Tallåsgårdens plan mot diskriminering
och kränkande behandling
Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet
Läsår:
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Förskoleverksamhet
Ansvariga för planen
Förskolechef: Anci Rehn Biträdande förskolechef: Helena Baggström Likabehandlingsrepresentanter:
Susanne Lindgren, barnskötare och förskolärare Helen Lindkvist
Vår vision
I Gävle Kommuns förskolor är alla barn trygga och blir respekterade för den de är oavsett kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Inget barn i våra förskolor är diskriminerat,
trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.
Planen gäller från
2015-01-01
Planen gäller till
2015-06-30
Läsår
Barnens delaktighet
Vi arbetar fortlöpande med värdegrundsfrågor och de sju olika diskrimineringspunkterna med
barnen. Vi för samtal med barnen kring deras trivsel.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Vid inskolningar, utvecklingssamtal och föräldramöten informeras vårdnadshavarna om att en
likabehandlingsplan finns och var den finns att läsa. Trygghets- och likabehandlingsplan skall finnas
tillgängliga för vårdnadshavare på varje avdelning.
Personalens delaktighet
Representanter från förskolan ansvarar för att likabehandlingsplanen upprättas, följs upp och
utvärderas. Det åligger dom att se till att övrig personal informeras och görs delaktiga. Alla ska innan
planens slutförande få möjlighet att lämna synpunkter.
Förankring av planen
Likabehandlingsplanen ska hållas aktuell i den dagliga verksamheten genom samtal, goda föredömen
och genom att uppmärksamma goda beteenden. Böcker som tar upp olika ämnen som omfattas av
líkabehandlingsplanen kommer att användas. Vårdnadshavare görs delaktiga genom samtal och
information på föräldramöten. Planen förankras hos personal på planeringsdagar och
arbetsplatsträffar genom diskussioner och information från ansvariga.
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Pedagogerna har läst olika stycken i boken " Modiga prinsessor och ömsinta killar", det har bla
handlat om könsblindhet, könsmönster och genusmedveten pedagogik. Vi har haft diskussioner om
förskolemiljön och bemötande. Pedagogerna har också läst artiklar om funktionshinder och tittat på
filmer om sexuella läggningar, kränkningar, etnicitet och mångkultur i förskolan. Vi försöker låna
böcker som visar olika familjeförhållanden, barn från olika kulturer och böcker med genusperspektiv.
På föräldraforum har föräldrarna diskuterat kring några frågor angående kränkande behandling. Vi
har använt likabehandlingsplanen som stöd i vår verksamhet. Vi har regelbundet diskuterat
likabehandlingsfrågor på arbetsplatsträffar och i vår verksamhetsplanering. Pedagogerna har fått
ökad medvetenhet och kunskap inom de olika diskrimineringsgrunderna.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Likabehandlingsrepresentanten Susanne Lindgren och Helen Lindkvist Vårdnadshavare och barn har
genom samtal bidragit till vår utvärdering.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Vid våra dagliga möten med vårdnadshavare och barn ges möjlighet till att framföra åsikter kring vårt
värdegrunds- och likabehandlingsarbete. Vi pedagoger har haft diskussioner på
bl.a. arbetsplatsträffar och kvalitetskvällar om de olika diskrimmineringsgrunderna och kränkande
behandling.
Årets plan ska utvärderas senast
2015-06-30
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Ansvaret för att likabehandlingsplanen följs upp och utvärderas varje månad ligger hos alla som
vistas på förskolan och förskolechefen. Sammanställning sker av pedagoger som ansvarar för
likabehandlingsplanen.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Likabehandlingsrepresentanter: Susanne Lindgren, Helen Lindkvist och ytterst ansvarig är biträdande
förskolechef Helena Baggström
Främjande insatser
Namn
Främja likabehandling oavsett kön
Områden som berörs av insatsen
Kön
Mål och uppföljning
Alla barn ska få möjligheter att utvecklas och göra val oavsett kön. Alla föräldrar ska med samma
förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att alla barn blir lika bemött och får
samma möjligheter till utveckling oavsett kön. Vi kommer att skicka ut enkäter, för att få feedback
från föräldrarna.
Insats
Vi kommer att rikta in oss på genusböcker (genussäcken från biblioteket). Vi läser och diskuterar
utifrån böckerna - Vad gillar du att göra? och - Vilken är din favorit sak? av författaren Pamela von
Sabljar. Pedagogerna använder sig av boken "Elfte steget- vägen dit" av samma författare.
Den boken köper vi in.
