Läkemedel vid behov och signering

Riktlinjer för hälso- och sjukvård
Omsorg och Äldreförvaltningen
Dokumentansvarig
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Utfärdat: 050331
1(1)
Dokumentnamn
Läkemedel vid behov och signering
Reviderad: 2010, 2012, 2014-01-04
Dnr Än: 2013-363
Läkemedel vid behov och signering
I Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2001:17(M) Föreskrifter ”Ändring i
föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och
sjukvården” framgår att den som överlämnar ett läkemedel ska signera på särskild lista
avseende administrerat läkemedel till en viss patient vid en viss tidpunkt.

På listan över vilka vid behovsläkemedel den enskilde personen är ordinerad ska
framgå vid vilket symtom/tillstånd ett läkemedel får ges samt styrkan och vilken
ordination samt maxdos.

Den som överlämnar ett vid behovsläkemedel till en person ska signera överlämnandet
på särskild lista; ”Signering vid behovsläkemedel” samt dokumentera och följa upp
resultatet i journalen.
Om vid behovsläkemedlet är narkotikaklassat ska den som överlämnar kontrollräkna
och signera i respektive förbrukningsjournal för narkotiska läkemedel.

Listan för signering ska förvaras tillsammans med dosrecept och/eller läkemedelslista
där den enskilde personens ordinerade vid behovsläkemedel framgår och vilket vid
behovsläkemedel som kan ges vid vilket tillfälle och vilken tidpunkt.

Signeringslistan för vid behovsläkemedel och förbrukningsjournal för narkotiska
läkemedel är en journalhandling och ska när den är fullskriven överlämnas till
ansvarig sjuksköterska.

Uppföljning och användandet av vid behovsläkemedel ska ske kontinuerligt.