Uploaded by User1916

AF Upphandlingscenter

Handling
6.1
Sidantal
27
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
Ramavtalsupphandling av Kommunala
reglerdammar och faunapassager
2018-06-21
UH-2018-156
AU
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ............................................................................................... 5
AUA
ALLMÄN ORIENTERING ............................................................................................................... 5
AUA.1
KONTAKTUPPGIFTER................................................................................................................... 5
AUA.12
BESTÄLLARE ................................................................................................................................ 5
AUA.121
BESTÄLLARENS OMBUD UNDER ANBUDSTIDEN ........................................................................ 5
AUA.2
ORIENTERING OM OBJEKTET ...................................................................................................... 5
AUA.21
ÖVERSIKTLIG INFORMATION OM OBJEKTET .............................................................................. 5
AUA.22
OBJEKTETS LÄGE ......................................................................................................................... 6
AUA.3
ORIENTERING OM PROJEKTET OCH UPPDRAGET ....................................................................... 6
AUA.4
FÖRKORTNINGAR........................................................................................................................ 6
AUA.5
BEGREPPSFÖRKLARINGAR .......................................................................................................... 6
AUB
UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER................................................................................................... 8
AUB.1
FORMER M M FÖR UPPHANDLING ............................................................................................. 8
AUB.11
UPPHANDLINGSFÖRFARANDE .................................................................................................... 8
AUB.12
UPPDRAGSFORM ........................................................................................................................ 8
AUB.13
ERSÄTTNINGSFORM FÖR ANBUDSGIVNING ............................................................................... 8
AUB.14
ERSÄTTNINGSFORM FÖR UPPDRAGET ....................................................................................... 8
AUB.2
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ........................................................................................................ 8
AUB.21
TILLHANDAHÅLLANDE AV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG .............................................................. 8
AUB.22
FÖRTECKNING ÖVER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET .................................................................. 9
AUB.23
KOMPLETTERANDE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ........................................................................ 9
AUB.24
FRÅGOR UNDER ANBUDSTIDEN ................................................................................................. 9
AUB.3
ANBUDSGIVNING ...................................................................................................................... 10
AUB.31
ANBUDS FORM OCH INNEHÅLL ................................................................................................ 10
AUB.311
HUVUDANBUD .......................................................................................................................... 11
AUB.312
SIDOANBUD .............................................................................................................................. 11
AUB.313
KOMPLETTERINGAR TILL ANBUD .............................................................................................. 11
AUB.32
ANBUDSTIDENS UTGÅNG ......................................................................................................... 12
AUB.33
ANBUDS GILTIGHETSTID ........................................................................................................... 12
AUB.34
ADRESSERING ........................................................................................................................... 12
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
AUB.4
ANBUDSÖPPNING ..................................................................................................................... 12
AUB.5
ANBUDSPRÖVNING .................................................................................................................. 12
AUB.51
PRÖVNING AV ANBUDSGIVARE ................................................................................................ 13
AUB.511
UPPGIFTER FRÅN SKATTEVERKET OCH KRONOFOGDEMYNDIGHETEN .................................... 15
AUB.52
VÄRDERINGSGRUNDER VID UTVÄRDERING AV ANBUD ........................................................... 15
AUB.53
MEDDELANDE OM BESLUT EFTER UTVÄRDERING AV ANBUD ................................................. 15
AUC
UPPDRAGSFÖRESKRIFTER ......................................................................................................... 17
AUC.1
OMFATTNING ........................................................................................................................... 17
AUC.11
KONTRAKTSHANDLINGAR......................................................................................................... 17
AUC. 111
SAMMANSTÄLLNING ÖVER ÄNDRINGAR I ABK 09 ................................................................... 18
AUC.14
SKYDDS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ................................................................................. 18
AUC.15
INFORMATION .......................................................................................................................... 18
AUC.151
BESTÄLLARENS INFORMATIONSANSVARIGE ............................................................................ 18
AUC.152
BESTÄLLARENS INFORMATIONSVERKSAMHET......................................................................... 18
AUC.153
INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE, BOENDE M FL ........................................................... 18
AUC.18
FÖRFATTNINGAR ...................................................................................................................... 18
AUC. 2
GENOMFÖRANDE ..................................................................................................................... 19
AUC.21
BESTÄLLARENS KRAV PÅ SEKRETESS ........................................................................................ 20
AUC. 22
KVALITETS- OCH MILJÖSTYRNING ............................................................................................ 20
AUC. 221
KVALITETSLEDNING .................................................................................................................. 20
AUC. 2211
BESTÄLLARENS KVALITETSANSVARIGE ..................................................................................... 20
AUC.2212
KONSULTENS KVALITETSANSVARIGE ........................................................................................ 20
AUC.223
PLAN FÖR KVALITETS- OCH MILJÖSTYRNING ........................................................................... 20
AUC.2232
KONSULTENS PLAN FÖR KVALITETS- OCH MILJÖSTYRNING ..................................................... 21
AUC.224
KVALITETS- OCH MILJÖREVISION ............................................................................................. 21
AUC.23
TILLSTÅND M M ........................................................................................................................ 21
AUC.24
TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR OCH UPPGIFTER ....................................................... 21
AUC.242
TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR OCH UPPGIFTER FRÅN BESTÄLLAREN...................... 21
AUC.243
TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR OCH UPPGIFTER FRÅN KONSULTEN ........................ 21
AUC.3
ORGANISATION ......................................................................................................................... 22
AUC.31
BESTÄLLARENS PROJEKTORGANISATION ................................................................................. 22
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
AUC.32
KONSULTENS UPPDRAGSORGANISATION ................................................................................ 22
AUC.33
MÖTEN ...................................................................................................................................... 22
AUC.331
STARTMÖTE .............................................................................................................................. 22
AUC.35
UNDERKONSULTER ................................................................................................................... 22
AUC.36
UPPGIFTER OM SIDOKONSULTUPPDRAG OCH ANDRA ARBETEN ............................................ 23
AUC.37
SAMORDNING ........................................................................................................................... 23
AUC.371
SAMORDNING AV ARBETE ........................................................................................................ 23
AUC.4
TIDER ......................................................................................................................................... 23
AUC.41
TIDPLAN .................................................................................................................................... 23
AUC.42
UPPDRAGSSTART ...................................................................................................................... 23
AUC.43
DELTIDER................................................................................................................................... 23
AUC.44
FÄRDIGSTÄLLANDETID .............................................................................................................. 23
AUC.45
VITE VID FÖRSENING ................................................................................................................ 23
AUC.5
ANSVAR ..................................................................................................................................... 24
AUC.53
KONSULTENS SKADESTÅNDSSKYLDIGHET ................................................................................ 24
AUC.54
FÖRSÄKRING ............................................................................................................................. 24
AUC. 6
EKONOMI .................................................................................................................................. 24
AUC.61
ERSÄTTNING ............................................................................................................................. 24
AUC.611
RÖRLIGT ARVODE ..................................................................................................................... 24
AUC.612
FAST ARVODE............................................................................................................................ 25
AUC.615
SÄRSKILD ERSÄTTNING ............................................................................................................. 25
AUC.617
ERSÄTTNING FÖR KOSTNADSÄNDRING (INDEXREGLERING) .................................................... 25
AUC.62
BETALNING ............................................................................................................................... 25
AUC.623
FÖRSKOTT ................................................................................................................................. 26
AUC.624
FAKTURERING ........................................................................................................................... 26
AUC.64
AVBESTÄLLNING ....................................................................................................................... 26
AUC.7
RÄTT TILL UPPDRAGSRESULTATET ........................................................................................... 26
AUC.71
NYTTJANDERÄTT ....................................................................................................................... 26
AUC.72
ÄGANDERÄTT ............................................................................................................................ 26
AUC.8
HÄVNING .................................................................................................................................. 26
AUC.9
TVISTELÖSNING ........................................................................................................................ 27
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
5(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF konsult 10.