Ansvarig
likabehandlinsrepresentanter: Helen Lindkvist Susanne Lindgren och biträdande förskolechef
Helena Baggström
Datum när det ska vara klart
Löpande tom 2015-06-30
Namn
Främja likabehandling vid funktionsnedsättning
Områden som berörs av insatsen
Funktionsnedsättning
Mål och uppföljning
-Inget barn ska känna sig kränkt eller förbisett på grund av funktionsnedsättning. -Verksamheten
ska anpassas så att alla barn kan delta. -All verksamhet ska inbegripa alla barn, även de med
funktionsnedsättning. -Förskolans inne- och utemiljö ska anpassas för att passa alla barn.
Insats
-Inne- och utemiljö ses över och anpassas för barngruppen. -Ett nära samarbete med
vårdnadshavare ser till att varje barns behov blir tillgodosett.
Ansvarig
Likabehandligsrepresentanter: Helen Lindkvist, Susanne Lindgren och biträdande förskolechef
Helena Baggström
Datum när det ska vara klart
Löpande tom 2015-06-30
Namn
Främja likabehandling oavsett ålder
Områden som berörs av insatsen
Ålder
Mål och uppföljning
-Verksamheten ska anpassas för att främja barns utveckling och lärande oavsett ålder. -Alla barn
ska känna sig delaktiga i verksamheten oavsett ålder. -Inget barn ska känna sig kränkt eller utstött
på grund av sin ålder.
Insats
-Närvarande pedagoger som ser vad som pågår i verksamheten. -Ha ett tillåtande arbetssätt där
barn får prova olika metoder och ges utvecklingsmöjligheter.
Ansvarig
likabehandligsrepresentanter: Helen Lindkvist. Susanne Lindgren och biträdande förskolechef
Helena Baggström
Datum när det ska vara klart
Löpande tom 2015-06-30
Namn
Främjande arbete för att motverka kränkande behandling
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling
Mål och uppföljning
-Den dagliga verksamheten ska kännas trygg. -Inget barn ska utsättas för kränkande behandling av
andra barn eller vuxna.
Insats
-Pedagogerna stödjer barnen i konflikthantering och är goda föredömen. -Då ett barn eller en
vuxen känner sig kränkt måste vi fråga oss vad orsaken var, vilka som var inblandade, hur och om
vi har brustit i vårt ledarskap och hur vi ska gå vidare? -Vi samtalar med barnen om hur man är en
god kamrat och om vad som är accepterat beteende
Ansvarig
likabehandlingsrepresentanter: Helen Lindkvist, Susanne Lindgren och biträdande förskolechef
Helena Baggström
Datum när det ska vara klart
Löpande tom 2015-06-30
Namn
Religion eller annan trosuppfattning
Områden som berörs av insatsen
Religion eller annan trosuppfattning
Mål och uppföljning
Barnen ska ha kännedom om att olika religioner och trosuppfattningar finns och att det står var
och en fritt att tolka och ha sin egen trosuppfattning. -Varje barn ska behandlas utifrån samma
förutsättningar oavsett religion och trosuppfattning. Samtidigt ska förskolan ta hänsyn till olika
religioner och trosuppfattningar. -Varje förälder ska kunna lämna sina barn på förskolan förvissade
om att barnen inte blir påverkade eller påtvingade någon religion eller trosuppfattning.
Insats
Uppföljning sker kontinuerligt på våra kvalitetskvällar kring värdegrund och likabehandling, på APT
och i våra dagliga samtal. -Löpande föra samtal med barnen kring religion, trosuppfattningar.
Använda oss av litteratur som samtalsunderlag. -Besvara barnens frågor ur ett objektivt
perspektiv.
Ansvarig
Likabehandlingsrepresentanter: Helen Lindkvist, Susanne Lindgren och biträdande förskolechef
Helena Baggström
Datum när det ska vara klart
löpande tom 2015-06-30
Namn
Främja likabehandling oavsett sexuell läggning
Områden som berörs av insatsen
Sexuell läggning
Mål och uppföljning
- Alla familjer ska känna sig välkomna i förskolan oavsett familjekonstellation. - Att synliggöra för
barnen att det finns olika former av sexuell läggning.
Insats
- låna barnböcker om ämnet på biblioteket. Vi pedagoger gör barnen medvetna om att familjer
kan se ut på många olika sätt.
Ansvarig
likabehandlingsrepresentanter: Helen Lindkvist, Susanne Lindgren och biträdande förskolechef
Helena Baggström
Datum när det ska vara klart
löpande tom 2015-06-30
Namn
främja likabehandling oavsett könsidentitet eller könsuttyck
Områden som berörs av insatsen
Könsidentitet eller könsuttryck
Mål och uppföljning
- Alla familjer ska känna sig välkomna i förskolan oavsett familjekonstellation. -Förskolan strävar
efter att se bortom stereotypa könsmönster. - Vi arbetar medvetet med att stärka barnens egen
identitet.
