fördjupning av översiktsplanen för höganäs och väsby

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN
FÖR HÖGANÄS OCH VÄSBY
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
TITEL
Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande antagandehandling av
Fördjupning av översikts­planen för Höganäs och Väsby.
Utarbetad september-december 2010 och reviderad januari 2012
samt maj 2012.
BESTÄLLARE
Planchef Mila Sladic, Planavdelningen.
STYRGRUPP
Kommunstyrelsens arbetsutskott och byggnads­nämn­dens presidium.
LEDNINGSGRUPP
Samhällsbyggnadschef Kerstin Nilermark.
Bitr samhällsbyggnadschef Margareta Engkvist Björkenhall.
Planchef Mila Sladic.
Kommunchef Herman Crespin, adjungerad.
PROJEKTLEDARE
Planarkitekt Jacob von Post, Planavdelningen.
KONSULT
Den fördjupad översiktsplanen har utarbetas i samvekan med smog
studio HB via arkitekt och planeringsarkitekt FPR/MSA Caroline
Dahl samt filosofie licentiat och arkitekt SAR/MSA Per-Johan Dahl.
I arbetet har också Amelia Wong, Joem Elías Sanez och Caroline
Morris medverkat.
smog studio HB
Kristianstadsgatan 39 B
214 35 Malmö
Tel: 0709-610 637
Epost: [email protected]
www.smogstudio.com
Trafikunderlag till Fördjupad översiktsplan för Höganäs stad har
utarbetats av Ramböll Sverige AB, Trafik och Landskap Helsingborg
via senior konsult Lars Nilsson.
Ramböll Sverige AB
Trafik och landskap
Helsingborg
INNEHÅLL
1. METOD OCH AVGRÄNSNING
SID 04
2. SAMMANFATTNING
SID 06
3. PLANEN - SYFTE OCH INNEHÅLL
SID 08
4. PLATSEN - BEFINTLIGA VÄRDEN
SID 10
5. PLATSEN - BEFINTLIG MILJÖPÅVERKAN
SID 14
6. PÅVERKAN - OMRÅDESVIS SID 18
7. PÅVERKAN - MILJÖKVALITETSMÅL
SID 28
8. PÅVERKAN - SAMLAD BEDÖMNING
SID XXSIDSI
SID 36
1. METOD OCH AVGRÄNSNING
HÅLLBAR KOMMUN
MILJÖBEDÖMNING
Att förebygga miljöskador och miljö­
kostnader redan på planeringsstadiet
ökar möjligheterna till en lämplig
samhällsutveckling. Höganäs kommun
har 2005 antagit en miljöpolicy och
ett miljöprogram; Höganäs mot ett
hållbart samhälle. Som det övergripande miljömålet för kommunen
anges: “Höganäs kommun med höga
naturvärden. Här finns närhet till
natur- och rekreationsområden och
värdefulla stränder som lockar både
kommuninvånare och turister. Ett
levande hav och möjlighet till ett bra
badvatten är bland de saker som bör
prioriteras för att behålla kommunens standard. Liksom övriga landet
är det viktigt att även här i kommunen
arbeta för att förändra och minska
kommunens energianvändning liksom att utfasa användningen av särskilt
farliga ämnen”. Ett antal kommunala
miljömål och delmål anges för olika
sektorer. Dessa redovisas närmre i
kapitel sju.
En översiktsplans konsekvenser ska
enligt plan- och bygglagen kunna utläsas utan svårigheter. En översiktsplan
ska också enligt miljöbalken miljöbedömmas. Detta innebär att två olika
beskrivningar av planens konsekvenser
upprättas. Den förstnämda konse­
k­
vensbeskrivningen är bredare till sitt
innehåll och fokuserar på strategiska överväganden. Denna strategiska
konsekvensbeskrivning är integrerad
med den fördjupade översiktsplanen.
Miljöbedömningen redovisas i följande
miljökonsekvensbeskrivning,
MKB. Syftet med miljöbedömningen
är att integrera miljöaspekter i planen
så att en hållbar utveckling främjas.
Utarbetandet av MKBn sker utifrån
regler i miljöbalken.
De aspekter av miljöpolicyn som har
bäring på arbetet med fördjupningen
av översiktsplanen är följande:
• Väga in miljöaspekter i alla kommunala beslut.
• Minska användningen av fossila
bränslen inom energiområdet till
förmån för nya uppvärmningssätt
så att koldioxidhalten minskar.
• Samordna transporterna såväl
inom den egna verksamheten
som inom kollektivtrafiken för
att minska transportarbete inom
kommunen.
• Kretsloppsinriktning och delaktighet i den fysiska planeringen ska
leda till boende och företagsamhet som ökar bidraget till Sveriges
hållbara utveckling.
• Verka för ett levande hav längs våra
kuster och ett grundvatten av god
kvalitet.
4
METOD
gränsats i samråd med Länsstyrelsen
i Skåne län. Då syftet med MKBn är
att beskriva planens påverkan på olika
miljöer omfattas både miljöer inom
planområdet och utanför planområdet.
ALTERNATIV
Vid beskrivning av miljökonsekvenser
ska alltid ett nollalternativ ingå. Ett
nollalternativ beskriver vad som sker
om planen inte genomförs och inriktas på de väsentliga miljöförhållandena. Utöver nollalternativ ska
även andra rimliga alternativ beskrivas.Beskrivningarna har koncentrerats
på att beskriva alternativ i fråga om
lokalisering av förbifart och hamngata. Alternativ diskuteras också kring
fördelningen av utbyggnader inom
nuvarande tätortsgräns i relation till
en expansion av tätorten.
Miljökonsekvensbeskrivningen är upp­­­
byggd så att den beskriver planen, platsen och påverkan.
Planens innehåll beskrivs kortfattat.
För mer detaljerade uppgifter hänvisas
till fördjupningen av översikts­planen.
Platsens förutsättningar beskrivs
både allmänt och mer precist för de
områden som anses vara särskilt värdefulla.
Planens påverkan beskrivs på ett par
olika sätt. Dels analyseras påverkans
relation till miljökvalitetsmålen och ett
urval av dess delmål. En mer detaljerad
beskrivning av planens påverkan på
faktiska miljöer inom och i anslutning
till planområdet redovisas också.
Avslutningsvis görs en samlad
bedömning av planens påverkan.
Förslag till skademinimerande åtgärder och behov av uppföljning redovisas i anslutning till beskrivningen av
den eventuella betydande påverkan.
AVGRÄNSNING
Miljökonsekvensbeskrivningen har av-
MKB// Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby
Utökat samråd 101230 - reviderad 120119 samt 120522 inför antagande
STRANDBADEN
L
KUL
TAN
AGA
G 11
/ VÄ
1
PLANOMRÅDE
VÄSBY
KULLAGATAN / VÄG 112
HÖGANÄS
HÖGANÄSVÄGEN / VÄG 111
LERBERGSVÄGEN
LÅ
NG
AR
ÖD
SV
ÄG
E
N
LERBERGET
Planområdets avgränsning.
Utökat samråd 101230 - reviderad 120119 samt 120522 inför antagande
Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby // MKB
5
2. SAMMANFATTNING
PLANEN
Planföslaget innebär att Höganäs
tätort kan växa med ungefär 200
bostäder per år fram till år 2030. Ny
bebyggelse föreslås tillkomma dels genom förädling av befintlig tätort dels
genom utvidgning av staden, främst
norrut. Strategier och förslag för tillvaratagande och utveckling av befintliga bebyggelsemiljöer ges också. Väsby
föreslås även fortsatt bibehållas som
en mindre kyrkby med enbart enstaka
kompletteringar, vilka enbart övergripande preciseras i fördjupningen.
Planförslaget innehåller förslag till
föränding av trafikstrukturen i tät­
orten. Höganäsvägens och Kullagatans
barriärverkan föreslås brytas genom
ett antal åtgärder. Därmed skapas
utrymme för anläggandet av en spårburen kollektivtrafik med kompletteringsbebyggelse och attraktiva gångoch cykelstråk läng väg 111 och väg
112. Föreslagna åtgärder utgörs av fler
förbindelser och länkar tvärs gatorna,
vilka möjliggör att tätortens östra och
västra delar knyts närmre varandra.
Fler länkar föreslås som komplement
till den befintliga gatustrukturen i syfte
att väva gatunätet tätare och på så sätt
erbjuda varierade och gena rörelsestråk, främst för gående och cyklister.
Ny tillfart till Höganäsbolaget ingår
i planförslaget liksom en ny hamngata. Prästavägen föreslås uppgraderas
för att säkerställa framkomlighet och
trafiksäkerhet.