AU
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
För uppdraget gäller ABK 09, Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och
ingenjörsverksamhet av år 2009.
AUA
ALLMÄN ORIENTERING
AUA.1
Kontaktuppgifter
All kommunikation under upphandlingsprocessen kommer att ske via www.e-avrop.com.
Upphandlande myndighet är Upphandlingscenter, 222000-2527. Upphandlingscenter kommer
fatta tilldelningsbeslut och ingå ramavtal för respektive avropande myndighets räkning.
Avropande myndigheter är:
- Norrköpings kommun, org. nr. 212000-0456
- Söderköpings kommun, org.nr 212000-0464
AUA.12
Beställare
Begreppet ”beställare” används i ramavtalet dels för den som tecknar ramavtalet, dels för den
avropande myndigheten som beställer från ramavtalet via avrop enligt dessa administrativa
föreskrifter och ramavtal.
AUA.121
Beställarens ombud under anbudstiden
Kontakt med beställarens ombud under anbudstiden sker via www.e-avrop.com. Se AUB.24.
AUA.2
Orientering om objektet
AUA.21
Översiktlig information om objektet
Omfattning
Upphandlingscenter upphandlar ramavtal vilket omfattar framtagande av handlingar såsom
projektering, tillståndshantering, förfrågningsunderlag samt vara sakkunnig medverkande vid
anläggande/utförande av åtgärdande av kommunala reglerdammar med vandringsväg för fisk
och övrig fauna för avropande myndighets behov.
Ramavtal
Ramavtal kommer att tecknas med tre (3) anbudsgivare, förutsatt att det finns tre (3)
anbudsgivare som kvalificerar sig, där samtliga villkor för avrop är fastställda.
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
6(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
Anbudsgivarna kommer att rangordnas i fallande ordning, vilket innebär att den anbudsgivare
som offererar lägst pris kommer att rangordnas som nummer 1 och följande anbudsgivare som
nummer 2 och så vidare.
Ramavtalstid
Ramavtalet gäller från och med 2018-09-01 och under två (2) år från det datumet. Om
ramavtalet undertecknas efter den 2018-09-01 är ramavtalet giltigt i två (2) år från det datum
ramavtalet undertecknas av båda parterna. Den upphandlande myndigheten
Upphandlingscenter har rätt att förlänga ramavtalet med ett (1) år + ett (1) år. Maximal
avtalstid är således fyra (4) år. Respektive avropande myndighet har rätt att avstå förlängning
av ramavtalet efter samråd med Upphandlingscenter.
Volym
Ramavtalsvärdet per år och avropande myndighet uppskattas till:
- Norrköpings kommun, 1 500 000 SEK
- Söderköpings kommun, 200 000 SEK
På grund av eventuella metod-, struktur-, organisatoriska-, eller andra förändringar kan inte
den avropande myndigheten förbinda sig att beställa de uppskattade volymerna eller värdena.
Anbudsgivaren är skyldig att leverera den avropande myndighetens verkliga behov vare sig det
över- eller understiger de uppskattade volymerna eller värdena.
AUA.22
Objektets läge
De objekt som kommer vara aktuella för uppdrag baserade på denna upphandling kommer
vara belägna inom följande kommuner:
- Norrköpings kommun
- Söderköpings kommun
AUA.3
Orientering om projektet och uppdraget
AUA.4
Förkortningar
AUA.5
Begreppsförklaringar
Upphandlingsdokument och förfrågningsunderlag
Begreppet ”upphandlingsdokument” har i nya LOU ersatt begreppet ”förfrågningsunderlag”
enligt 2007 års LOU. Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande
myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen.
Enligt begreppsbestämningarna i ABK 09 definieras förfrågningsunderlag ”som det underlag
som beställaren tillhandahåller för utarbetande av anbud”.
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
7(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
För att underlätta och enhetliggöra nomenklaturen i kontraktshandlingarna kommer dock
endast begreppet förfrågningsunderlag användas. Detta får följden att samtliga handlingar som
ingår i förfrågningsunderlaget också ingår i upphandlingsdokumentet.
Avslutade referensuppdrag
Med avslutade referensuppdrag menas när utförande konsult levererat avtalad prestation till
uppdragsgivaren.
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
8(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
AUB
UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
För denna upphandling tillämpas Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
AUB.1
Former m m för upphandling
AUB.11
Upphandlingsförfarande
Upphandlingen genomförs med öppet förfarande enligt LOU. Upphandlingsförfarandet medger
inte förhandling. Det är därför av avgörande betydelse att anbudsgivaren lämnar bästa pris och
fördelaktigaste villkor direkt i anbudet.
AUB.12
Uppdragsform
Ramavtal med separat avrop för varje enskilt konsultuppdrag. För uppdrag tecknas avrop, på
avropsblankett/beställning eller motsvarande.