Insats
- Vi arbetar för ett tillåtande klimat gällande lekar, klädsel. - Närvarande pedagoger som ser till att
inget barn blir bortvalt eller utstött på grund av könsidentitet eller könsuttryck. - Pedagoger
arbetar för att motverka fördomar genom att bland annat föra öppna samtal och diskussioner
med barn och föräldrar
Ansvarig
likabehandlingsrepresentanter: Helen Lindkvist, Susanne Lindgren och biträdande förskolechef
Helena Baggström
Datum när det ska vara klart
löpande tom 2015-06-30
Namn
främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet
Områden som berörs av insatsen
Etnisk tillhörighet
Mål och uppföljning
- Vi vill att barnen ska känna stolthet över sig själva och sin etniska tillhörighet.
Insats
- Genom att visa i ord och handling att alla är lika mycket värda och hjälper barnen att sätta ord på
och uttrycka sina känslor och visar på olikheter som en tillgång. - Varje barn ska känna tillhörighet
oavsett etnicitet.
Ansvarig
Likabehandlingsrepresentanter: Helen Lindkvist Susanne Lindgren och biträdande förskolechef
Helena Baggström
Datum när det ska vara klart
löpande tom 2015-06-30
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Pedagogerna har fått fundera och svara på enkätfrågor. Föräldrarna har diskuterat frågor på
föräldraforum.
Områden som berörs i kartläggningen
Kön
Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen
Vi pratar med barnen om att alla kan göra allt. Alla har rätt att välja vad man vill göra/ hur man är/
hur man klär sig, utan påverkan från andra. Vi vill att barnen ska känna trygghet i att välja
lekar/aktiviteter utifrån eget intresse oavsett kön. Föräldrarna blir involverade genom dagliga samtal
med oss pedagoger och på föräldramöte/ föräldraforum och utvecklingssamtal.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Pedagogerna har läst olika stycken i boken " Modiga prinsessor och ömsinta killar", det har bla
handlat om könsblindhet, könsmönster och genusmedveten pedagogik. Vi har sen diskuterat de olika
delarna i boken på våra verksamhetsplaneringar och arbetsplatsträffar. Vi har gjort observationer av
varandra för att se om vi ger pojkar och flickor lika mycket uppmärksamhet och talutrymme, t.ex i
hallen och på samlingar. Pedagogerna har fått fundera och svara på frågorna; - Hur genusmedvetna
är vi/jag, har vi en genusmedveten pedagogik? I så fall - hur syns det ? Vad kan vi eventuellt förbättra
och hur ?
Resultat och analys
Vi tror inte att vi bemöter flickor och pojkar olika. I våra observationer såg de flesta av oss
pedagoger att det inte var barnets kön som styrde hur mycket uppmärksamhet eller
talutrymme barnet fick utan att det troligen beror på barnens olika personligheter. Vi strävar efter
att ha en stimulerande miljö för alla barn oavsett kön där alla ska ha möjlighet att göra val utifrån
egna intressen. Det vi har fått syn på är att på den "yngre sidan" leker flickor och pojkar
ofta tillsammans, i alla typer av lekar, ex dock lek och bygg lek, men på den äldre sidan ser vi att det
är mest pojkar i " clics rummet" och mest flickor i dockvrån. I den fria leken är barnen ofta uppdelade
flickor eller pojkar.
Förebyggande åtgärder
Namn
Förebyggande åtgärder mot kränkande behandling gällande kön
Områden som berörs av åtgärden
Kön
Mål och uppföljning
- Öka genuskunskapen hos alla pedagoger och bli mer medvetna om vårt förhållningssätt.
- Vi vill ge barnen möjlighet att bli sitt bästa jag, oavsett kön. Barnen ska välja sina lekar utifrån
intresse utan att bli begränsade av traditionella könsmönster.
- Vi vill öka vår medvetenhet kring vilka böcker vi erbjuder barnen ur ett genusperspektiv.
Utvärderingen sker genom observationer av barnens fria lek och intervjuer av de äldre barnen.
Resultaten presenteras på en Arbetsplatsträff. Pedagogerna läser och diskuterar stycken ur boken
"Elfte steget- vägen dit".
Åtgärd
- Vi ger barn som bryter könsbundna lekmönster positiv bekräftelse.
- Vi är närvarande i de rum där vi ser att det är flest flickor/pojkar för att aktivt kunna agera i
situationer om vi ser att flickor utesluter pojkar eller tvärtom.
