Uploaded by User1916

Konsultförfrågan Vega

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
AU
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER................................................................2
AUA
ALLMÄN ORIENTERING ..................................................................................2
AUB
UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER...................................................................3
AUC
UPPDRAGSFÖRESKRIFTER...........................................................................7
Dokumentidentifikation
AMA Beskrivningsverktyg
 AB Svensk Byggtjänst 2012
Dokument
Sidnr
AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
2(10)
Handläggare
låf
Projektnamn
Projektnr
Projektering för om- och tillbyggnad Vegaskolan, Vännäs
Datum
2012-09-26
Sammhällsbyggnadsförvaltninge
n
Status
sdf
Kod
Rev.dat
Rev
Text
Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF Konsult 10
AU
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
AUA
ALLMÄN ORIENTERING
AUA.1
Kontaktuppgifter
AUA.11
Byggherre
Vännäs kommun
911 81 Vännäs
AUA.12
Beställare
Vännäs kommun
911 81 vännäs
AUA.121
Beställarens ombud under anbudstiden
Förfrågningar om uppdraget under anbudstiden ska ställas till:
Tore Forsberg
Tel: 0935 - 14 200 eller 070 - 225 65 46
E-post: [email protected]
Lars-Åke Forsgren
Tel. 0935 - 14221 eller 070 - 378 87 47
E-post: [email protected]
AUA.2
Orientering om objektet
AUA.21
Översiktlig information om objektet
Objektet avser nybyggnad av Ftill 6 skola samt särskola för ca 300 elever vid
Vegaskolan
Bedömd bruttoarea ca 3300 m2
AUA.22
Objektets läge
Objektet är beläget i Vännäs samhälle
Adress : Kommendörsgatan 9, 911 32 Vännäs
Dokumentidentifikation
AMA Beskrivningsverktyg
 AB Svensk Byggtjänst 2012
Dokument
Sidnr
AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
3(10)
Handläggare
låf
Projektnamn
Projektnr
Projektering för om- och tillbyggnad Vegaskolan, Vännäs
Datum
2012-09-26
Sammhällsbyggnadsförvaltninge
n
Status
sdf
Kod
AUA.3
Rev.dat
Rev
Text
Orientering om projektet och uppdraget
Uppdraget avser att som generalkonsult upprätta förfrågningsunderlag till en
utförandeentreprenad.
AUB
UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
Lag (2007:1091) om offentlig upphandling tillämpas för upphandlingen.
AUB.1
Former m m för upphandling
AUB.11
Upphandlingsförfarande
Uppdraget upphandlas med öppen upphandling.
Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.
AUB.12
Uppdragsform
Uppdragsformen är generalkonsultuppdrag
AUB.14
Ersättningsform för uppdraget
Ersättningsformen ska vara fast arvode
AUB.15
Förutsättningar för upphandlingen
Upphandling kommer att ske under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
AUB.2
Förfrågningsunderlag
AUB.21
Tillhandahållande av förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlag utsändes via E-avrop
AUB.22
Förteckning över förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar:
2 Ändringar i ABK 09 som är upptagna i sammanställning under AUC.111 i
dessa administrativa föreskrifter.
3 ABK 09, (bifogas inte).
7 Förfrågningsunderlag.
7.1 Administrativa föreskrifter daterade 2012-09-26
8 Övriga handlingar.
8.1 Formulär till anbud.
8.2 Uppdragsspecifikationer för konsulter, enligt utgåva från STD/Svensk
Byggtjänst (bifogas inte).
Dokumentidentifikation
AMA Beskrivningsverktyg
 AB Svensk Byggtjänst 2012
Dokument
Sidnr
AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
4(10)
Handläggare
låf
Projektnamn
Projektnr
Projektering för om- och tillbyggnad Vegaskolan, Vännäs
Datum
2012-09-26
Sammhällsbyggnadsförvaltninge
n
Status
sdf
Kod
Rev.dat
Rev
Text
8.3 Referenshandlingar enligt följande:
Skisser om- och tillbyggnad daterade juni 2012
Kravspecifikation CAD, upprättad av samhällsbyggnadsförvaltningen
Vännäs kommun
AUB.23
Kompletterande förfrågningsunderlag
Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av beställarens ombud under
anbudstiden är bindande för både beställare och anbudsgivare.
