S - Mercell

advertisement
S
2011-01-15
Handling 7
Administrativa föreskrifter
ANBUDSFÖRFRÅGAN
RAMAVTAL FÖR KONSULTUPPDRAG
2011 – Trafikkontoret, Exploateringskontoret
Teknisk besiktning av träd och park
2011-09-01
Sida 1 av 16
Rev 2011-01-15
S
2011-01-15
Handling 7
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
AU
Administrativa Föreskrifter
3
AUA
Allmän orientering
3
AUB
Upphandlingsföreskrifter
5
AUC
Uppdragsföreskrifter
9
Sida 2 av 16
Rev 2011-01-15
S
2011-01-15
Handling 7
Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF Konsult 10
AU
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
AUA
ALLMÄN ORIENTERING
Stockholms Trafikkontor ansvarar för förvaltning, drift och underhåll samt
investeringar i stadens gator, vägar och torg.
Exploateringskontoret ansvarar för stadens mark, exploatering för bostäder
och företagsområden mm.
Mer information kring trafikkontorets samt exploateringskontorets
verksamheter finns i stadens hemsida. www.stockholm.se
AUA.12
Beställare
Stockholms Kommun genom:
Trafik- och renhållningsnämnden
Box 8311
104 20 Stockholm
AUA.121
Exploateringsnämnden
Box 8189
104 20 Stockholm
Beställarens ombud under anbudstiden
Stockholms exploateringskontor
Mats Westin
Box 8189
104 20 Stockholm
[email protected]
Stockholms trafikkontor
Nils Matsson
Box 8311
Sida 3 av 16
Rev 2011-01-15
S
2011-01-15
Handling 7
104 20 Stockholm
[email protected]
Svar på frågor av betydelse för anbudsgivningen kommer att delges via
OPIC.
AUA.2
Orientering om Objektet
AUA.21
Översiktlig information om objektet
Trafikkontoret och exploateringskontoret avser att genomföra en gemensam
ramavtalsupphandling för teknisk besiktning av kontorens entreprenader
avseende träd och park.
Separata ramavtal kommer att tecknas för Trafikkontoret och
Exploateringskontoret.
AUA.22
Objektets läge
Objekten är belägna inom Stockholm stad.
AUB
UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas för upphandlingen.
AUB.1
Former m.m. för upphandling
AUB.11
Upphandlingsförfarande
Upphandlingen kommer att göras via öppet förfarande.
AUB.12
Uppdragsform
Ramavtal med rangordnade avtal. 3-5 företag kommer att kontrakteras.
AUB.14
Ersättningsform för uppdraget
Rörligt arvode
Sida 4 av 16
Rev 2011-01-15
S
2011-01-15
Handling 7
AUB.15
Förutsättningar för uppdraget
Garanterad avropsvolym lämnas inte av beställaren.
Ev. avtal gäller under förutsättning att beslut inte fattas enligt 16 kap 2 §
lagen om offentlig upphandling om att upphandlingen ska göras om eller att
den får avslutas först sedan rättelse gjorts.
AUB.2
Förfrågningsunderlag
AUB.21
Tillhandahållande av förfrågningsunderlaget
Förfrågningsunderlaget är elektroniskt tillgängligt för kostnadsfri
nedladdning från www.opic.com. Papperskopior eller CD-skiva kan efter
begäran erhållas från OPIC Group AB tel. 013 - 47 47 526 eller mail
[email protected] mot en självkostnadsavgift.
AUB.22
Förteckning över förfrågningsunderlaget
2. Ändringar i ABK 09 som är upptagna i särskild sammanställning,
AUC.111
3. ABK 09 (bifogas ej).
7. Dessa Administrativa föreskrifter
8. Övriga handlingar
a. Mall för anbudsprövning
b. Anbudsformulär
c. Referensblankett konsult/anbudsgivarens medarbetare
d. Frågeformulär
AUB.24
Frågor under anbudstiden
Frågor ska senast 2011-10-14 ställas via e-post eller brev ställas till
Stockholms trafikkontor
Nils Matsson
Box 8311
104 20 Stockholm
E-post [email protected]
AUB.3
Anbudsgivning
Sida 5 av 16
Rev 2011-01-15
S
2011-01-15
Handling 7
AUB.31
Anbuds form och innehåll
Anbud skall lämnas på anbudsformulär, handling 8.B. Behörig företrädare
eller delegat skall underteckna anbudsformuläret. Undertecknandet innebär
att samtliga krav och kommersiella villkor enligt förfrågningsunderlaget
accepteras. Anbud får inte innehålla reservationer.
