Försättsblad tentamen – Fakulteten för hälsa och samhälle
Försättsbladet utgör första sidan i tentamensfilen. Instruktioner för kursansvariga om hanteringen:
mah.se/hs/tentamedarbetare * Fylls i av kursansvarig
Mobiltelefoner ska vara avstängda och förvaras åtskilda från studenten, liksom ytterkläder
väskor och liknande. Bläck eller kulspetspenna ska användas vid besvarande av frågor.
Totalt antal sidor
Tidpunkt för
Studentens kod (fylls i av studenten och ska anges på alla
(inkl denna sida)
inlämning
inlämnade sidor)
*Fakultet, institution samt ev avdelning el motsvarande
Fakulteten för Hälsa och Samhälle, institutionen för vårdvetenskap
* Kursnamn
Medicinsk vetenskap I
* Kurskod
*Tentamensdatum
170204
OM112A, delkurs 2 (5hp)
* Examinator(er)
Peter Hellman
* Hjälpmedel
X Inga hjälpmedel
☐Kalkylator
☐ Formellista
* Tid (från – till)
OBS! Studenten ska ange följande med kryss
Jag läste kursen höstterminen 2014 eller tidigare
☐
☐ Okommenterad lagtext
☐ Allt kursmaterial
☐ Lexikon
☐ Andra hjälpmedel, specificera:
* Maximalt antal poäng = 49p
Väl godkänt (87%)= 42,5p Godkänt (68%)=33p,
Resultat
* Övrigt
• Tentamen består av 4 stycken organsystem samt Vätske- och Syra-Basbalansen och Gerontologi:
6. Reproduktionsorganen, 7. Endokrina systemet, 8. Urinvägarna och Njurarna 9. Vätske- och Syra-bas-balans,
10. Mag-tarm-systemet, 11. Gerontologi
•
•
•
•
OBS! Studenter från Tidigare Kurser: HT14 eller tidigare dvs. delkurs 1, 6hp eller delkurs 2, 4hp
Om ni inte klarat delkurs 1 tenterar Ni: 6. Reproduktionsorganen samt 7. Endokrina systemet.
Om ni inte klarat delkurs 2 tenterar ni följande organsystem: 8.Urinsystemet och Njuren, 9.Vätske- och Syra-bas-balans,
10.Mag-tarm-systemet och 11. Gerontologi.
Skriv en kommentar på de avsnitt ni inte besvarar
Extra papper är inte tillåtet och kommer inte rättas.
Ange efterfrågat antal! Om fler svarsalternativ än vad som efterfrågas anges, rättas inte frågan.
Skriv inga svar på baksidor av papperen – dessa svar kommer inte att läsas eller rättas.
Använd bläckpenna med bläck som ej kan suddas ut, tentamen kommer ej att rättas om suddbart bläck används
6. Reproduktionsorganen
Kodnr._______
OM112A DELKURS 2: Tentamen 2017-02-04
Föreläsare: Birgitta Rosengren-Reino
1. Ange rätt siffra på linjen, till rätt anatomisk struktur.
Prostata: _____
(Max 5 p)
(1p)
Vesicula seminalis: _____
2. Ange hur lång tid efter befruktning, fostret har könsorgan.
(Ange endast 1 alternativ)
* ___________________________________
2
(1 p)
6. Reproduktionsorganen
Kodnr._______
OM112A DELKURS 2: Tentamen 2017-02-04
3. Förutom ägg, producerar ovarierna även hormon. Ange vilka? (3 p)
(OBS! Ange endast 3 alternativ)
* ____________________________________
* ____________________________________
* ____________________________________
3
7. Endokrina organen
KOD.NR_____________
DELKURS 2: OM112A Tentamen 2017-02-04
Lärare: /Gabriella Isma
Endokrina organen
Max 6 p
1. Blodets glukoskoncentration styrs i huvudsak av 2 hormoner av
mycket stor betydelse för ffa. individer med diabetes.
a) Vänligen ange namnet på dessa två hormoner.(1p)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
b) Beskriv mycket precist var respektive hormon produceras. (1p)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Ange det adrenokortikotropa hormonets målorgan (1p) och ange dess
huvudsakliga effekter (1p).
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Vänligen se nästa sida!
7. Endokrina organen
KOD.NR_____________
DELKURS 2: OM112A Tentamen 2017-02-04
3. Besvara nedanstående frågor genom att ange korrekt svarsalternativ genom att
ringa in RÄTT eller FEL! (0,5 p/fråga, totalt 2p)
a) Det finns fyra faktorer som styr frisättningen av hormoner. Dessa faktorer är:
humorala faktorer, hormonella faktorer, cellulära faktorer samt neurala
faktorer.
RÄTT
FEL
b) Den aktiva formen av sköldkörtelhormonerna utgörs huvudsakligen av T 3 .
RÄTT
FEL
c) Binjuremärgen producerar adrenalin och kortisol som tillhör
aminosyragruppen.
RÄTT
FEL
d) Tillväxthormonet (GH) är ett glukossparande och cellnybildande hormon,
vilket innebär att det är ett anabolt hormon.
RÄTT
FEL
Lycka till!
