Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och
kränkande behandling
Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt
arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i en plan, i enlighet
med 3kap. 16 § diskrimineringslagen och 6 kap. 8 § skollagen. I AcadeMedia AB gäller
nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ledningen och
all personal har ett gemensamt ansvar för detta arbete. Alla barns och elevers upplevelser
av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling ska samma dag anmälas till
förskolechef/rektor. Det är förskolechefs/rektors ansvar att skyndsamt anmäla alla sådana
upplevelser till huvudmannen.
Björkenässkolan
Grundskola F-9 och dess fritidshem
Planen är giltig ett år och gäller nedanstående period
2014-09-01 - 2015-08-31
Utvärdering av förra årets plan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Förankrat rutinerna kring dokumentation och arbetsgång vid mobbning, kränkande
behandling, diskriminering och trakasserier.
(Diskuterat på a-lagsträffar, på klassråd samt på föräldrarådet. Planen finns också
tillgänglig på vår hemsida och i fysisk form på flera ställen på skolan)
Förbättrat samsynen kring skolans gemensamma regler.
(Tillsammans med eleverna upprättat ordningsregler på skolan, som eleverna
tillsammans med vårdnadshavarna signerat.)
Uppmärksammat riskområden; IP, omklädningsrum, skolgård, matsal och kapprum.
(Diskuterat på klassråd och på fritidsmöten samt genomfört enkät)
Upprättat ordningsregler i klasserna för hur vi ska arbeta med trygghet och trivsel
tillsammans med eleverna.
Vi har utgått från att alla ska känna glädje, trygghet och lust att gå till
Björkenässkolan (NKI).
Vi har arbetat utifrån att ingen, varken elev eller personal ska utsättas för mobbning,
diskriminering eller andra former av kränkande behandling/trakasserier – nolltolerans.
(Genom samtal i klasserna, i arbetslagen, samtal elever-skolsköterska/kurator)
Alla har i det vardagliga arbetet utgått från ett demokratiskt förhållningssätt, vilket
också innefattat att främja likabehandling samt på ett aktivt sätt motverkat
diskriminering av såväl enskilda individer som grupper.
Arbetat utifrån att alla ska våga se, våga säga ifrån och våga bry sig.
Vi har strävat efter att alla pratar med varandra – inte om varandra.
1
Kommande utvärdering av årets plan
Mål ska följas upp genom:
• utvecklingssamtal mellan elev/vårdnadshavare och mentor
• eleverna framför synpunkter på likabehandlingsplanen, diskuterar dem på klassråd
och tar med sig åsikterna till elevrådet
• likabehandlingsplanen lyfts på föräldrarådet
• enkät som besvaras av alla elever och sammanställs av skolsköterskan
• medarbetarsamtal mellan anställd och skolledare (1 ggr/ läsår)
• uppföljning av alla ärenden i trygghetsteamet
Exempel på kontrollfrågor som syftar till att fungera som underlag vid utvärdering av
likabehandlingsplanen:
•
•
•
•
•
•
Vad har vi åtagit oss att göra under året? Har det blivit utfört? Om inte, varför?
Har vi nått vårt mål? Om inte, varför? Var målen för högt satta eller var åtgärderna
felaktiga eller otillräckliga?
Hur lyckades vi nå målet? Beror det på åtgärderna eller var det något annat som
påverkade?
Bör vi ändra taktik i nästa plan? Hur ser det ut idag jämfört med tidigare? Går det åt
rätt håll?
Har åtgärderna gett positiv effekt?
På vilket sätt har vi fått effekt på det de insatser som vi har gjort?
Skolledningen har ansvar för att årets arbete enligt denna plan följs upp och utvärderas vid
läsårets slut. Målen i planen utvärderas årligen av eleverna och personalen på skolan.
Planen upprättas en gång per läsår av pedagoger och rektor och måluppfyllelsen bifogas till
skolans kvalitetsredovisning. Avstämning görs årligen mot de ovan uppsatta målen. Utifrån
resultatet vidtas nya åtgärder. Till grund för upprättandet ligger förra läsårets utvärderingar,
resultat från trivselenkäter och dokumentation från klassråden samt från trygghetsteamets
ärenden kring likabehandlingsfrågor.
2
Främjande del
”Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för
likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i
verksamheten. Det främjande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas ålder och till
den aktuella verksamheten.” (Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling, Skolverket).
Björkenässkolans lokala vision och ställningstagande
Björkenässkolan är en skola där alla ska behandlas lika med aktning för den egna personen.
I vår skola ska alla känna sig trygga och visa respekt för varandra. Alla som arbetar i skolan
ska visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett
demokratiskt arbetssätt. Alla, både vuxna och elever, ska aktivt arbeta för att kränkningar,
trakasserier, mobbning och diskriminering aldrig ska förekomma - nolltolerans. Varje incident
ska resultera i en reaktion från vuxna. Varje incident ska dokumenteras.