AUB.32
Anbudstidens utgång
Anbudet skall vara beställaren tillhanda senast 2011-10-24.
AUB.33
Anbudets giltighetstid
Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud till 2012-01-24.
I händelse av överprövning av upphandlingen skall anbudsgivaren godta
förlängning av giltighetstiden fram till dess upphandlingen kunnat avslutas,
dock maximalt 4 månader utöver normal giltighetstid.
AUB.34
Adressering
Anbud lämnas eller sänds, i neutralt kuvert och märks ”Anbud för teknisk
besiktning av träd och park”, till:
Stockholms trafikkontor
Registraturet 4:083
Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Om anbud lämnas direkt kan det göras i Tekniska Nämndhusets reception
eller efter stängning i kontorets brevlåda som är belägen vid ingången strax
till vänster om huvudentrén (10 meter in på gården).
Anbud skall lämnas skriftligen och får inte lämnas med e-post eller liknande
elektronisk överföring.
AUB.35
Anbudssekretess
Som myndighet omfattas kontoren av offentlighetsprincipen.
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till
myndigheten inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska
Sida 6 av 16
Rev 2011-01-15
S
2011-01-15
Handling 7
kunna hemlighållas måste stöd härför finnas i offentlighets- och
sekretesslagen.
Efter det att beslut om leverantör och anbud fattats är inkomna anbud som
regel offentliga. Av 31 kap 16 § i offentlighets- och sekretesslagen följer
dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör anbudsgivarens affärseller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att
anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs.
Anser ni att vissa uppgifter i ert anbud ska sekretessbeläggas måste ni
precisera vilka uppgifter det är samt lämna en motivering till på vilket sätt Ni
skulle lida skada om uppgiften lämnades ut. Vi vill samtidigt framhålla att
det är myndigheten, d v s trafikkontoret/exploateringskontoret, som enligt
sekretesslagen ska besluta om en uppgift ska sekretessbeläggas.
AUB.5
Anbudsprövning
AUB.51
Prövning av anbudsgivare
Förutsättning för att prövning skall ske är att anbud inkommit i rätt tid, är
underskrivet och innehåller begärda uppgifter.
Prövning kommer att ske enligt handling 8a.
AUB.511
Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet
I samband med prövning av anbudsgivare kan beställaren komma att begära
uppgifter från Skatteverket huruvida anbudsgivare är registrerad för
inbetalning av mervärdesskatt , innehållen preliminär A-skatt och
arbetsgivaravgift. Vidare kan beställaren komma att begära uppgift från
kronofogdemyndigheten huruvida anbudsgivare står i skuld för skatter och
sociala avgifter.
AUB.52
Värderingsgrunder vid utvärdering av anbud
Prövning kommer att ske enligt handling 8a.
AUB.53
Meddelande om beslut efter utvärdering av anbud
Tilldelningsbeslut kommer att meddelas anbudsgivarna samt efter begäran
även till andra. Observera att tilldelningsbeslut inte är att betrakta som avtal
eller kontrakt.
Sida 7 av 16
Rev 2011-01-15
S
2011-01-15
Handling 7
AUC
UPPDRAGSFÖRESKRIFTER
För detta uppdrag gäller ABK 09 med de ändringar och tillägg som framgår
av handlingarna i övrigt.
AUC.1
Omfattning
Uppdraget omfattar i huvudsak förbesiktning, slutbesiktning och
garantibesiktning av kontorens entreprenader i parkmiljö och grönområden i
gatumiljö. I uppdraget ingår även att kalla till besiktningar och skriftligen
redovisa besiktningsutlåtande för utförd besiktning. Huvuddelen av
besiktningarna sker i april-maj och i oktober-november. Uppskattad volym
under 2011 är ca 800 timmar fördelade på 10-30 uppdrag beroende på
storlek.
Avsteg från avtalet kan komma att ske vid större komplicerade entreprenader
där besiktningsman handlas upp separat.
Obs uppdraget omfattar inte besiktningar av el, konstruktioner, hårdgjorda
markytor eller lekparker.