- Vi kommer att använda oss av genusböcker (genussäcken från biblioteket). Till en början riktar vi
in oss på böckerna: "Vad gillar du att göra?" och "Vilken är din favorit sak?" av författaren Pamela
von Sabljar. Böckerna inspirerar barnet att utgå från sina egna individuella intressen, ingenting är
omöjligt. Ju fler förebilder man har desto större möjlighet att hitta det som är rätt för just
mig. Med böckerna vill vi locka till samtal kring detta.
- Pedagogerna använder sig av boken "Elfte steget- vägen dit" av samma författare, som vi köper
in och läser valda stycken ur och som vi sedan diskuterar på arbetsplatsträffar och
verksamhetsplaneringar.
Motivera åtgärd
-Vi har sett att de äldre barnen är mer uppdelade flickor/pojkar i sin lek än de yngre barnen och
speciellt i vissa av rummen. Vi vill ta reda på vad det beror på. Om det är så att barnen av någon
anledning känner sig hindrade av varandra.
-Vi vill öka vår medvetenheten om vilka genus böcker som finns, för att kunna erbjuda ett bättre
utbud av just dessa böcker till barnen.
Ansvarig
likabehandlingsrepresentanter: Helen Lindkvist, Susanne Lindgren och biträdande förskolechef
Helena Baggström
Datum när det ska vara klart
löpande tom 2015-06-30
Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår förskola.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
All personal är insatta i vad trakasserier och kränkande behandling innebär och hur trakasserier och
kränkande behandling kan se ut i verksamheten. Personalen håller god uppsikt över alla platser där
barn vistas inom- och utomhus. All personal som ser eller informeras om kränkning eller trakasserier
på förskolan har ett eget ansvar att agera omedelbart. Det är alltid den som upptäcker kränkning/
trakasserier som är ansvarig att informera det inträffade till chef på förskolan.
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Biträdande förskolechef Helena Baggström Likabehandlingsrepresentanter: Susanne Lindgren och
Helen Lindkvist Vårdnadshavare kan vända sig till all personal.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
Förskolan ska agera när den får kännedom om barn som kränks. Signaler/anmälan kan komma från
barn, föräldrar/vårdnadshavare eller att det sker anonymt. Viktigt att alla berörda kommer till tals.
Även det barn som kränkt kan behöva stödinsatser. När personalen får vetskap om det inträffade
ska de agera omedelbart. Första steget är att prata med inblandade, dokumentera samt informera
övriga i arbetslaget och närmaste chef. Nästa steg är att se över organistionen för att förhindra att
det upprepas. De insatser som görs behöver inte enbart vara individinriktad. Viktigt med fortlöpande
dokumentation om de insatser som görs. Kontakta närmaste chef för information.
Dokumentationen är viktig för att få syn på om det händer samma barn vid upprepade tillfällen.
Barnens föräldrar/vårdnadshavare informeras. BLANKETTER ATT ANVÄNDA 1. Minnesanteckningar,
elevskada/elevtillbud ska lämnas till chef 2. Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling
eller trakasserier Ifylld blankett ska snarast lämnas till närmaste chef som registrerar ärendet.
Upprättande av handlingsplan görs av personal och närmsta chef.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
Ett barn som blir kränkt av någon personal är i särskilt utsatt situation, eftersom de befinner sig i
beroende ställning. Kränkningar som begås av personal betraktas därför som mycket allvarliga. När
personal kränker ett barn ska biträdande förskolechef informeras omgående. Även
föräldrar/vårdnadshavare informeras. Förskolechef och personalman utreder och en åtgärdsplan
skapas, genomförs och dokumenteras skyndsamt. Alla inblandade ska ge sin version av det
inträffade. Visar utredningen att trakasserier eller kränkande behandling har förekommit ska
vårdnadshavare informeras. Vid behov påkallas extern hjälp. Tillbudsrapport skrivs av förskolechef.
Rutiner för uppföljning
Gällande barn som kränker barn: Personalen ska vara extra uppmärksam på relationerna mellan de
inblandade barnen och att uppföljning av det inträffade sker inom en månad tillsammans med
vårdnadshavare. Närmaste chef medverkar i uppföljning. Uppföljningen dokumenteras. Gällande
barn som kränks av personal: Förskolechef, i samråd med personalman, verkställer innehållet i
åtgärdsplanen snarast. Förskolechef ansvarar för att uppföljning sker. Åtgärder i åtgärdsplanen
säkerställer att kränkande behandling upphör omgående.
Rutiner för dokumentation
Varje åtgärd och uppföljning ska dokumenteras skriftligt. Dokumentationerna ska förvaras inlåsta.
Ansvariga för dokumentationerna är berörd personal och närmaste chef.
Ansvarsförhållande
Biträdande förskolechef, Helena Baggström, ansvarar för att rutiner följs. Förskolechef, Anci Rehn,
har det övergripande ansvaret