S - Mercell

advertisement
S
2011-09-01
Handling 7
Administrativa föreskrifter
ANBUDSFÖRFRÅGAN
RAMAVTAL FÖR KONSULTUPPDRAG
2011 – Trafikkontoret, Exploateringskontoret
Kalkyl
Sida 1 av 15
Rev 2011-09-01
S
2011-09-01
Handling 7
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
AU
Administrativa Föreskrifter
3
AUA
Allmän orientering
3
AUB
Upphandlingsföreskrifter
5
AUC
Uppdragsföreskrifter
9
Sida 2 av 15
Rev 2011-09-01
S
2011-09-01
Handling 7
Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF Konsult 10
AU
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
AUA
ALLMÄN ORIENTERING
Stockholms Trafikkontor ansvarar för förvaltning, drift och underhåll samt
investeringar i stadens gator, vägar och torg.
Exploateringskontoret ansvarar för stadens mark, exploatering för bostäder
och företagsområden m.m. Exploateringskontorets verksamhet bedrivs
organisatoriskt inom två separata avdelningar, Projektavdelningen respektive
avdelningen för Stora projekt.
Mer information kring trafikkontorets samt exploateringskontorets
verksamheter finns på stadens hemsida: www.stockholm.se.
AUA.12
Beställare
Stockholms stad genom:
Trafikkontoret
Box 8311
104 20 Stockholm
AUA.121
Exploateringskontoret
Box 8189
104 20 Stockholm
Beställarens ombud under anbudstiden
Stockholms exploateringskontor
Mats Westin
Box 8189
104 20 Stockholm
E-post: [email protected]
Stockholms trafikkontor
Nils Matsson
Box 8311
104 20 Stockholm
E-post: [email protected]
Svar på frågor av betydelse för anbudsgivningen kommer att delges via
OPIC.
Sida 3 av 15
Rev 2011-09-01
S
2011-09-01
Handling 7
AUA.2
Orientering om Objektet
AUA.21
Översiktlig information om objektet
Denna upphandling avser gemensam upphandling av kalkyltjänster för
Trafikkontoret och Projektavdelningen inom Exploateringskontoret.
Kalkyltjänster för avdelningen Stora projekt inom Exploateringskontoret och
kalkyltjänster för projekt där uppdragstiden bedöms överskrida den avtalstid
som anges i denna förfrågan ingår ej i uppdraget.
Uppdraget avser kalkyler för anläggningsarbeten i stadsmiljö och omfattar i
huvudsak överslagsberäkningar, kalkylberäkningar i programskedet inför
inriktningsbeslut, i projekteringsskedet inför genomförandebeslut samt
beräkning av färdigt förfrågningsunderlag inför anbudsräkning.
I uppdraget ingår även att, i samarbete med beställaren, upprätta efterkalkyler
efter upphandling och modell för tillskapande av underlag i form av
kalkylvärden som skall kunna utgöra stöd för beställaren vid metodval och
överslagberäkningar i tidiga skeden i kommande projekt.
Sida 4 av 15
Rev 2011-09-01
S
2011-09-01
Handling 7
AUB
UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas för upphandlingen.
AUB.1
Former m.m. för upphandling
AUB.11
Upphandlingsförfarande
Upphandlingen kommer att göras via öppet förfarande enligt LOU.
Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud utan
kostnadsersättning till anbudsgivare.
AUB.12
Uppdragsform
Konsultuppdrag i form av ramavtal med strikt rangordning med en (1)
uppdragstagare.
AUB.14
Ersättningsform för uppdraget
Rörligt arvode.
AUB.15
Förutsättningar för uppdraget
Garanterad avropsvolym lämnas inte av beställaren.
Ev. avtal gäller under förutsättning att beslut inte fattas enligt 16 kap 2 §
lagen om offentlig upphandling om att upphandlingen ska göras om eller att
den får avslutas först sedan rättelse gjorts.
AUB.2
Förfrågningsunderlag
AUB.21
Tillhandahållande av förfrågningsunderlaget
Förfrågningsunderlaget är elektroniskt tillgängligt för kostnadsfri
nedladdning från www.opic.com. Papperskopior eller CD-skiva kan efter
begäran erhållas från OPIC Group AB tel. 013 - 47 47 526 eller e-post
[email protected] mot en självkostnadsavgift.
