Uploaded by User2309

mekanik-1-tenta-20140825-fragor-och-svar

lOMoARcPSD|11639879
MEKANIK 1 - Tenta 2014/08/25, frågor och svar
Mekanik I (Kungliga Tekniska Högskolan)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Entropy Eillert ([email protected])
lOMoARcPSD|11639879
140825
Tentamen i mekanik I , SG1130
Varje uppgift ger högst 3 poäng. För godkänt på problem- eller teoridel fordras minst 4 poäng. Rita tydliga
figurer, definiera införda beteckningar och motivera uppställda samband! Skrivtiden är 4 h. Inga hjälpmedel.
Christer Nyberg
Problemdelen
a
B
b
A
c
µ
P
r
O
M
A
AA
l
m
2. Ett rätblock med massan m kan glida
på ett plan som lutar vinkeln β mot
horisontalplanet. En fjäder med fjäderkonstanten k och naturliga längden l
förenar rätblocket med en fix punkt.
Rätblocket släpps från vila då fjädern har
sin naturliga längd, alltså i det läge som
figuren visar. Bestäm fjäderns största
förlängning om friktionstalet är µ , där
µ < tan β .
k
µ
β
θ
1. Ett hjul med radien r är glatt lagrat i
den fixa centrumpunkten O och påverkas av ett kraftparsmoment M . En smal
och lätt stång AB med längden a kan
vrida sig kring den fixa punkten A och
påverkas i den andra änden av en vertikal kraft P . På stången, på avståndet b
från A , sitter en bromskloss med
tjockleken c .
Bestäm den minsta kraft P som förhindrar att hjulet roterar, om friktionstalet
mellan hjul och bromskloss är µ .
R
P
3. En liten hylsa med massan m kan
glida på en fix glatt cirkelring som har
radien R och befinner sig i ett horisontalplan. Hylsan är först i vila i det läge
som ges av θ = 0 . Med en konstant
horisontell kraft P dras den sedan längs
cirkelringen. Bestäm den horisontella
komponenten av normalkraften från
cirkelringen på hylsan som funktion av
vinkeln θ .
Downloaded by Entropy Eillert (ent[email protected])
lOMoARcPSD|11639879
A
β
v0
4. En rymdfarkost skall skjutas upp från
jordytan till höjden R/2 , där R är jordradien. Man vet att man kan ge farkosten en
begynnelsefart v0 = 3 gR/2 , där g är
tyngdaccelerationen vid jordytan. Vilken
elevationsvinkel β skall man välja? Jordens
rotation försummas.
Teoridelen
5. a) Ett kraftsystem i tre dimensioner är givet. Krafterna och deras angreppspunkter är alltså kända. Visa hur man bestämmer kraftmomentet med
avseende på en axel.
b) Definiera begreppet kraftpar och visa att kraftmomentet för ett sådan blir
detsamma oberoende av vilken momentpunkt man väljer.
c) En kropp befinner sig på ett lutande plan. Hur bestäms friktionskraftens
storlek då kroppen glider respektive ligger stilla?
6. En plan partikelpendel består av en liten kula med massan m fastsatt i en tråd
med längden l. Svängningen sker i ett vertikalplan och trådens vinkel med
vertikalen kallas θ . Tyngdaccelerationen är g . Ställ upp momentekvationen
och visa hur man får rörelseekvationen för pendeln. Bestäm svängningstiden
för pendelns små svängningar.
7. Definiera begreppet konisk partikelpendel och visa utifrån kraftekvationens
komponenter hur sambandet mellan partikelns fart och trådens lutningsvinkel
ser ut.
8. Definiera begreppen centralkraft och centralkraftsrörelse!
Utgå sedan från kraftekvationen i cylinderkoordinater för centralkraftsrörelse
och redogör för vilken information som var och en av dessa tre komponentekvationer ger.
Downloaded by Entropy Eillert ([email protected])
lOMoARcPSD|11639879
mekanik I, 140825-1
AA
A
AA
A
a
b
B
N
c
f
f
N
P
r
O
Frilägg hjulet och den lätta stången!
Hjulet påverkas av kontaktkraften vid
bromsklossen, kraftparsmomentet M
samt tyngdkraften och reaktionskraften
vid axeln O . Den yttre pålagda kraften P
och kontaktkraften vid bromsklossen
ger upphov till en reaktionskraft på
stången i A .
Här ska vi bestämma krafternas storlek i
gränsfallet mot glidning då friktionskraften vid bromsklossen uppnått sitt
maximala värde.
M
Den enda möjligheten att undkomma
reaktionskrafterna som ej efterfrågas är
att utnyttja momentekvationer.
Jämvikt fordrar för:
stången
hjulet
A :
O:
N ⋅b − P⋅a − f ⋅c = 0
(1)
M − f ⋅r = 0
(2)
Friktionsvillkoret vid kontaktytan är
f ≤ µN
⇒
fmax = µN ⇒
N=
fmax
µ
(3)
Den minsta kraft P som krävs bestäms för det fall då friktionskraften är
maximal. Insättning av ekv (3) i (1) ger
fmax
⋅ b − P ⋅ a − fmax ⋅ c = 0
µ
(4)
Insättning av ekv (2) i (4) ger
M
M
⋅b − P⋅a −
⋅c = 0
µr
r
⇒
M 
1 M
⋅b − P⋅a −
⋅c
P= 
r 
aµ r
⇒
P=
M
(b − µc)
a rµ
Downloaded by Entropy Eillert ([email protected])
lOMoARcPSD|11639879
mekanik I 140825-2
N
l
O
x
AA
µN
A
kx
Rätblocket släpps från vila då fjäderförlängningen är noll dvs då fjädern
har sin naturliga längd l. Lägg en xaxel med origo i utgångsläget så att
koordinaten x betyder rätblockets
förflyttning och alltså också fjäderförlängningen.
Begynnelsevillkoret kan skrivas
x = 0
t=0 
v x = 0
β
mg
De krafter som verkar på rätblocket är tyngdkraften mg, fjäderkraften kx,
normalkraften N och friktionskraften, som vid glidning är fullt utbildad
och kan skrivas µN . Den maximala fjäderförlängningen fås då rätblocket
stannar eller vänder i nedersta läget, dvs då farten är noll. Eftersom en
energiekvation i princip ger sambandet mellan fart och läge ställer vi upp
en sådan. Då friktionskraften ej är konservativ väljer vi
lagen om den kinetiska energin:
U = T − T0
(1)
som säger att det totala arbetet för att nå ett visst läge är lika med ändringen i
kinetisk energi. Insättning ger:
1
1
− kx 2 − µmg cos β ⋅ x + mg sin β ⋅ x = mv 2 + 0
2
2
(2)
Tyngdkraften och friktionskraften är konstanta så att arbetet bestäms som
kraften i vägens riktning gånger förflyttningen. Tyngdkraftens komponent i
x-riktningen är mg sin β . Fjäderkraftens arbete beräknas med en integral och
blir negativt då fjäderkraften är motriktad förflyttningen. Insättning av v = 0
ger
1
− kx 2 − µmg cos β ⋅ x + mg sin β ⋅ x = 0
(3)
2
Ekvationen har två lösningar. Den ena är x = 0 . Den andra ges av
1
− kx1 − µmg cos β + mg sin β = 0
2
2mg
x1 =
(sin β − µ cos β )
k
eller
x1 =
2mg
cos β (tan β − µ )
k
Downloaded by Entropy Eillert ([email protected])
(4)
lOMoARcPSD|11639879
mekanik I 140825-3
N
R
θ
en
et
P
En cirkelrörelse i horisontalplanet
ska studeras. De krafter som verkar
på hylsan är tyngdkraften mg, den
konstanta kraften P samt normalkraften från ringen. Normalkraften
kan delas upp i en vertikal och en
horisontell komponent. Vi inför beteckningen N för den horisontella
komponenten. En kraft söks och det
är rimligt att anta att kraften skall
kunna bestämmas med kraftekvationen. Vi väljer här
kraftekvationen F = ma i det naturliga systemet:
Här är krökningsradien
och
Insättning i (1) ger
 ms˙˙ = Ft
 2
 s˙
m ρ = Fn

