2016-08-23

advertisement
Försättsblad tentamen – Fakulteten för hälsa och samhälle
Försättsbladet utgör första sidan i tentamensfilen.
Instruktioner för kursansvariga om hanteringen: mah.se/hs/tentamedarbetare
* Fylls i av kursansvarig
Mobiltelefoner ska vara avstängda och förvaras åtskilda från studenten, liksom ytterkläder, väskor och
liknande. Bläck eller kulspetspenna ska användas vid besvarande av frågor.
Totalt antal sidor
Tidpunkt för inlämning Studentens kod (fylls i av studenten och ska anges på
(inkl denna sida)
alla inlämnade sidor)
*Fakultet, institution samt ev avdelning el motsvarande
Fakulteten för Hälsa och Samhälle, institutionen för vårdvetenskap
* Kursnamn
Medicinsk vetenskap I
* Kurskod
* Tentamensdatum
OM112A, delkurs 3, 5hp
160823
* Tid (från – till)
* Examinator(er)
Peter Hellman
* Hjälpmedel
X
Inga hjälpmedel
☐Kalkylator
☐ Formellista
☐ Okommenterad lagtext
☐ Allt kursmaterial
☐ Lexikon
☐ Andra hjälpmedel, specificera:
* Maximalt antal poäng = 39,5 p
Väl godkänt (87%)=34 p Godkänt (68%)=26,5 p,
* Övrigt
•
•
•
•
•
Resultat
Tentamen består av del A+B+C
Extra papper är inte tillåtet och kommer inte rättas.
Ange efterfrågat antal! Om fler svarsalternativ än vad som efterfrågas anges, rättas inte frågan.
Skriv inga svar på baksidor av papperen – dessa svar kommer inte att läsas eller rättas.
Om pennor med suddbart bläck används, kommer tentamen inte att rättas.
A. MIKROBIOLOGI OCH IMMUNOLOGI
OM112A DELKURS 3 Tentamen 2016-08-23
Lärare: Peter Hellman
1.
Max 19,5p
Ange tecken som Du som sjuksköterska kan observera i eller kring en
kroppsdel ex. en fot och som tyder på att en inflammation sker i
kroppsdelen.
Ange tre tecken samt skriv en förklaring för hur respektive tecken
uppkommer (0,5p + 1p x 3 st.)
a.
tecken:
förklaring:
b.
tecken:
förklaring:
c.
tecken:
förklaring:
2.
Urinodling. Motivera varför ett ”mittstråleprov” ska tas i samband med
urinodling dvs. hur kan provresultat och patient annars påverkas? (1+1p)
a. Provresultat
b. Patient
2
KOD:___________________
A. MIKROBIOLOGI OCH IMMUNOLOGI
OM112A DELKURS 3 Tentamen 2016-08-23
KOD:___________________
3.
Förklara förkortningen MRSA (0,5p)
4.
Antibiotikabehandling.
Din patient frågor Dig om det är okej att sluta med den ordinerade
antibiotika behandlingen i förtid?
Förklara för patienten hur detta kan leda till en ökad antibiotika resistens.
(1p)
5.
Vi diskuterade under kursen att en bakterie kan vara patogen eller apatogen.
Ange om följande ”faktorer” ökar eller minskar en bakteries patogenitet
samt motivera ditt svar. (poäng ges endast om du motiverar 0,5p + 1p x 3
st)
a.
Flageller:
b.
Kapsel:
c.
Betalaktamaser:
3
A. MIKROBIOLOGI OCH IMMUNOLOGI
OM112A DELKURS 3 Tentamen 2016-08-23
KOD:___________________
Patientfall
Kevins frågor:
Din patient, Kevin, har en bakteriell infektion som på ett dygn har spridit sig i
Kevins kropp och utvecklats till en Septisk chock, den septiska chocken är inne i
den Hypodynamiska fasen (definition enligt Er kurslitteratur).
6.
Beräkna utifrån den bilagda NEWS bilagan patientens NEWS-poäng samt
ange även vilken klinisk åtgärd du som sjuksköterska då ska utföra (0,5p +
0,5p). (Aktuella vitalparametrar hittar Du i nedanstående frågeställningar)
a. Poäng:
b. Åtgärd:
7.