AUC.11
Kontraktshandlingar
AUC.111
Sammanställning över ändringar i ABK 09
Ändring eller komplettering av ABK 09 har gjorts under följande koder:
AUC.615 - Särskild ersättning
AUC.71 – Nyttjanderätt
AUC.72 – Äganderätt till originalhandlingar och datafiler
AUC.8 - Hävning
AUC.13
Förutsättningar
Strikt rangordning kommer att tillämpas vid avrop.
Konsulten skall utföra uppdraget utan otillbörlig påverkan av leverantörer
eller andra som kan påverka hans objektivitet samt även i övrigt iaktta god
yrkessed.
Sida 8 av 16
Rev 2011-01-15
S
2011-01-15
Handling 7
Avsteg från rangordning kan komma att ske om uppdraget kan ses som en
konflikt med konsultens objektivitet.
AUC.15
Information
AUC. 151
Beställarens informationsansvarige
Stockholms trafikkontor
Erica Lawesson
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 272 00
E-post: [email protected]
Exploateringskontoret
Petra Nieto
Box 8189
104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 276 00
E-post: [email protected]
AUC.19
Antidiskriminering
Antidiskrimineringsklausul
§1. Leverantören ska vid utförandet av den avtalade tjänsten i Sverige följa
vid varje tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som
avses för närvarande är 16 kap 8 och 9§§ brottsbalken samt
antidiskrimineringslag (2008:567).
§2. Leverantören är under avtalstiden skyldig att på begäran av den
upphandlande enheten skriftligen redovisa de åtgärder som vidtagits med
anledning av förpliktelserna enligt §1. Tiden för redovisning ska vara en
vecka, om inte längre tid överenskommits.
§3. Om leverantören inte inom föreskriven tid lämnar sådan information som
denne är skyldig att förete enligt §2 eller om leverantören vid utförandet av
kontraktet inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt de
lagar mot diskriminering som angetts i §1, äger den upphandlande enheten
rätt att säga upp avtalet till förtida avveckling med en i villkoren föreskriven
uppsägningstid.
Sida 9 av 16
Rev 2011-01-15
S
2011-01-15
Handling 7
§4. Leverantören ska ålägga underleverantör den skyldighet som
anges i §§1-3, enlighet med följande:
- För det första ska villkoren endast omfatta en underleverantör som utför
den verksamhet som uppdraget avser i Sverige och som omfattas av
svensk materiell rätt.
- För det andra bör underleverantören utföra en väsentlig del av det
uppdrag som upphandlingskontraktet avser. Det bör normalt vara fallet
om uppdraget utgör en procentuellt stor andel av kontraktsvärdet.
- För det tredje krävs att huvudleverantören har faktisk möjlighet att
införa motsvarande antidiskrimineringsvillkor i avtalet med den aktuelle
underleverantören
§5. Eftersom det är av mycket stor betydelse för den upphandlande enheten att
dess leverantörer lever upp till grundläggande demokratiska värderingar ska en
lagakraftvunnen dom mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot
diskriminering enligt de lagar mot diskriminering som angetts i §1 anses utgöra
ett väsentligt kontraktsbrott. Den upphandlande myndigheten äger i dessa fall
rätt att häva avtalet, se AUC.8
Den ovan angivna föreskrifterna gäller även anlitade underkonsulter i alla
led, ansvar och kontroll åligger entreprenören.
AUC.2
Genomförande
AUC.21
Beställarens krav på sekretess
En förutsättning för avrop av uppdrag, där det förekommer uppgifter som
omfattas av sekretess, är att säkerhetsskyddsavtal kan tecknas med tilltänkt
leverantör samt att registerkontroll av berörd personal genomförs.
AUC.22
Kvalitets- och miljöstyrning
AUC.221
Kvalitetsledning
Konsulten skall ha ett kvalitetsledningssystem
AUC.2211
Beställarens kvalitetsansvarige
Beställarens ansvarige handläggare.
Sida 10 av 16
Rev 2011-01-15
S
2011-01-15
Handling 7
AUC.223
Plan för kvalitets- och miljöstyrning
AUC.2232
Konsultens plan för kvalitets- och miljöstyrning
Konsulten skall efter anfordran upprätta plan för uppdrag i samråd med
beställaren.