AUB.13
Ersättningsform för anbudsgivning
Någon ersättning för nedlagt arbete i samband med anbudsgivning utgår inte.
AUB.14
Ersättningsform för uppdraget
Rörligt alternativt fast arvode beslutas för respektive avropat uppdrag och framgår av
avropsavtalet.
Timpriset ska vara fast, dock med möjlighet till prisjustering i enlighet med vad som framgår av
AUC.617.
AUB.2
Förfrågningsunderlag
AUB.21
Tillhandahållande av förfrågningsunderlag
Beställaren använder det elektroniska upphandlingsverktyget e-Avrop. Det är kostnadsfritt för
anbudsgivaren att använda systemet, hämta ut förfrågningsunderlaget och att lämna anbud.
För att få tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls efter
registrering på www.e-avrop.com.
Det är av stor vikt att alla anbudsgivare hämtar förfrågningsunderlaget från e-Avrop, där även
kompletterande information under upphandlingsprocessen kommer att publiceras. Det är
anbudsgivarens skyldighet att kontrollera att allt underlag har inhämtats. Anbudsgivare ska före
anbudets lämnande därmed själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag har erhållits.
Vänligen kontakta e-Avrop vid frågor eller behov av support: [email protected].
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
9(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
LÄNK TILL INFORMATION OM KONTOREGISTRERING
www.e-avrop.com/information/upphandling/anbudsinlamning/registrera_konto.htm
AUB.22
Förteckning över förfrågningsunderlaget
Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar:
1 Ramavtal
.1 Utkast av ramavtal
.2 Bilaga Byte av personal
.3 Bilaga Konsultens uppdragsorganisation
2 Ändringar i ABK 09 som är upptagna i särskild sammanställning i dessa administrativa
föreskrifter under kod AUC.111
3 ABK 09 (bifogas ej)
6 Förfrågningsunderlag
.1 Dessa administrativa föreskrifter
.2 Bilaga Skakrav
.3 Bilaga Utvärderingsmodell
.4 Bilaga Referensuppdrag
8 Övriga handlingar
.1 Bilaga Riktlinjer gåvor och andra förmåner Norrköpings kommun
.2 Bilaga Information ESPD och e-Avrop
AUB.23
Kompletterande förfrågningsunderlag
Under anbudstiden kan beställaren komma att vidta ändringar i form av till exempel
förtydliganden och kompletteringar. Dessa kompletteringar och ändringar publiceras via
www.e-avrop.se (se AUB.24).
För det fall beställaren gör väsentliga ändringar i förfrågningsunderlaget kan anbudstiden enligt
AUB.32 komma att förlängas.
AUB.24
Frågor under anbudstiden
Eventuella frågor och begäran om förtydliganden med anledning av upphandlingen ska ställas
senast tio (10) dagar före anbudstidens utgång. Detta sker elektroniskt via www.e-avrop.com.
Svar och kompletteringar kommer att publiceras i upphandlingen, via www.e-avrop.com
senast sex (6) dagar före sista anbudsdag.
På grund av sommarledighet så kommer vi inte besvara några frågor under vecka 31-33.
Registrerade prenumeranter aviseras via e-post från e-avrop när kompletteringar i
upphandlingen publicerats.
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
10(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
Se länken nedan för mer information om Frågor och Svar:
www.e-avrop.com/information/LevQA.htm
Den som hämtat förfrågningsunderlaget på annat sätt än via www.e-avrop.com måste själva
kontrollera om några svar på inkomna frågor, förtydliganden eller kompletteringar har
publicerats. Endast svar, förtydliganden och kompletterande information som lämnats via
www.e-avrop.com är bindande för beställaren.
AUB.3
Anbudsgivning
AUB.31
Anbuds form och innehåll
Anbud ska lämnas i elektronisk form via www.e-avrop.com. Anbud som lämnas i
annan form eller på annat sätt kommer att förkastas.
Anbudet ska vara skrivet på svenska språket. Intyg, certifikat, arbetsprover och tryckt
informationsmaterial accepteras på det engelska språket. Anbudsgivaren ska dock
efter beställarens begäran inkomma med en svensk översättning av intyg, certifikat,
arbetsprover och tryckt informationsmaterial.
Anbudsgivarens anbud ska innehålla de handlingar och uppgifter som efterfrågas av
beställaren för att beställaren ska kunna genomföra kvalificeringsprövningen och
anbudsutvärderingen enligt vad som framgår av AUB.51, AUB.511 och AUB.52. Anbud
som saknar efterfrågade handlingar och uppgifter kommer att förkastas. Hänvisningar
till Internet, hemsidor eller dylikt accepteras inte.
Samtliga priser som ska offereras ska anges i svenska kronor (SEK).
Handlingar som inte efterfrågas bör inte bifogas anbudet. Inte heller anbudsgivares
generella standardavtalsvillkor eller liknande då anbudsgivare riskerar att
diskvalificeras på grund av sidoanbud.
Följande dokument och uppgifter ska inkomma till beställaren innan sista anbudsdag:
ESPD
Beställaren har i e-Avrop tagit fram en ESPD för denna upphandling. Anbudsgivaren ska fylla i
de uppgifter som efterfrågas i dokumentet och inkludera den till anbudet. Se Bilaga
”Information om ESPD och e-Avrop”.
Pris
I bilaga Utvärderingsmodell ska anbudsgivaren offerera timpris för angiven konsult.
Sekretess
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
11(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
Anbudsgivare som anser att en eller flera uppgifter i anbudet bör omfattas av
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ange dessa uppgifter
och skälen till det i bilaga Skakrav.
AUB.311
Huvudanbud
Huvudanbud ska avges helt enligt förfrågningsunderlaget.
AUB.312
Sidoanbud
Anbudet ska utformas helt enligt förfrågningsunderlaget. Reservationer, alternativa anbud eller
så kallade sidoanbud accepteras inte.
AUB.313
Kompletteringar till anbud
Nedanstående intyg och dokument ska tillsändas beställaren efter beställarens anmodan. Först
och främst kommer de anbudsgivare som lämnar de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden
begäras inkomma med dessa.
CV
Anbudsgivaren ska inge CV för de konsulter som offereras för styrka att kvalificeringskraven
enligt AUB.51 uppfylls.
