IT-nyckeltal Södertörn 2007

advertisement
Datum
2017-07-15
Version 1.0
IT-nyckeltal Södertörn 2007
Inledning
I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett IT-verksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för
IT-området. De i år presenterade resultaten är de tredje där flertalet kommuner på Södertörn tagit fram nyckeltal. I år har inte Haninge tagit fram
nyckeltal.
Metod
Södertörnskommunernas nyckeltal är framtagna med hjälp av den modell som ursprungligen utarbetades inom ramen för den utbildning som
Kommits och Kommunförbundet genomförde 2001 -2002 i IT-ledning. Modellen har sedan förfinats i en arbetsgrupp med representanter från sju
kommuner i Stockholms län.
IT-nyckeltal Södertörn 2007
I årets redovisning av nyckeltal presenteras kostnad i förhållande till omslutning samt kostnad per kommuninnevånare, per IT-arbetsplats och per
anställd. Diagram från 2005 till 2007 års nyckeltal redovisas så man kan se trenden inom respektive kommun. Datortätheten inom olika områden
redovisas också samt antalet konton per anställd.
Ekonomiska nyckeltal
Total IT-kostnad i kommunen/Total omslutning
Total IT-kostnad i kommunen/Antal kommuninvånare
Total IT-kostnad i kommunen/Totalt antal IT-arbetsplatser
Total IT-kostnad i kommunen/Anställda
Övriga nyckeltal
Botkyrka
Haninge
Huddinge
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Södertälje
Tyresö
2,26%
-
2,16%
2,37%
2,72%
1,51%
2,41%
2,11%
1 110 kr
-
862 kr
1 133 kr
1 303 kr
602 kr
1 252 kr
961 kr
14 522 kr
-
11 954 kr
23 205 kr
16 952 kr
9 905 kr
-
12 824 kr
15 103 kr
Botkyrka
Haninge
13 181 kr
Huddinge
16 778 kr
Nykvarn
16 348 kr
Nynäshamn
9 151 kr
Salem
19 583 kr
Södertälje
10 983 kr
Tyresö
Totalt antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift
355
-
279
143
328
182
-
185
Antal anställda/Antal datorer
2,3
-
1,8
2,8
2,4
1,3
-
2,6
Förskoleelever/Antal datorer
46,8
-
15,8
11,5
13,7
15,3
-
4,3
Grundskoleelever/Antalet datorer
4,7
-
8,4
7,5
5,5
6,6
-
6,7
Gymnasieelever/Antalet datorer
3,3
-
3,0
na
2,4
5,0
-
3,4
Vuxenstuderande/Antalet datorer
5,7
-
29,4
na
3,7
9,9
-
2,9
Antal E-postkonton för personal/Antal anställda
0,99
-
1,45
0,99
1,11
1,07
0,85
1,11
Antal personalkonton/Antal anställda
0,99
-
1,48
0,99
1,08
1,09
0,91
1,15
Tabell 1: IT-nyckeltal Södertörn 2007
Kommentarer till nyckeltalen
De märkbart lägre kostnaderna i förhållande till total omslutning för Salem kan eventuellt förklaras av att kommunen i högre grad köper in tjänster.
IT-kostnaderna för dessa verksamheter kommer inte att redovisas separat utan är inbakade i den köpta tjänsten. Salems högre andel av datorer per
anställd kan också förklaras av att vid köp av externa tjänster blir andelen administrativ personal högre. Salems lägre kostnader skulle även kunna
förklaras av faktiskt lägre kostnader.
De relativt stora variationerna i kostnad per IT-arbetsplats och per anställd kan bland annat bero på organisatoriska skillnader mellan kommunerna.
Skillnader som inte finns inom IT-verksamheten utan inom övrig verksamhet, till exempel grad av verksamhet på entreprenad.
Värt att notera är att det finns stora skillnader i datortäthet inom kommunernas olika skolformer. Inom förskolan ligger intervallen mellan 4,5 barn per
dator och 47 barn per dator med ett medelvärde på 18 barn per dator. Stora skillnader finns också i datortätheten för vuxenstuderande med in intervall
mellan 3 studerande per dator och 29 studerande per dator med ett medelvärde på 10 studerande per dator.
Antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift (IT-anställda som jobbar med IT-support och IT-drift) ligger i intervall mellan 143 datorer och 355
datorer med ett medelvärde på 245 datorer per anställd.
Under de senaste åren har antalet konton per anställd hela tiden ökat. Idag har i princip alla anställda ett eget konto i nätverket och en egen
e-postadress.