AUC.23
Tillstånd m.m.
AUC.24
Tillhandahållande av handlingar och uppgifter
AUC.242
Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren
AUC.243
Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från konsulten
AUC.3
Organisation
AUC.31
Beställarens projektorganisation
Ombud under avtalstiden:
Stockholms trafikkontor
Lars Jolérus
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 272 00
E-post: [email protected]
Stockholms exploateringskontor
Marita Anheim
Box 8189
104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 276 00
E-post: [email protected]
AUC.32
Konsultens uppdragsorganisation
Konsulten får inte utan beställarens godkännande ersätta eller byta personal.
Konsulten skall i sin organisation ha en tänkt reservbemanning i händelse av
bortfall t.ex. på grund av uppsägning, sjukdom eller motsvarande.
Sida 11 av 16
Rev 2011-01-15
S
2011-01-15
Handling 7
AUC.33
Möten
AUC.331
Startmöte
Startmöte kommer att hållas. Beställaren kallar och för protokoll.
AUC.332
Projekteringsmöten med beställaren
AUC.35
Underkonsulter
Före anlitande av underkonsult skall konsulten inhämta beställarens
godkännande samtomfattning och ersättning avtalas.
AUC.36
Uppgifter om sidokonsultuppdrag och andra arbeten
Följande sidokonsultuppdrag kan förekomma:
- Besiktning av el och belysning
- Besiktning av konstruktioner
- Besiktning av lekplatser
- Besiktning av ytor som inte omfattar park och träd
AUC.37
Samordning
AUC.374
Samordning av arbetsmiljö
AUC.4
Tider
Avtalstiden omfattar tiden fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2013-12-31. Om
uppsägning av avtalet inte sker skriftligt av beställaren senast 3 månader före
avtalstidens utgång, förlängs avtalet med 2 år, längs t.o.m. 2015-12-31 vid
vilken tidpunkt det upphör att gälla utan föregående uppsägning. Avtalet
skall dock även efter dess upphörande tillämpas på uppdrag som avropats
under avtalstiden intill dess att det avslutats.
AUC.41
Tidplan
Tidplan ska upprättas på begäran av beställaren.
AUC.42
Uppdragsstart
Sida 12 av 16
Rev 2011-01-15
S
2011-01-15
Handling 7
I samband med att arbete påbörjas krävs utbildningarna ”Växtbäddar i
Stockholm stad” och ”Trafikanordningar och markarbeten i Stockholm”
Tidsåtgången och eventuell kursavgift står anbudsgivaren för. Inget krav
finns på att detta ska vara uppfyllt i anbudsskedet.
Konsulten ska även vara väl insatt i Stockholm stads Tekniska handbok.
AUC.43
Deltider
AUC.44
Färdigställandetid
Protokoll efter genomförd syn ska levereras senast en vecka efter
besiktningen.
AUC.45
Vite vid försening
Beställaren har rätt att ta ut vite på 5000 kr om protokoll är mer än 2 veckor
försenade.
AUC.5
Ansvar
AUC.54
Försäkring
Konsultansvarsförsäkring med ansvarsförsäkringsbelopp om lägst 120
basbelopp skall tecknas och vidmakthållas, så att den gäller under hela
ansvarstiden. Bevis om att ovan nämnda försäkring har tecknats skall
överlämnas till beställaren senast inom fyra veckor från avtalstecknande.
Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till beställaren senast
en vecka före det att försäkringen går ut. I annat fall äger beställaren rätt att
teckna försäkring på konsultens bekostnad.
AUC.6
Ekonomi
AUC.61
Ersättning
Garanterad avropsvolym lämnas inte av beställaren och angivna mängder är
endast medtagna för en rättvis anbudsjämförelse.
AUC.611
Rörligt arvode
Sida 13 av 16
Rev 2011-01-15
S
2011-01-15
Handling 7
Arbetena ersätts med rörligt arvode mot överenskommen budget.
Timarvoden skall anges enligt anbudsformulär. Timarvoden skall inkludera
kostnader förenade med användning av konsultens alla kontorshjälpmedel
inkl datorer, plottrar, kopiatorer, instrument etc. samt kostnader för resor.
Tidrapportering sker månadsvis i samband med fakturering. Utfört arbete ska
specificeras, t.ex. genom utdrag ur dagbok.