Björkenässkolans lokala vardagsarbete för att främja allas lika värde
och trygghet
Kön: att någon är kvinna eller man
Främjande åtgärder:
Personalen uppmuntrar såväl flickor som pojkar att delta i alla aktiviteter. Personalen
samtalar med elever om att pojkar och flickor har lika värde. Alla barn oavsett kön ges
samma möjligheter till att delta i aktiviteter. I t.ex. samling/undervisning ser personalen till att
alla elever ges möjlighet till lika mycket talutrymme.
Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man
eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön
Främjande åtgärder: Personalen samtalar med elever i olika vardagliga situationer om att
alla människor oavsett könsöverskridande identitet har lika värde.
Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande
Främjande åtgärder:
Personalen samtalar med barn/elever i olika vardagliga situationer om att alla oavsett etnisk
tillhörighet och/eller bakgrund har lika värde.
Religion eller annan trosuppfattning: religion eller annan trosuppfattning, exempelvis
muslimer, kristna, buddister och ateister.
Främjande åtgärder: Personalen samtalar med barn/elever i olika vardagliga situationer om
att alla oavsett religion eller annan trosuppfattning har lika värde.
3
Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en
persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har
uppstått därefter eller kan förväntas uppstå
Främjande åtgärder:
Alla barn ska ges möjlighet att delta i skolans verksamheter och aktiviteter. Personalen
samtalar med elever i olika vardagliga situationer om att alla människor oavsett
funktionsförmåga har lika värde.
Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning
Främjande åtgärder:
Personalen samtalar med elever i olika vardagliga situationer om att alla människor oavsett
sexuell läggning har lika värde.
Ålder: uppnådd levnadslängd
Främjande åtgärder: Personalen samtalar med elever i olika vardagliga situationer om att
alla människor oavsett uppnådd levnadslängd har lika värde.
Definition av diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling
Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan
behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om
missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet och/eller bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder.
Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett
kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt
missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk
tillhörighet och/eller bakgrund, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder,
viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet
har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att
uppnå syftet.
Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet och/eller bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder.
Annan kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.
Kränkande behandling kan till exempel vara:
•
om någon skickar elaka mail eller sms,
•
om någon upprepade gånger blir retad för något
•
om någon inte får vara med de andra
•
våld, som slag, sparkar, knuffar och hot
Om kränkningar sker flera gånger kan det vara fråga om mobbning.
4
Förebyggande del
”Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från
identifierade riskfaktorer. Det förebyggande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas
ålder och till den aktuella verksamheten.” (Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och
kränkande behandling, Skolverket).
Resultat av årets kartläggningar och planerade åtgärder 2014-2015
utifrån resultatet av kartläggningarna
På Björkenässkolan och på dess fritids vill vi på olika sätt förebygga att mobbning
uppkommer. Vi gör detta bl a genom att
• ha vuxna som ser eleverna i olika situationer, både inne och ute, och som eleverna
kan anförtro sig åt. Ansvar: All personal
• trivsel- och relationsfrågor vid elevråd och klassråd samt vid alla utvecklingssamtal
med elever. Ansvar: mentor
• uppmärksamma risksituationer vid planering av idrottslektioner. Ansvar: Idrottslärarna
• ha en väl utbyggd tillsyn, ständigt närvarande vuxna på raster. Ansvar: schemalagda
rastvärdar
• personal deltar och har tillsyn vid skolans lunch för att förhindra att elever sitter
ensamma eller blir utanför. Ansvar: personal som äter med respektive klass
• låta eleverna varje läsår besvara en trivselenkät. Ansvar: Rektor och trygghetsteamet
• kamratstödjare klass 3, 4 och 5. Ansvar: trygghetsteamet
• Utbildning. Alla elever i årskurs 4-9 har under hösten 2014 deltagit i en workshop
gällande nätetik och trakasserier. I samband med detta hölls en föreläsning till
personalen och en föreläsning erbjöds vårdnadshavare inom samma ämne.
• Skolidrottsförening där äldre tar hand om yngre och där samspelet sker genom lek.
Ansvar: Skol-IF-ledare tillsammans med vuxenstöd
• Ha åldersblandade grupper i åk 7-9 vid aktiviteter under återkommande tillfällen
under läsåret för att ytterligare öka på vi-känslan och få kontakter utanför den egna
klassen. Ansvar: personalen
• Fadderverksamhet klass F-2 och 1-3 för att välkomna de yngre och för att öka vi känslan. Syftet är också kunskapsutbyte. Ansvar: personalen
För fritidshemmet gäller dessutom:
• Tillräckligt med personal vid utflykter, man går aldrig iväg ensam med en grupp
• Tillsyn vid utevistelse både vid lämning om morgnar och på eftermiddagar
• Ingen vistelse bakom kullarna, där det är svårt att ha uppsyn över eleverna.