Hänsyn har tagits till bland annat
värdefulla natur- och kulturmiljöer,
stadens befintliga strukturer, nödvändiga skyddsavstånd, geotekniska
förhållanden och fornlämningssituationen. Vissa frågor har under samrådetsskedet undersökts närmre varför
tydligare ställningstaganden och re­
kommendationer har kunnat göras.
För vissa frågor är det dock ett detaljerat underlagsmaterial som krävs, varför
dessa hänskjuts till detaljplaneskedet.
6
PLATSEN
Fördjupningen av översiktsplanen för
Höganäs och Väsby sammanfaller i
väster med strandskyddszonen längs­
med Öresund. I norr utgör Väsby
Fäladsväg den norra avgränsningen
för att strax öster om återvinningsstationen vika av söderut mot Måarpsvägen. Planområdesgränsen följer sedan
Måarpsvägen fram till Väsby för att
där ligga dikt an byns östra kant söderut fram till väg 112. Söder om väg
112 avgränsas planområdet av Tåga­
lyckevägen och vidare Prästavägen
och Äsperödsvägen. I söder avgränsas
plan­området till att inte omfatta Lerberget utan gränsen går i Lagårdsvägen
och en förlängning av dess sträckning
västerut till Öresund. Plan­
området
mäter i nord-sydlig riktning som mest
5 km och i öst-västlig riktning som
mest 4 km.
Den huvudsakliga markanvändningen inom planområdet utgörs av
befintlig tätortsbebyggelse, i huvudsak centralorten Höganäs, samt jordbruksmark. I planområdets södra del
återfinns Höganäs flygplats och utanför plan i söder Lerbergets campingplats. Höganäs tätort har i dagsläget
drygt 8500 invånare.
Delar av Höganäs tätort utgör riks­
intresse för kulturmiljövården. Ytter­
ligare delar av Höganäs samt Väsby
kyrkby utgör ett lokalt bevarandeintresse och ett antal byggnadsminnen förekommer inom planområdet.
Kuststräckan inom planområdet ingår
i riksintresset för friluftsliv samt riks­
intresse för kustzonen. Havsområdet
utanför Höganäs tätort pekas i den
kommunomfattande översiktsplanen
ut som ett stort opåverkat område.
Havsmiljön och kustmiljön pekas ut
som ekologiskt känsligt område tillsammans med småvatten och andra
mindre naturområden i ett tätortsnära
läge strax öster om Höganäs tätort.
Naturvårdplanen listar ett antal
MKB// Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby
skogs­
områden och ängs- och hagmarker som värdefulla och innehållandes hotade arter. Dessa återfinns
också i närområdet kring tätorten.
PÅVERKAN
Merparten av alla tillämpbara
miljökvalitetsmål berörs i någon
mån av planförslaget. Störst påverkan bedöms planförslaget få för de
miljökvalitetsmål som handlar om
jordbrukslandskapet. Jordbruksmark
tas i anspråk och landskapsbilden
förändras vid en utbygg­
nad enligt
planförslaget. Utifrån ett hushållningsperspektiv är det negativt att jordbruksmark bebyggs. Samtidigt utgör
jordbruket i sig en källa för miljöpåverkan genom näringsläckage till mark
och vatten. Vid ett genomförande av
planförslaget skulle jordbruket upphöra samtidigt som anläggningar för
omhändertagande av dagvatten skulle
genomföras. Dessa förväntas ha en
positiv effekt för vattenkvaliteten i
Görslövsån, Skälderviken och Öresund. Beträffande konsekvenser för
landskapsbilden har omfattningen av
utbyggnadsområdena begränsats sedan
samrådet, varför nu föreslagna utbygg­
nadsområden i större utsträckning kan
införlivas i tydliga landskapsrum.
Miljökvalitetsmålen kring luft och
klimat samt god bebyggd miljö påverkas naturligtvis också av planförslaget.
Planförslaget medför totalt sett ett ökat
trafikarbete. Förslagen om spårburen
kollektivtrafik och anpassningen av befintligt gatunät till gång- och cykeltrafik
samt utbyggnader i kollektivtrafiknära
lägen är åtgärder för att det ökade
transportarbetet ska ske på ett så hållbart sätt som möjligt. Nollalternativet,
att bebyggelse skulle tillkomma på annan plats i kommunen utgör ett sämre
alternativ då förutsättningar för spårburen kollektivtrafik ointetgörs. Planförslaget bedöms därför ha övervägande positiva effkter för miljökvalitetsmål
Utökat samråd 101230 - reviderad 120119 samt 120522 inför antagande
som har bäring på transporter. Genom
den fördjupade trafikstudie som genomförts inför utställningsskedet har
det befintliga transportsystemet analyserats utifrån den sk fyrstegsprincipen.
med syfte att optimera åtgärder i det
befintliga gatunätet framför att föreslå
nya vägsträckningar. Ett par nya sträckningar, däribland ny tillfart till Höganäsbolaget, ingår trots det i planen.
Ett fåtal skyddsvärda objekt berörs
av exploateringsområden. Bland annat finns noteringar om förekomst
av större vattensalamander i Tjörröd,
vilket skulle för konsekvenser för genomförandet av planen.
gjorts. Europeiska, nationella, regionala och kommunala mål har vägts in i
konsekvensanalysen.
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget vara förenligt med miljöbalkens hänsynsregler, nationella,
regionala och lokala folkhälsomål och
miljömål, internationella direktiv samt
plan- och bygglagens lämplighetskrav.
SAMLAD BEDÖMNING
Utpekade utbyggnadsområden och
förädlingsområden bedöms som lämpliga att exploatera för ny tätortsbebyggelse. En jämn fördelning mellan utbyggnad av tätorten och förädling av
befintlig tätortsmiljö har eftersträvats,
vilket anses medverka till en långsiktigt
god hushållning med mark och vatten
och med energi och råvaror. Hänsyn
till befintiga förhållanden och värdefulla miljöer har beaktats. För de områden där ett fortsatt utredningsbehov
kring befintliga värden föreligger har
angetts i planen.
Planförslaget bedöms främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt
tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden, kommunikationsleder
och andra anläggningar. Planförslaget anses också skapa förutsättningar
för en god livsmiljö och olika användares skilda möjligheter och behov har
beaktats. Planförslaget anses bidra till
en långsiktigt stabil utveckling av kommunen med en säkerställd möjlighet
för befolkningstillväxt och att skapa
förutsättningar för framtida samhällsekonomiska investeringar i spårburen kollektivtrafik.
I planen har överväganden utgående ifrån miljöbalkens 4 kap 2§
Utökat samråd 101230 - reviderad 120119 samt 120522 inför antagande
Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby // MKB
7
AVGRÄNSNING
Fördjupningen av översiktsplanen för
Höganäs och Väsby sammanfaller i
väster med strandskyddszonen längs­
med Öresund. I norr utgör Väsby
Fäladsväg den norra avgränsningen
för att strax öster om återvinningsstationen vika av söderut mot Måarpsvägen. Planområdesgränsen följer sedan
Måarpsvägen fram till Väsby för att
där ligga dikt an byns östra kant söderut fram till väg 112. Söder om väg
112 avgränsas planområdet av Tåga­
lyckevägen och vidare Prästavägen
och Äsperödsvägen. I söder avgränsas
plan­området till att inte omfatta Lerberget utan gränsen går i Lagårdsvägen
och en förlängning av dess sträckning
västerut till Öresund.
PLANENS INNEHÅLL
Planen tar fasta på de kvaliteter som
de befintliga tätorterna och dess omland besitter. En stark identitet, en
synlig historia, ett sundsnära läge och
goda pendlingsmöjligheter är boendekvaliteter som kan locka fler till Höganäs. Höganäs besitter också en förmåga att förnya sitt näringsliv samtidigt
som befintliga verksamheter beaktas.
Planen innehåller omfattande
studier av de befintliga strukturerna;
bebyggelsestruktur, grönstruktur och
gatustruktur. Utifrån dessa analyser
8
KU
ST
ST
RÅ
K
INDUSTRISTRÅKET
ST
RÅ
K
ET
KOMPLETTERAR OCH STÄRKER HUVUDSTRÅKET
FR
ITI
DS
MÅL OCH SYFTE
Höganäs kommun arbetar utifrån
målsättningar att det ska vara attraktivt
att bo i Höganäs och att särskild vikt ska
läggas vid att skapa ett attraktivt Höganäs för yngre. Ett övergripande mål
är att Höganäs tätort ska öka sin befolkning till 10000 invånare år 2015.
