2017-04-13 provkod 1502

advertisement
Försättsblad tentamen – Fakulteten för hälsa och samhälle
Obs! denna version skrivs av HT16-kursen och tidigare kurser!
Försättsbladet utgör första sidan i tentamensfilen. Instruktioner för kursansvariga om hanteringen:
mah.se/hs/tentamedarbetare * Fylls i av kursansvarig
Mobiltelefoner ska vara avstängda och förvaras åtskilda från studenten, liksom ytterkläder
väskor och liknande. Bläck eller kulspetspenna ska användas vid besvarande av frågor.
Totalt antal sidor
Tidpunkt för
Studentens kod (fylls i av studenten och ska anges på alla
(inkl denna sida)
inlämning
inlämnade sidor)
*Fakultet, institution samt ev avdelning el motsvarande
Fakulteten för Hälsa och Samhälle, institutionen för vårdvetenskap
* Kursnamn
Medicinsk vetenskap I
* Kurskod
*Tentamensdatum
170413
PROVKOD 1502 OM112A, delkurs 1 (5hp)
* Examinator(er)
Peter Hellman
* Hjälpmedel
X Inga hjälpmedel
☐Kalkylator
☐ Formellista
* Tid (från – till)
OBS! Studenten ska ange följande med kryss
Jag läste kursen höstterminen 2014 eller tidigare
☐
☐ Okommenterad lagtext
☐ Allt kursmaterial
☐ Lexikon
☐ Andra hjälpmedel, specificera:
* Maximalt antal poäng = 48p
Väl godkänt (87%)= 41,5p Godkänt (68%)=32,5p,
Resultat
* Övrigt
• Tentamen består av 4 stycken organsystem samt Vätske- och Syra-Basbalansen och Gerontologi:
6. Reproduktionsorganen, 7. Endokrina systemet, 8. Urinvägarna och Njurarna 9. Vätske- och Syra-bas-balans,
10. Mag-tarm-systemet, 11. Gerontologi
• Extra papper är inte tillåtet och kommer inte rättas.
• Ange efterfrågat antal! Om fler svarsalternativ än vad som efterfrågas anges, rättas inte frågan.
• Skriv inga svar på baksidor av papperen – dessa svar kommer inte att läsas eller rättas.
• Använd bläckpenna med bläck som ej kan suddas ut, tentamen kommer ej att rättas om suddbart bläck används
6. Reproduktionsorganen
Kodnr._______
OM112A DELKURS 2: Tentamen 2017-04-13
Föreläsare: Birgitta Rosengren-Reino
1. Ange rätt siffra på linjen till rätt anatomisk struktur.
Prostata: _____
(Max 5 p)
(1p)
Vesica urinaria: _____
2. Ange vad som mäts i blodet vid screening av prostatacancer.
(Ange endast 1 alternativ)
* ___________________________________
2
(1 p)
6. Reproduktionsorganen
Kodnr._______
OM112A DELKURS 2: Tentamen 2017-04-13
3. Förutom ägg, producerar ovarierna även hormon. Ange vilka? (3 p)
(OBS! Ange endast 3 alternativ)
* ____________________________________
* ____________________________________
* ____________________________________
3
7. Endokrina organen
KOD.NR_____________
DELKURS 2: OM112A Tentamen 2017-04-13
Lärare: /Gabriella Isma
Max 6 p
1. Beskriv på vilket sätt second messengers påverkas utav G-proteiner!
(1p)
________________________________________________________________
2. Ange om följande påståenden är SANT eller FALSKT genom att ringa in
korrekt svar! (2.0 p)
a) Tymushormonerna reglerar mognaden av T-lymfocyter, som har med
immunförsvaret att göra!
SANT
FALSKT
b) Då det råder brist på hormoner i blodet, så sker en s.k. uppreglering, vilket
innebär att cellerna tillverkar fler receptorer!
SANT
FALSKT
c) Aminosyragruppen är gruppen med vattenlösliga hormoner!
SANT
FALSKT
d) Betaceller producerar insulin i pancreas!
SANT
FALSKT
7. Endokrina organen
KOD.NR_____________
DELKURS 2: OM112A Tentamen 2017-04-13
3. Det finns sex hormoner angivna nedan och sex körtlar namngivna med en
efterföljande tom rad. Ange det hormon som passar efter varje körtel, genom
att skriva in det på raden! (3.0 p)
GH
Kortisol
ADH
Noradrenalin
Kalcitonin
PTH
_GLANDULA THYREOIDEA_
+
_________________________
_BINJUREBARKEN_________
+
_________________________
_ADENOHYPOFYSEN_______
+
_________________________
_BINJUREMÄRGEN_________
+
_________________________
_BISKÖLDKÖRTLARNA_____
+
_________________________
_NEUROHYPOFYSEN________
+
_________________________
Lycka till!