• Personal är med vid ombyte då det är Skol-IF för att se till att det råder trygghet inne i
omklädningsrummet
• Personal som äter frukost och mellanmål med eleverna i matsalen för att uppnå
trivsel och matro under måltiderna.
5
Så här har elever, personal och vårdnadhavare involverats och varit
delaktiga i det främjande och förebyggande arbetet i planen
Klassråd - Alla på skolan arbetar kontinuerligt med eleverna kring värdegrundsfrågor.
Mentorspass hålls i elevgrupperna en gång i veckan. Vid dessa pass diskuteras bland annat
värdegrundsfrågor utifrån kön, etnisk tillhörighet och/eller bakgrund, religion, sexuell läggning
och funktionsnedsättning. Vi jobbar aktivt med klassråd och elevråd för att ge eleverna
möjlighet att kontinuerligt påverka och utvärdera sin vardag och verksamhet. Eleverna får
på sina mentorspass möjlighet att ventilera sina idéer och tankar om hur de kan förbättra sin
skoldag. Dessa idéer och tankar förs vidare till elevrådet.
Elevråd - är elevernas representanter på skolan och de har möjlighet att påverka olika beslut
som tas på skolan och i utformandet av Likabehandlingsplanen.
Föräldraråd - har erbjudits möjlighet att kommentera likabehandlingsplanen.
Elevhälsoteam (EHT) - Elevhälsoteamet har reviderat samt upprättat likabehandlingsplanen.
EHT består av specialpedagoger, en skolsköterska och skolpsykolog och rektorer (kurator,
SYV bjuds in efter behov och vissa tillfällen).
Åtgärdande del
Verksamhetens rutiner för att tidigt upptäcka, utreda och dokumentera diskriminering,
trakasserier och annan kränkande behandling.
Björkenässkolans rutiner för att tidigt upptäcka, utreda och
dokumentera diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling
Upptäcka:
•
•
•
•
•
•
•
Personalen uppmanar barnen att berätta för någon vuxen om de själva eller om
någon annan utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling.
Vuxna är ute då eleverna har fri lek utomhus. Vuxna har gula/orangea västar på sig
så att de är synliga. Vuxna cirkulerar runt på skolgården så att de har uppsikt över
verksamheten. Rastkompisar med gula västar.
Hälsosamtal - Alla föräldrar som har barn på Björkenässkolan erbjuds ett hälsosamtal.
Barnen som kommer i förskoleklassen blir inbjudna till ett första hälsosamtal. Denna
inledande kontakt med föräldrar och barn bidrar till en relation mellan skolan och
hemmet. Det erbjuds även uppföljande hälsosamtal till elever i åk 2, 4 samt 7. Detta
ansvarar skolsköterskan för.
Mentorspass varje vecka och personalmöte varje vecka där vi diskuterar
värdegrund, likabehandling mm
Klasskonferenser – på konferensen diskuterar vi hur barnen trivs och om vi i skolan och
på fritidshemmet kan göra något bättre för dem
Trivselenkät genomförs varje läsår för alla elever. Resultatet sammanställer mentorn
och ger till skolsköterskan. Oro anmäls direkt till EHT.
Personal kan anmäla till EHT om oro finns för att en elev inte mår bra/är utsatt.
6
•
•
Frånvaro – Björkenässkolan arbetar med närvaroprogram i Schoolsoft. Mentor agerar
vid hög frånvaro genom att meddela skolsköterskan som kallar till möte med elev
och vårdnadshavare. Framkommer det att frånvaron beror på något som ingår i
likabehandlingsarbetet lyfts det till trygghetsteamet.
Föräldrasamverkan - Kontinuerlig kontakt mellan skolan och hemmet sker via
lärplattformen, telefon, e-post eller personliga möten. Föräldra- och klassmöten kan
ha som syfte att ge och få information, men också utformas som tematräffar vid
avslutade skolprojekt.
Den som utsätts för, upptäcker eller misstänker diskriminering, trakasserier, mobbning eller
annan kränkande behandling skall:
• kontakta ansvarig personal för berörda elever
• kontakta ledningen, om det är en vuxen som kränkt en elev
Utreda:
Ansvarig personal för berörda elever skall:
• informera skolledningen
• inleda utredning av händelsen
• i förekommande fall kontakta EHT eller nyckelpersoner för trygghetsteamet
• kontakta vårdnadshavare
Utredningen ska syfta till att få reda på kränkningens karaktär för att sedan ligga till grund för
beslut av vilka åtgärder som ska vidtas. Under denna dokumentation ska alltid datum,
inblandade personer, beskrivning av händelseförlopp, genomförda åtgärder, tidpunkt för
uppföljning och ansvarig för utredningen anges. Trygghetsteamet har ansvar för utredningen
när det gäller elever som är förövare, när det är personal som är förövare är huvudman
ansvarig.