Referensuppdrag
bilaga Referensuppdrag (handling 6.4) där anbudsgivaren på
ett strukturerat sätt beskriver de referensuppdrag som åberopas och anger övriga uppgifter
som efterfrågas däri för att styrka att offererade personer uppfyller uppställt kvalificeringskrav
avseende offererade konsulters referensuppdrag.
Anbudsgivaren ska inkomma med
Den referensperson som anbudsgivaren åberopar ska vara vidtalad och godkänt att vara
anbudsgivarens referensperson i denna upphandling. Referenspersonen ska vara väl insatta i
det referensuppdrag som åberopas. Beställaren kan komma att kontakta referenspersonen
som då ombeds intyga att lämnade uppgifter från anbudsgivaren är sanningsenliga.
Om det framkommer att anbudsgivaren eller referenspersonen har lämnat oriktiga uppgifter i
bilagan kommer anbudsgivarens anbud att förkastas.
Ombud
Anbudsgivaren ska inkomma med uppgifter om konsultens ombud som har behörighet att
företräda sin huvudman med bindande verkan i ekonomiska och andra frågor som rör
upphandlingsföremålet.
Åberopa annat företags kapacitet
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
12(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
Anbudsgivare som avser att åberopa annat företags kapacitet ska bilägga en kopia av ett
undertecknat samarbetsavtal eller liknande med det åberopade företaget, i vilket denne åtar
sig att ställa kapacitet till anbudsgivarens förfogande.
Intyg skatter och socialförsäkringsavgifter
Anbudsgivare som är etablerade i ett annat land än Sverige ska efter anmodan visa att denne
fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter genom att
lämna in ett intyg som utfärdats av en behörig myndighet i det berörda landet. Se AUB.511.
Sekretess
Anbudsgivare som anser att en eller flera uppgifter i anbudet bör omfattas av
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ange det och skälen
därtill i anbudet.
AUB.32
Anbudstidens utgång
Anbud ska lämnas elektroniskt via www.e-avrop.com och ska vara Upphandlingscenter
tillhanda senast (2018-09-06). För sent inkommit anbud kommer inte prövas.
AUB.33
Anbuds giltighetstid
Anbudsgivare ska vara bunden av sitt anbud 120 dagar efter anbudstidens utgång.
AUB.34
Adressering
Elektroniskt anbud ska lämnas av behörig person med dennes kontaktuppgifter via
www.e-avrop.com.
Anbudsgivare som saknar konto på e-avrop måste registrera sig. Information om hur
elektroniskt anbud lämnas finns på: www.e-avrop.com/information/LevEanbud.htm.
AUB.4
Anbudsöppning
Anbudsöppning sker snarast efter anbudstidens utgång.
AUB.5
Anbudsprövning
Beställaren tillhandahåller en s.k. ESPD (European Single Procurement Document) som
anbudsgivare ska använda sig av för att lämna en egen försäkran enligt vad som föreskrivs i 15
kap. LOU. Åberopar anbudsgivaren annat företags kapacitet ska anbudsgivarens försäkran
åtföljas av en särskild försäkran för vart och ett av de företag vars kapacitet åberopas. Se bilaga
”Information ESPD och e-Avrop”.
Efter beställarens anmodan ska intyg och dokument tillsändas beställaren för att försäkra
beställaren att lämnad information i egen försäkran är korrekt. Efter att beställaren erhållit
dessa intyg och dokument kommer beställaren pröva anbudsgivarens lämplighet utifrån de
krav som framgår av AUB.51 och AUB.511. Det är först och främst de anbudsgivare som enligt
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
13(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
AUB.52 lämnat de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden som kommer begäras inkomma med
sådan dokumentation. Fler anbudsgivare kan dock begäras inkomma med sådan bevisning. Det
för att säkerställa upphandlings korrekthet.
AUB.51
Prövning av anbudsgivare
Beställaren kommer kontrollera de anbudsgivares lämplighet som Beställaren avser att ingå
ramavtal med. Fler anbudsgivare kan dock komma att kontrolleras för att Beställaren ska kunna
säkerställa upphandlingens korrekthet.
En förutsättning för att Beställaren ska ingå ramavtal med de anbudsgivare som lämnat de
ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden är att anbud och anbudsgivare uppfyller kraven enligt
förfrågningsunderlaget och att anbuden är inlämnade med efterfrågade dokument och
uppgifter enligt vad som föreskrivs i AUB.31 och AUB.313.
För det fall anbudsgivaren inte ensam kan uppfylla kvalificeringskraven i upphandlingen kan
anbudsgivaren åberopa annat företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskraven. Detta
gäller under förutsättningen att anbudsgivaren kan visa att den faktiskt kommer att förfoga
över den kapacitet eller resurs som den åberopar. Intyg ska skickas in efter beställarens
anmodan.
Övriga förutsättningar vid åberopandet av annat företags kapacitet:
-
Om den kapacitet som anbudsgivaren åberopar gäller utbildnings- och yrkeskvalifikationer
får anbudsgivaren endast åberopa annat företags kapacitet om det företag kommer att
utföra den tjänst för vilken kapaciteten krävs.
- Om den kapacitet som anbudsgivaren åberopar gäller ekonomisk och finansiell ställning får
anbudsgivaren endast åberopa annat företags kapacitet om det företag kommer åta sig ett
solidariskt ansvar för kontraktsarbetet.
Som ett första steg innan kvalificeringsprövningen genomförs är att pröva huruvida någon
uteslutningsgrund föreligger.
De uteslutningsgrunder som gäller för anbudsgivare enligt nedan tillämpas också på sådana
aktörer vars kapacitet åberopas.
Omständigheter som ska medföra uteslutning av anbudsgivare
Beställaren kommer utesluta en anbudsgivare från upphandlingen om beställaren får
kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som anges i
13 kap. 1 § LOU eller enligt vad som följer av 13 kap. 2 § första stycket LOU.
Är leverantören en juridisk person kommer anbudsgivaren uteslutas om en person som ingår i
leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts för brottet. Detsamma
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
14(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
gäller om den som har dömts för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om eller
kontrollera leverantören.
Omständigheter som får medföra uteslutning av anbudsgivare
Beställaren kommer att utesluta en leverantör från upphandlingen om någon av de
uteslutningsgrunder som anges i 13 kap. 3 § LOU föreligger eller om skyldigheter enligt 13 kap.
§ 2 andra stycket LOU inte har fullgjorts.
