Likarätt nu!
Diskrimineringslagen (2008:567)
• Kön
• Könsöverskridande identitet eller uttryck
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionshinder
• Ålder
• Sexuell läggning
• Direkt diskriminering
• Indirekt diskriminering
• Trakasserier
• Instruktioner att diskriminera
Föräldraledighetslagen (1995:584)
• Missgynnandeförbud
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
• Kränkande särbehandling
Vad gör man om man drabbas?
• Kontakta den lokala läkarföreningen, Läkarförbundet eller DO
• Preskriptionstid fyra månader
• Tvisteförhandling
• Repressalieförbud
Förebyggande arbete – aktiva åtgärder
• Kön, etnisk härkomst och religion eller annan trosuppfattning
• Lönekartläggning
• Jämställdhetsplan
• Positiv särbehandling
Upplevd diskriminering i underläkarkåren 2013
• Data från AT-rankingen och ST-enkäten
• Har du någon gång under din tjänstgöring upplevt dig diskriminerad?
• Ca 2500 svarande underläkare
Upplevd diskriminering totalt
Procent
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
40.6
• En av tre
39.7
30
22.1
18.2
Läkare AT-läkare
före AT
Leg.
läkare
ST-läkare
Totalt
• Ökar under karriärens gång
Upplevd diskriminering per grund
30
25
20.5
Procent
20
15
10
5
0
AT-läkare
14.7
ST-läkare
6.1
3
Totalt
1.3
0.5
0.4
Samverkan mellan diskrimineringsgrunder
Unga kvinnor
• Förväntas inte vara doktor
Män med utländsk bakgrund
• Svårighet att få jobb trots goda meriter
Effekter av upplevd diskriminering
• Yrkesengagemang
• Karriärbyte
• Rekrytering
• Patientbemötande
Fördjupad undersökning 2014
• Data från AT-rankingen och ST-enkäten 2014
• Ca 3600 svarande underläkare
Diskrimineringens form och uttryck
•
Diskrimineringen främst subtil och relaterad till bemötande
• Små skillnader mellan underläkargrupper
• Kvinnors utbildnings- och inlärningsmöjligheter påverkas mer än mäns
• Män upplever diskriminering vid rekrytering i högre utsträckning än kvinnor
Vad gjorde du när du upplevde dig diskriminerad?
Totalt Män
Kvinnor
Jag gjorde inget särskilt
63,1
67,9
62,0
Jag tog upp det med mina kollegor
32,2
21,8
34,6
Jag tog upp den med den som diskriminerade mig
20,5
15,0
21,8
Jag kontaktade min arbetsgivare
9,4
11,4
9,0
Jag kontaktade facket
6,9
6,2
7,1
Annat
5,3
4,7
5,5
Jag kontaktade skyddsombudet
0,3
0,5
0,3
Andel ja-svar i procent
Varför gjorde du inget särskilt?
• Rädsla för att skada karriären (män)
• Rädsla för att bli sedd som ett offer
• Brist på tid och ork (kvinnor)
• Okunskap om handlingsvägar
Känner du till…?
Total
Arbetsplatsens jämställdhetsplan
Arbetsplatsens beredskapsplan
Vem du ska vända dig till
Diskrimineringslagens definition
Män
14,3
7,7
41,3
61,4
Kvinnor
16,0
10,2
47,8
61,6
13,3
6,0
37,2
61,4
Andel ja-svar i procent
Bilder om lokala förhållanden
Likarätt nu!
Likarätt för underläkaren,
jämlik vård för patienten.
SYLF vill se
•
•
•
•
•
Höjd likarättskompetens för all personal inom hälso- och sjukvården
Fortlöpande arbete med värderingar på samtliga nivåer från sjukhusgolvet till ledningsrummet
En hälso- och sjukvård som planeras efter patienters individuella behov
Bättre incitament för kvalitets- och förbättringsarbete inom likarättsområdet
Förebyggande arbete – aktiva åtgärder – mot diskriminering på samtliga
diskrimineringsgrunder
• Öppen och transparent rekrytering och lönesättning
Likarättspaketet
Framtaget i samarbetet mellan styrelsen, kansliet och arbetsgrupp bestående av representanter
från lokalavdelningar.
• Diskrimineringskortet
• Likarättslappen
• Affischer
Likarättsflyer
Likarättsaffischer
• Skapa uppmärksamhet kring Likarätt nu!
• Reklam för projektet, medlemskvällar, föreläsningar, annat
Diskrimineringskortet
Likarättslappen
Beställ på webshoppen!
Tack!