Budget upprättas i samråd med beställaren.
AUC.614
Ersättning för ändringar
AUC.615
Särskild ersättning
Med ändring av ABK 09 kap 6 § 5
skall särskild ersättning betalas endast för följande moment
a. Instrument, fältutrustning eller laboratorieundersökning. Priser
skall anges i anbudet.
e. Rese- och traktamentskostnader för sådana resor utanför StorStockholm som beordrats av beställaren.
f. Underkonsulter som erfordras av kompetensskäl. Underkonsult
som erfordras av kapacitetsskäl ersätts enligt anbudets timarvoden
utan administrationspålägg.
Administrationspålägg på särskild ersättning enligt verifierade
självkostnader utgår med 5%. Kopiering för större distribution
(tex. samrådshandlingar och remisser) skall utföras av
kopieringsföretag anvisat av beställaren. Fakturan betalas av beställaren. Administrationspålägg betalas ej.
AUC.617
Ersättning för kostnadsändring
Timarvoden och andra ersättningar är fasta fram till och med 2012. Därefter
index-regleras timarvoden kalenderårsvis enligt utvecklingen av indextalet i
Faktorpris-index för konsulttjänster K84. Basmånad är november 2011.
Omräkningsmånad är november 2012. De nya timarvodena ska gälla från
nästföljande årsskifte. Andra ersättningar indexregleras ej.
AUC.62
Betalning
Sida 14 av 16
Rev 2011-01-15
S
2011-01-15
Handling 7
AUC.623
Förskott
Förskott utgår ej
AUC.624
Fakturering
Fakturering får göras månadsvis i efterhand.
Av fakturan skall framgå arten och omfattningen (vilken skall
överensstämma med överlämnad tidrapport eller dagrapport) av det arbete
som faktureras samt summan av tidigare fakturerade nettoarvoden för samma
beställning.
För avtalade utlägg skall nettobelopp och administrationspålägg särredovisas
samt verifikationer bifogas.
Faktureringsavgifter eller andra expeditionsavgifter utgår ej.
Samlingsfakturor accepteras endast efter särskild överenskommelse.
Faktura märks med specifikt löpnummer. På faktura skall anges: Vår
referens, angiven längst upp till vänster på beställning, ska på er faktura
anges i fältet för Er referens, namn på beställare, beställningsnummer,
leverantörsreferens, e-postadress och telefonnummer,
momsregistreringsnummer (VAT), uppgift om innehav av F-skatt för aktuellt
år, nettobelopp, mervärdeskatt och bruttobelopp. Fakturabelopp skall vara
öresavrundat till närmaste hela krontal.
Fakturor med ofullständig redovisning av ovan angivna uppgifter accepteras
ej och kan komma att returneras för komplettering.
Betalningstid för komplett faktura är trettio dagar efter fakturadatum.
AUC.7
Rätt till uppdragsresultatet
AUC.71
Nyttjanderätt
Med ändring av ABK 09 kap 7 § 1 har beställaren rätt att använda resultatet
av uppdraget som underlag för erforderliga tillstånd för byggnation,
exempelvis detaljplan och miljödom. Beställarens rätt innefattar även
framtida användning.
AUC.72
Äganderätt till originalhandlingar och datafiler
Med ändring av ABK 09 kap 7 § 8 skall samtliga originalhandlingar inkl.
datamedia och dylikt innehållande uppdragsresultatet omedelbart efter
slutfört uppdrag överlämnas till beställaren och förbli dennes egendom.
Sida 15 av 16
Rev 2011-01-15
S
2011-01-15
Handling 7
Originalen skall levereras av konsulten till beställaren i en, för beställaren,
lämplig form samt på ett för beställaren lämpligt sätt.
AUC.73
Rätt till uppfinning
AUC.8
Hävning
Med komplettering av ABK 09 kap 8 § 1 gäller :
Beställaren har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om
entreprenören är föremål för åtgärder eller omfattas av förhållanden som
anges i 10 kap. 1 och 2 §§ lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
I det fall entreprenör inte fullgör sina åligganden enligt AUC.19 äger
beställaren rätt att häva avtalet."
AUC.9
Tvistelösning
AUC.91
Förenklad tvistelösning
Sida 16 av 16
Rev 2011-01-15
Download