Presentation Bure Equity AB (publ.)

VD-presentation
Årsstämma 2016
Utveckling 2015
Substansvärde per aktie och totalavkastning
100,00
+89,6%
90,00
80,00
+95,3%
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
Substansvärde per aktie
2
Totalavkastning
Bures utveckling 2010 – 2015
+28%
per år
kr/aktie
Substansvärdesutveckling per aktie
2010 - april 2016
87,4
46,1
33,5
27,0
25,0
27,1
2010-12-31
2011-12-31
2012-12-31
Substansvärde/aktie
3
2013-12-31
2014-12-31
Ack. utdelningar
2015-12-31
Noterade bolag stora drivaren
Aktiekurs: +232%
Utdelning: 392 Mkr
Aktiekurs: +35%
Aktiekurs: -4%
Utdelning: 21 Mkr
Aktiekurs: +74%
Utdelning: 33 Mkr
4
Aktiekurs: +71%
Bure står sig starkt bland konkurrenterna!
Investmentbolagens årliga totalavkastning
120%
Bure nr 1
95%
Årlig totalavkastning
100%
80%
Bure nr 1
47%
60%
Bure nr 5
17%
40%
Bure nr 2
19%
20%
0%
-20%
1 år
5
3 år
5 år
10 år
Målsättning
Bures övergripande mål är:
• att vara en lönsam investering för aktieägarna, och
• att vara ett konkurrenskraftigt
investeringsalternativ på marknaden.
Bure idag
7
Bures portfölj
Bure Equity
Noterade (5)
Onoterade (4)
Treasury
Kassa
Likvida medel
Investment
AB Bure
Kortfristiga
placeringar
Finansiella
placeringar
Övriga
tillgångar
8
Fördelning av Bures portfölj
Substansvärdet per mars 2016
5 979 Mkr
Treasury, 1 050 Mkr
Cavotec, 251 Mkr
MedCap, 84 Mkr
Mercuri International, 114 Mkr
Investment AB Bure, 221 Mkr
Bure Growth, 40 Mkr
BFS, 220 Mkr
Xvivo Perfusion, 243 Mkr
Mycronic, 2 147 Mkr
Vitrolife, 1 608 Mkr
9
Bures utveckling 2015
10
Året som gått 2015
Flertalet portföljförändringar
11
Året som gått 2015
Bolagsbyggandet fortsätter
12
MedCap
EBIT ökade +40%
Mycronic
EBIT ökade +95%
Vitrolife
EBIT ökade +58%
IABB
Starkt kassaflöde
Xvivo
Tillväxt +41%
Mercuri
EBIT-marginal
1,8% till 6,2%
Året som gått 2015
Aktieägarvärde
TotalTotal
utskiftning
aktieägare
utskiftningtill
tillBures
Bures aktieägare
1993-2015:11,8
11,8 mdkr
1993-2015:
mdkr
Utdelning 2015
71 Mkr
Återköp 2015
Återköp
1,9 mdkr
Utdelning, kontant
3,0 mdkr
1,9
3,0
Inlösen
1,7 mdkr
1,7
99 Mkr
5,2
Utdelning, aktier
5,2 mdkr
13
Substansvärdeutveckling 2015
7 000
6 000
2 939
6 060
Värdeökning
Substansvärde
2015
5 000
4 000
3 291
3 000
-70,8
-98,9
Utdelning
Återköp
2 000
1 000
0
Substansvärde
2014
14
Utveckling av substansrabatt
Substansrabatt (-) / -premie (+)
0%
-5%
-10%
-15%
-20% -22,1%
-25%
-30%
15
-21,3%
Aktieägarvänliga åtgärder
TotalTotal
utskiftning
aktieägare
utskiftningtill
tillBures
Bures aktieägare
1993-2015:
mdkr
1993-2015:11,8
11,8 mdkr
Aktiviteter 2015:
 Under 2015 har Bure återköpt ca 2,1
miljoner aktier för ca 99 Mkr
Utdelning, kontant
Återköp
1,9 mdkr
3,0 mdkr
1,9
3,0
Inlösen
1,7 mdkr
1,7
5,2
Utdelning, aktier
5,2 mdkr
16

Utdelning 2015 uppgick till en ordinarie
om 1,0 kr/aktie. Totalt ca 71 Mkr

Totalt utskiftning 2015 ca 170 Mkr
Nya investeringar
17
Situationsbaserad investeringsfilosofi
 Leta där ingen annan letar – våga hitta annorlunda vägar
 Vara långsiktig – ingen exitstrategi
 Bygga relationer – nätverk och partnerskap är viktigt
 Se till portföljperspektivet
18
Investeringskriterier – Tre nyckelord
”Betydelse” – Signifikant uppsida
”IRR” – Fortsatt >12 % per investering
”Delaktighet” – Bures roll
19
Portföljstrategi - Målbild
Målbild:
portföljsammansättning
Hög
potentiell
avkastning
Kassaflödesgenererande
Målavkastning
20
Highlights första kvartalet 2016
21
Utveckling första kvartalet 2015
Substansvärde per aktie och totalavkastning
100,00
90,00
80,00
+89,6%
-1,3%
+95,3%
+1,1%
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
Substansvärde per aktie
22
Totalavkastning
Utveckling av substansrabatt 2016 Q1
Substansrabatt (-) / -premie (+)
0%
-5%
-10%
-15%
-19,4%
-20% -22,1%
-25%
-30%
23
-21,3%
Highlights första kvartalet 2016
Två nya investeringar inom våra strukturer Bure Growth och
Bure Financial Services
Svängig börs, så även för några av Bures portföljbolag.
Vitrolife har gått starkt medan Mycronic backade
Bure fortsatte slå index – även om kvartalet var svagt
Vitrolife +250 Mkr
Mycronic -264 Mkr
TR +1,1% vs. -3,4%
Räkna, räkna, räkna
Hög aktivitet på investeringsfronten
Ca 900 Mkr
24
Summering
 Två bra avyttringar genererat ca 700 Mkr
 Två bolag står i huvudsak bakom årets uppgång i substansvärde
 Stora förflyttningar i nästan samtliga portföljbolag - Enbart några mindre
nyinvesteringar
 +95 procent i totalavkastning
 Sammantaget – om 2014 var fantastiskt så var 2015 enastående!
25
Tack för visat intresse
Årsstämma den 9 maj 2016