Kodnr._________________
8. Urinvägar och Njurarna
OM112A DELKURS 2: Tentamen 20170204
Föreläsare: Karin Stenzelius
(Max 10 p)
1. Beskriv nefronet minst 4 olika delar (2p)
2. Vad är GFR och vad är normalvärdet hos en vuxen man ? (1p)
3. Var sitter den yttre slutmuskeln hos en man resp en kvinna (1p)
1
KOD NR._________________
9. Vätske- och Syra-Basbalans
OM112A DELKURS 2: Tentamen 2017-02-04
Lärare: Annica Rosvall
(Max 4p)
1. Kroppsvikten utgörs av ungefär 50-60% vatten? Ringa in det alternativ som
vanligtvis innehåller mest vatten. (1 p)
Barn
Vuxen
2. Vad händer när kaliumkoncentrationen stiger i blodet? (1 p)
3. Ange med hjälp av provsvaret nedan vilken rubbning i syra-basbalansen som
föreligger. (1 p)
Parameter
pH
CO 2
aB-pO 2
aB-sO 2
BE
P-St HCO 3
Provsvar
7,49
5,6 kPa
11,2 kPa
99 %
6,3 mmol/l
29,7 mmol/l
Referensvärden
7,35 – 7,45
4,6 – 6,0 kPa
8,0 – 13,0 kPa
≥96 %
+3,0 - -3,0 mmol/l
21,0 – 27,0 mmol/l
4. Hur kompenserar kroppen för en respiratorisk acidos? (2 p)
10. Mag-Tarm-systemet
Kodnr._______
OM112A DELKURS 2: Tentamen 2017-02-04
Föreläsare: Frida Nygren
(Max 14 p)
1. Ange namnen på de anatomiska strukturerna på bilden ovan. Välj bland
orden i listan och skriv i rätt ruta.
(5 poäng)
a. Oropharynx
f. Buckal muscosa
b. Mandibula
g. Epiglottis
c. Maxilla
h. Hypopharynx
d. Nasopharynx
i. Mjuka gommen
e. Esophagus
j. Hårda gommen
1
11. Gerontologi
Kodnr._______
OM112A DELKURS 2: Tentamen 2017-02-04
Föreläsare: Jonas Olofsson
(Max 10p)
1. Du arbetar som sjuksköterska på en medicinsk vårdavdelning. Du ansvarar för en
introduktion av nyanställda semestervikarier och en vikarie undrar över skillnaden
mellan geriatrik och gerontologi. (2p)
a. Vad betyder gerontologi resp. geriatrik?
b. Ge två exempel på varför du som sjuksköterska behöver ha kunskap om
skillnaden mellan gerontologi och geriatrik.
11. Gerontologi
Kodnr._______
OM112A DELKURS 2: Tentamen 2017-02-04
2. Vilka två påstående är korrekta vid fysiologiskt åldrande?
a.
b.
c.
d.
(2p)
Genomsläppligheten mellan kapillärer och alveoler ökar
Genomsläppligheten mellan kapillärer och alveoler minskar
Lungornas residualvolym ökar
Lungornas residualvolym minskar
3. Vilket av följande påstående är korrekt? Markera endast ett alternativ (1p)
a)
b)
c)
d)
Antal neuronsynapser påverkas ej i det normala åldrandet
Det sker en ökad produktion av signalsubstanser i det normala åldrandet
Det sker en minskad mängd cerebrospinalvätska i det normala åldrandet
Ledningshastigheten i neuronen minskar
4. Vilken fysiologisk åldersförändring i huden kan leda till klåda för den äldre
personen? (1p)
5. Vilka två påstående är korrekta vid fysiologiskt åldrande? (2p)
a. Ökad frisättning av transmittorsubstanser i hjärnan
b. Hjärnans volym minskar med 20 – 30 % under åldrandet
c. Acetylkolin är det signalsystem i hjärnan som påverkas mest i åldrandet
d. Hjärnans ventriklar förstoras
11. Gerontologi
OM112A DELKURS 2: Tentamen 2017-02-04
6. Varför får äldre generellt större urinmängder? (2p)
Kodnr._______
10. Mag-Tarm-systemet
Kodnr._______
OM112A DELKURS 2: Tentamen 2017-02-04
2. Magtarmkanalen är uppbyggt som ett rör med fyra lager, skriv dem i
rätt ordning. Börja innerst!
(2 poäng)
Tunica muscularis, Peritoneum, Tunica mucosa, Tunica submucosa
________________________
________________________
________________________
________________________
3. Dra linjer mellan de påstående som hör ihop.
Peristaltik ○
○ Upptag
Sekrektion○
○ Uppbyggnad
Katabolism ○
○ Sönderdelning
Absorption○
○ Utsöndring
Digestion ○
○ Nedbrytning
Anabolism○
○ Tarmrörelser
4. Vad heter tarmens eget nervsystem?
(3 poäng)
(1 poäng)
_____________________________________
5. Vad kallas det bukhinneväck vilket är rikt på fettceller och som hänger
ner från ventrikeln & colon transversum?
(1 poäng)
______________________________________
2
10. Mag-Tarm-systemet
Kodnr._______
OM112A DELKURS 2: Tentamen 2017-02-04
6. Gör en cirkel kring de påståenden som är korrekta
(2 poäng)
• Nedre magmunnen i ventrikeln heter pylorus
• Saltsyra (HCl) har högre pH än 7
• De funktionella enheterna i pankreas är sexkantiga och kallas lobuli
• Intestinum tenue är cirka 6-7 meter lång
• Enzymet trypsin spjälkar kolhydrater
• Övre magmunnen i ventrikeln heter cardia
• Transmittorsubstansen acetylkolin frisätts från sympatiska nervsystemet
3
Kodnr._________________
8. Urinvägar och Njurarna
OM112A DELKURS 2: Tentamen 20170204
4. Förklara begreppen diures och miktion (2p)
5. Produktion av urin sker genom 3 processer. Vilka är dessa och förklara
vad som sker i respektive process (3p)
6. Vad heter följande delar på latin (1p)
Ollonet
Njurbäckenet
2