Likabehandlingsplan

advertisement
Likabehandlingsplan
Nibble skolområde
Vision
På Nibble skolområde
förekommer inte
diskriminering, trakasserier
eller annan kränkande
behandling. På Nibbleskolan
är alla trygga och möts och
behandlas med respekt.
1
Mål
Nibble skolområde har nolltolerans mot all form av diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling, målet att uppnå en trygg skolmiljö med respekt för alla
människors lika värde och rättigheter. All personal har ett gemensamt ansvar för
att aktivt motverka fysiska och verbala trakasserier i skolans inom- och
utomhusmiljö.
Bakgrund till arbetet med likabehandlingsplanen
Från och med den 1 januari 2009 regleras likabehandlingsplanen i två regelverk
som innefattar 6 kap. i Skollagen (2010:800). Samt diskrimineringslagen
(2008:567).skolan ska varje år upprätthålla två planer för likabehandlingsarbetet
som innefattar en likabehandlingsplan samt en plan mot kränkande behandling
enligt skollagen. Planerna kan sammanföras till en underförutsättning att
innehållet uppfyller lagarnas krav. Detta dokument omfattar kraven på
likabehandlingsplan som krav på kränkande behandling.
Lagrum, förordningar och internationella överenskommelser.
Skollagen (2010:800)
Enligt 6kap. i skollagen(2010:800)är skolan skyldig att vidta åtgärder när det
kommer till skolans kännedom att en elev anser sig kränkt. Huvudmannen
har både handlings-och utredningsplikt att åtgärda problemet .skolan ska
inleda utredning.
Diskrimineringslagen (2008: 567)
Diskrimineringslagen (2008: 567)syftar till att främja barn och elevers lika
rättigheter och att motverka diskriminering och annan kränkande behandling av
elever. Lagen har som mål att underlätta för barn och elevers lika rättigheter,
motverka diskriminering på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsskillnad, sexuell läggning samt könsöverskridande
identitet eller uttryck.
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och
fritidshemmet-Lgr2011.
Enligt första kapitlet i läroplanen som framhåller skolans värdegrund och uppdrag
framgår det att människans grundläggande värde respekteras. Ingen ska utsättas för
mobbing i skolan och det är viktigt att det finns en förståelse och medmänsklighet
för varandra. Skolan ska vara öppen för olika uppfattningar och uppmuntra till ett
kritiskt tänkande hos elever. genom kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser
ska trakasserier, främlingsfientlighet och intolerans aktivt motverkas.
2
i läroplanen andra kapitel som behandlar övergripande mål och riktlinjer framgår
att:
Nibble skolområde ska sträva efter:



Att varje elev respekterar egenvärde.
Att varje elev tar avstånd från att utsätta andra människor för förtryck och
kränkandebehandling.
Att skapa förutsättningar för att elever kan leva sig in i och förstå andra
människors situation och utvecklar en vilja att handla därefter.
Alla som arbetar i Nibble skolområde ska:




Hjälpa elever att utveckla en känsla av samhörighet, solidaritet och ansvar
för människor som även står utanför den närmaste gruppen.
Bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor.
Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper.
Visa respekt för den enskilda individen och utgå från ett demokratiskt
förhållningssätt i det vardagliga livet
När man talar om diskriminering i skolan syftar man i huvudsak på när skolan på
osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och det har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna. Man brukar skilja mellan två typer av
diskriminering.
Arbetsmiljölagen(1977:1 160)
Enligt 3 kap.1a§ i arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren och arbetstagaren samverka
för att skapa en god arbetsmiljö. På Nibbleskolan arbetar man med att förbättra
arbetsmiljön genom bland annat enkätundersökningar, FAS-utbildning(förnyelse,
arbetsmiljö och samverkan)för personal samt kontinuerlig diskussion i de olika
arbetslagen, arbetsplatsträffar.
FN:s barnkonvention
Förenta nationens barnkonvention antog FN:s generalförsamling den 20 november
1989. Sverige var ett av de första länderna som skrev under barnkonventionen
1990. konventionen omfattas av 54 artiklar som innehåller bestämmelser om
mänskliga rättigheter för barn. Fyra av artiklarna i barnkonventionen är
vägledande för hur helheten ska tolkas. De artiklar som hör till de fyra
huvudprinciperna är artikel 2,3,6 och 12.
Artikel 2
Artikeln handlar om att barn har lika värde och lika rättigheter. Inget barn ska
diskrimineras. Barn konventionen gäller alla barn som befinner sig i ett land som
har godkänt den.
Artikel 3
Artikeln handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet, i alla
situationer där åtgärderna på något sätt påverkar barn. Det gäller till exempel
3
barnets utbildning, välfärd och hälsa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens
grundpelare och vad det innebär ska avgöras i varje enskilt fall, där hänsyn tas till
barnets egen åsikt och erfarenhet
Artikel 6
Artikeln handlar om att skapa en miljö för barnet som ger bästa tänkbara
möjligheter till överlevnad och utveckling.
Artikel 12
Artikeln handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som gäller
barnet. När man lyssnar till barnets åsikter ska man ta hänsyn till barnets ålder och
mognad.
Definitioner
Diskriminering
När man talar om diskriminering i skolan syftar man huvudsak på när skolan på
osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. Det ska ha ett samband
med någon av diskrimineringsgrunderna. Man brukar skilja mellan två typer av
diskriminering.
Direkt diskriminering
Innebär att en person eller grupp missgynnas och det har en direkt koppling till en
diskrimineringsgrund som exempelvis kön. ålder, sexuell läggning, religion och
annan trosuppfattning med mera.
Indirekt diskriminering
Kan förklaras av att skolan kan använda en regel eller ett förhållningssätt som
verkar neutral, fast i praktiken missgynnar en elev utifrån någon av
diskrimineringsgrunderna.
Kön: Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, tal utrymme,
förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet.
Etisk tillhörighet: Innebär att någon tillhör en grupp personer med samma
nationella eller etiska ursprung, hudfärg eller annat liknade förhållande. Skolan
har ett ansvar att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet.
Religion och annan trosuppfattning: Religion friheten är skyddad i svenska
grundlagen och internationella konventioner. Skolan får inte missgynna någon
elev på grund av religion eller annan trosuppfattning.
Funktionsskillnad och sjukdom: Trakasserier som har samband med
funktionsskillnad kan se olika ut. skillnaden kan vara fysisk, psykisk eller
intellektuell. Det kan vara svårigheter som syns men även hinder som inte
observeras lika lätt. Funktionsskillnaden kan vara medfödd eller förvärvad skada
könsöverskridande identitet eller uttryck: Diskrimineringsgrunden omfattar de
flesta transpersoner. Transpersoner är ett paraplybegrepp som används om
människor som på olika sätt bryter mot samhällets normer kring könsidentitet och
4
köns uttryck – mot föreställningar om hur kvinnor och män, pojkar och flickor
förväntas vara och se ut.
Ålder: Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla vid skolan, Ingen ska bli
utsatt för att han eller hon är äldre eller yngre.
Kränkande behandling
Med kränkande behandling avser man ett uppträdande som kränker en elevs
värdighet men saknar koppling till någon av diskrimineringsgrunderna.
Kränkningar kan bland annat yttra sig som:




Fysiska slag (t.ex. slag och knuffar)
Verbala (t.ex. bli hotat, kallad hora, bög)
Psykosociala(t ex. bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning)
Text- och blidburna8tex klotter, e-post, sms, mms, facebook och andra
sociala medier.)
Mobbning
Det finns olika definitioner av mobbning som kan uppfattas på olika sätt
beroende på vilken synvinkel eller vilket perspektiv man utgår ifrån. Dan
Olweus (1998) skriver i mobbning i skolan: Vad vi vet och vad vi kan göra,
att mobbning innebär att en person är utsatt för negativa handlingar,
upprepat över tid, av en eller flera personer. Enligt det finska
åtgärdsprogrammet mot mobbing KiVa skola (www.kivakoulu), är mobbing
handlingar som är avsiktliga och återkommande och riktar sig mot en
försvarslös person.
Ansvarsfördelningen
Huvudmannens ansvar
Köpings kommun är ansvarig för att verksamheten uppfyller sina skyldigheter i
enlighet med rådande lagstiftning gällande diskrimineringslagen (2008:567) samt
6 kap. i Skollagen (2010:800).
Rektors ansvar
Nibble skolområdes rektor har det yttersta ansvaret för att säkerställa att skolans
verksamhet främjar barn och elevers lika rättigheter samt förebygger och
förhindrar diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
5
Utvärdering
De svar som framkom från eleverna i föregående trygghetsenkät har utvärderats
av rektor och kurator. Därefter har resultatet tagit upp för diskussion med skolans
ledningsgrupp. I utvärderingen har även elevers synpunkter uppmärksammats
utifrån en trygghetsvandring med elevrådet på skolan.
Resultatet av utvärderingen av föregåendeplan
Utifrån resultatet som framkom i utvärderingen av föregående plan har skolan
påbörjat ett åtgärdsarbete. Inriktningsmålen är att förbättra arbetsron samt öka
tryggheten på rasterna.