4
Du mäter/kontrollerar patientens vitalparameterar och Du erhåller följande
värden (se nedanstående frågeställningar). Beskriv de processer i
immunförsvaret som leder till att vitalparametrarna antar nedanstående
värden.
a. Din patient andas med 25 andetag per minut. Patienten har en laktathalt i
plasma på 4,5 mmol/L (normalt 2 mmol/L) dvs. patienten har utvecklat
en metabolisk acidos. Hur förklarar du patientens andningsfrekvens med
hänsyn tagen till laktathalten i plasma? (2p)
A. MIKROBIOLOGI OCH IMMUNOLOGI
OM112A DELKURS 3 Tentamen 2016-08-23
KOD:___________________
b. Du uppmäter Blodtrycket på patienten till 92/40 mmHg (2p)
c. Patient har tillförd syrgas och Du uppmäter Syremättnaden hos patienten t
ill 91 %-oxygensaturation (2p)
5
A. MIKROBIOLOGI OCH IMMUNOLOGI
OM112A DELKURS 3 Tentamen 2016-08-23
KOD:___________________
Bilaga 1 NEWS Folder: Utgiven av Region Skåne version 150504
6
Delkurs 3: OM112A Omtentamen 160823
Lärare/Tommy Eriksson
Farmakologi
Max 10p
1. Läkemedel X har affinitet till målmolekylen, och målmolekylen aktiveras. Är
Läkemedel X en agonist eller antagonist? (1 p)
……………………...………
2. Noradrenalin verkar på betareceptorer i hjärtat och ger ökad frekvens och
kontraktionskraft. Propranolol är en oselektiv betareceptor blockerare. Vilka
effekter har den på hjärtat? (2 p)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………….
3. Paracetamol är ett vanligt receptfritt läkemedel mot smärta med en
distributionsvolym på ca 60 liter. Hur stor andel av läkemedlet finns i blodet vid
jämvikt. (1 p)
……………………………………………………………………………………
……………
4. Vad händer med halveringstiden för ett läkemedel som helt elimineras via
levern då njurfunktionen halveras? Låt säga att halveringstiden var 6 timmar
från början. Vilken är den nya halveringstiden? (1 p)
....................................................…………………..
5. Ett läkemedel med halveringstiden 2 timmar ges som infusion kontinuerligt
och ger en jämviktskoncentration av 1 mg/L. Dosen dubbleras.
a) Vad blir den nya jämviktskoncentrationen? (1p) ……………………………...
b) Hur lång tid tar det tills 90% av den nya jämviktskoncentrationen uppnås?
(1p) ………………
KOD.NR___________________
DELKURS 3C: OM112A Tentamen 2016-08-23
Lärare: /Gabriella Isma
Farmakologi
Max 10 p
1. Systemisk tillförsel av läkemedel används när avsikten är att läkemedlet
ska tas upp i blodet och distribueras till verkansstället. Detta kan ske
genom enteral och parenteral tillförsel.
Beskriv skillnaden mellan dessa två tillförselsätt! (2 p)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. När det gäller äldre och läkemedel vet du att sjuksköterskan bör vara extra
uppmärksam. Äldre har exempelvis en ökad känslighet för lugnandemedel, morfinläkemed och sömnmedel.
Ange vilka risker du bör vara särskilt uppmärksam på, när du
administrerat läkemedel till äldre patienter från ovanstående
läkemedelsgrupper! (2 p)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
KOD.NR___________________
DELKURS 3C: OM112A Tentamen 2016-08-23
3. Ange om följande påståenden är RÄTT eller FEL genom att ringa in korrekt
svar! (4p)
a) Äldre och patienter som behandlas med många läkemedel utgör riskgruppen
för biverkningar med dödlig utgång.
RÄTT
FEL
b) Polyfarmaci innebär att flera läkemedel har samma verksamma substans.
RÄTT
FEL
c) Icke-dosrelaterade biverkningar är oförutsägbara och biverkningarna uppstår
redan vid lägre doser.
RÄTT
FEL
d) Inom psykiatrin är det alltid tillåtet att medicinera patienter utan deras
medgivande.
RÄTT
FEL
4. Ange två fördelar med sublingual tillförsel av läkemedel (2 p)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Lycka till!
6. Grapefruktjuice är en stark enzymhämmare på CYP3A4. Citalopram är ett
antidepressivt läkemedel som metaboliseras via samma enzym. (Ange med ökar,
minskar eller ingen påverkan)
a) Hur påverkas eliminationen (clearance) för citalopram? (1 p)
………………………….
b) Hur påverkar detta halveringstiden? (1 p)
………………………………………
c) Hur bör detta påverka doseringen? (1 p)
……………………………………….
Download