Kodnr._________________
8. Urinvägar och Njurarna
OM112A DELKURS 2: Tentamen 2017-04-13
Föreläsare: Karin Stezelius
(Max 10 p)
1. Var sitter urinrörets inre respektive yttre slutmuskeln hos en man
respektive kvinna (2 p)
2. Vilka delar av nefronet ligger i njurbarken (1p)
3. Den glomerulära filtrationen är beroende av olika tryckförhållanden,
beskriv de olika trycken och var dessa finns? (3p)
1
9. Vätske- och Syra-Basbalans
KOD NR.___________
OM112A DELKURS 2: Tentamen 2017-04-13
Föreläsare: Annica Rosvall (Max 5 p)
1. Om kroppen tillförs för lite vätska kan dehydrering uppstå. Dvs. ett tillstånd
där det finns för lite volym i blodbanan. Kroppen kan då reglera mängden
vatten som reabsorberas via njurarna. Hur reglerar kroppen för en detta
tillstånd avseende frisättning alternativt hämning vad gäller hormonerna
Aldosteron och ADH? (2 p)
2. I vilket vätskerum är natrium högt? Ringa in det vätskerum som innehåller
mest natrium i ett normaltillstånd. (1 p)
Intracellulära vätskerummet - ICV
Extracellulära vätskerummet - ECV
3. Ange med hjälp av provsvaret nedan vilken rubbning i syra-basbalansen
som föreligger. (0,5 p/0,5 p)
Parameter
Provsvar
Referensvärden
pH
7,32
7,35 – 7,45
CO 2
5,5 kPa
4,6 – 6,0 kPa
aB-pO 2
11,2 kPa
8,0 – 13,0 kPa
aB-sO 2
99 %
≥96 %
BE
-4,3 mmol/l
+3,0 - -3,0 mmol/l
P-St HCO 3
20,1 mmol/l
21,0 – 27,0 mmol/l
9. Vätske- och Syra-Basbalans
KOD NR.___________
OM112A DELKURS 2: Tentamen 2017-04-13
4. För att hålla pH konstant i kroppsvätskan finns olika regleringsmekanismer. En
av dem är buffertsystemen (kolsyra-bikarbonat, hemoglobin, fosfat och
protein). Hur påverkar en buffert vätejoner i sur miljö? (1 p)
Kodnr._________________
8. Urinvägar och Njurarna
OM112A DELKURS 2: Tentamen 2017-04-13
4. Kombinera följande svenska ord med rätt beteckning på latin. Dra ett
streck mellan de rätta alternativen. (Med avsikt finns fler latinska begrepp)
(3p)
Miktion
Uretra
Urinblåsa
Vesica urinaria
Urinrör
Uretär
Blåstömning
Ren
5. Vilken del av Henles slynga är vattentät? (1p)
2
10. Mag-Tarm-systemet
Kodnr._______
OM112A DELKURS 2: Tentamen 2017-04-13
Föreläsare: Frida Nygren
(Max 12 p)
1. Ange namnen på de anatomiska strukturerna på bilden ovan. Välj bland
orden i listan och skriv i rätt ruta.
(5 poäng)
a. Pancreas
f. Ductus choledectus
b. Bukaorta
g. Vänster leverlob
c. Höger leverlob
h. Duodenum
d. Vena porta
i. Intrahepatiska gallgångar
e. Gallblåsan
j. Ventrikel
1
11. Gerontologi
Kodnr._______
OM112A DELKURS 2: Tentamen 2017-04-13
Föreläsare: Jonas Olofsson
(Max 10p)
1. Du arbetar som sjuksköterska på en medicinsk vårdavdelning. Du ansvarar för
en introduktion av nyanställda semestervikarier och en vikarie undrar över
skillnaden mellan geriatrik och gerontologi. Jämför geriatrik och gerontologi
och ge exempel på hur de olika områdena skiljer sig åt. (2p)
2. Äldre personer minskar i längd. Vad beror det på?
(1p)
3. Vilket av följande påstående är korrekt? Markera endast ett alternativ
Vid normalt åldrande (1p) :
a) Sker ett ökat behov av att tömma blåsan nattetid på grund av minskad
ADH-insöndring
b) Sker en viktminskning på grund av att sköldkörtelns hormonproduktion
minskar
c) Sker en ökad benskörhet hos kvinnor på grund av ökad frisättning av
östrogen
d) Sker en försämring av stressreaktion på grund av ökad frisättning av
1
kortisol
11. Gerontologi
Kodnr._______
OM112A DELKURS 2: Tentamen 2017-04-13
4. Ange två anledningar till att äldre personer får minskad kontraktionskraft och
minskad kammarfyllnad i hjärtat
(2p)
5 Varför har en äldre person svårare att vänta med att gå på toaletten för att urinera
jämfört med yngre? Ange två anledningar
(2p)
6. Hur kännetecknas en tillbakabildning av andningsmuskulaturen, nedsatt elasticitet
i lungvävnad och ben- och broskförändringar i bröstkorgen hos en äldre person?
(2p)
2
10. Mag-Tarm-systemet
Kodnr._______
OM112A DELKURS 2: Tentamen 2017-04-13
2. Sätt följande termer i rätt ordning utifrån hur de uppträder i magtarmkanalen:
(3,5 poäng)
Colon descendens, sigmoideum, colon ascendes, cecum, anus, rectum,
colon transversum
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
6. ____________________________
7. ____________________________
3. Dra linjer mellan de påstående som hör ihop. (2,5 poäng)
-Amylas
-Enzym som spjälkar kolhydrater
-Lipas
-Stimulerar pankreas att utsöndra bikarbonatrik
vätska
-Trypsin
-Stimulerar pankreas att utsöndra enzymer,
gallblåsan att kontrahera och Oddis sfinkter att
relaxera
2
-CCK
-Enzym som spjälkar fett
-Sekretin
-Enzym som spjälkar protein
10. Mag-Tarm-systemet
Kodnr._______
OM112A DELKURS 2: Tentamen 2017-04-13
4. I vilken del av mag-tarmkanalen sker det mesta av absorptionen av
näringsämnen och vätska?
(1 poäng)
__________________________________
3
Download