Kursguide - Course Syllabus

advertisement
SAHLGRENSKA AKADEMIN
BMA112, Mikroorganismers patogenes och diagnostik, 15,0
högskolepoäng
The pathogenicity of microorganisms and their diagnostics, 15.0 higher
education credits
Avancerad nivå/Second Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Programkommittén för medicinsk diagnostik och teknik 2012-01-23 att gälla från
och med 2012-01-19.
Utbildningsområde: Medicinskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för biomedicin
2. Inplacering
Kursen ges som fristående kurs
Huvudområde
Biomedicinsk laboratorievetenskap
Fördjupning
A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på
grundnivå som förkunskapskrav
3. Förkunskapskrav
För behörighet till kursen krävskandidatexamen 180 hp inom något av utbildningsområdena medicin,vård
eller naturvetenskap och kurser i mikrobiologi, 7.5 hp, och molekylärbiolog7.5 hp eller motsvarande.
4. Innehåll
Laboratoriemetodik
Basala tekniker: provtagning, provmaterial, preparation, färgning, odling, mikroskopering
Biokemisk metodik: jäsningar och enzymreaktioner
Molekylärbiologisk metodik: PCR, reversed transcriptas-PCR, realtids-PCR, restriction fragment lenght
polymorphism (RFLP), pulsed field gel electrophoresis (PFGE), multiple-locus variable number tandem
repeat analysis (MLVA), multi locus sequence typing (MLST), sekvensering.
Serologisk metodik: ELISA, limulus, agglutionation.
2/ 3
Metodik för resistensbestämning: diskdiffusion, minimum inhibitory concentration, dubbeldisktest,
Övrig metodik: matrix assisted laser deionazation/ionization - time of flight (MALDI-TOF)
Kvalitetsarbete och säkerhet:kvalitetssystem, ackreditering, interna och externa kontroller,
utvärdering av resultat, kvalitetssäkring, smittorisker, avfallshantering, klassificering av laboratorier
Sjukdomsframkallande mikroorganismer
Basala principer: morfologi, klassificering, struktur, reproduktion, taxonomi, normalflora och patogena
mikroorganismer
Egenskaper: genetik, virulensfaktorer, mekanismer vid mikrobiell patogenes, , kliniska symptom,
komplikationer.
Infektioner: luftvägar, urinvägar, hjärta och kärl, centrala nervsystemet, hud och vävnad, mag-tarmkanalen,
genitalia
Epidemiologi: smittvägar, smittskydd, infektionsepidemiologi, lagar och författningar, sjukvårdshygien,
globalt hälsoperspektiv, hållbar utveckling
Immunförsvaret
Grundläggande immunologi: Medfött och förvärvat, antikroppar, komplementsystemet, antigenpresenterande
celler, NK-cellerochT-celler, receptorer hos immunologiska celler för igenkänning av mikrobiella strukturer;
mikroorganismers strategier för att undkomma immunförsvaret
Vacciner: princip, betydelse, smittspridning
Antibiotikaresistens
Verkningsmekanismer och resistens: beta-laktamaser, extended spectrum betalactamas (ESBL), meticillinresistenta S. aureus (MRSA), vankomycin resistenta enterokocker (VRE), multiresistens lokalt och globalt
5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
-
förklara grundläggande egenskaper och sjukdomsalstrande förmåga hos mikroorganismer
-
motivera val av metodik för påvisande av mikroorganismer
-
motivera val av metodik för smittspårning
-
förklara verkningsmekanismer och orsak till resistensutveckling hos antimikrobiella medel
-
förklara de viktigaste immunologiska mekanismerna vid försvar mot olika infektioner
Färdighet och förmåga
-
isolera och identifiera vanligt förekommande mikroorganismer
-
utföra antimikrobiell resistensbestämning på känsliga och multiresistenta bakterier och svampar
-
bedöma rimligheten hos erhållna resultat
-
dra slutsats av erhållna resultat
3/ 3
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-
resonera kritiskt kring den antimikrobiella behandlingens möjligheter och begränsningar
-
ur ett globalt perspektiv diskutera kritiskt kring betydelsen av sjukdomsframkallande
mikroorganismer i vår omgivning
-
kritiskt granska aktuell forskning inom området
6. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas sex veckor innan kursstart.
7. Former för bedömning
För godkänd kurs krävs att studenten deltagit i obligatoriska moment. Dessa är seminarium, laborationer,
diagnostiska test och inlämningsuppgifter. Examination sker genom skriftlig tentamen.
Student äger rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på
samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.
Antalet examinationstillfällen är begränsat till fem.
8. Betyg
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).
För betyget VG på helkurs krävs betyg VG på skriftlig tentamen.
9. Kursvärdering
Kursvärdering sker skriftligen med hjälp av Sahlgrenska akademins gemensamma kursutvärdering, samt
muntligt i dialog med studenterna. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag
till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna och publiceras på Göteborgs
universitets lärplattform (GUL).
10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
Kursen kan vid behov ges på engelska.
Download