AUB.24
Frågor under anbudstiden
Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska ställas till beställaren eller
till den beställaren har utsett. Beställaren eller den beställaren har utsett
lämnar lika och skriftliga svar till alla anbudsgivare.
Sista dag för frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skall ställas
senast 14 dagar innan anbudstidens utgång
Frågor ställs och besvaras via e-avrop
AUB.3
Anbudsgivning
Anbud via telefax, e-post eller telegram accepteras inte.
AUB.31
Anbuds form och innehåll
Anbud ska vara uppställt och innehålla uppgifter enligt bifogat formulär till
anbud.
Anbud ska innehålla uppgifter om namn på personer i konsultens
projektorganisation som bedöms kommer att få väsentligt betydelse för
uppdraget.
Kopia av F-skattesedel ska bifogas anbud.
AUB.311
Huvudanbud
Anbud skall avges helt enligt förfrågningsunderlaget
AUB.32
Anbudstidens utgång
Anbud ska vara beställaren tillhanda senast 2012-11-07.
AUB.33
Anbuds giltighetstid
Anbuds gilltighetstid ska vara 60 dagar efter anbudstidens utgång.
Dokumentidentifikation
AMA Beskrivningsverktyg
 AB Svensk Byggtjänst 2012
Dokument
Sidnr
AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
5(10)
Handläggare
låf
Projektnamn
Projektnr
Projektering för om- och tillbyggnad Vegaskolan, Vännäs
Datum
2012-09-26
Sammhällsbyggnadsförvaltninge
n
Status
sdf
Kod
AUB.34
Rev.dat
Rev
Text
Adressering
Anbud skall märkas : Projektering Vegaskolan
Anbud i tillslutet omslag ska sändas till:
Vännäs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
911 81 Vännäs
AUB.4
Anbudsöppning
Sluten anbudsöppning kommer att tillämpas
AUB.5
Anbudsprövning
AUB.51
Prövning av anbudsgivare
Prövning av anbudsgivare kommer att ske med avseende på att:
Anbud är lämnat på bifogat formulär eller helt enligt anbudsformuläret.
AUB.511
Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet
I samband med prövning av anbudsgivare kan beställaren komma att begära
uppgifter från Skatteverket huruvida anbudsgivare är registrerad för inbetalning
av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgift. Vidare
kan beställaren komma att begära uppgift från kronofogdemyndigheten
huruvida anbudsgivare står i skuld för skatter och sociala avgifter.
AUB.52
Värderingsgrunder vid utvärdering av anbud
Vid utvärdering av anbud kommer anbud att värderas enligt följande grunder
Referenter redovisade på bifogat formulär till anbud eller helt enligt
anbudsformuläret kommer av beställaren få e-postmeddelande med frågor
enligt nedan. Är referensobjektet eller referenten inte relevant eller referent ej
inkommer med svar, kommer de ej att beaktas.Minst tre av de referenter som
inkommer och är relevanta skall ge anbudsgivaren en snittbedömning på minst
på mycket bra före avrundning för att anbudsgivaren skall gå vidare till
utvärdering. Referenter skall vara insatt i/kunna svara på referensfrågorna. Epost med frågor kommer att skickas ut 3 arbetsdagar efter anbudstidens
utgång. Referent har 5 arbetsdagar på sig att inkomma med svar.
Följande betygsgrundande frågor kommer att ställas till referenspersonerna :
1. Hur bedömer ni konsultens förmåga att omsätta uppsatta mål?
2. Hur bedömer ni konsultens samarbetsförmåga med berörd verksamhet och
övriga konsulter?
3. Hur bedömer ni konsultens förmåga att sätta sig in i projektet?
Dokumentidentifikation
AMA Beskrivningsverktyg
 AB Svensk Byggtjänst 2012
Dokument
Sidnr
AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
6(10)
Handläggare
låf
Projektnamn
Projektnr
Projektering för om- och tillbyggnad Vegaskolan, Vännäs
Datum
2012-09-26
Sammhällsbyggnadsförvaltninge
n
Status
sdf
Kod
Rev.dat
Rev
Text
4. Hur bedömer ni konsultens kreativa förmåga?
5. Hur bedömer ni konsultens kvalitet på framtagna handlingar?
6. Hur bedömer ni konsultens förmåga att styra mot en god projektekonomi?
7. Hur bedömer ni konsultens förmåga att styra mot en god totalekonomi
(LCC)?
