2016-09-26
Plan mot Diskriminering
och Kränkande Behandling
2016
Sländan
En del av Innerby förskoleområde
1
2016-09-26
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
De två planerna (årlig plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan mot
diskriminering och trakasserier) sammanförs i ett dokument i enlighet med riktlinjer från
BEO, Barn- och Elevombudsmannen.
1.
Förskolechefens Vision
I Innerby förskoleområde arbetar vi tillsammans för att alla barn skall vara trygga, välkomna,
respekterade, sedda och hörda. Barnperspektivet dvs. barnets bästa, skall alltid vara vårt
främsta mål.
2.
Syfte
Planen syftar till att främja barn och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Den syftar också till att motverka all
kränkande behandling.
2.1
Ansvarsfördelning
Förskolechefen ansvarar för:
 Att ett målinriktat arbete sker för att motverka diskriminering och kränkande
behandling.
 Att all personal känner till att kränkande behandling och diskriminering inte är tillåten
på förskolan.
 Att kontinuerligt följa upp att planer upprättas, målen i dem utvärderas och revideras
samt att detta sker i samverkan mellan personal, barn och vårdnadshavare.
 Att utredning görs och att åtgärd vidtas när förskolan får kännedom om att
diskriminering eller kränkande behandling förekommer.
All Personal ansvarar för:
 Att kartlägga verksamhetens behov och att upprätta målen och dess handlingsplan.
 Att aktivt arbeta i enlighet med att följa förskolans plan mot diskriminering och
kränkande behandling och låta dess värden vara till grund för all planering av
verksamheten.
 Att ta ansvar för att förebygga, upptäcka och åtgärda diskriminering och kränkande
behandling.
 Att anmäla till förskolechef alt. utbildningsnämnd då diskriminering eller kränkande
behandling misstänks/anmäls/upptäcks.
2
2016-09-26
 Att ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar
genom sitt bemötande mot barnen och sträva efter likabehandling.
Vårdnadshavare ansvarar för:
 Att vid misstanke om att det egna barnet eller någon annans barn utsätts eller utsätter
andra för kränkande behandling, kontakta personal på ditt barns avdelning eller
förskolechef.
2.2
Styrdokument och begrepp
Styrdokument
Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling regleras av lagstiftningen i
skollagen och diskrimineringslagen. Arbetet styrs också av den reviderade läroplanen Lpfö
98.
Skollagen (2010:800 kapitel 6: Åtgärder mot kränkande behandling) förbjuder huvudman och
personal att utsätta barn och elever för kränkande behandling. Förskolan måste ha ett
förebyggande arbete mot detta. Om ett barn upplever att sig kränkt i förskolan, eller om en
förälder upplever sitt barn kränkt, kan han/hon vända sig till BEO (Barn- och Elevombudet)
som finns på Skolinspektionen. Av BEO kan barnet bland annat få hjälp med att kräva
skadestånd.
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) förbjuder huvudman och personal att diskriminera
barn på grund av kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, samt ålder. Förskolan ska också bedriva
förebyggande arbete för att diskriminering inte ska uppstå.
Inget barn skall i förskolan utsättas för diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra
utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och
levnadssätt (Lpfö 98).
Definitioner av begrepp
Diskrimineringsgrunderna
 kön: att någon är kvinna eller man
 etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande
förhållande. Gäller även de nationella minoritetsgrupperna.
 religion eller annan trosuppfattning: kan beskrivas som en religiös, livsfilosofisk,
eller annan motsvarande livsåskådning
 funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd även skada eller sjukdom
fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå
3
2016-09-26
 sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning (HBTQ).
 könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna
eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett kön
 ålder: uppnådd levnadslängd
Diskriminering
Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av
individer eller grupper av individer utifrån diskrimineringsgrunderna. Förskolan skall
förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av var och en av
nedanstående grunder. Förutom aktiva handlingar kan diskriminering ske genom
ordningsregler, planerade aktiviteter, lekmaterial, böcker etc.
Direkt diskriminering
Någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller
skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med
ovanstående diskrimineringsgrunder.
Indirekt diskriminering
Någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt
som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer enligt
diskrimineringsgrunderna, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett
berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
T.ex. när alla barn alltid behandlas lika oavsett egna behov.
Instruktioner att diskriminera
Order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som beskrivs i ovan och som
lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller
instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.