Total IT-kostnad i kommunen/Total omslutning
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
Diagram 1: IT-kostnad i kommunen/Total omslutning
År 2007 ligger intervallen mellan 1,51 % och 2,72 % med ett medelvärde på 2,22 %
20
07
20
06
20
Ty
07
re
sö
20
05
5
20
06
20
0
lje
20
07
er
tä
Sö
d
20
06
20
Sa
07
le
m
20
05
20
06
5
20
0
20
07
yn
ä
sh
a
m
n
20
06
N
N
20
yk
07
va
rn
20
05
20
06
20
07
di
ng
e
20
05
H
ud
20
06
05
20
ge
20
07
in
an
H
5
20
0
ky
rk
a
Bo
t
20
06
0,00%
Total IT-kostnad i kommunen/Antal kommuninvånare
1 400 kr
1 200 kr
1 000 kr
800 kr
600 kr
400 kr
200 kr
Diagram 2: IT-kostnad i kommunen/Antal kommuninvånare
År 2007 ligger intervallen mellan 602 kr och 1 303 kr med ett medelvärde på 1 032 kr
20
07
20
06
20
Ty
07
re
sö
20
05
5
20
06
20
0
lje
20
07
er
tä
Sö
d
20
06
20
Sa
07
le
m
20
05
20
06
20
sh
am 07
n
20
05
N
yn
ä
20
06
20
yk
07
va
rn
20
05
N
20
06
20
ud
07
di
ng
e
20
05
H
20
06
20
05
20
06
20
07
ng
e
an
i
H
Bo
t
ky
rk
a
20
0
5
0 kr
Total IT-kostnad i kommunen/Totalt antal IT-arbetsplatser
30 000 kr
25 000 kr
20 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
Diagram 3: IT-kostnad i kommunen/Totalt antal IT-arbetsplatser
År 2007 ligger intervallen mellan 9 905 kr och 23 205 kr med ett medelvärde på 14 893 kr
20
07
20
06
20
Ty
07
re
sö
20
05
20
06
Sö
20
de
07
rtä
lje
20
05
20
06
20
Sa
07
le
m
20
05
20
06
5
20
0
20
07
N
yn
äs
ha
m
n
20
06
20
yk
07
va
rn
20
05
N
20
06
20
ud
07
di
ng
e
20
05
H
20
06
05
20
ge
20
06
20
07
in
an
H
Bo
t
ky
rk
a
20
0
5
0 kr
Total IT-kostnad i kommunen/Anställda
25 000 kr
20 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
Diagram 4: IT-kostnad i kommunen/Anställda
År 2007 ligger intervallen mellan 9 151 kr och 19 582 kr med ett medelvärde på 14 447 kr
20
07
20
06
20
06
5
20
0
20
Ty
07
re
sö
20
05
Sö
d
er
tä
lje
20
07
20
06
20
Sa
07
le
m
20
05
20
06
20
sh
am 07
n
20
05
N
yn
ä
20
06
20
yk
07
va
rn
20
05
N
20
06
20
ud
07
di
ng
e
20
05
H
20
06
20
05
20
06
20
07
ng
e
an
i
H
Bo
t
ky
rk
a
20
0
5
0 kr
IT-nyckeltal i framtiden
Inom Sveriges Kommuner och Landsting (Helene Richardsson) pågår för närvarande ett pilotarbete med att ta fram definitioner av IT-nyckeltal.
Nyckeltalen är framtagna efter samtal med ett antal IT-chefer, kommunchefer och politiker.
Ett första försök till att samla in data skedde under november och december 2007. Insamlat material avsåg värden från 2006.
SKL gick ut och frågade samtliga kommuner om viljan att delta, man fick 110 svar på viljan att delta i nyckeltalsenkät och av dessa var det 46
kommuner som deltog.
Trots många och långa diskussioner kring definitionsfrågan har SKL konstatera att det har uppstått missförstånd i tolkandet av frågorna. Speciellt har
detta gällt frågeställningarna kring ekonomin. Det insamlade materialet kring just de ekonomiska nyckeltalen var alltför ojämnt så SKL väljer att inte
redovisa de siffrorna utan satsar på att göra förfrågningsunderlaget bättre till nästa år.
På samma sätt är det med frågorna kring antalet datorer inom olika verksamhetsområden, skola och omsorg. SKL upplever att det verkar vara stora
problem med att komma åt information som ligger utanför det direkta ansvarsområdet.
