Likabehandlingsplan Ballongen,Dalstugan

advertisement
LIKABEHANDLINGSPLAN
PLAN MOT KRÄNKANDE
BEHANDLING OCH
DISKRIMINERING
FÖRSKOLORNA
BALLONGEN OCH DALSTUGAN
TYRESÖ KOMMUN
2013/2014
Likabehandlingsplan
rev 2013-07-04
Bakgrund
Den 1 april 2006 kom en ny lag mot kränkande behandling. Lagen förtydligar och
förstärker förskolornas ansvar och ställer krav på ett aktivt och målinriktat arbete i
syfte att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
Inledning
I vår verksamhet ska alla barn kunna känna sig trygga och bemötas med respekt,
Utifrån den de är. Inget barn ska behöva känna sig rädd eller osäker när de går till
förskolan. Alla former av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling ska
förhindras.
I Läroplan för Förskolan (Lpfö 98) står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
sin förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund.
Den nya lagen skärper arbetet med detta och förtydligar ansvaret hos alla som arbetar i förskolan.
Enligt läroplanen och skollagen ska alla som arbetar i förskolan
 medverka till att utveckla barns känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar
för människor även utanför den närmaste gruppen,
 verka i demokratiska arbetsformer där barn, personal och vårdnadshavare har
inflytande och är delaktiga,
 aktivt ska motverka alla former av trakasserier och annan kränkande
behandling av individer eller grupper,
 visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett
demokratiskt förhållningssätt.
Definition av begrepp
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla
människors lika värde. En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning alltid
måste tas på allvar. De fem diskrimineringsgrunderna är kön, etnisktillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
Man talar om fyra typer av diskriminering:
 Direkt diskriminering: Ett barn får inte missgynnas i förhållande till andra om
missgynnandet har samband med de fem diskrimineringsgrunderna.
 Indirekt diskriminering: Ett barn får inte missgynnas genom att till synes neutrala
strukturer och regler används så att de i praktiken får en diskriminerande effekt.
 Trakasserier: Ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och har
samband med någon av de fem diskrimineringsgrunderna.
 Annan kränkande behandling: Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett
barns värdighet.
Ballongen och Dalstugans mål
I våra förskolor ska alla vara väl medvetna om denna Likabehandlingsplan och agera efter den
både vad det gäller det förebyggande arbetet och när det är dags att reagera och agera. Vi
accepterar inte att något barn utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande
behandling. ”Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten
skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar ”.(Lpfö 98) Grunden för detta är att alla
barn i vår verksamhet får samma möjlighet att skapa sammanhang och mening, utveckla tillit och
självförtroende och ser sig själva som en tillgång till i gruppen.
Förskolan har enligt Läroplanen i uppgift att skapa en pedagogisk miljö där flickor och pojkar
kan bredda sina erfarenheter och utveckla sina förmågor och intressen utan att bli hämmade av
traditionella könsmönster. Vår uppgift är att se till att både flickor och pojkar ska ha lika stort
inflytande över och utrymme i vår verksamhet.
Att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling ska prägla våra
arbetsmetoder och hur vi bemöter varandra i verksamheten varje dag.
Om något händer
Det är viktigt att reagera och agera när något inträffar.
Vi har därför handlingsplaner:
Vi arbetar med inriktningen:
 Utreda och vidta åtgärder
 Åtgärder som skall genomföras nu
 Åtgärder för framtiden
Det som hänt utreds med hänsyn till den utsatte och övriga inblandade och anpassas efter det
enskilda fallet. Vi behöver allsidigt belysa vad som inträffat och det ska omfattas både av den som
blivit utsatt och den/de som påstås ha utövat
kränkningarna. Fortlöpande information och återkoppling ska ske med inblandades
vårdnadshavare. De åtgärder som arbetas fram ska utvärderas och följas upp.
Händelsen, åtgärderna och uppföljningen ska dokumenteras på ett överskådligt sätt.
All personal är skyldig att göra kränkningsanmälan om de ser en kränkning eller får signal om en
kränkning.
Handlingsplan kränkande behandling mellan barn (även mobbning)
”Mobbning: En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt
tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.” (Skolverket)