AUB.22
Förteckning över förfrågningsunderlaget
2. Ändringar i ABK 09 som är upptagna i särskild sammanställning,
AUC.111
3. ABK 09 (bifogas ej).
7. Dessa Administrativa föreskrifter
Sida 5 av 15
Rev 2011-09-01
S
2011-09-01
Handling 7
8. Övriga handlingar
a. Utvärderingsmall – ekonomiskt mest fördelaktigt
b. Anbudsformulär
c. Referensblankett för referensuppdrag företag/anbudsgivande
företag
d. Referensblankett för referensuppdrag konsult/anbudsgivarens
medarbetare
AUB.24
Frågor under anbudstiden
Frågor ska senast 2011-10-24 ställas via e-post eller brev till
Nils Matsson
Stockholms trafikkontor
Box 8311
104 20 Stockholm
E-post: [email protected]
Svar på frågor av betydelse för anbudsgivningen kommer skriftligen delges
alla som rekvirerat förfrågningsunderlag via e-post via Opic.
AUB.3
Anbudsgivning
AUB.31
Anbuds form och innehåll
Anbud ska lämnas på anbudsformulär, handling 8.B. Behörig företrädare ska
underteckna anbudsformuläret. Undertecknandet innebär att samtliga krav
och kommersiella villkor enligt förfrågningsunderlaget accepteras. Anbud får
inte innehålla reservationer.
AUB.32
Anbudstidens utgång
Anbudet ska vara beställaren tillhanda senast 2011-10-31.
AUB.33
Anbudets giltighetstid
Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud till 2012-01-31.
I händelse av överprövning av upphandlingen ska anbudsgivaren godta
förlängning av giltighetstiden fram till dess upphandlingen kunnat avslutas,
dock maximalt 4 månader utöver normal giltighetstid.
Sida 6 av 15
Rev 2011-09-01
S
2011-09-01
Handling 7
AUB.34
Adressering
Anbud lämnas eller sänds, i neutralt kuvert och märks ”Anbud för Ramavtal
Kalkyl”, till:
Stockholms trafikkontor/exploateringskontor
Registraturet 4:083
Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Om anbud lämnas direkt kan det göras i Tekniska Nämndhusets reception
eller efter stängning i kontorets brevlåda som är belägen vid ingången strax
till vänster om huvudentrén (10 meter in på gården).
Anbud ska lämnas skriftligen och får inte lämnas med e-post eller liknande
elektronisk överföring.
AUB.35
Anbudssekretess
Som myndighet omfattas kontoren av offentlighetsprincipen.
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till
myndigheten inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska
kunna hemlighållas måste stöd härför finnas i offentlighets- och
sekretesslagen.
Efter det att beslut om leverantör och anbud fattats är inkomna anbud som
regel offentliga. Av 31 kap 16 § i offentlighets- och sekretesslagen följer
dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör anbudsgivarens affärseller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att
anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs.
Anser ni att vissa uppgifter i ert anbud ska sekretessbeläggas måste ni
precisera vilka uppgifter det är samt lämna en motivering till på vilket sätt Ni
skulle lida skada om uppgiften lämnades ut. Vi vill samtidigt framhålla att
det är myndigheten, d v s trafikkontoret/exploateringskontoret, som enligt
sekretesslagen ska besluta om en uppgift ska sekretessbeläggas.
AUB.5
Anbudsprövning
AUB.51
Prövning av anbudsgivare
Förutsättning för att prövning ska ske är att anbud inkommit i rätt tid, är
underskrivet och innehåller begärda uppgifter.
Prövning kommer att ske enligt handling 8a.
Sida 7 av 15
Rev 2011-09-01
S
2011-09-01
Handling 7
AUB.511
Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet
I samband med prövning av anbudsgivare kan beställaren komma att begära
uppgifter från Skatteverket huruvida anbudsgivare är registrerad för
inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och
arbetsgivaravgift. Vidare kan beställaren komma att begära uppgift från
kronofogdemyndigheten huruvida anbudsgivare står i skuld för skatter och
sociala avgifter.