Resultat och kommentarer på SKL:s nyckeltalsarbete finns att ta del av på SKL:s hemsida
http://www.skl.se/artikel.asp?C=6375&A=52705
Övervägande för Södertörn
Resultaten från de tre år Södertörn jobbat med att redovisa IT-nyckeltal har inte visat på några dramatiska förändringar över tiden och en relativt liten
skillnad mellan kommunerna. IT-chef/strateg gruppen i Södertörn anser att arbetsinsatsen inte är realistisk i förhållande till resultatet, att det är ett
resurskrävande arbetet med att ta fram nyckeltalen. Om IT-nyckeltal ska redovisar framöver bör man se över underlaget, införa nyckeltal som mäter
nyttan av IT kommunerna, t ex antal ansökningar via e-tjänst till förskola och grundskola, antal e-tjänster i kommun som är tillgängliga för
medborgarna och företagarna.
När SKL går över från pilotarbete till att fastställa en modell för den riksomfattande nyckeltalredovisningen så föreslår IT-chef/strateg gruppen i
Södertörn att vi avvecklar den separata redovisningen på Södertörn.
Thomas Halvarsson
08 5782 92 06
[email protected]
Bilaga 1: Kommunspecifika nyckeltal för år 2005, 2006 och 2007
Botkyrka:
Ekonomiska nyckeltal
Botkyrka 2005
2006
2007
Total IT-kostnad i kommunen/Total omslutning
2,15%
-
2,26%
Total IT-kostnad i kommunen/Antal kommuninvånare
955 kr
-
1 110 kr
Total IT-kostnad i kommunen/Totalt antal IT-arbetsplatser
13 187 kr
-
14 522 kr
Total IT-kostnad i kommunen/Anställda
13 211 kr
-
15 103 kr
Totalt antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift
482
-
355
Antal anställda/Antal datorer
2,7
-
2,3
Förskoleelever/Antal datorer
38,8
-
46,8
Grundskoleelever/Antalet datorer
4,5
-
4,7
Gymnasieelever/Antalet datorer
2,6
-
3,3
Vuxenstuderande/Antalet datorer
4,0
-
5,7
Antal E-postkonton för personal/Antal anställda
1,01
-
0,99
Antal personalkonton/Antal anställda
1,01
-
0,99
Övriga nyckeltal
Haninge:
Ekonomiska nyckeltal
Total IT-kostnad i kommunen/Total omslutning
Total IT-kostnad i kommunen/Antal kommuninvånare
Haninge 2005
2006
2007
1,75%
-
-
737 kr
-
-
Total IT-kostnad i kommunen/Totalt antal IT-arbetsplatser
13 775 kr
-
-
Total IT-kostnad i kommunen/Anställda
12 554 kr
-
-
Totalt antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift
175
-
-
Antal anställda/Antal datorer
3,0
-
-
Förskoleelever/Antal datorer
28,7
-
-
Grundskoleelever/Antalet datorer
5,7
-
-
Gymnasieelever/Antalet datorer
3,1
-
-
Vuxenstuderande/Antalet datorer
4,3
-
-
Antal E-postkonton för personal/Antal anställda
0,77
-
-
Antal personalkonton/Antal anställda
0,89
-
-
Övriga nyckeltal
Huddinge:
Ekonomiska nyckeltal
Huddinge 2005
2006
2007
Total IT-kostnad i kommunen/Total omslutning
2,11%
2,22%
2,16%
Total IT-kostnad i kommunen/Antal kommuninvånare
768 kr
831 kr
862 kr
13 952 kr
11 964 kr
11 954 kr
9 762 kr
12 959 kr
13 181 kr
Totalt antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift
247
275
279
Antal anställda/Antal datorer
3,0
2,0
1,8
Förskoleelever/Antal datorer
19,5
13,2
15,8
Grundskoleelever/Antalet datorer
9,5
9,6
8,4
Gymnasieelever/Antalet datorer
4,6
2,7
3,0
Vuxenstuderande/Antalet datorer
13,3
28,4
29,4
Antal E-postkonton för personal/Antal anställda
1,00
1,24
1,45
Antal personalkonton/Antal anställda
1,17
1,28
1,48
2006
2007
Total IT-kostnad i kommunen/Totalt antal IT-arbetsplatser
Total IT-kostnad i kommunen/Anställda
Övriga nyckeltal
Nykvarn:
Ekonomiska nyckeltal
Nykvarn 2005
Total IT-kostnad i kommunen/Total omslutning
2,18%
2,14%
2,37%
Total IT-kostnad i kommunen/Antal kommuninvånare
910 kr
867 kr
1 133 kr
Total IT-kostnad i kommunen/Totalt antal IT-arbetsplatser
23 989 kr
20 396 kr
23 205 kr