Kvalificeringskraven som ställs på anbudsgivaren ska vara uppfyllda vid anbudsinlämnandet, om
inte annat anges.
De kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren framgår nedan och av AUB.511.
Ekonomisk och finansiell ställning
Kreditvärdighet
Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk bas, vilket beställaren kommer kontrollera via
företaget Bisnode. Anbudsgivaren ska då som minimum uppnå en rating på sex (6) för att vara
kvalificerad.
Om det vid kontrollen visar sig att anbudsgivarens rating är lägre än sex (6), bereds
anbudsgivaren inkomma med en för beställaren godtagbar förklaring till ratingen samt inge
underlag som visar att anbudsgivaren har en ekonomisk stabilitet som motsvarar efterfrågad
rating sex (6) enligt Bisnode (eller motsvarande rating hos annat kreditvärderingsföretag).
Nyetablerade företag eller de som bedriver näringsverksamhet i en företagsform (Ekonomiska
föreningar, ideella föreningar och stiftelser etc.) som inte kan kontrolleras via Bisnode vad
gäller kravet på ekonomisk stabilitet kommer vid behov att anmodas inkomma med skriftliga
handlingar till beställaren som visar att anbudsgivaren har en stabil ekonomisk bas.
Yrkesmässig och teknisk kapacitet
Antalet konsulter
Anbudsgivaren ska offerera minst en (1) och högst fem (5) konsulter som uppfyller kraven på
utbildning och erfarenhet.
Utbildningskvalifikationer:
Konsulten ska ha en examen på högskolenivå med huvudområden biologi och hydraulik,
alternativt biologi och relevant ingenjörsutbildning. Konsulten ska minst ha en kandidatexamen
om 180 hp inom något av områdena.
Yrkeskvalifikationer:
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
15(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
Konsulten ska ha minst fyra (4) års arbetslivserfarenhet om reglerdammar/dammar/fiskvägar
vid reglerdammar och hur processer för ombyggnation sker och hur det ska utformas för att
möta krav enligt EU direktiv samt dammsäkerhet.
Konsulten ska ha genomfört tre (3) referensuppdrag som innefattar framtagning av handlingar
såsom projektering, tillståndshandlingar, förfrågningsunderlag för åtgärdande/utrivning av
reglerdammar alternativt skapande av fiskväg/faunapassage vid reglerdammar. Minst ett
referensuppdrag ska ha inneburit att en naturlik sjötröskel projekteras/anlagts/åtgärdats och
konsulten ska ha varit ansvarig i framtagande av handlingar för anläggande.
Referensuppdragen ska vara avslutade innan sista anbudsdag och får inte vara äldre än fem (5)
år räknat från sista anbudsdag.
Kraven ska styrkas med.
- CV för offererad konsult som tydligt visar att offererad konsult uppfyller ställda krav.
- Bilaga ”Referensuppdrag” för att styrka att kravet på tre (3) avslutade referensuppdrag är
uppfyllt.
AUB.511
Uppgifter från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten
I samband med prövning av anbudsgivare kommer Upphandlingscenter att begära uppgifter
från behörig myndighet huruvida anbudsgivare är registrerad för inbetalning av
mervärdesskatt, F-skatt och arbetsgivaravgift.
Vidare kan Upphandlingscenter komma att begära uppgift från kronofogdemyndigheten
huruvida arbetsgivaren står i skuld för skatter eller sociala avgifter.
Upphandlingscenter kommer endast ingå ramavtal med sådana anbudsgivare som:
- är godkänd för F-skatt
- redovisar och betalar skatter och avgifter.
AUB.52
Värderingsgrunder vid utvärdering av anbud
Beställaren kommer ingå ramavtal med de anbudsgivare vars anbud är de ekonomiskt mest
fördelaktiga för beställaren och som uppfyller samtliga obligatoriska krav i
förfrågningsunderlaget.
Vilka anbud som är de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden utvärderas på grunden pris.
Pris
Beställaren ingår ramavtal med de anbudsgivare som lämnat lägst pris. Om fler än ett anbud
har samma pris kommer särskiljning ske genom en lottning.
AUB.53
Meddelande om beslut efter utvärdering av anbud
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
16(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
Upphandlingscenter kommer elektroniskt underrätta samtliga anbudsgivare som inkommit
med anbud om beslut att ingå ramavtal. Av underrättelsen kommer skälen till beslutet och
uppgift om den period under vilken avtal enligt 20 kap. 1 § LOU inte får ingås (avtalsspärren).
Underrättelse om beslut – tilldelningsbeslutet – innebär inte en sådan accept som medför att
ramavtal träffats med antagna anbudsgivare. Avtalsrättslig bundenhet för Upphandlingscenter
uppkommer först när ramavtalet har undertecknats av båda parter.
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
17(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
AUC
UPPDRAGSFÖRESKRIFTER
AUC.1
Omfattning
Ramavtalet omfattar att som konsult utföra uppdrag enligt områdeskategoriseringen nedan,
allt med successiva avrop när behov uppkommer i den löpande verksamheten hos respektive
avropande myndighet. Uppdragen kommer att definieras tydligare vid varje enskilt avrop.
Arbetsuppgifterna innefattar framförallt projektering, tillståndshantering och framtagande av
förfrågningsunderlag men också som sakkunnig medverkande vid anläggande (åtgärdande) av
reglerdammar med tillhörande fiskväg/faunapassage. Konsulten ska beskriva och utföra
uppdragen med syfte att erhålla vattendomar samt åtgärda reglerdammar så de blir säkra och
förenliga med EU:s ramdirektiv för vatten. Arbetsuppgifterna innebär till största delen
kontorsarbete men innefattar även fältarbete. Förekommande reglerdammar i Norrköpings
kommun är av mindre karaktär (<5m fallhöjd) i mindre vattendrag såsom till exempel i Pjältån
(MQ 800 l/s), dock hållande stora vattenmagasin.
Exempel på möjliga arbetsuppgifter:
·
·
·
·
·
AUC.11
Förstudier och förprojektering om fysiska åtgärder kopplade till åtgärder på reglerdammarna
och skapande av fiskvägar/faunapassager.
Projektering och medverkande av/vid anläggande (åtgärdande) av reglerdammar och
fiskvägar/faunapassager.
Ta fram handlingar och utförande av samråd (alt. stöd) för vattenverksamhetstillstånd och ev.