För att stötta den önskade befolknings­
tillväxten finns ett behov en samlad
bild av centralortens vidareutveckling.
En strukturplan för hur markanvändning, och andra frågor kopp­lade därtill, ska hanteras efterfrågas.
ET
3. PLANEN - SYFTE OCH INNEHÅLL
KULTURSTRÅKET
KOMPLETTERAR OCH STÄRKER HUVUDSTRÅKET
SAMLANDE HUVUDSTRÅK
FRAMTIDA: FÖR UTBYGGNAD
AKTIVITETSSTRÅKEN
KOMPLETTERAR OCH STÄRKER HUVUDSTRÅKET
FRILUFTSSTRÅKET
KOMPLETTERAR OCH STÄRKER HUVUDSTRÅKET
SAMLANDE HUVUDSTRÅK
BEFINTLIGT: FÖR FÖRÄDLING
föreslås orten utvecklas dels genom
förädling av det befintliga stadslandskapet dels genom utvidning av orten
norrut. Väsby föreslås bestå som en
kyrkby med enbart enstaka kompletteringar.
Kollektivtrafikstråken strukturerar förnyelsen och hållplatslägena
blir nya funktionsblandade och täta
noder i staden. Kompletterande stråk
i öst-västlig riktning kompletterar utvecklingsstråken och förankrar dessa i
staden. Även längs med de tvärgående
stråken föreslås områden för förnyelse
och förtätning.
En av de största utmaningarna i
planen är att minska den barriärverkan som väg 111 och 112 i dagsläget utgör samt att skapa utrymme för andra
trafikslag på dessa vägar. För att avlasta vägarna föreslås ett antal åtgärder
däribland nya tvärgående stråk, kompletterande stråk för att öka maskvidden på gatunätet, en ny hamngata, en
MKB// Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby
upprustning av Prästavägen och en ny
tillfart till Höganäsbolaget.
Höganäs tätort föreslås i planen få
en fortsatt utvidgning främst norrut.
Planen har två planeringshorisonter,
dels 2015 dels 2030. En grov upp­
skattning av utbyggnadsbehovet ger vid
hand att planen ska möjliggöra för ca
200 bostäder per år fram till 2030. I
planen sätts en målsättning upp om att
hälften av dessa ska möjliggöras inom
befintlig tätortsområde. Antal bostäder
som kan rymmas inom respektive området är beroende av vilken täthet och
boendetypologi som väljs i det fortsatta
planarbetet. Nya verksamhetsområden
skisseras i anslutning till befintliga
områden i norra och östra delen av
tätorten. Övergripande dagvattenlösningar skisseras och nya grönområden
föres­
lås också, liksom rekommendationer för tillvaratagandet av befintliga
parker och grönområden. Detta gäller
även befintlig bebyggelse.
Utökat samråd 101230 - reviderad 120119 samt 120522 inför antagande
0
100 200
400
600
800
1 000 meter
.
!
.
!
.
!
* *
** *
* **
** *
* ** *
* ** *
* **
** *
**
**
**
**
**
**
**
***
**
**
**
**
**
**
**
**
** *
**
**
***
**
**
**
** *
**
.
!
!
.
* * * * * * * * * ***
**
* * * * * * * * * ***
**
*
**
**
***
***
**
***
** **
***
***
*
***
***
**
**
*
.
!
**
**
*******
***** ****
**
**
*******
*********
00 100
100 200
200
HÖGANÄS OCH VÄSBY
HÖGANÄS KOMMUN
PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING
800
800
11 000
000 meter
meter
PLANOMRÅDESGRÄNS
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
NY GATA/VÄG, SCHEMATISK STRÄCKNING
VERKSAMHETER
HUVUDGATA
SERVICE OCH OFFENTLIG VERKSAMHET
600
600
FRAMTIDA MARKANVÄNDNING
PLANOMRÅDESGRÄNS
D
FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR
400
400
D
KOPPLINGAR SOM BÖR BEAKTAS VID PLANERING AV NYA RÖRELSESTRÅK
HANDEL/CENTRUMFUNKTIONER
SPÅRBURET KOLLEKTIVTRAFIKSTRÅK. FÖRTÄTNING UTMED STRÅKET ÄR ÖNSKVÄRD. STRÄCKNING SKA UTREDAS.
BEFINTLIG STADSSTRUKTUR, ÖVERVÄGANDE BOSTÄDER
VIKTIGT KOLLEKTIVTRAFIKSTRÅK. FÖRTÄTNING UTMED STRÅKET ÄR ÖNSKVÄRD. STRÄCKNING SKA UTREDAS.
STADSPARKER
REKREATION/IDROTT
NATUR OCH GRÖNOMRÅDEN
*******
STRÅK FÖR ATT LÄNKA GRÖNSTRUKTUREN, REKREATIONSSTRÅK
GRÄNS FÖR TÄTORTSUTVECKLING
TYNGDPUNKT FÖR UTVECKLING AV HANDEL, MED KOPPLINGAR TILL CENTRUMRELATERAD HANDEL
FLYGFÄLT
TYNGDPUNKT FÖR HISTORISKT OCH KULTURELLT CENTRUM
KYRKOGÅRD
KOMPLETTERANDE BEBYGGELSE
STÖRRE TRAFIKOMRÅDE
TERMINAL FÖR SPÅRBUREN KOLLEKTIVTRAFIK
JORDBRUKSMARK
PÅGÅENDE FÖRÄDLING
SMÅBÅTSHAMN
FÖRÄDLINGSOMRÅDE
VATTEN
NY DAGVATTENPARK
NY GRÖNSTRUKTUR
ANTAGANDEHANDLING
NY STADSDEL PÅ KORT SIKT
NY STADSDEL PÅ LÅNG SIKT
NYTT VERKSAMHETSOMRÅDE PÅ KORT SIKT
VERKSAMHETSOMRÅDE PÅ LÅNG SIKT
UTREDNINGSOMRÅDE
Utökat samråd 101230 - reviderad 120119 samt 120522 inför antagande
Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby // MKB
9
4. PLATSEN - BEFINTLIGA VÄRDEN
Den följande texten redogör för befintliga förhållanden och värden i
Höganäs och Väsby. Beskrivningarna är kortfattade. För mer utförliga
beskrivningar och detaljerade kartor
hänvisas till fördjupningen av översiktsplanen, Stadens strukturer och
Planeringsförutsättningar.
Norr om Höganäs med vyer mot Kullaberg.
Söder om Höganäs med vyer mot stan’.
BELÄGENHET
Höganäs och Väsby tätorter är belägna
på Kullahalvön i nordvästra Skåne.
Höganäs utgör kommunens centralort och ligger belägen längs med Öresunds kust. Väsby kyrkby är belägen i
jordbrukslandskapet, strax nordost om
Höganäs tätort.
Plan­området mäter i nord-sydlig riktning som mest fem kilometer och i
öst-västlig riktning som mest fyra.
LANDSKAPET
Jordbrukslandskapet öster om Höganäs är flackt och ganska
småskaligt med inslag av enstaka vegetation och småvatten.
Höganäs stadssiluett är påtaglig från det omkringliggande
jordbrukslandskapet.
10
Höganäs och Väsby ingår i Kullabygden
och den naturgeografiska zonen som
kallas Skånes sediment- och horst­
område. Området är till stora delar
flackt, men en höjdrygg går att urskilja
längs med Måarpsvägen i planområdets norra delar. Längs med Öresunds
kust finns också Litorinavallen, en fyra
meter hög vall vilken härrör från en
tidigare kustlinje. Lågpunkter inom
planområdet finns i de östra delarna,
strax söder om väg 112.
Kustzonen kring Höganäs präglas
av en bebyggd miljö och en lång kontinuitet av mänsk­lig aktivitet. I de allra
mest strandnära områden i de norra
delarna finns långa utblickar mot Kul-
MKB// Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby
laberg och Kattegatt. Befintliga industriområden upptar områden söder
därom. Höganäs hamn med Kvickbadet är populära rekreationsmiljöer året
runt. Söder om dessa vidtar en mer
naturlik strandzon som även den innehåller stora rekreationsvärden.
Jordbrukslandskapet öster om Höganäs är representativt för Nordvästskåne och har en vardaglig karaktär.
På vissa ställen går åkrarna ända fram
till Höganäs, på andra ställen, som
söder om Väsby, ligger sentida industriområden förhållandevis långt ut på
landet. På avstånd ligger småstaden
med sitt kyrktorn, sina två vattentorn,
sin numera ensamma industriskorsten
och höghuset i kvarteret Vesta.