AUB.52
Värderingsgrunder vid utvärdering av anbud
Prövning kommer att ske enligt handling 8a.
AUB.53
Meddelande om beslut efter utvärdering av anbud
Tilldelningsbeslut kommer att meddelas anbudsgivarna samt efter begäran
även till andra. Observera att tilldelningsbeslut inte är att betrakta som avtal
eller kontrakt.
Sida 8 av 15
Rev 2011-09-01
S
2011-09-01
Handling 7
AUC
UPPDRAGSFÖRESKRIFTER
För detta uppdrag gäller ABK 09 med de ändringar och tillägg som framgår
av handlingarna i övrigt.
AUC.1
Omfattning
Ramavtal kommer att tecknas med ett företag.
Avrop skall utgöras av skriftlig beställning efter samråd med konsulten.
Före uppdrag ska omfattningen preciseras i samråd mellan konsulten och
beställaren. Varje uppdrag ska inledas med en uppdragsgenomgång.
AUC.11
Kontraktshandlingar
AUC.111
Sammanställning över ändringar i ABK 09
Ändring eller komplettering av ABK 09 har gjorts under följande koder:
AUC.615 - Särskild ersättning
AUC.71 – Nyttjanderätt
AUC.72 – Äganderätt till originalhandlingar och datafiler
AUC.8 – Hävning
AUC.15
Information
Ev. information till allmänhet och media ska ske via eller i samråd med
beställaren.
AUC.151
Beställarens informationsansvarige
Trafikkontorets informationsansvarige är:
Erica Lawesson
Stockholms trafikkontor
Box 8311
104 20 Stockholm
[email protected]
Exploateringskontorets informationsansvarige är:
Petra Nieto
Stockholms exploateringskontor
Box 8189
104 20 Stockholm
[email protected]
Sida 9 av 15
Rev 2011-09-01
S
2011-09-01
Handling 7
AUC.19
Antidiskriminering
Antidiskrimineringsklausul
§1. Leverantören ska vid utförandet av den avtalade tjänsten i Sverige följa
vid varje tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som
avses för närvarande är 16 kap 8 och 9§§ brottsbalken samt
antidiskrimineringslag (2008:567).
§2. Leverantören är under avtalstiden skyldig att på begäran av den
upphandlande enheten skriftligen redovisa de åtgärder som vidtagits med
anledning av förpliktelserna enligt §1. Tiden för redovisning ska vara en
vecka, om inte längre tid överenskommits.
§3. Om leverantören inte inom föreskriven tid lämnar sådan information som
denne är skyldig att förete enligt §2 eller om leverantören vid utförandet av
kontraktet inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt de
lagar mot diskriminering som angetts i §1, äger den upphandlande enheten
rätt att säga upp avtalet till förtida avveckling med en i villkoren föreskriven
uppsägningstid.
§4. Leverantören ska ålägga underleverantör den skyldighet som
anges i §§1-3, enlighet med följande:
- För det första ska villkoren endast omfatta en underleverantör som utför
den verksamhet som uppdraget avser i Sverige och som omfattas av svensk
materiell rätt.
- För det andra bör underleverantören utföra en väsentlig del av det uppdrag
som upphandlingskontraktet avser. Det bör normalt vara fallet om uppdraget
utgör en procentuellt stor andel av kontraktsvärdet.
- För det tredje krävs att huvudleverantören har faktisk möjlighet att införa
motsvarande antidiskrimineringsvillkor i avtalet med den aktuelle
underleverantören
§5. Eftersom det är av mycket stor betydelse för den upphandlande enheten
att dess leverantörer lever upp till grundläggande demokratiska värderingar
ska en lagakraftvunnen dom mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot
diskriminering enligt de lagar mot diskriminering som angetts i §1 anses
utgöra ett väsentligt kontraktsbrott. Den upphandlande myndigheten äger i
dessa fall rätt att häva avtalet, se AUC.8
De ovan angivna föreskrifterna gäller även anlitade underkonsulter i alla led,
ansvar och kontroll åligger entreprenören.