ändringar eller skapande av handlingar för vattendom.
Ta fram förfrågningsunderlag för anläggande.
Ta fram handlingar för ansökan och administration av stats- och EU-bidrag.
Kontraktshandlingar
Med ändring av ABK 09 kap. 1 § 2 gäller följande:
”Uppdragets omfattning bestäms av kontraktshandlingarna. Kontraktshandlingarna
kompletterar varandra om inte omständigheterna föranleder annat. Om kontraktshandlingarna
innehåller uppgifter som strider mot varandra ska handlingarna gälla i följande ordning om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.
1. Ramavtal
2. Ändringar i ABK 09 som är upptagna i särskild sammanställning
3. ABK 09 (bifogas ej)
4. Beställning (av enskilt uppdrag) inklusive bilagor
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
18(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
5. Uppdragsbekräftelse (avseende enskilt uppdrag) inklusive bilagor
6. Förfrågningsunderlag (enligt AUB.22)
7. Anbud (till ramavtal)
8. Övriga handlingar”
AUC. 111
Sammanställning över ändringar i ABK 09
Följande ändringar av, och tillägg till, fasta bestämmelser i ABK 09 förekommer under följande
koder och rubriker:
AUC.11 Kontraktshandlingar
AUC.32 Konsultens uppdragsorganisation
AUC.35 Underkonsulter
AUC.615 Särskild ersättning
AUC.8 Hävning
AUC.14
Skydds- och säkerhetsföreskrifter
Uppdrag ska bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. Konsulten
svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet.
Det åligger Konsulten att med underkonsulter avtala om motsvarande skyldighet för denne mot
sin personal.
AUC.15
Information
AUC.151
Beställarens informationsansvarige
För kontakter med massmedia ansvarar Beställaren.
AUC.152
Beställarens informationsverksamhet
För informationsverksamheten ansvarar Beställaren.
AUC.153
Information till fastighetsägare, boende m fl
Konsulten ska om beställaren så önskar medverka i Beställarens interna och externa
informationsmöten om uppdraget.
AUC.18
Författningar
Arbetena ska utföras i enlighet med vid varje tid gällande lagstiftning, regler och föreskrifter för
uppdraget. Det åligger konsulten att tillse att arbetena utförs på ett fackmässigt sätt.
Konsulten ska vid genomförandet av uppdragen följa uppställda krav i rutinbeskrivningar och
riktlinjer som levereras av beställaren. Gentemot Norrköpings kommun gäller det att konsulten
följer de riktlinjer som ingår som ”övriga handlingar” i förfrågningsunderlaget (se AUB.22).
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
19(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
AUC. 2
Genomförande
Konsulten ska kunna säkerställa att uppdrag planeras och utförs på ett sådant sätt att
överenskommet resultat, omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls. Det åligger även
konsulten att vid genomförandet av uppdragen följa uppställda krav i rutinbeskrivningar och
riktlinjer som levereras av respektive beställare. Konsulten ska behärska svenska språket i tal
och skrift.
För varje uppdrag ska konsultens uppdragsansvarig ha ansvaret gentemot beställaren att
kontraktsarbetena utförs enligt ställda krav enligt avtal, norm och praxis.
Konsulten ska utföra uppdrag i nära samarbete och i samförstånd med beställaren.
Beställaren utser en kontaktperson för varje uppdrag som konsulten ska samverka med.
Konsulten ska alltid se till att personal med rätt kompetens väljs för uppdraget och att
tillräckligt antal resurser tillhandahålls för att genomföra efterfrågade uppdrag. Den
kvalificerade personalen som konsulten förfogar över och som ska utföra de av beställaren
efterfrågade uppdragen ska inneha de befogenheter som erfordras för att utföra
kontraktsarbetena.
Konsulten ska i sitt utförande enligt detta avtal följa och iaktta International Labour
Organization åtta (8) kärnkonventioner. Dessa är följande:
·
Konvention (nr. 29) om förbud mot tvångs- och straffarbete
·
Konvention (nr. 87) om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten
·
Konvention (nr. 98) om rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
·
Konvention (nr. 100) om lika lön för lika arbete, oavsett kön
·
Konvention (nr. 105) om avskaffande av tvångsarbete
·
Konvention (nr. 111) om diskriminering vid anställning och yrkesutövning
·
Konvention (nr. 138) om minimiålder för arbete
·
Konvention (nr. 182) mot de värsta formerna av barnarbete
Ovanstående krav kan komma att följas upp genom stickprovskontroller.
Vid konsultens överträdelse av någon bestämmelse i ovan angivna kärnkonventioner har
beställaren (Upphandlingscenter) rätt att häva detta avtal med omedelbar verkan, se AUC.8.
Konsulten ska under ramavtalstiden vara godkänd för F-skatt. Därutöver ska konsulten redovisa
och betala skatter och avgifter, vilket även gäller de underkonsulter som konsulten i sin tur
anlitar, i alla led. Konsulten är ansvarig för att kontroll sker i alla underliggande led.
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
20(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
Konsulten ska i sitt uppdrag undvika att konflikt uppstår vad gäller jäv jämlikt jävsreglerna enligt
11 § Förvaltningslagen (1986:223).
AUC.21
Beställarens krav på sekretess
Anlitad konsult får inte röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift. Konsult är i förekommande
fall skyldig att informera sig om innebörden av sekretessen, om handlingssekretess och
tystnadsplikt.
Denna bestämmelse gäller även efter det att avtalet har upphört och så länge sekretessen
består.
Vid genomförandet av avtalet ska konsulten tillvarata och företräda beställarens intressen.
Konsulten får under uppdragstiden inte utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för
denne i något som gäller det avtalade uppdraget.
AUC. 22
Kvalitets- och miljöstyrning
AUC. 221
Kvalitetsledning
Konsulten ska uppfylla kriterierna för eller vara certifierad för kvalitetsledningssystem SS-EN
ISO 9001:2008 eller likvärdigt kvalitetsledningssystem.
Ett likvärdigt kvalitetsledningssystem ska minst innehålla följande vad gäller koppling till nu
aktuellt upphandlingsföremål:
1. Kvalitetspolicy
2. Kvalitetsmål
3. Kvalitetsansvarig
4. Rutiner för start och genomförande av uppdrag
5. Organisation för utförande av uppdrag
6. Kvalitetsplan med bl. a. rutiner för kvalitetskontroll – egenkontroll, checklistor m.m.
7. Rutiner för dokumentation av handlingar (spårbarhet)
8. Rutiner för rapport till beställare
AUC. 2211 Beställarens kvalitetsansvarige
Beställarens kvalitetsansvarig för uppdraget kommer att utses vid avrop.
