Uploaded by User1579

ss

Nödvändiga villkor är:
1. En konstitution - en grundlag - som gör det möjligt för delar av befolkningen
att skaffa sig inflytande över sin egen framtid och ekonomi.
2. Ett riskvillig kapital, dvs, ett kapital som kan satsas och förloras utan att det
innebär ekonomisk ruin för den som satsar.
3. Tillgång till billig arbetskraft
4. Billiga råvaror
5. Användbar teknik
6. Goda kommunikationer
Den konstitutionella monarken
Genom den ärorika revolutionen får England konstitutionell monarki, dvs, regenten
måste godkänna konstitutionen, grundlagen och den fattas av den lagstiftande
makten parlamentet. Den engelska adeln var en jordägande aristokrati och den
stiftar nya lagar som gynnar de stora jordägarna: The enclosure acts innebär att
jordägarna får hägna in sina egendomar och frånta bönderna en gammal sedvänja
från medeltiden, nämligen rätten att låta sina djur beta på icke inhägnat område, den
s k allmänningen. Denna lagändring förändrar villkoren på landsbygden och leder i
sin tur till jordbruksreformer, vilka leder till den agrara revolutionen. När de
jordgående lorderna (adel) får full kontroll över sina ägor vågar de också
experimentera och pröva nyheter. Användningen av naturgödsel ökar, nya redskap
som radsåningsmaskinen och kupplog. De prövar också nya växter som kålroten och
fetare nötboskap avlas fram husdjursförädling. Framgångarna leder till att
lönsamheten för de som hår råd att experimentera ökar och de får tillgång till ett risk
villigt kapital, som de kan investera i sitt jordbruk.
Många småbönder där emot, som inte har råd att följa med i utvecklingen, lockas
eller tvingas att sälja och flyttar till städerna och en tillgång till arbetskraft uppstår.
Att England blir den ledande sjönationen med ökad fjärhandel ger också ett riskvilligt
kapital.
Från Nordamerika och Indien importerade handels kompanjoner billig bomull och ny
teknik gjorde det möjligt att använda landets stenkols resurser i stålframställningen.
Landet hade således tillgång till viktiga råvaror för framställningen av järn, stål och
kläder. Inom England fanns en etablerad empirisk tradition, som innebär att kunskap
prövas mot iakttagelser, dvs, genom experiment och detta skapade också ett intresse
för praktikvetenskap som gynnade en teknikutveckling. Viktiga nyheter blev den
mekaniska vävstolen ångmaskin.
Det naturliga vattensystemet kompletterades med grävda kanaler, ångmaskin sattes
på hjul och drev lokomotiv på de nylagda järnvägsrälsarna. samt att skotten Mac
Adam kom på att om man la krossad sten på de leriga vägarna från medeltiden blev
dessa mer framkomliga och därmed förbättrades kommunikationerna.
S.347
1. Allmänningen delades upp för att bli åkermark. Där hade de allra fattigaste
tidigare kunnat bo.nu bodde de helt plötsligt på privat mark och blev nu
tvungna att ge sig av.
2.
S.350
1. Flygandeskytten.
2. En spinnmaskin som förändrade textilindustrin.
3. Man började massproducera tyger eftersom råvaror för ull inte räckte till.
4. För att en av de nya uppfinningarna kunde göra så att 4 av dom förlorar sina
jobb.
5. Den var en korsning mellan Spinning Jenny och Arkwrights spinnmaskin. År
1830 byggde de mulor som kunde spinna 1200 trådar på samma gång. Då
hade handspinnarna slagits ut sedan länge.
6. När maskinerna var för stora och behövde kraft från vattnet för att kunna
fungera så behövde arbetarna gå tillfabriker för att kunna jobba, det är det
andra stora steget i den industriella revolutionen.
Fabriksägaren var den som hade överblick och organiserade arbetet. Det innebar en
övergång från hantverkssytemet där hantverkaren hade de nödvändiga kunskaperna
till fabrikssystemet. Detta är det tredje stora steget i den industriella revolutionen.
7. För att de nya maskinerna som kunde tillverka mycket mer material drevs av
vattenhjul och såna fanns bara i fabrikerna.
8. Eftersom att en mula kunde spinna flera hundra trådar samtidigt, vilket var
mycket mer än vad de gamla spinnarna kunde.
S.355
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
James Watt.
Träkol.
För att det var billig arbetskraft.
För att transportera saker snabbare.
George Stephansson.
Robert Fulton.
För att Bröt mycket mer järn 1806 med hjälp av ångmaskiner.
För “Eldhästarna” blev snabbare och konkurrerade ut riktiga hästar.