Sida 10 av 15
Rev 2011-09-01
S
2011-09-01
Handling 7
AUC.2
Genomförande
AUC.21
Beställarens krav på sekretess
En förutsättning för avrop av uppdrag, där det förekommer uppgifter som
omfattas av sekretess, är att säkerhetsskyddsavtal kan tecknas med tilltänkt
leverantör samt att registerkontroll av berörd personal genomförs.
AUC.22
Kvalitetsstyrning
AUC.221
Kvalitetsledning
Konsulten ska ha ett kvalitetsledningssystem.
AUC.223
Plan för kvalitetsstyrning
AUC.2232
Konsultens plan för kvalitetsstyrning
Konsulten ska ha plan för kvalitetsstyrning kopplad till kalkylsystem.
AUC.3
Organisation
AUC.31
Beställarens projektorganisation
Beställarens ombud under avtalstiden:
För Stockholms trafikkontor:
Lars Jolérus
Stockholms trafikkontor
Box 8311
104 20 Stockholm
[email protected]
För Stockholms exploateringskontor:
Marita Arnheim
Stockholms exploateringskontor
Box 8189
104 20 Stockholm
[email protected]
Sida 11 av 15
Rev 2011-09-01
S
2011-09-01
Handling 7
AUC.32
Konsultens uppdragsorganisation
Det är viktigt att det är de i anbudet namngivna personer som kommer att
utföra uppdraget under hela avtalsperioden. Konsulten får inte utan
beställarens godkännande ersätta eller byta personal. Konsulten ska i sin
organisation ha en tänkt reservbemanning i händelse av bortfall t.ex. på
grund av uppsägning, sjukdom eller motsvarande.
AUC.33
Möten
AUC.331
Startmöte
Startmöte kommer att hållas. Beställaren kallar och för protokoll.
AUC.35
Underkonsulter
Före anlitande av underkonsult ska konsulten inhämta beställarens
godkännande samt omfattning och ersättning avtalas.
AUC.4
Tider
Avtalstiden omfattar tiden från och med 2012-01-01 till och med 2013-1231.
Om uppsägning av avtalet ej sker skriftligt av endera parten senast tre
månader före avtalstidens utgång, förlängs avtalet med två (2) år i taget, dock
längst till och med 2015-12-31, vid vilken tidpunkt det upphör att gälla utan
föregående uppsägning. Avtalet ska dock även efter dess upphörande
tillämpas på uppdrag som avropats under avtalstiden intill dess att de
avslutas.
AUC.44
Färdigställandetid
Uppdrag ska vara klara och handlingar levererade vid den tidpunkt som
avtalats för det aktuella uppdraget.
AUC.45
Vite vid försening
Vite kommer att utkrävas med 5 % av beställningssumman för aktuellt
uppdrag för varje vecka som färdigställandet försenats.
Sida 12 av 15
Rev 2011-09-01
S
2011-09-01
Handling 7
AUC.5
Ansvar
AUC.54
Försäkring
Konsultansvarsförsäkring med ansvarsförsäkringsbelopp om lägst 120
basbelopp ska tecknas och vidmakthållas, så att den gäller under hela
ansvarstiden. Bevis om att ovan nämnda försäkring har tecknats ska
överlämnas till beställaren senast inom fyra veckor från beställning. Bevis
om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till beställaren senast en
vecka före det att försäkringen går ut. I annat fall äger beställaren rätt att
teckna försäkring på konsultens bekostnad.
AUC.6
Ekonomi
AUC.61
Ersättning
Garanterad avropsvolym lämnas inte av beställaren och angivna mängder är
endast medtagna för en rättvis anbudsjämförelse.
AUC.611
Rörligt arvode
Arbetena ersätts med rörligt arvode mot överenskommen budget.
Timarvoden ska anges enligt anbudsformulär. Timarvoden ska inkludera
kostnader förenade med användning av konsultens alla kontorshjälpmedel
inkl datorer, plottrar, kopiatorer, instrument etc. samt kostnader för resor
inom Storstockholm.
