
ATPL
FL/AFIS
1.708
2.116
503
454
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
40-59
1.287
1.709
354
364
> 60
44
240
10
18
Den åldrande piloten
Statistik ur certifikatregistret 1995 / 2004:
Ålder
Certifikattyp
< 29
30-49 50-64 > 65
A/PPL
1.233
524
3.447
2.135
1.935
2.124
274
536
Segel
1.250
493
43
70
13
17
1.280
896
130
287
116
77
724
611
70
161
20
39
132
193
7
26
5
1
Ultralätt
Ballong
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
Den åldrande piloten
För ett godkännande krävs att en brist i något avseende
kan kompenseras av någon eller några andra faktorer,
t.ex.
- Utvidgade medicinska kontroller
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
Den åldrande piloten
För ett godkännande krävs att en brist i något avseende
kan kompenseras av någon eller några andra faktorer,
t.ex.
- Utvidgade medicinska kontroller
- Operativ begränsning i certifikatet
(OML/OSL/ej pax)
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
Den åldrande piloten
Statistik ur certifikatregistret 2004:
Ålder
Certifikattyp
< 29 30-49 50-64 > 65
B/CPL, D/ATPL: ”OML”
0
19
45
4
A/PPL:
”OSL”
1
5
27
23
Segel:
”ej pax”
0
5
14
19
Ultralätt:
”ej pax”
0
0
1
0
0
2
5
0
Flygledare:
”ATC with limitation”
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
Den åldrande piloten
För ett godkännande krävs att en brist i något avseende
kan kompenseras av någon eller några andra faktorer,
t.ex.
- Utvidgade medicinska kontroller
- Operativ begränsning i certifikatet (OML/OSL/ej pax)
- Erfarenhet
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
Den åldrande piloten
Statistik ur certifikatregistret 2003:
Utfärdade
elevtillstånd
enligt BCL
(S,UL,FB)
enligt JAR
(PPL,CPL)
<30 30-39 40-49 50-59 60-69 70+
67
57
54
28
13
0
213
93
63
39
13
1
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
Den åldrande piloten
Statistik ur certifikatregistret:
-Äldre personer som sökt elevtillstånd 1994 eller
senare (65<69 år:1 st, 70<74 år: 9 st, >75 år: 4 st)
17 st sökte
11 st godkändes
tog ej något cert:
3
slutat flyga inom 3 år: 4
flyger efter 5 år:
4
6 st underkändes Synnedsättning
hörselnedsättning
hjärt- kärlsjukdom
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
1
1
4
LFV SEMINARIUM
FÖR AME
2004-10-22
SLUT
Seminarium för flygläkare 2004-10-22
Fortbildningsdag för flygläkare 2001-11-09
Download