AUC.2212
Konsultens kvalitetsansvarige
Konsultens kvalitetsansvariga kompletteras vid avtalstecknande.
AUC.223
Plan för kvalitets- och miljöstyrning
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
21(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
Konsulten ska efter anfordran upprätta en plan för kvalitets- och miljöstyrning för uppdrag och
genomföra sina åtaganden enligt planen. Beställaren kan komma att genomföra egna
kvalitetsrevisioner.
AUC.2232
Konsultens plan för kvalitets- och miljöstyrning
Konsulten ska innan uppdragen i övrigt påbörjas upprätta förslag till kvalitetsplan.
Kvalitetsplanen ska innehålla följande:
·
·
·
·
·
·
AUC.224
Genomförandeplan för uppdraget
Rutiner vid granskning och fastställande av handlingar
Rutiner för dokumenthantering
Uppdragsgenomgångar
Verifieringsrutiner
Rutiner för ändringar
Kvalitets- och miljörevision
Konsulten ska ha dokumenterade rutiner för att genomföra egna kvalitetsrevisioner. Konsulten
ska även medverka vid de kvalitetsrevisioner som beställaren kan komma att genomföra.
Beställaren har rätt att hos konsulten genomföra uppföljning av dennes arbete. Konsulten ska
också förbehålla beställaren motsvarande rätt hos sina underkonsulter i aktuellt uppdrag.
Uppföljningen kan omfatta både anmälda revisioner och/eller oanmälda stickprovskontroller.
Beställarens revision eller stickprovskontroll fritar inte konsulten från dennes ansvar för sitt
arbete.
AUC.23
Tillstånd m m
I uppdraget ingår att inhämta de yttranden, godkännanden och tillstånd som krävs för att
uppdraget ska kunna genomföras enligt gällande författningar.
AUC.24
Tillhandahållande av handlingar och uppgifter
AUC.242
Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren
Beställaren tillhandahåller för uppdraget relevanta handlingar som framtagits för uppdragets
genomförande.
AUC.243
Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från konsulten
Konsulten ska ansvara för att dokumentationen sker i enlighet med lagar och föreskrifter.
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
22(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
Konsulten ska upprätta och tillhandahålla de för uppdraget relevanta handlingar som
beställaren vid varje avrop har beställt.
Handlingar ska levereras till kontaktpersonen för avropet. Handlingarna ska vara kompatibla
med Microsoft Office och MapInfo. Koordinatsystemet ska vara Sweref 99 1630. För databaser
använder kommunen Oracle och för GIS MapInfo. Konsulten ska därför kunna hantera dessa
program eller leverera kompatibla filer.
Hur leverans ska ske bestäms av beställaren vid varje enskilt avropstillfälle och anges i avropet.
Konsulten ska följa beställarens anvisningar för leverans av handlingar.
AUC.3
Organisation
AUC.31
Beställarens projektorganisation
Beställaren redovisar sin projektorganisation i samband med beställning.
AUC.32
Konsultens uppdragsorganisation
Se bilaga Konsultens uppdragsorganisation.
Med ändring av ABK 09 kap. 3 § 3 st. 2 gäller följande:
”Konsulten får inte byta ut för uppdraget kvalificerad personal (angiven i bilaga Konsultens
uppdragsorganisation) utan medgivande av beställaren. Medgivande får nekas trots att
ersättaren har minst likvärdig kompetens och i övrigt är lämplig för uppdraget. Nekar
beställaren medgivande har konsulten skälig tid att hitta ny ersättare.”
Beställaren behöver 30 dagar för att pröva och godkänna ny oprövad personal som konsulten
vill använda.
AUC.33
Möten
De personer som konsulten avser att nyttja för genomförandet av avropade uppdrag ska vara
beredda att delta i samtliga för uppdragets nödvändiga möten på plats hos respektive
beställare.
AUC.331
Startmöte
Konsulten ska medverka vid startmöte om beställaren påkallar det.
AUC.35
Underkonsulter
Med ändring av ABK 09 kap. 3 § 3 st. 3 gäller följande:
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
23(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
”Konsulten får inte anlita underkonsult utan beställarens skriftliga medgivande.”
Konsulten ansvarar gentemot beställaren för underkonsulters arbete som för eget arbete.
Detsamma gäller det arbete som utförts av andra aktörer som konsulten anlitat.
Eventuella underkonsulter omfattas av samma krav och villkor som konsulten.
AUC.36
Uppgifter om sidokonsultuppdrag och andra arbeten
I de uppdrag som kommer att avropas från detta avtal kan det förekomma sidokonsultuppdrag
och arbeten som utförs i egen eller annans regi.
AUC.37
Samordning
AUC.371
Samordning av arbete
Med ändring av ABK 09 kap. 3 § 4 gäller följande:
”I vissa typer av uppdrag svarar konsulten för att egna, beställarens och sidokonsulters arbete
samordnas med varandra. Det är beställaren som avgör vem som är samordnande i varje unikt
projekt.”
AUC.4
Tider
AUC.41
Tidplan
Innan uppdraget påbörjas ska konsulten i samråd med beställaren upprätta tidplan för
uppdraget.
AUC.42
Uppdragsstart
Uppdraget ska starta omgående efter beställning, om inte annat särskilt angetts i beställningen.
AUC.43
Deltider
Bestäms i samråd med beställaren och anges i beställningen.
AUC.44
Färdigställandetid
Om inte annat anges i beställningen ska färdigställandetiden räknas från den dag när det
avtalade uppdragsresultatet är färdigställt och överlämnat till beställaren i avtalat format.
Konsulten ska skriftligt meddela beställaren när uppdraget anses slutfört. Om parterna har
avtalat om delleverans anses relevant del avlämnad när det avtalade delresultatet är
färdigställt och överlämnat till beställaren i avtalad form.
AUC.45
Vite vid försening
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
24(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
Beställaren är berättigad att av konsulten erhålla vite motsvarande 2 % av överenskommen
budget eller summan av avropat uppdrag (fast arvode), dock minst 10 000 SEK, för varje
påbörjad vecka varmed leverans av avtalat uppdragsresultat blivit försenad.