Jordbrukslandskapet i norr och
öster innehåller rumsbildande element i from av läplanteringar, alléer
etc.
Stadslandskapet utgörs till allra
största delarna av låg bostadsbebyggelse. Till detta finns en tydlig skalförskjutning i form av stora industri­
byggnader och höga landmärken.
Stadssiluetten präglas av förhållandet
mellan det låga vardagslandskap och de
vertikala landmärkena.
ODLINGSMARK
Jordbruksmarken kring Höganäs och
Väsby klassificeras till mellan fem och
åtta på den tiogradiga skalan som används för att mäta produktionsvärdet
hos jorden. Den mest värdefulla jordbruksmarken inom planområdet återfinns en bit in från kusten.
Utökat samråd 101230 - reviderad 120119 samt 120522 inför antagande
NATURVÄRDEN
Trots planområdets urbaniserade
karaktär finns områden med höga
naturvärden. Merparten av de som
uppmärksammas i kommunala och regionala planer och program är skogsdungar av varierande karaktär. Även
kuststräckan lyfts fram som värdefull.
Ärtan och Bönan i Höganäs norra
delar är ett kulligt område bestående
av gamla slagghögar och tidigare åkermark. Vegetationen är varierad med
blandlövskog av framför allt björk
men även ek, bok och alm, buskmark
och öppna gräsytor. Några fuktigare
partier har lämnats till fri utveckling.
Området har utvecklats till ett omtyckt
närrekreationsområde med ett rikt fågelliv. Hotade arter inom området är
skogsknipprot och borstskölding.
Äsperödsskogen är en ädellövsskog
med värdefull och örtrik flora sydost
om Höganäs tätort. Ask dominerar
trädskiktet som i övrigt utgörs av alm,
al, lönn och hassel. Floran är mycket
rik med en del mindre vanliga arter. Flera mindre vanliga svamparter
förekommer. Fågellivet är rikt och
varierat. Skogen är ett omtyckt utflyktsmål på våren, inte minst av skolklasser. Hotade arter inom området är
tvåblad, brunnäva och skogsduva.
Lerbergskogen är ett skogsbestånd
med tallskog och lövskog i de sydvästra
delarna av planområdet. Hotade arter är getrams, blockticka, svamparna
Lachnellula ppseudofarinacea och
Trichodiscus pinicola.
Vid Tjörröd och i de nordöstra
delarna av Höganäs finns ängs- och
hagmarker av värde. Här återfinns
även mindre partier ädellövsskog
och sumpskog där hotade orkidéer
förekommer och i sumpskogen även
klotpyrola, ringmusseron och svampen Otidea alutacea. Enligt Länsstyrelsens uppgifter har även större vattensalamander förekommit i området.
Kusten mellan Höganäs och Viken
utgör rester av de i äldre tid mer utbredda kusthedarna längs den norra
Öresundskusten. Kustheden karakte­
riseras av bl a ljung, kråkris och mer
eller mindre sluten gräshedsvegetation.
På några platser växer martorn. Längs
nästan hela kuststräckan förekommer
även viss dynbildning med karakteristisk vegetation. De grunda vattenområdena utanför stranden är blockrika
och på några platser finns låga revbildningar. På dessa häckar regelbundet
småtärna, t ex på Långarödsrevet. Hela
kuststräckan är estetiskt tilltalande och
har stor betydelse för rekreation och
friluftsliv, särskilt bad. Hotade arter
inom området är småtärna, fisktärna
och hedblomster.
Även i de norra delarna av tätorten är kuststräckan av stort värde. Vid
Margreteberg finns strandhed och våtmark som är av intresse. Hotade arter
inom det området utgörs av mindre
strandpipare, gullviva och dikesveronika. Grundområdet längs norra Öresund omfattar ett system av grund och
rev ut till ca 2 km från stranden. De
hyser en rik algflora och utgör tillhåll
för bl a fiskyngel. De är ofta också av
betydelse för såväl häckande som rastande sjöfåglar.
Utökat samråd 101230 - reviderad 120119 samt 120522 inför antagande
REKREATION
Flera områden som är viktiga för
rekreation och frilufts­liv finns inom
eller i anslutning till planområdet.
Både Väsby och Höganäs tätort är därför välförsedda med rekreationsmöjligheter. Inom tätorterna finns en god
tillgång till park och grönområden och
förekomsten av tätortsnära natur är
också god, se naturvärden.
Kuststräckan är utpekad som riksintresse för friluftslivet med särskilt
intresse för fritidsfisket. Befintlig
campingplats finns i söder om planområdet invid Lerbergsskogen.
STRANDSKYDD
Kuststräckan söder och norr om
hamn­
området omfattas av strandskydd.
KULTURMILJÖVÄRDEN
Höganäs och Väsby har en lång historisk kontinuitet, vilken också avspeglas
i orternas bebyggelsemiljöer och värdet av desamma.
Höganäs tätort utgör riksintresse
för kulturmiljövården. Riksintresset
tar sig uttryck i Gruvtorget med omgivande välbevarad bebyggelse i Höganäs Övre, Hultabo, Villervallan och
Kyrkplatsen. Planmönster och bygg­
nader från 1700-talets slut till tidigt
1900-tal, som visar verksamheter och
levnadsförhållanden vid bruket, bl.a.
bruksgård, äldre apotek, lancasterskola, mejeri och bostadsbebyggelse
för olika sociala skikt.
Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby // MKB
11
MARGERETHEBERG
TJÖRRÖD
SANDFLYGET
ÄRTAN OCH BÖNAN
HULTABO
HÖGANÄS
NEDRE
KYRKPLATSEN
VÄSBY
VILLERVALLAN
HÖGANÄS ÖVRE
TIVOLIVÅNGEN
KUSTEN
LERBERGSSKOGEN
ÄSPERÖD
Kartan illustrerar de geografiska områden som anses vara
särskilt värdefulla.
Höganäs tätort ingår också i det
regionala
kulturmiljöprogrammet
då orten visar på utvecklingen från
fiskeläge via brukssamhälle till mo­
dernt industrisamhälle. Viktiga inslag
i miljön är de olika centrumbildningarna med tillhörande bebyggelse samt
stadsplanerna i de olika områdena.
Ett speciellt intresse är knutet till
bostadshusen för de vid bruket anställda, omspännande ett flertal olika utvecklingsskeden och med ett socialhistoriskt intresse. Av betydelse för staden
är kyrkan, Tivolihuset, Stadshuset,
Stationsbyggnaden och Sagabiografen.
Folkets park och den intilliggande
idrottsplatsen är viktiga miljöer i Höganäs som visar på folkrörelsernas betydelse för staden.
Även Höganäs Nedre och Sandflyget anses hysa stora kulturmiljövärden
enligt det lokala kulturmiljöprogrammet.
12
Väsby ingår i det regionala kulturmiljöprogrammet. Motiv för bevarandet av Väsby är en väl samlad bymiljö
med flera välbevarade byggnader och
strukturer. Ett speciellt intresse är
knutet till prästgården såsom ett välbevarat exempel på 1800-talets av hög­
re­
ståndsarkitektur påverkade präst­
gårdsanläggningar. Alströmerschaktet
är ett industriminne över den för Kullabygden kännetecknande stenkolsbrytningen. Den så kallade Per Albinlinjen uppfördes längs Skånes kust i
samband med andra världskriget. Anläggningen utgjorde ett försvarssystem
i form av betongbunkrar och värn. Per
Albin-linjen ingår också i det regiona­
la kulturmiljöprogrammet.
FORNLÄMNINGAR
Fornlämningar förekommer i hela
planområdet med viss koncentration i sluttningen mellan Måapsvägen
MKB// Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby
och väg 112, Kullavägen. Även inom
ianspråkstagen tätortsmark finns fornlämningar utpekade.
PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING
Den huvudsakliga markanvändningen
inom planområdet utgörs av befintlig
tätortsbebyggelse, i huvudsak centralorten Höganäs, samt jordbruksmark. I
planområdets södra del återfinns Höganäs flygplats.
Merparten av tätorterna an­
vänds
för bostadsbebyggelse. Offentliga
verksamheter eller service finns spridda i Höganäs tätort med visst fokus i de
centrala och sydöstra delarna. I Väsby finns också viss offentligt service.
Verksamhetsområdena är koncentrerade till “utkanten” av tätorten. I norra
delen av Höganäs finns återvinningscentral. Parker och grönområden av
olika slag finns distribuerat över hela
tätorten. Även Väsby är välförsett med
Utökat samråd 101230 - reviderad 120119 samt 120522 inför antagande
STRANDSKYDDSOMRÅDE
FORNLÄMNING
Kartan visar förekomsten av strandskydd och fornlämningar.
grönområden. I området utanför tätorterna utgörs merparten av mark­
områdena av odlad mark och därtill
hörande jordbruksbebyggelse och
anläggningar. Diken, åar och småvatten finns i det omkringliggande
jordbruks­landskapet.