(1)
ρ=R
s = Rθ ⇒ s˙ = Rθ˙ ⇒ ˙˙s = Rθ˙˙
(2)
(3)
mRθ˙˙ = P cos θ

 v2
m = N − P sin θ
 R
(4)
Normalkraften ges alltså av ekv (4b) om vi bara kan bestämma vänsterledet,
dvs i princip farten. Det går att bestämma den med en första integral till (4a)
men det är enklare att ställa upp lagen om den mekaniska energins
bevarande
T + V = T0 + V0
(5)
Eftersom P är konstant kan en potentialfunktion bildas på samma sätt som
man gör för den konstanta tyngdkraften mg. Vi får alltså
1
mv 2 − PR sin θ = 0 − 0
2
mv 2 = 2 PR sin θ
Insättning i ekv (4b) ger resultatet
N = 3 P sin θ
Downloaded by Entropy Eillert ([email protected])
(6)
(7)
lOMoARcPSD|11639879
mekanik I, 140825-4
v1
r1
β
A
Den enda kraft som verkar på farkosten
är gravitationskraften. Verkningslinjen
för den går genom jordens centrum och
därför är kraftmomentet med avseende
på jordens centrum noll. Detta betyder
enligt momentekvationen
v0
˙
MO = H
O
R
att rörelsemängdsmomentet är en
rörelsekonstant:
r1mv1 = Rmv0 cos β
(1)
Gravitationskraften är konservativ, vilket betyder att den mekaniska
energin bevaras:
T1 + V1 = T0 + V0
R2
R2 1
1
= mv0 2 − mg
mv12 − mg
R
r1
2
2
(2)
Nu vet vi att
r1 = 3 R/2 och v0 = 3 gR/2
(3)
Ekv (1) ger då
3
1
v1 =
3 gR cos β ⇒
2
2
v1 =
1
3 gR cos β
3
(4)
Dividera ekv (2) med m/2 och sätt in sambanden (3) och (4)!
2
2R
1

= v0 2 − 2 gR
3 gR cos β − 2 g
3

3R
(5)
1
3
2
gR cos 2 β = gR − gR
3
4
3
(6)
cos 2 β =
1
4
⇒
⇒
2
cos β = ±
1
2
β = 60°
Downloaded by Entropy Eillert ([email protected])