Trakasserier
Trakasserier är ett uppträdande som kränker en individs värdighet och som har samband med
diskrimineringsgrunderna. T.ex. slag, knuffar, gester osv.
Sexuella trakasserier
Uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Kränkande behandling
Kränkande behandling kan utföras på olika vis och är ett uppträdande som inte har någon
koppling till en särskild diskrimineringsgrund. Tillsägelser för att upprätthålla ordningen är
dock inte kränkande behandling.
 Fysiska så som slag och knuffar
 Verbala så som hot, svordomar och öknamn
 Psykosociala så som utfrysning, blickar och att alla går när man kommer
4
2016-09-26
 Kränkningar kan vara både enstaka och upprepade handlingar
Mobbning
Mobbning är en form av kränkande behandling och uppstår vid en upprepad negativ handling
när någon eller några medvetet eller med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en individ
skada eller obehag.
Gemensamt för all diskriminering och kränkande behandling är att någon eller några kränker
principen om alla människors lika värde. Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck och
förekomma i alla sammanhang.
Tidsplan
Resultat av utvärdering
I likabehandlingsplanen 2015 så var vårt mål på Sländan att minska fysiska handlingar mot
varandra och vi har prioriterat vistelsen på utegården. Vi har sett över rutinerna på förskolan
och diskuterat ihop oss i arbetslaget var personalen ska finnas och hur vi ska ingripa. Under
hösten observerade vi utevistelsen och skrev upp när det skedde konflikter. De första två
veckorna som vi observerade var i september och då skedde totalt 6 konflikter. När vi återigen
gjorde observationer under två veckor i november så skedde det totalt 3 konflikter. Vi har
uppmärksammat att konflikterna i barngruppen minskat avsevärt. I samtal med
vårdnadshavare framkommer också att deras barn numera är piggare när de kommer hem efter
en dag på förskolan jämfört med en termin tidigare. Vårdnadshavarna har också påpekat att
det är mycket lugnare på förskolan när de hämtar och lämnar barnen.
Kartläggning
Kartläggningen inleds av en utvärdering av mål/åtgärder från den föregående planen och detta
gjordes i januari 2016. I arbetslaget har vi diskuterat ihop oss om vad vi tycker är en viktig
egenskap för barnen att ha med sig vidare i livet för att kunna hantera relationer till andra. I
diskussionerna kom vi fram till att det är viktigt att barnen kan se varandra som en tillgång
och skapa ett positivt tänk till de andra barnen. I den barngrupp vi har idag tycker vi att det
finns en bra sammanhållning och vi tänker oss att vi pedagoger behöver ett underlag för att
föra vidare ett positivt tänk till varandra för barnen.
Exempel på kartläggningsmetoder som användes i årets arbete:
•
•
•
Observationer
Genomgång av rutiner, regler och arbetssätt
Läst en bok för barnen och diskuterat med barnen för att lyfta deras tankar.
5
2016-09-26
Kartläggningens mål
 Att se över verksamheten och identifiera risker för trakasserier, kränkande behandling
och diskriminering
 Att ta upp samtliga diskrimineringsgrunder
 Att involvera barn och föräldrar
Mål/ Åtgärder
I vår kartläggning ser vi att vi har en fungerande barngrupp. Det vi behöver utveckla är att
arbeta fram ett arbetssätt där vi ligger steget före för att undvika konflikter eller trakasserier.
Vi anser att det är bra att barn ser varandra som tillgång och därför är vårt mål i
likabehandlingsplanen 2016 att vi vill genom vår verksamhet ge barnen en möjlighet till att
utveckla färdigheter som att ta hjälp av varandra, se varandra som en tillgång och be varandra
om hjälp. De ska få en förståelse för att alla oavsett barn eller vuxen så är man en tillgång i
gruppen. Vi kommer under 2 perioder på vårterminen och 2 perioder på höstterminen
observera barnen vid städningen inne på förmiddagen när de ber om hjälp hos ett annat barn.
Vi kommer även att läsa olika böcker om hur man är mot varandra och lyfta upp innehållet för
barnen och diskutera innebörden av vad vi har läst. Hos oss har vi även tagit fram
kompisregler tillsammans med barnen som behöver tas upp med barnen så att de inte glöms
bort.
3.
Mål och åtgärder
Främjande arbete
 All personal arbetar aktivt i enlighet med att följa förskolans plan mot diskriminering
och kränkande behandling och låta dess värden vara till grund för all planering av
verksamheten.