INFRASTRUKTUR
Höganäs är en pendlingsort. Ungefär
45% av det totala resandet sker till målpunkter utanför kommunen. Bilen är
det dominerande transportmedlet och
planområdet domineras av väg 111 och
väg 112. 2/3 av det totala resandet sker
med bil. Men 22%, mer än var femte,
använder bussen vid pendlings­resan.
Inom främst tätorterna går och cyklar
var tredje. Många målpunkter i centrala staden är på gångavstånd från varandra, men biltrafiken utgör i dags­läget
ett hinder. Stora bilflöden och hög
fart gör vissa gator till barriärer. Väg
111 har i dagsläget mellan 10000 och
11500 fordon per dygn. Stora trafikflöden och hög fart gör det svårt för
de som går och cyklar att passera över
gatorna. Väg 111 i synnerhet, och i mer
begränsad omfattning även väg 112,
är därför ett hinder för de som vill
röra sig mellan stadens olika delar. I
nuläget finns en motsättning mellan
biltrafikens framkomlighet längs med
väg 111 och utvecklingsmöjligheterna
för främst gång- och cykeltrafik, men
även kollektivtrafik. Höganäs betjänas
idagsläget av sex regionala linjer och
en lokal flexlinje. Snabbusslinjen 220
är ryggraden i systemet med tre stora
hållplatser inom stads­området.
Många områden i Höganäs är dåligt
integrerade med varandra. Skälen till
detta är dels gatustrukturen och dels
trafikregleringar. Området söder om
Långarödsvägen och öster om väg 111
är exempelvis väldigt dåligt integrerat
Utökat samråd 101230 - reviderad 120119 samt 120522 inför antagande
trots att området innehåller många
viktiga målpunkter såsom ICA-butiken, Höganäs sportcenter, Kullagymnasiet, Tornlyckeskolan m.m. Ytterligare effekter av det desintegrerade
trafiksystemt är att huvudgatorna,
främst väg 111 och väg 112, är onödigt
belastade av lokal trafik som måste ta
stora omvägar via huvudgatorna för att
nå målpunkter som fågelvägen ligger
nära varandra.
Transporterna till Höganäsbolaget
och hamnen har idag inte heller en
tillfredsställande situation.
Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby // MKB
13
5. PLATSEN - BEFINTLIG MILJÖPÅVERKAN
MILJÖKVALITETENORMER
Miljökvalitetsnormer, MKN, är ett
juridiskt bindande styrmedel som
infördes med miljöbalken år 1999.
Miljökvalitetsnormer som berör Höganäs och Väsby finns för utomhusluft,
omgivningsbuller samt vatten. För
utomhusluft gäller normer för följande ämnen: kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen och
partiklar. Miljökvalitetsnormerna för
luft har hitintills kunnat innehållas i
Höganäs kommun.
Direktivet om bedömning och hantering av omgivningsbuller syftar till
att samordna bullerarbetet i EU genom
gemensamma bullermått, gemensamma kartläggningsoch bedömningsmetoder, information till allmänheten
och fastställda handlingsplaner. Enligt
förordningen finns en skyldighet att
kartlägga buller och upprätta åtgärds­
program så att omgivningsbuller inte
medför skadliga effekter på människors hälsa. Inom Höganäs är det främst
väg 111 och väg 112 som kan utgöra källor för buller. Mätningar har hitintills inte genomförts, hastigheterna är
relativt låga och bebyggelsen håller ett
visst avstånd från vägarna.
Kvalitetskrav
i
form
av
miljökvalitetsnormer för yt- och
grundvattenförekomster har som
mål att alla vattenförekomster ska
uppnå god status senast 2015. Höganäs grundvatten upp­
fyller idag de
kvalitetskrav enligt statusklassificering
för grundvatten. Görslövsån uppfyller
idag inte de kvalitetskrav som innebär
”god ekologisk status”, något som den
enligt vattendirektivet ska leva upp till
senast år 2021. Görslövsån uppfyller
idag målet som eftersträvas för den kemiska ytvattenstatusen. Även Öresund
omfattas av normerna. Den ekologiska
statusen i ytvattenförekomsten för N
Öresund har klassificerats till måttlig,
otillfredsställande eller dålig och Vattenmyndigheten har angett en tidsfrist
14
till 2021. Det anses vara ekonomiskt
orimligt och/eller tekniskt omöjligt att
vidta de åtgärder som skulle behövas för
att uppnå god ekologisk status 2015.
Främst är det övergödningen som orsakar tidsfristen. Kemisk ytvattenstatus
för N Öresund betecknas som god. Två
badplatser, Kvickbadet och Margereteberg utgör skyddade områden enligt
EU-direktiv. Båda bedöms ha tillfredställande badvattenkvalitet.
MILJÖSTÖRNING
Planområdet berörs av ett antal objekt
vilka kräver risk- och störningshänsyn.
Listan nedan redovisas de generella
skyddsavstånd som kan identifieras för
verksamheter inom Höganäs tätort,
utifrån Länsstyrelsen i Skåne läns re­
gi­st­­ er­­ över miljöfarliga verksamheter.
De generella skyddsavstånd som finns
listade i Boverkets rapport ”Bättre
plats för arbete” innehåller ett sammanlagt avstånd som tar i beaktande
både risken för olyckor och störningar
i form av buller eller utsläpp till luft,
vatten etc.
Miljöfarliga verksamheter:
• Höganäs AB, 500 meter.
• Kullaplast AB, 200 meter.
• Iittala AB, 200 meter.
•
•
•
•
Recip AB, 500 meter.
Calderys Nordic AB, 200 meter.
Hemefa Fabriks AB, 300 meter.
Höganäs Saltglaserat AB,
200 meter.
• Materia Compacta AB,
200 meter.
• NSR återvinningsanläggning Höganäs, 500 meter.
• Krematoriet i Höganäs,
100 meter.
• Nordic Waterproofing AB, 500
meter.
• Höganäs avloppsreningsverk,
500 meter.
• Höganäs Hetvattencentral 1,
100 meter.
• Perstorp AB Höganäs Hamn,
1000 meter.
Utöver dessa verksamheter kan andra
anläggningar förekomma inom tätorterna, vilka kräver uppmärksamhet med
anledning av deras omgivningspåverkan eller riskpåverkan, exempelvis
bensinstationer. Ett par besinstationer
finns lokaliserade längs med väg 111.
Tyréns har sedan samrådsskedet
gjort vidare utredningar kring skyddsavstånd. Modellen bygger på att det
bör finnas flera utredningsavstånd
beroende på vilken typ av bebyggelse som planeras. Genom att nyansera bedömningarna efter olika grad
Tabellen redovisar hur de olika utredningsavstånden (de vita kolumnerna mellan de färgade kolumnerna) delar in omgivningen
i olika zoner, och hur denna zonindelning skall tolkas i termer av påverkan, lämplig bebyggelse och rekommenderad markanvändning. Versalerna i ”rekommenderad markanvändning” ansluter till planbeteckningarna (J – verksamhet/industri, U –
lager, K – kontor & hotell, H – handel, C – centrum, B – bostäder, V – vård, S – skola/utbildning, Y – idrottsanläggning).
MKB// Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby
Utökat samråd 101230 - reviderad 120119 samt 120522 inför antagande
av risk och störning är det tänkt att
högre flexibilitet ska erhållas i den
fortsatta planeringen. Denna nyansering medger en indelning i fyra
kategorier av störnings­känslig bebyggelse, som kan reglera vad som anses
vara lämplig markanvändning. I vidstående tabell redovisas den resulterande zonindelningen av nyanserade
utredningsavstånd (3 stycken) med
förslag på hur inne­börden av denna
zonindelning ska tolkas och omformas
i kommande planeringsrikt­linjer. De
­utredningsavstånd som bedömningarna enligt den använda modellen redovisar, se karta ovan, skiljer sig mycket
från de generella skyddsavstånden som
redovisades ovan.