8. Hur bedömer ni konsultens förmåga att upprätthålla uppsatta tider?
Betygsskala för referenser:
1. Mindre bra
2. Bra
3. Mycket bra
4. Utmärkt bra, "nästan perfekt"
De två bästa referenserna väljs ut och avrundas till genomsnittligt heltal.
Exempel 1: 2 relevanta referenser med bedömningen "mycket bra" ger tre(3)
poäng
Exempel 2: 2 relevanta referenser med en bedömning "mycket bra" och en
med bedömningen "utmärkt bra" ger fyra(4) poäng.
Exempel 3: 2 relevanta refernser med bedömningen "utmärkt bra" ger fem(5)
poäng.
Varje poäng lägre än fem(5) poäng ger en uppräkning av anbudets totalpris
med 200.000 SEK.
Exempel:
Anbud 1 har ett totalpris på 1 500 000 SEK och en poäng på tre(3) ger ett
utvärderingspris på :
1 500 000 + (5-3) x 200 000 = 1 900 000 SEK
Anbud 2 har ett totalpris på 1 550 000 SEK och en poäng på fyra(4) ger ett
utvärderingspris på:
1 500 000 + (5-4) x 200 000 x 200 000 = 1 750 000 SEK.
Dokumentidentifikation
AMA Beskrivningsverktyg
 AB Svensk Byggtjänst 2012
Dokument
Sidnr
AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
7(10)
Handläggare
låf
Projektnamn
Projektnr
Projektering för om- och tillbyggnad Vegaskolan, Vännäs
Datum
2012-09-26
Sammhällsbyggnadsförvaltninge
n
Status
sdf
Kod
AUB.53
Rev.dat
Rev
Text
Meddelande om beslut efter utvärdering av anbud
Anbudsgivare, vars anbud inte antagits, kommer att lämnas skriftligt besked
härom.
Meddelande om antagande av anbud, beställning eller annan accept av anbud
är bindande för beställaren först om och när ingen talan förts mot
upphandlingen i Länsrätten eller beslut om sådan talan inte föreligger. Om
Förvaltningsrätten skulle besluta att upphandlingen skall göras om eller att
rättelse skall vidtas är accepten inte bindande.
AUC
UPPDRAGSFÖRESKRIFTER
För uppdraget gäller Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom
arkitekt- och ingenjörsverksamhet, ABK 09, med de ändringar och tillägg som
framgår av handlingar i övrigt.
AUC.1
Omfattning
Uppdraget omfattar projektering av skolbyggnad för en generalentreprenad.
Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AUB.22.
AUC.11
Kontraktshandlingar
AUC.111
Sammanställning över ändringar i ABK 09
Ändringar eller kompletteringar av ABK 09 har gjorts under följande koder:
AUC.71 Nyttjanderätt.
AUC.72 Äganderätt till originalhandlingar och datafiler.
AUC.8 Hävning
AUC.13
Förutsättningar
AUC.15
Information
AUC.2
Genomförande
AUC.22
Kvalitets- och miljöstyrning
AUC.221
Kvalitetsledning
Konsulten ska ha ett kvalitetsledningssystem som följer SSEN ISO 9001:2008.
Dokumentidentifikation
AMA Beskrivningsverktyg
 AB Svensk Byggtjänst 2012
Dokument
Sidnr
AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
8(10)
Handläggare
låf
Projektnamn
Projektnr
Projektering för om- och tillbyggnad Vegaskolan, Vännäs
Datum
2012-09-26
Sammhällsbyggnadsförvaltninge
n
Status
sdf
Kod
Rev.dat
Rev
Text
AUC.2211 Beställarens kvalitetsansvarige
AUC.2212 Konsultens kvalitetsansvarige
AUC.222
Miljöledning
Konsulten ska redovisa sitt miljöledningssystem i dess helhet.