Beställaren har rätt att kräva vite vid överskridande av avtalad deltid. Vitet uppgår i sådant fall
till 2 % av överenskommen budget för ifrågavarande delmoment alternativt 2 % av den del av
det fasta arvodet som belöper på delmomentet, för varje vecka varmed färdigställandet av
delleveransen försenas.
AUC.5
Ansvar
AUC.53
Konsultens skadeståndsskyldighet
Konsultens sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget begränsas till 120
prisbasbelopp.
AUC.54
Försäkring
Handlingar och datamedia som förvaras hos konsulten ska av denne vara försäkrade till
betryggande belopp.
Konsulten ska teckna och under hela ansvarstiden ha en konsultansvarsförsäkring med ett
försäkringsbelopp som motsvarar avtalat skadeståndsansvar, se AUC.53.
Självrisken ska vara högst ett prisbasbelopp.
Konsulten ska på begäran lämna beställaren bevis om att sådan konsultansvarsförsäkring finns.
AUC. 6
Ekonomi
AUC.61
Ersättning
Ersättning för avropat uppdrag kan utgå enligt ersättningsformerna rörligt arvode eller fast
arvode. Vilken ersättningsform som utgår för uppdraget ska regleras i beställningen. Anges
ingenting i beställningen utgår ersättning till konsulten i form av rörligt arvode efter nedlagd tid
enligt avtalat timpris.
AUC.611
Rörligt arvode
Rörligt arvode utgår i form av timersättning. Samtliga kostnader ska omfattas av timpriset,
exklusive sådana kostnader konsulten har rätt till särskild ersättning för, se AUC.615.
Rörligt arvode utgår som rörligt arvode efter nedlagd tid enligt avtalat timpris
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
25(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
Innan uppdraget påbörjas ska konsulten i samråd med beställaren upprätta budget för
uppdraget. Kostnadsbedömningen vid upprättandet av budgeten ska utföras på ett fackmässigt
sätt och baseras på beställaren givna förutsättningar.
En gång per månad ska konsulten redovisa verkligt upparbetat arvode och nedlagda kostnader.
Om överenskommen budget inte kan hållas ska konsulten utan dröjsmål skriftligen underrätta
beställaren om detta.
AUC.612
Fast arvode
Ersättning för utförda uppdrag med fast arvode som ersättningsgrund kan ske genom att fast
arvode utgår enligt lämnat pris för ett speciellt uppdrag.
AUC.615
Särskild ersättning
Med ändring av ABK 09 kap. 6 § 5 gäller följande:
”Konsulten är berättigad till särskild ersättning för kostnader enligt nedanstående punkter:
- Fältutrustning
- Underkonsulter
För underkonsulter gäller följande. Särskild ersättning utgår dock inte för underkonsulter som
ska utföra arbete i någon av dem fördefinierade rollerna enligt AUB.51. Ersättning utgår då
enligt avtalat timpris.
För fältutrustning gäller följande. Särskild utrustning utgår endast för hyrning av utrustning där
beställaren begär en högre mätnoggrannhet än brukligt.
På särskild ersättning baserad på redovisade självkostnader utges ett procentuellt påslag
uppgående till 5 %.
AUC.617
Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)
Avtalade priser gäller fast 12 månader från avtalsstart. Därefter kan, om part så begär, priserna
justeras en (1) gång per år. Som grund för prisjustering ska faktorprisindex för konsulttjänster
K84 användas, med juni månad år 2018 som basmånad.
För att prisjustering ska ske måste konsulten skriftligen till
[email protected] begära prisjustering minst 2 månader före
ikraftträdandet, och avse kommande 12-månadersperiod. Prisjustering får inte ske med kortare
intervaller än 12 månader. Prisjustering får tillämpas tidigast vid närmast påföljande
kalendermånadsskifte efter det att motparten skriftligen godkänt förändringen.
AUC.62
Betalning
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
26(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
AUC.623
Förskott
Förskott beviljas ej.
AUC.624
Fakturering
Fakturering ska ske enligt betalningsplan eller månadsvis motsvarande värdet av utfört arbete.
Fakturering och betalning av ändringar av uppdrag ska ske månadsvis.
Av fakturan ska arten och omfattningen av utfört arbete framgå.
Fakturan ska adresseras enligt beställningen.
Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte.
Dröjsmålsränta får debiteras enligt gällande räntelagstiftning.
AUC.64
Avbeställning
I enlighet med ABK 09 kap. 6 § 13.
AUC.7
Rätt till uppdragsresultatet
AUC.71
Nyttjanderätt
Med ändring av ABK 09 kap. 7 § 1 gäller följande:
”Efter slutfört uppdrag har beställaren nyttjanderätt till allt av konsulten framtaget material
såsom program, förslag, ritningar, idéskisser eller annan dokumentation som är ett resultat av
uppdraget. Beställarens rätt enligt denna paragraf berättigar inte konsulten rätt till ersättning
utöver den ersättning som utgår för själva uppdraget.”
AUC.72
Äganderätt
Konsulten har äganderätten till originalhandlingarna liksom de datafiler som handlingarna
framställts ur.
AUC.8
Hävning
Med tillägg till ABK 09 kap. 8 § 1 gäller följande:
”Beställaren har rätt att häva avtalet och få ersättning för skada om konsulten
- överträder någon bestämmelse i International Labour Organizations åtta (8)
kärnkonventioner,
- inte är godkänd för F-skatt eller har oredovisade och obetalda skatter och avgifter,
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011
Dokument
Sidnr
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
27(27)
Handläggare
Gabriella Engström
Projektnamn
Projektnr
Kommunala reglerdammar och faunapassager
UH-2018-156
Datum
2018-06-21
Status
sdf
Rev.dat
Rev
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kod
Text
- enligt en lagakraftvunnen dom som fått laga kraft är dömd för brott som framgår av 13 kap.
1 § och 2 § första stycket LOU, eller
- är föremål för grunder som framgår av 13 kap. 2 § andra stycket och 3 § LOU.”
AUC.9
Tvistelösning
Med ändring av ABK 09 kap. 9 § 1 gäller följande:
”Eventuell tvist på grund av detta avtal ska avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk
rätt och i Norrköpings tingsrätt som första instans.”
Dokumentidentifikation
Ó AB Svensk Byggtjänst 2011