Total IT-kostnad i kommunen/Anställda
12 911 kr
12 504 kr
16 778 kr
Totalt antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift
115
120
143
Antal anställda/Antal datorer
3,2
3,0
2,8
Förskoleelever/Antal datorer
16,3
11,7
11,5
Grundskoleelever/Antalet datorer
Övriga nyckeltal
12,7
10,2
7,5
Gymnasieelever/Antalet datorer
na
na
na
Vuxenstuderande/Antalet datorer
na
na
na
Antal E-postkonton för personal/Antal anställda
0,86
0,99
0,99
Antal personalkonton/Antal anställda
0,85
0,97
0,99
Nynäshamn:
Ekonomiska nyckeltal
Nynäshamn 2005
2006
2007
Total IT-kostnad i kommunen/Total omslutning
2,21%
2,56%
2,72%
Total IT-kostnad i kommunen/Antal kommuninvånare
890 kr
1 164 kr
1 303 kr
Total IT-kostnad i kommunen/Totalt antal IT-arbetsplatser
15 314 kr
17 146 kr
16 952 kr
Total IT-kostnad i kommunen/Anställda
11 144 kr
14 651 kr
16 348 kr
Totalt antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift
259
303
328
Antal anställda/Antal datorer
3,4
2,8
2,4
Förskoleelever/Antal datorer
16,3
13,2
13,7
Grundskoleelever/Antalet datorer
7,5
6,7
5,5
Gymnasieelever/Antalet datorer
2,6
2,3
2,4
Vuxenstuderande/Antalet datorer
4,3
3,4
3,7
Antal E-postkonton för personal/Antal anställda
0,92
0,92
1,11
Antal personalkonton/Antal anställda
0,38
0,47
1,08
2006
2007
Övriga nyckeltal
Salem:
Ekonomiska nyckeltal
Salem 2005
Total IT-kostnad i kommunen/Total omslutning
1,76%
1,48%
1,51%
Total IT-kostnad i kommunen/Antal kommuninvånare
709 kr
664 kr
602 kr
Total IT-kostnad i kommunen/Totalt antal IT-arbetsplatser
10 694 kr
10 136 kr
9 905 kr
Total IT-kostnad i kommunen/Anställda
10 649 kr
10 093 kr
9 151 kr
Totalt antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift
158
136
182
Antal anställda/Antal datorer
2,2
2,2
1,3
Förskoleelever/Antal datorer
20,9
58,4
15,3
Grundskoleelever/Antalet datorer
9,9
8,3
6,6
Gymnasieelever/Antalet datorer
4,2
3,6
5,0
Vuxenstuderande/Antalet datorer
3,2
3,2
9,9
Antal E-postkonton för personal/Antal anställda
0,73
0,84
1,07
Antal personalkonton/Antal anställda
0,73
0,84
1,09
Övriga nyckeltal
Södertälje:
Ekonomiska nyckeltal
Södertälje 2005
2006
2007
Total IT-kostnad i kommunen/Total omslutning
2,35%
2,49%
2,41%
Total IT-kostnad i kommunen/Antal kommuninvånare
858 kr
973 kr
1 252 kr
Total IT-kostnad i kommunen/Totalt antal IT-arbetsplatser
18 499 kr
20 071 kr
Total IT-kostnad i kommunen/Anställda
12 704 kr
14 395 kr
Totalt antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift
223
300
-
Antal anställda/Antal datorer
2,5
2,4
-
Förskoleelever/Antal datorer
24,6
25,2
-
Grundskoleelever/Antalet datorer
19 583 kr
Övriga nyckeltal
13,7
13,9
-
Gymnasieelever/Antalet datorer
5,3
7,2
-
Vuxenstuderande/Antalet datorer
7,9
7,5
-
Antal E-postkonton för personal/Antal anställda
0,54
0,74
0,85
Antal personalkonton/Antal anställda
0,54
0,71
0,91
Tyresö:
Ekonomiska nyckeltal
Tyresö 2005
2006
2007
Total IT-kostnad i kommunen/Total omslutning
2,15%
1,96%
2,11%
Total IT-kostnad i kommunen/Antal kommuninvånare
895 kr
896 kr
961 kr
Total IT-kostnad i kommunen/Totalt antal IT-arbetsplatser
14 002 kr
13 461 kr
12 824 kr
Total IT-kostnad i kommunen/Anställda
10 372 kr
9 600 kr
10 983 kr
Totalt antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift
167
164
185
Antal anställda/Antal datorer
3,2
3,2
2,6
Förskoleelever/Antal datorer
22,9
16,6
4,3
Grundskoleelever/Antalet datorer
9,6
9,5
6,7
Gymnasieelever/Antalet datorer
3,6
3,7
3,4
Vuxenstuderande/Antalet datorer
2,0
1,9
2,9
Antal E-postkonton för personal/Antal anställda
0,88
0,98
1,11
Antal personalkonton/Antal anställda
0,88
0,98
1,15
Övriga nyckeltal
Download