Under utredningar ska skolan:
• ha tolerans för att olika personer kan ha olika versioner och reagera på olika sätt.
• vara goda lyssnare och inta information, men förhålla sig neutrala.
• inte lova saker som senare inte kan uppfyllas.
Dokumentera:
Ärendet/händelsen dokumenteras på avsedd blankett. (se länk nedan)
Dokumentationen skall omfatta vad som har hänt, åtgärder och uppföljning av ärendet. All
dokumentation i ärendet skall dateras och signeras av den i personalen som
upptäcker/utreder/åtgärdar/följer upp ärendet.
Logganteckningar ska skrivas från det att ärendet är anmält för att tillföra viktig information
kring den som blivit utsatt och de som utsatt eleven för något.
Utredningen skall allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den eller de som kan
ha eller har utövat kränkningen och den som blivit utsatt.
Utredningen ska analysera orsakerna till den uppkomna situationen.
https://supportwebben.academedia.se/Kvalitet/Elevhälsagrundskola2014/Blanketter.aspx
Sök ”utredning upplevd kränkande behandling”
7
Rutiner om elev i samband med verksamheten känner sig kränkt av
andra elever
Personal som blir vittne till kränkande behandling ingriper genast genom att avbryta
handlingen.
Följande åtgärdstrappa används också om skolan på annat sätt får reda på att en elev
känner sig utsatt av annan/andra elev/er:
1) Enskilda samtal med inblandade. Gör klart för utsättande elev/er att detta inte får
förekomma.
2) Berörd klasslärare/mentor och rektor informeras. (Rektor anmäler till huvudmannen och
ansvarar för att utredning påbörjas, samt informerar skolans elevhälsa.)
3) Inblandade elevers vårdnadshavare kontaktas av klasslärare/mentor.
4) Uppföljning dagligen med utsatt elev för att försäkra oss om att eleven känner sig trygg i
skolan.
5) Om problemet kvarstår efter en vecka, samlas skolans trygghetsteam och elevhälsa.
Handlingsplan upprättas som kan omfatta exempelvis: delade rasttider för olika
elever/elevgrupper, ökad personaltäthet vid raster, förflyttning mellan olika lokaler eller i
övrigt där utsatt elev känner sig otrygg. Täta uppföljningar med utsatt elev för att försäkra oss
om att åtgärderna har önskad effekt och att eleven känner sig trygg i skolan.
6) Om problemet fortfarande kvarstår utdelas en skriftlig varning till utsättande elev/er där
vidare åtgärder kan vara exempelvis tillfällig avstängning (vilket också innebär anmälan till
sociala myndigheter).
Polisanmälan blir aktuell om kränkningarna är av sådan art att detta är befogat.
Under hela utredningen förs kontinuerlig dokumentation av alla samtal och åtgärder.
Vårdnadshavare informeras om alla åtgärder.
Huvudmannen informeras kontinuerligt om läget.
Rutiner om elev i samband med verksamheten känner sig kränkt av
vuxen
1) Rektor anmäler samma dag till huvudmannen, som ansvarar för att utredning påbörjas
samma dag. Rektor informerar också skolans elevhälsa och elevens vårdnadshavare samma
dag.
2) Enskilda samtal med de inblandade. Rektor gör klart för den vuxne att detta inte får
förekomma samt följderna om beteendet fortsätter.
3) Beroende på ärendets art kan åtgärderna se olika ut. Huvudmannens HR-avdelning kan
behöva kopplas in.
8
Utredning av upplevd kränkande
behandling
Vem upplever sig utsatt?
skola
Grupp/Klass
Elev
Personnummer
Vem utsätter?
Elev
Grupp/Klass
Utsatt elevs egen upplevelse
Övriga personers beskrivning
Vårdnadshavarens upplevelse
När fick skolan kännedom?
9
Ingrep någon vuxen? Om nej, varför inte?
Har det inträffat tidigare eller är det första gången?
Kan det komma att upprepas?
Har åtgärder vidtagits tidigare? Vilket resultat har de gett?
Har skolan agerat enligt rutiner i gällande plan mot diskriminering och
kränkande behandling?
Ja
Nej
Har anmälan till huvudmannen skett skyndsamt (inom ett dygn)?
Ja
Nej
Sammanfattande analys av hela situationen
Kränkande behandling kan konstateras. Handlingsplan utarbetas.
Kränkande behandling kan inte konstateras.
Underskrift av den som genomfört utredningen
Datum
Befattning
Underskrift
10