Uppmärksamma och samtala med barnen om vad som skett. Bilaga ”hjälp vid
konflikthantering”
Informera båda vårdnadshavarna om situationen snarast möjligt och vilka åtgärder som
skett. (det bör göras av barnens egna pedagoger eller av den som såg händelsen)
Skriv en tillbudsrapport* och lämna in till biträdande förskolechef.
Informera biträdande förskolechef.
Vid behov samtal med berörda. Skapa åtgärdsplan
Kränkningsanmälan fylls i och skickas till nämnden.
Uppföljande samtal kan ske.
Uppföljande kränkningsanmälan.
Vid behov ta in experthjälp att rådfråga.
Dokumentera alla insatser.
*tillbud en olycka eller händelse som leder till åtgärd. Rapporteras in i Marshplus.
Handlingsplan när barn kränks av en vuxen










Om någon vuxen behandlar något barn fel ska vi ha modet att säga till att det är ett
felaktigt beteende.
Ta den vuxna åt sidan och fråga hur den tänkte.
Diskussion mellan de vuxna ska ske utan barn närvarande
Vid upprepade tillfällen eller av grov art ska biträdande förskolechef informeras.
Kränkningsanmälan görs
Biträdande förskolechef talar med den som kränkt och eventuellt andra inblandade för att
kartlägga situationen och se hur man ska arbeta så att kränkningen inte upprepas.
Vid behov informerar rektor och berörd personal föräldrarna till det utsatta barnet om
vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits.
Vid behov upprättas ett åtgärdsprogram
Vid upprepade kränkningar vidtar rektor nödvändiga åtgärder
Allt ska dokumenteras.
Vad föräldrar kan göra:







Om man upplever att sitt barn blivit kränkt är det lämpligt att man gör en anmälan till
förskolan.
Ta del av den informationen som förskolan ger.
Vara införstådda med att det enskilda barnet är en del av en grupp.
Samtala med det egna barnet.
Ha en bra dialog med personalen.
Vara delaktig i barnens utvecklingssamtal
Känna ansvar att tillsammans skapa en förskola där alla trivs och har det bra.
Förebyggande arbete
Vuxna är viktiga förebilder. Våra gemensamma möten ska genomsyras av förskolans värdegrund
och uppdrag och lägga grunden för det vi arbetar med tillsammans med barnen.

”värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten.
Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna
och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten”

”Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra
människors situation. Verksamheten skall präglas av omsorg om individen och syfta till
att barnens förmåga till empati och omtanke till andra utvecklas, liksom öppenhet och
respekt för skillnader människors uppfattning och levnadssätt”
Vi behöver ständigt reflektera kring förhållningssätt, värderingar, normer och relationer både när
det gäller barn-barn, barn-vuxna och vuxna-vuxna.
Två teman är viktiga för arbetslagen att arbeta med och tänka kring och det är klimatet i
barngruppen och hur man är en bra kompis.
Hur skapar vi delaktighet och inflytande?
Barnen ska involveras i värdegrundsarbetet. Detta gör vi genom att återkommande samtala och
diskutera tillsammans med barnen både i grupp och enskilt. För att göra det konkret så använder
vi oss av händelser som skett mellan barnen, utan att peka ut någon. Barnen får vara med och ge
förslag på lösningar och kan få syn på att det kan finnas flera olika lösningar. Det är också viktigt
att vi lyfter fram bra händelser för att stärka både individen och gruppen. Vi arbetar också med
kompissolar.
På vår hemsida ligger vår likabehandlingsplan så att vårdnadshavare lätt kan komma åt den. På
föräldrarådet för vi diskussioner om likabehandlingsplanens innehåll och funktion.
Ansvarsfördelning
Rektor/biträdande förskolechef har ett övergripande ansvar för enhetens likabehandling av alla
barn samt att skapa förutsättningar för ett gott arbetsklimat.
Alla anställda på enheten har skyldighet och ett kollektivt ansvar för att likabehandlingsplanen
följs och förankras hos barn och föräldrar i verksamheten.
Förankringsprocess:
Rektor/biträdande förskolechef ansvara för att all personal får kontinuerlig uppdatering om
likabehandlingsplanens mål och innehåll.
Rektor/biträdande förskolechef ansvarar för att likabehandlingsplanen diskuteras på minst ett
föräldraråd per år.
Pedagogerna ansvarar för att likabehandlingsplanen aktualiseras på föräldramöten på hösten samt
vid behov.
Pedagogerna ansvarar för att alla barn efter förmåga har kännedom om likabehandlingsplanens
innehåll.
Utvärdering av Likabehandlingsplanen
Vi utvärderar och reviderar enhetens likabehandlingsplan en gång/år.
Download