Augusti 2008:
Nyheter för dig som jobbar
inom funktionshinder
Irene Göransson, verksamhetschef
Telefon: 031-366 74 98 / 073-666 74 98
E-post: [email protected]
Vår verksamhet växer och vi
rekryterar nya medarbetare.
Men vår budget ökar inte i samma
takt. Nu är det extra viktigt med
nytänkande och goda idéer!
Vid Virveltorget, Lindholmsallén och
Stapelbädden kommer 28 medborgare med
funktionsnedsättning att få en fullvärdig bostad
under hösten. Vi rekryterar därför till 20-25 nya
tjänster. Samtidigt måste vi minska kostnaderna i
befintliga verksamheter då vi redan i juli passerat
-3,7 miljoner i underskott. Med nuvarande sätt att
organisera arbetet räcker inte tilldelade resurser.
Alla enhetschefer har fått i uppdrag att spara
pengar, och kommer att prata med sina
personalgrupper om detta då vi tror att idéer och
tankar också finns hos er. Inför nästa år måste
våra kostnader vara lägre i både det vi gör på
hemmaplan och det vi måste köpa externt.
Nödvändigt med nytänkande
Att ständigt ifrågasätta det sätt som vi jobbar på
och stimulera till nytänkande ingår i vårt
uppdrag. Nu är det helt nödvändigt med tanke på
att vår budget inte ökar i samma takt som
behoven. Om du har goda förslag på hur vi kan
spara pengar, prata med din chef!
Extern granskning
Eftersom verksamheten kostar mer än vad vi har
ekonomiska resurser till kommer det att
genomföras en granskning under hösten.
I november ska Barbro Mellgren, som har lång
erfarenhet av vårt område, lämna ett förslag på
vilka åtgärder som kan behövas. Jag ser positivt
på att få en utomståendes ögon på vårt
ansvarsområde.
Servicegruppen Kabyssen
I mitten av maj startade senaste tillskottet inom
vår dagliga verksamhet på gamla Götaverkens
kontor nere på Regnbågsgatan. En organisation
med 70-talet anställda får nu olika servicetjänster
utförda i sin personalmatsal, konferensrum och
besöksrum. Vi räknar med att erbjuda 5 brukare
bra arbetsuppgifter.
Sofie Ritzman och Kaliope Skepetari tjänstgör på
Kabyssen.
Nyhetsbrev, verksamheten för funktionshinder, augusti 2008, sidan 1 av 2
Vi jobbar vidare med Alliera
Projektet syftar till att fler personer med
funktionsnedsättning ska kunna etablera sig på
arbetsmarknaden – något som är särskilt viktigt i
Lundby med så stor expansion. Numera bor man
i lägenhet som inte är integrerad med övriga, och
då blir ett jobb och sysselsättning ännu viktigare
för att få gemenskap och sammanhang. Detta är
också ett sätt att på sikt dämpa insatserna under
dagtid. Inom projektet Alliera förbereder vi nu en
ansökan till socialfonden om att pröva idéer och
kompetensutveckla personal under nästa år.
Stina Hörberg, som presenterades i förra
nyhetsbrevet och Ann-Marie Halvorsson, som
presenteras nedan, är angelägna om att få så brett
inflöde av idéer som möjligt. Hör av er till dem!
Daglig verksamhet har fått ny chef
Ny chef för daglig verksamhet är Malin
Andersson. Hon kommer från en liknande tjänst
i Lysekil och har även varit chef i Uddevalla.
Malins uppdrag är att fortsätta bygga ut daglig
verksamhet med fler platser och ett bredare
utbud. Hon är utbildad beteendevetare och har
också erfarenhet som reseledare, säljare och
undersköterska.
Ann-Marie Halvorsson och Malin Andersson,
nya chefer.
Ny chef för pedagoger och vår
utvecklingssekreterare
Ann-Marie Halvorsson är ny chef för
pedagogerna och FH:s utvecklingssekreterare.
Hon kommer närmast från stadsdelen Härlanda
där hon arbetat i fem år som chef för både
boende och korttidshem. Innan dess var hon chef
i Gunnared. Ann-Marie har examen från Social
Omsorg som kompletterats med juridik och
personaladministrativa kurser. Hon har därefter
hunnit med att arbeta med det mesta inom vårt
verksamhetsområde. Nu skall hon koncentrera
sig på utvecklingsfrågor där Alliera är en viktig
del i höst. Ann-Marie står till enheternas
förfogande som stöd i förändringsarbete.
Våra mål för 2009
I juni beslutade politikerna om vilka mål vi ska
arbeta mot under 2009. För funktionshinders del
säger de förtroendevalda att:

bostäder ska färdigställas på hemmaplan

vi ska skapa ökad variation på arbete och
meningsfull sysselsättning

boendestödet ska utvecklas och samordnas
med andra aktörer

fixartjänster, som idag bara erbjuds dem som
är äldre än 67 år, också ska erbjudas
medborgare med funktionsnedsättning. Det är
en tjänst som är avsedd att förebygga t ex
fallskador genom att ”fixaren” hänger upp
gardiner, bär ut trädgårdsmöbler m m.
Tack för ordet!
Irene Göransson
Nyhetsbrev, verksamheten för funktionshinder, augusti 2008, sidan 2 av 2