TJÖRRÖDS ÅTERVINNINGSANLÄGGNING, 500M
FORNLÄMNING
MATERIA COMPACTA AB, 200M
HÖGANÄS AB, 500M
LITTALA AB, 200M
HEMEFA,FABRIKS AB, 300M
HÖGANÄS HETVATTENCENTRAL 1, 100M
CALDERYS NORDIC AB, 200M
HÖGANÄS SALTGLASERAT AB, 200M
TRELLEBORG
BUILDING
SYSTEMS AB, 500M
KRAFTLEDNING
GASLEDNING
HÖGANÄS AVLOPPSRENINGSVERK, 500M
KULLAPLAST AB
200 M
PERSTORP AB HÖGANÄS HAMN, 1000M
LÅGPUNKT
KREMATORIET I HÖGANÄS
100M
BYGGNDASFRI HÖJD +87 MÖH / +52 MÖH
RECIP AB, 500M
FÖRORENAD MARK
Potentiella och okända markföroreningar förekommer inom stora delar
av tätorten. Konstaterade och sanerade
föroreningar i mindre omfattning.
LED FÖR TRANSPORTER
AV FARLIGT GODS
HÖGANÄS FLYGKLUBB
Kartan illustrerar generella skyddsavstånd till objekt och verksamheter vilka kräver särskild uppmärksamhet i planeringen.
FARLIGT GODS
Väg 112 och väg 111 utgör rekommenderad led för transporter av farligt
gods. Ett byggnadsfritt avstånd på 20
meter från vägarna i samverkan med
vissa riskreducerande åtgärder har visat sig utgöra en acceptabel risknivå för
etablering av bostadsbebyggelse. Mot
bakgrund av riskbedömningen drar
kommunen slutsatsen att det generella riskavståndet kan preciseras till 20
meter byggnadsfritt avstånd från led
för farligt gods inom Höganäs tätort.
Eventuella riskreducerande åtgärder
behöver utredas i varje enskilt fall.
HÖGANÄS AB,
INKL INDUSTRIHAMNEN OCH TRANSPORTVÄGEN UPP TILL BOLAGET.
CALDERYS NORDIC AB
MATAKI
(TRELLEBORG WATERPROOFING AB)
AVLOPPSRENINGSVERKET
GASLEDNING
Längs med väg 112 norra sida finns en
gasledning, vilken kräver visst skydds­
avstånd. Bebyggelse bör inte tillkomma
på närmare avstånd än 25 meter och
riskfrågan bör beaktas inom ett 100
meter brett avstånd från ledningen.
Vägnät
Byggnad
RECIPHARMA HÖGANÄS AB
Verksamhetsområde
Minimalt skyddsavstånd
enligt utredning
Maximalt skyddsavstånd
enligt utredning
Karta från Tyréns utredning illustrerar nyanserade skydds­avstånd till vissa objekt och verksamheter.
Utökat samråd 101230 - reviderad 120119 samt 120522 inför antagande
Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby // MKB
15
KRAFTLEDNING
En 50 kV-kraftledning korsar planområdet öster om Höganäs. Skydds­
avstånd till bebyggelse eller annan anläggning där människor stadigvarande
vistas krävs, alternativt att ledningen
förläggs under mark.
GRUVGÅNGAR
Gruvbrytningen i Höganäs medför
att vissa områden har komplicerade
grund­läggningsförhållanden. Detta
gäl­ler främst området kring Tjörröd
och de östra delarna av tätorten.
KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Med en stigande havsytenivå följer
konsekvenser för samhället och miljön.
Klimatförändringarna kommer att
påverka Höganäs på många olika sätt.
Framförallt handlar det om mer vatten
och högre temperaturer. Mera regn,
mer omfattande erosion samt stigande
havs- och grundvattennivåer.
Under 2011 togs ett Klimat PM
fram om stigande havsnivåer & erosion i Höganäs kommun. Det är ett
första planerings- och beslutsunderlag avseende klimat, och kommer att
inarbetas i den kommunomfattande
översikts­planen. Arbetet har hitintills
kunnat konstatera att en höjd medelvattennivå innebär inget omfattande
problem för Höganäs, utan problem
uppstår först vid extrema händelser
när vattenståndet kortvarigt är högt.
Det som främst översvämmas är
Görslövsån med biflöden. Ån har
rätats ut vid ett flertal tillfällen och
ligger lågt. När havsvattnet står högt i
Skälderviken dämmer det upp i ån. Om
en händelse med kraftig nederbörd inträffar samtidigt kan konsekvenserna
bli omfattande då Görslövsån avvattnar
stora delar av kommunen. Områden
som kan vara sårbara med anledning av
dess låglänta karaktär har identifierats,
se vidstående karta. Dessa kommer att
tas med i vidare analyser inom ramen
för klimatarbetet.
Även områden som kan bli utsatta för erosion finns identifierade
16
på vidstående karta. Resultatet av hittillsvarande utredningar har också resulterat i en rekommendation som innebär att planering av bebyggelse och
infrastruktur under +3,5 meter skall
föregås av mer detaljerade studier gällande risken för översvämning och
erosion.
Det fortsatta arbetet kommer i ett
första steg att innefatta vidare utredningar med målsättningen att kunna ta
ett helhetsgrepp kring konsekvenserna
av klimatförändringarna. Utredningarna bör ha ett 100-års perspektiv
och behandla:
• Kartering av utlopp för dagvatten,
diken, jordbruksdränering etc.
som kan påverkas av en havsnivå­
höjning.
• Översvämningskartering, framförallt för Görslövsån med biflöden, Oderbäcken och Skälebäcken.
• Identifiering av sårbara områden
när dagvattenledningsnätet är fullt
samt effekterna och konsekvenserna av stora regn i samband med
höga recipientnivåer. Utredning
av effekterna av ökad andel hårdgjorda ytor i tätbebyggda områden.
• Kommunomfattande kontinuerlig
mätning av grundvattnets nivå.
• Kartläggning och konsekvenser av
grundvattennivåer och grundvattenrörelser i gruvgångar.
• Identifiering av direkta konsekvenser vid stigande medeltemperaturer. Detta berör både den
bebyggda miljön och hälsoaspekte.
• Kartering av erosion, ras och
skred. Framförallt i anslutning till
bebyggelse.
• Laserscanning av batymetrin för
planering av vattenområden och
mer detaljerade erosionsstudier.
Ett andra steg i arbetet kommer att
innebära risk- och sårbarhetsanalys
baserad på de kompletterande utredningarna. Särskild fokus bör läggas på
odlingsmark, bebyggelse, infrastruktur, samhällsviktiga funktioner och biologisk mångfald.
MKB// Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby
Det treje steget innebär anpassningsåtgärder där en precisering av
nödvändiga åtgärder görs för att begränsa konsekvenserna av översväm­
ning, skred och erosion.
DJURHÅLLNING
Gårdsmiljöer med djurhållning kan
förekomma i jordbrukslandskapet som
kringgärdar tätorterna. Detta gäller
främst norr och öster om Höganäs.
Rekommenderade skyddsavstånd be­
ro­ende av antal djur och förhållanden
på platsen finns definierade av Länsstyrelsen i Skåne län.
Utökat samråd 101230 - reviderad 120119 samt 120522 inför antagande
TECKENFÖRKLARING
-1—0
0—0,5
0,5—1
1—1,5
1,5—2
2—2,5
2,5—3
3—3,5
BOSTAD
INDUSTRIBYGGNAD
OFFENTLIG
© Höganäs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
2011-12
0
100 200
´
400 METER
Karta. Angivelse av nuvarande mark- och vattenområdens höjd över havet i meter.
OFÖRÄNDRAT
PÅBYGGNAD
EROSION
EROSIONSBENÄGENHET
´
EROSIONSSKYDD
Karta. Bedömning av erosionsbenägenhet och skydd.
Utökat samråd 101230 - reviderad 120119 samt 120522 inför antagande
Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby // MKB
17
6. PÅVERKAN - OMRÅDESVIS
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Planförslagets befarade miljöpåverkan redovisas nedan. Redovisningen
utgår från de förslag till förändringar
som ges i fördjupningen av översikts­
planen. För varje förslag beskrivs den
eventuella påverkan på:
• Skyddsvärda objekt
• Naturresurser
• Riskhänsyn
• Miljöstörningar
Beskrivningen av den befintliga
miljöns värden och känslighet återfinns i kapitel 4, Befintliga värden och
kapitel 5, Befintlig miljöpåverkan. Viss
påverkan kräver fördjupade studier
eller utredningar, vilka snarare motsvarar detaljeringsgraden hos ett planprogram eller en detaljplan. I dessa fall
beskrivs påverkan så långt som möjligt
utifrån detaljeringsgraden hos för­
djupningen av översiktsplanen.
För varje förslag beskrivs också, där så
finns skäl:
• Effekternas omfattning.
• Effekternas gränsöversikridande
natur.
• Nollalternativ.