AUC.615
Särskild ersättning
Med ändring av ABK 09 kap 6 § 5
ska särskild ersättning betalas endast för följande moment
e. Rese- och traktamentskostnader för sådana resor utanför StorStockholm som beordrats av beställaren.
f. Underkonsulter som erfordras av kompetensskäl. Underkonsult
som erfordras av kapacitetsskäl ersätts enligt anbudets timarvoden
utan administrationspålägg.
Administrationspålägg på särskild ersättning enligt verifierade
självkostnader utgår med 5 %. Kopiering för större distribution
(tex. samrådshandlingar och remisser) ska utföras av
kopieringsföretag anvisat av beställaren. Fakturan betalas av beställaren. Administrationspålägg betalas ej.
Sida 13 av 15
Rev 2011-09-01
S
2011-09-01
Handling 7
AUC.617
Ersättning för kostnadsändring
Timarvoden och andra ersättningar är fasta fram till och med 2012. Därefter
index-regleras timarvoden kalenderårsvis enligt utvecklingen av indextalet i
Faktorpris-index för konsulttjänster K84. Basmånad är januari 2012.
Omräkningsmånad är december. De nya timarvodena ska gälla från
nästföljande årsskifte. Andra ersättningar indexregleras ej.
AUC.62
Betalning
AUC.623
Förskott
Förskott utgår ej.
AUC.624
Fakturering
Fakturering får göras månadsvis i efterhand.
Av fakturan ska framgå arten och omfattningen (vilken ska överensstämma
med överlämnad tidrapport eller dagrapport) av det arbete som faktureras
samt summan av tidigare fakturerade nettoarvoden för samma beställning.
För avtalade utlägg ska nettobelopp och administrationspålägg särredovisas
samt verifikationer bifogas.
Faktureringsavgifter eller andra expeditionsavgifter utgår ej.
Samlingsfakturor accepteras endast efter särskild överenskommelse.
Faktura märks med specifikt löpnummer. På faktura ska anges: Vår referens,
angiven längst upp till vänster på beställning, ska på er faktura anges i fältet
för Er referens, namn på beställare, beställningsnummer, leverantörsreferens,
e-postadress och telefonnummer, momsregistreringsnummer (VAT), uppgift
om innehav av F-skatt för aktuellt år, nettobelopp, mervärdeskatt och
bruttobelopp. Fakturabelopp ska vara öresavrundat till närmaste hela krontal.
Fakturor med ofullständig redovisning av ovan angivna uppgifter accepteras
ej och kan komma att returneras för komplettering.
Betalningstid för komplett faktura är trettio dagar efter fakturadatum.
AUC.7
Rätt till uppdragsresultatet
AUC.71
Nyttjanderätt
Med ändring av ABK 09 kap 7 § 1 har beställaren rätt att använda resultatet
av uppdraget som underlag för erforderliga tillstånd för byggnation,
exempelvis detaljplan och miljödom. Beställarens rätt innefattar även
framtida användning.
Sida 14 av 15
Rev 2011-09-01
S
2011-09-01
Handling 7
AUC.72
Äganderätt till originalhandlingar och datafiler
Med ändring av ABK 09 kap 7 § 8 ska samtliga datamedia och dylikt
innehållande uppdragsresultatet omedelbart efter slutfört uppdrag överlämnas
till beställaren och förbli dennes egendom. Som uppdragsresultat avses även
resultat av samarbetet mellan beställaren och konsulten avseende
efterkalkyler och modell för kalkylvärden enligt AUA.21.
AUC.8
Hävning
Med komplettering av ABK 09 kap 8 § 1 gäller :
Beställaren har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om
entreprenören är föremål för åtgärder eller omfattas av förhållanden som
anges i 10 kap. 1 och 2 §§ lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
I det fall entreprenör inte fullgör sina åligganden enligt AUC.19 äger
beställaren rätt att häva avtalet."
AUC.9
Tvistelösning
Enligt ABK 09 kap 9.
AUC.91
Förenklad tvistelösning
Enligt ABK 09 kap 10.
Sida 15 av 15
Rev 2011-09-01
Download