 All personal tar ansvar för att förebygga, upptäcka och åtgärda diskriminering och
kränkande behandling.
 All personal anmäler till förskolechef alt. utbildningsnämnd då diskriminering eller
kränkande behandling misstänks/anmäls/upptäcks.
 All personal ska ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som
han/hon förmedlar genom sitt bemötande mot barnen och sträva efter likabehandling.
6
2016-09-26
Förebyggande arbete
Mål
Nuläge
Åtgärd
Tidpunkt
Ansvar
Uppföljning
Vi vill
genom vår
verksamhet
ge barnen
en
möjlighet
till att
utveckla
färdigheter
som att ta
hjälp av
varandra, se
varandra
som en
tillgång och
be varandra
om hjälp.
Nu försöker
barnen i första
hand klara av
allt själv och i
andra hand be
en vuxen om
hjälp.
Diskutera med
barnen om hur
man kan
hjälpas åt och
uppmuntra
barnen att be
en kompis om
hjälp.
Ett år framåt
Hela
arbetslaget
Varje månad
och extra noga
efter
observationsveckorna vi
bestämt
Remiss och färdigställande
Under v. 6 och 7 har målet för Likabehandlingsplanen 2016 hängt i tamburen och
vårdnadshavarna har via månadsbrevet blivit ombedda att läsa målet under dessa veckor och
lämna in synpunkter. När dessa veckor nu gått så har inga synpunkter lämnats in.
7
2016-09-26
Handlingsplan och arbetsgång för hantering av kränkande
behandling och/eller diskriminering.
Varje misstanke om att kränkande behandling förekommer skall tas på fullt allvar.
Barn kan berätta för föräldrar eller personal på avdelningen att de känner sig kränkta. Förälder
eller personalrepresentant anmäler då kränkningen till förskolechef.
Vuxen-barn
Vid misstanke om kränkning från vuxens sida, görs en anmälan till förskolechef. Den vuxne
kallas till samtal där företrädare för den vuxnes fackliga organisation kan inbjudas.
Barn-barn
Den som kränker eller trakasserar skall också ha insikt i att den kränker eller trakasserar. T.ex.
förstår inte en ettåring som biter ett annat barn att det kan upplevas kränkande.
Vid misstanke om kränkningar mellan barn skrivs en anmälan som lämnas till
förskolechef. Så snart diskriminering eller kränkande behandling mellan barn
uppmärksammas skall rutinen som beskrivs nedan, följas.
Utredning
 Ansvarig personal (ev. tillsammans med annan personal) samtalar med det utsatta
barnet och snarast därefter med det barn som utsätter. Samtalen dokumenteras och
förvaras tillsammans med anmälan hos förskolechefen. Personalen informerar
vårdnadshavarna.
 Ett aktivt arbete för att öka barnens förståelse för varför aktuell händelse varit fel
påbörjas. T.ex. diskussioner i barngruppen, barnböcker som belyser händelsen etc. En
uppföljning av arbetet efter 1-2 veckor. Arbetet dokumenteras av personalen och
förvaras hos förskolechef.
Akuta åtgärder
 Den som ser en händelse stoppar det som pågår. Ta hjälp av den personal som finns
närmast, om situationen kräver det. Ta hand om både det/de barn som har drabbats,
och det/de barn som har orsakat skadan (fysiskt/psykiskt). Dokumentera barnens
beskrivning av händelseförloppet och bakomliggande orsaker och meddela
förskolechef.
 När den akuta situationen är stoppad och barnen har fått lämna sina redogörelser av
händelseförloppet ska vårdnadshavarna informeras. Det bör ske så snart som möjligt,
senast samma dag som incidenten inträffade. Det är viktigt att den personal som varit
med om händelsen tar kontakten. Dokumentera dag och tid för samtalet, vem du har
talat med och viktig information om samtalets innehåll och meddela sedan
förskolechef.
8
2016-09-26
 Om flera vuxna ansvarar för samtal med såväl barn som föräldrar, så beslutar man om
vem som skall kontakta förskolechef. Se till att all dokumentation om vad som sagts
från inblandade barn samt deras vårdnadshavare förs vidare till förskolechef.
 Förskolechef anmäler utredningar enligt delegationsordning till Bildningsnämnden.
Dokumentation
Personal som är inblandad i pågående utredning ansvarar för all dokumentation och att dess
originalhandlingar överlämnas till förskolechef för arkivering.
Originalhandlingar arkiveras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
9