AUC.2221 Beställarens miljöansvarige
AUC.2222 Konsultens miljöansvarige
AUC.223
Plan för kvalitets- och miljöstyrning
AUC.3
Organisation
AUC.31
Beställarens projektorganisation
Organisationen inom projektet består av ombud Tore Forsberg, projektledare
Lars-Åke Forsgren, enregisamordnare Håkan Grubbström,
verksamhetssamordnare Maria Bränström,
AUC.32
Konsultens uppdragsorganisation
AUC.33
Möten
Konsulten skall räkna med minst 5 projekteringsmöten med
beställarorganisationen
Plats för möten skall vara kommunkontoret
Konsulten kallar till möten och protokollför möten.
AUC.331
Startmöte
Startmöte skall hållas vid uppdragets inledning.
Dokumentidentifikation
AMA Beskrivningsverktyg
 AB Svensk Byggtjänst 2012
Dokument
Sidnr
AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
9(10)
Handläggare
låf
Projektnamn
Projektnr
Projektering för om- och tillbyggnad Vegaskolan, Vännäs
Datum
2012-09-26
Sammhällsbyggnadsförvaltninge
n
Status
sdf
Kod
Rev.dat
Rev
Text
AUC.332
Projekteringsmöten med beställaren
AUC.35
Underkonsulter
AUC.4
Tider
AUC.41
Tidplan
Konsulten skall upprätta förslag till samordnad tidplan som överlämnas
vid startmötet.
AUC.42
Uppdragsstart
Uppdraget ska påbörjas senast november 2012.
AUC.44
Färdigställandetid
Uppdraget ska vara slutfört senast 2013-02-28.
AUC.45
Vite vid försening
Vite utgår för varje påbörjad förseningsvecka med tre(3) procent av konsultens
totala arvode i uppdraget exklusive mervärdesskatt.
AUC.5
Ansvar
AUC.53
Konsultens skadeståndsskyldighet
Enligt ABK 09 kap 5 § 3.
AUC.54
Försäkring
Konsulten ska inom två veckor efter erhållen beställning tillställa beställaren
bevis om tecknad konsultansvarsförsäkring.
Av försäkringsbevis ska framgå att konsultens konsultansvarsförsäkring minst
motsvarar vad som framgår av bilaga 1 i AMA AF Konsult 10: "Byggandets
Kontraktskommittés och försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning
för konsultansvarsförsäkring".
Dokumentidentifikation
AMA Beskrivningsverktyg
 AB Svensk Byggtjänst 2012
Dokument
Sidnr
AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
10(10)
Handläggare
låf
Projektnamn
Projektnr
Projektering för om- och tillbyggnad Vegaskolan, Vännäs
Datum
2012-09-26
Sammhällsbyggnadsförvaltninge
n
Status
sdf
Kod
Rev.dat
Rev
Text
AUC.6
Ekonomi
AUC.61
Ersättning
AUC.6131 Fast ersättning
AUC.62
Betalning
AUC.622
Betalningsplan
Prestationsbunden betalningsplan upprättas i samband med kontraktsskrivning
AUC.623
Förskott
Förskott beviljas inte.
AUC.624
Fakturering
Faktura skall utställas på Vännäs kommun och sändas till :
Vännäs kommun
Box 1024
831 29 Östersund
Kod: 220208
Faktura skall innehålla uppgift om innehav av F-skattesedel.
AUC.71
Nyttjanderätt
Se AUC.72 Äganderätt till originalhandlingar och datafiler
AUC.72
Äganderätt till originalhandlingar och datafiler
Med ändring av ABK 09 kap 7 § 8 ska samtliga originalhandlingar inkl.
datamedia och dylikt innehållande uppdragsresultatet omedelbart efter slutfört
uppdrag överlämmnas till beställaren och förblir dennes egendom.
Originalen ska levereras av konsulten till beställaren enligt kravspecifikation
CAD för Vännäs kommun.
AUC.8
Hävning
Med komplettering av ABK 09 kap 8 § 1 gäller: Beställaren har rätt att säga
upp avtalet till omedelbart upphörande om konsulten är föremål för åtgärder
eller omfattas av förhållanden som anges i 10 kap. 1 och 2 §§ lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling.
AUC.9
Tvistelösning
Dokumentidentifikation
AMA Beskrivningsverktyg
 AB Svensk Byggtjänst 2012