Signeringslista för vid behovsläkemedel / Lidingö-stad ( juni

advertisement
i samarbete med
Signeringslista för administrering av Vid behovsläkemedel
År
Sjuksköterskans noteringar:
Namn
Personnummer
Enhet
Datum när listan läggs ut skåpet
Övriga upplysningar
Vårdplan (Datum)
Anledning till medicinering -Problem/symtom
Läkemedel
Styrka
Max dos/dygn
Inför överlämnande av all Vidbehovs läkemedel ska delegerad personal först ta del av vårdplan och vidta omvårdnadsåtgärder. Därefter skall sjuksköterska alltid kontaktas.
Dokumentation sker nedan. Sjuksköterskan skall också dokumentera i omvårdnadsjournalen. Antal utlagda vidbehovs läkemedel ska framgå på signeringslistan för
iordningställande.
Överlämnade av Läkemedel
Delegerad personals noteringar:
Datum
Problem/Symtom
Omvårdnads åtgärd (Vårdplan)
Kl
Sign
Utvärdering
Kl
Namn på ssk kontakt
Läkemedel
Antal
Kl
Sign
Utvärdering
Listan är en journalhandling
1
i samarbete med
Signeringslista för administrering av Vid behovsläkemedel
För instruktion se Sidan 1
Datum
Problem/Symtom
År
Överlämnande av Läkemedel
Omvårdnads åtgärd (Vårdplan)
Kl
Sign
Utvärdering
Kl
Namn på ssk kontakt
Läkemedel
Antal
Kl
Sign
Utvärdering
Listan är en journalhandling
2
Download