• Behovet av förebyggande åtgärder
samt uppföljning.
7.
6.
8.
2.
1.
4.
3.
5.
9.
10.
11.
12.
Förädlingsområden inom tätorten. Siffror motsvarar beskrivning nedan.
1. Hamnen
avstånd från cisterner i hamnen och
delvis
av avloppreningsverket.
PotenPÅGÅENDE
MARKANVÄNDNING
FRAMTIDA MARKANVÄNDNING
SkyddsvärdaAV
objekt:
Berörs av riksintesse
FÖRÄDLINGSOMRÅDEN
FÖRDJUPNING
ÖVERSIKTSPLANEN
FÖR
tiella
markföroreningar
och
deponier
för kustzonen och friluftsliv. Förslaget
12 områden pekas ut som aktuella för
bedöms inte påverka riksintresset för finns utpekade i området. Ligger också
förädling inom Höganäs. Förädling
HÖGANÄS
KOMMUNRiksintresset för friluft- inom den yttre zon från Höganäs flykustzonen.
av den befintliga staden innebär geslivet bedöms påverkas positivt då om- gplats som begränsar byggnadshöjden
nerellt att jordbruksmark sparas då
rådet förädlas beträffande aktiviteter till +87 möh. Området ligger under
redan ianspråkstagen mark används
som är kopplade till rekreation och 3,5 möh, vilket eventuellt kan påverkas
för ny bebyggelse. Förädlingen kan
besöksnäring samtidigt som befint- av framtida klimatförändringar och
dock innebära att mer mark inom
liga värden i form av bad och hamn dess konsekvenser.
tätorten blir hårdgjord då restytor
Effekternas omfattning: Ingen påverkan på
kvarstår.
UTSTÄLLNINGSHANDLING
tas i anspråk för bebyggelse. SamNaturresurser: Delar av hamnområdet är skyddsvärda objekt. Viss påverkan på
tidigt kan förädling också innebära
idag hårdgjort, men stora delar utgörs stadsbilden. Betydande påverkan på
att kvaliteten och upplevelsevärdet av
också av gräs. Ytterligare bebyggelse i naturresurser. Begränsad påverkan av
grön­ytor höjs. Förädling betyder också
området kan betyda att andelen hårdg- risk och miljöstörningar.
att befolkningsunderlag för service och
jord yta ökar. En eventuell havsni­vå­ Nollalternativ: Skulle innebära att hamkollektivtrafik förbättras och att redan
höjning måste beaktas vid planering av nområdet kvarstår oförändrat och att
gjorda investeringar i infrastruktur
ny bebyggelse och andra anläggningar. synnergieffekter mellan hamnen och
kan utnyttjas. För flera av förädlings­
Risk och miljöstörningar: Berörs av skydds­ den centrala staden uteblir.
områdena pågår detaljplaneläggning.
Förebyggande åtgärder och uppföljning: Detalj0
KOPPLINGAR SOM BÖR BEAKTAS VID PLANERING AV NYA RÖRELSESTRÅK
VIKTIGT KOLLEKTIVTRAFIKSTRÅK. FÖRTÄTNING UTMED STRÅKET ÄR ÖNSKVÄRD. STRÄCKNIN
*******
STRÅK FÖR ATT LÄNKA GRÖNSTRUKTUREN
GRÄNS FÖR TÄTORTSUTVECKLING
NATUR OCH GRÖNOMRÅDEN
TYNGPUNKT FÖR UTVECKLING AV HANDEL
FLYGFÄLT
KOMPLETTERANDE BEBYGGELSE
KYRKOGÅRD
TERMINAL FÖR SPÅRBUREN KOLLEKTIVTRAFIK
STÖRRE TRAFIKOMRÅDE
PÅGÅENDE FÖRÄDLING
JORDBRUKSMARK
FÖRÄDLINGSOMRÅDE
SMÅBÅTSHAMN
NY DAGVATTENPARK
VATTEN
NY GRÖNSTRUKTUR
NY STADSDEL PÅ KORT SIKT
NY STADSDEL PÅ LÅNG SIKT
NYTT VERKSAMHETSOMRÅDE PÅ KORT SIKT
VERKSAMHETSOMRÅDE PÅ LÅNG SIKT
UTREDNINGSOMRÅDE
MKB// Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby
1
SPÅRBURET KOLLEKTIVTRAFIKSTRÅK. FÖRTÄTNING UTMED STRÅKET ÄR ÖNSKVÄRD. STRÄCK
BEFINTLIG STADSSTRUKTUR, ÖVERVÄGANDE BOSTÄDER
18
800
HUVUDGATA
D
HANDEL/CENTRUMFUNKTIONER
STADSPARKER
REKREATION/IDROTT
600
NY GATA/VÄG, SCHEMATISK STRÄCKNING
VERKSAMHETER
SERVICE OCH OFFENTLIG VERKSAMHET
400
PLANOMRÅDESGRÄNS
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
D
HÖGANÄS OCH VÄSBY
PLANOMRÅDESGRÄNS
100 200
Utökat samråd 101230 - reviderad 120119 samt 120522 inför antagande
planering pågår inom vilken åtgärder
och uppföljning kan beaktas. Planering
av bebyggelse och infrastruktur under
+3,5 meter skall föregås av detaljerade
studier gällande risken för översväm­
ning och erosion.
Övrigt: Ligger i direkt anslutning till ett
stort serviceutbud. Utvecklingsstråken
med kollektivtrafik på lite längre håll.
2. Oden och Balder
Skyddsvärda objekt: Berörs av riksintesse
för kustzonen och lokalt bevarandeint­
resse för Höganäs Nedre. Förslaget
bedöms inte påverka riksintresset för
kustzonen. Det lokala bevarandeint­
resset beaktas inom ramen för detaljplaneläggning. En bebyggelse i detta
läget skulle hela stadsbilden och sluta
gaturummen. Upplevelsen från det
intilliggande Sundstorget skulle också
förbättras med en bebyggelse i detta
läget.
Naturresurser: Endast en mindre del av
området är hårdgjort i dagsläget. I övrigt villaträdgårdar.
Risk och miljöstörningar: Berörs av skydds­
avstånd från cisterner i hamnen. Potentiella markföroreningar finns
utpekade i anslutning till området.
Ligger också inom den yttre zon från
Höganäs flygplats som begränsar byggnadshöjden till +87 möh.
Effekternas omfattning: Betydande påverkan på stadsbilden. Liten påverkan på
naturresurser och risk- och miljöstör­
ningar.
Nollalternativ: Skulle innebära att området kvarstår som en rivningstomt och
att befolkningstätheten i området är
oförändrad.
Förebyggande åtgärder och uppföljning: Lokalt
omhändertagande av dagvatten och
markföroreningar. Kan hanteras inom
ramen för detaljplaneläggning. Andra
utbyggnadsområden kommer att behöver sökas alternativt kan inte tätorten utvecklas i den takt och omfattning
som önskats.
Övrigt: Ligger i direkt anslutning till ett
stort serviceutbud. Utvecklingsstråken
med kollektivtrafik på lite längre håll.
3. Köpmansgatan/Storgatan
Skyddsvärda objekt: Berörs av riksintesse
för kustzonen och lokalt bevarandeint­
resse för Kyrkplatsen. En förädling
i detta område bedöms inte påverka
riks­intresset för kustzonen. I nuläget
är det svårt att avgöra hur det lokala bevarandeintesset skulle påverkas. Äldre
bebyggelse skulle troligtvis rivas. Vilka
kulturhistoriska värden som dessa har
behöver beskrivas.
Naturresurser: Området är idag bebyggt
med mindre byggnader i trädgårdar.
Risk och störningar: Berörs av skydds­
avstånd från cisterner i hamnen. Potentiella markföroreningar finns
utpekade i anslutning till området.
Ligger på gränsen mellan den inre och
den yttre zonen från Höganäs flygplats
som begränsar byggnadshöjden till +52
respektive +87 möh.
Effekternas omfattning: Betydande påverkan
på stadsbilden. Begränsad påverkan på
naturresurser och risk- och miljöstör­
ningar.
Nollalternativ: Skulle innebära att området bibehålls med nuvarande bebyggelse. Viss bebyggelse är i dagsläget i
dåligt skick. Sträckan en länk mellan
Storgatans och Köpmansgatans handelsstråk som inte uppfattas ha tagit till
vara denna potential.
Förebyggande åtgärder och uppföljning: Befintlig bebyggelses bevarandeintressen
behöver studeras. Lokalt omhändertagande av dagvatten och markföroreningar. Kan hanteras inom ramen
för detaljplaneläggning. Om förslaget
inte genomförs befaras handeln på
Köpmansgatan och Storgatan inte
kunna utvecklas optimalt.
4. Kvarteret Flora
Skyddsvärda objekt: Berörs av riksintesse
för kustzonen. Förslaget bedöms inte
påverka riksintresset för kustzonen.
Delar av kvarteret berörs av lokalt bevarandeintresse för Kyrkplatsen. Det
lokala bevarandeintresset beaktas inom
ramen för detaljplaneläggning. En ny
bebyggelse i detta läget skulle påverka
stadsbilden positivt främst genom en
Utökat samråd 101230 - reviderad 120119 samt 120522 inför antagande
förändrad stadsbild mot Centralgatan.
Naturresurser: Hela kvarteret är hård­
gjort med bebyggelse och parkering.
En förädling av tomten skulle kunna
beakta anläggandet av mer genom­
släppliga ytor för infiltration av dagvatten.
Risk och miljöstörningar: Berörs delvis av
skyddsavstånd från cisterner i hamnen.
Berös av den yttre zonen för Nordic
Waterproofing AB i vilken normalkänslig eller känslig bebyggelse bör kunna etableras. Inga markföroreningar
finns utpekade i anslutning till området. Ligger också inom den yttre zon
från Höganäs flyg­plats som begränsar
byggnadshöjden till +87 möh. Området ligger under 3,5 möh, vilket eventuellt kan påverkas av framtida klimatförändringar och dess konsekvenser.
Effekternas omfattning: Betydande påverkan på stadsbilden. Liten påverkan på
naturresurser och risk och miljöstörningar.
Nollalternativ: Skulle innebära att området kvarstår som stormarknad med
omfattande parkeringsplatser. Befolkningstätheten i området blir
oförändrad.
Förebyggande åtgärder och uppföljning: Lokalt omhändertagande av dagvatten.
Kan hanteras inom ramen för detaljplaneläggning. Andra utbyggnadsområden kommer att behöver sökas alternativt kan inte tätorten utvecklas i
den takt och omfattning som önskats.
Planering av bebyggelse och infrastruktur under +3,5 meter skall föregås
av detaljerade studier gällande risken
för översvämning och erosion.
Övrigt: Ligger i direkt anslutning till ett
stort serviceutbud. Även det primära
utvecklingsstråket med kollektivtrafik
finns på nära håll.
5. Folkparken och Julivallen
Skyddsvärda objekt: Berörs av riksintesse för kustzonen. Förslaget bedöms
inte påverka riksintresset. Folkparken
är ett regionalt kulturmiljöintresse.
Båda områdena ingår i kommunens
grönplan. Det regionala kulturmiljö­
Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby // MKB
19
intresset är kanske främst kopplat till
företeelsen av folkpark och i mindre
utsträckning till den bebyggelse som
finns inom parken, möjligen med undantag för den iögonfallande entréen.
En förädling av området innebär att
Julivallen upphör att vara idrottsplats,
något som länge varit diskuterat inom
kommunen.
Naturresurser: Inom Folkparken finns
befintlig vegetation. Enbart mindre
delar av områdena är hårdgjorda.
Risk och miljöstörningar: Folkparken berörs
delvis av skyddsavstånd från cisterner i
hamnen. Potentiella markföroreningar och markföroreningar av okänd
status finns i anslutning till området.
Ligger också inom den inre zon från
Höganäs flygplats som begränsar byggnadshöjden till +52 möh.
Effekternas omfattning: Viss påverkan på
skyddsvärda objekt enligt regionalt
kulturmiljöprogram och betydande
påverkan på objekten enligt den kommunala grönplanen. Påverkan på
naturresurser är beroende av vilka delar som bebyggs och vilka delar som
bevaras obebyggda. Obetydlig påverkan
av risk och miljöstörningar.
Nollalternativ: Skulle innebära att Folkparken och Julivallen kvarstår obebyggda. Alternativa användningar för
Julivallen krävs oavsett, då beslut att
denna ska upphöra som idrottsplats
har fattats i annat sammanhang. Folkparken skulle kräva upprustning, både
i fråga om parkanläggningen och bebyggelsen. Andra utbyggnadsområden
kommer att behöver sökas alternativt
kan inte tätorten utvecklas i den takt
och omfattning som önskats.
Förebyggande åtgärder och uppföljning: Inventering av de kulturhistoriska värdena.
Övrigt: Ligger på ett nära avstånd till
serviceutbud och det primära utvecklingsstråket med kollektivtrafik.
6. Kv Röret mfl
Skyddsvärda objekt: Berörs av riksintesse
för kustzonen och kulturmiljövården.
Delar av området ingår i kommunens
grönplan. Kommunalt bevarande­
20
intresse finns för delar av området.
Riksintressena och det kommunala bevarandeintresset bedöms inte påverkas
negativt. Utgångspunkt för förädlingen av området bör vara de historiska intressena i form av bebyggelse
och anläggningar från gruvmiljön,
bruksmiljön och ler- och stengodstillverkningen. Tre Kronor samt närheten till Hultabo och Gruvtorget bör
beaktas. Även möjligheten att utveckla
rörelsestråk som understryker stadens
landmärke bör beaktas.
Naturresurser: Området består av rude­
ratmark, hårdgjord mark och mindre
del koloniområden. Befintlig vegetation finns spridd längs hela banvallen sträckning med viss koncentration
strax väster om Höganäsvägen.
Risk och miljöstörningar: De västra delarna
berörs delvis av skyddsavstånd från
cisterner i hamnen, Höganäs Saltglaserat AB samt Nordic Waterproofing
AB. Markföroreningar och deponier
finns längs hela sträckan. Ligger också
inom de zoner från Höganäs flygplats
som begränsar byggnadshöjden till +87
möh respektive +52 möh.
Effekternas omfattning: Påverkan på skydds­
värda objekt kan begränsas genom
hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Viss påverkan på naturresurser,
beroende av vilka områden som tas
i anspråk för ny bebyggelse. Markföroreningar kan få betydande påverkan och risk och miljöstörningar viss
påverkan.
Nollalternativ: Innebär att banvallen
kvarstår som oplanerat område med
spridd vegetation. Utan en förädling
är området fortsatt relativt otillgängligt
och kanske otryggt. Kan också betyda
att vissa kulturhistoriskt intressanta
byggnader och anläggningar inte får en
långsiktig användning och underhåll.
Området kvarstår som en “baksida”.
Andra utbyggnads­
områden kommer
att behöver sökas alternativt kan inte
tätorten utvecklas i den takt och omfattning som önskats.
Förebyggande åtgärder och uppföljning: Särskild studie bör genomföras för hela
MKB// Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby
stråket.
Övrigt: Ligger nära serviceutbud. Viktigt för att knyta utbyggnadsområden
norr om staden med den befintliga
stadsväven och handelsstråken.
7. Ånggatan m.fl.
Skyddsvärda objekt: Berörs av riksintesse
för kustzonen. Gränsar till riksintresset och lokalt intresse för kulturmiljövården, Villervallan. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt.
Naturresurser: Området är ett bevuxet
område längs med väg 111. Inom området finns också viss bostadsbebyggelse och duvslag.
Risk och miljöstörningar: Området berörs
av skyddsavstånd från Höganäs Saltglaserat AB samt Trelleborg Building
Systems AB. Beträffande Trelleborg
Building Systems AB ligger området inom den zon där mindre känslig
till normalt känslig bebyggelse kan
etableras. Inom området finns också
gruvgångar som måste beaktas.
Effekternas omfattning: Bedöms inte påverka skyddsvärda objekt negativt. Viss
påverkan på naturresurser och riskoch störningshänsyn beroende på vad
som föreslås.
Nollalternativ: Området är strategiskt viktigt för att knyta utbyggnadsområden
norr om tätorten med den befintliga
stadsväven. Förändringen behöver inte
innebära att mer bebyggelse tillkommer, dock behöver området kunna kanalisera rörelseströmmar.
Förebyggande åtgärder och uppföljning: Situationen kring gruvgångar behöver
klartläggas innan detaljplanering.
8. Midgårdsgatan
Skyddsvärda objekt: Berörs av riksintesse
för kustzonen. Riksintresset bedöms
inte påverkas negativt.
Naturresurser: Området är en restyta där
omkringliggande områden har blivit
bebyggda under senare år. Viss vegetation finns inom området främst i de
västra delarna, i övrigt öppen mark.
Risk och miljöstörningar: Området berörs
eventuellt av skyddsavstånd från led
Utökat samråd 101230 - reviderad 120119 samt 120522 inför antagande