Arbetsron
Under 2015 har arbetsron diskuterats ibland annat ledningsgruppen på
arbetsplatsträffar, arbetslagsträffar samt elevråd. Årets enkätundersökning
visar att andelen elever som upplever att de inte har arbetsro på lektionerna
är 12 % -.Att förbättra arbetsron är ett långsiktigt arbete som skolan
kommer att fortsätta att förbättra under 2016/2017.

Trygghet på raster
Under 2015 har trygghet på raster diskuterats på arbetsplatsträffar
enkätundersökningen visar att andelen elever som upplever trygghet på
rasten ökat med 2 % samtidigt som 2 % inte känner trygghet på rasterna.
Årets plan ska utvärderas senast
2016
Ansvarig för att årets plan utvärderas
I samråd med rektor har kurator och trygghetsteamet som uppgift att utvärdera
årets likabehandlingsplan.
Främjande arbete
Skolan har ett övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och
mänskliga rättigheter. Nibble skolområde främjande arbete handlar om ett
långsiktigt värderingsarbete i syfte att upptäcka och stärka de positiva
förutsättningarna som finns för likabehandling. Enligt 3 kap.14§
diskrimineringslagen ska huvudmannen bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt
främja lika rättigheter och möjligheter för elever som deltar i eller söker till
verksamheten oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsskillnad eller sexuell läggning. I skolans arbete är det viktigt med både
personal och elevers aktiva medverkan i främjande aktiviteter för att skapa en god
gemenskap. Alla ska bli sedda och få vara med.
6
Åtgärder för att främja barns och elevers lika rättigheter
Insatser vid Nibble skolområde
Nibble skolområdes personal har ett gemensamt ansvar för att tillgodose elevernas
lika värde och rättigheter. Skolan har olika kanaler för att tillgodose detta arbete.
Elevhälsoteamet
Nibble skolområdes elevhälsoteam arbetar målinriktat för att alla elever ska trivas
och må bra. Arbetet sker i samverkan mellan hem och skola samt via övriga
myndigheter och insatser när behov uppstår. Rektorn är samordnare för
elevhälsoteamet i samarbete med kurator, specialpedagog och skolsköterska
Elevråd och klassråd
Nibble skolområdes elevråd är till för att eleverna ska ha möjlighet att påverka
utvecklingen i skolan i olika frågor som berör dem. Ansvarig personal för att
stötta detta arbete är skolans skolvärd och rektor
Undervisning
Inom ramen för den pedagogiska undervisningen diskuteras bland annat
demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter med eleverna. Arbetet ska
genomsyra all undervisning. Syftet är att öka förståelsen för mänskliga likheter
och skillnader samt rättigheter och skyldigheter. Arbetet utvärderas kontinuerligt
under den dagliga verksamheten.
Åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna
Som anställd i Nibble skolområde får man aldrig ignorera en elevs tolkning och
upplevelse av att känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Enligt 2 kap.7§
diskrimineringslagen och 6 kap. 10§ skollagen ska huvudmannen om det
förekommer trakasserier eller kränkande behandling vidta de åtgärder som
rimligen kan krävas för att i framtiden förhindra trakasserier och kränkande
behandling.
Nibble skolområde främjande arbete utifrån diskrimineringsgrunderna
Nibble skolområdes främjande arbete handlar om att motivera personal och
elever att utveckla en känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för
personer som står utanför den närmaste gruppen. Det är viktigt att få en
ömsesidig dialog med eleverna med respekt för varandra.
Kartläggning
Varje höst delas en trygghetsenkät ut till alla elever för att skolan ska kunna
identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Elevrådet går en trygghetsvandring med rektorn för att kartlägga skolmiljön.
7
Nibble skolområdes metoder
Trygghetsenkäter
Syftet med Nibble skolområdes trygghetsenkät som delas ut till alla elever F-5
varje höst, är att få en nulägesrapport av stämningen på skolan på individ, grupp
och verksamhetsnivå, genom enkäten kan personalen identifiera risker och
förekomster av diskriminering, trakasserier och kränkandebehandling som sker i
verksamheten. Trygghetsteamets handledare ansvarar för att genomföra den årliga
enkäten som delas ut till eleverna. De områden som ingår i enkäten utgörs av
trivsel, trygghet och arbetsro
Resultat och analys av Nibble skolområdes årliga trygghetsenkät
305 elever deltog i 2015 års trygghetsenkät. Nedan följer en sammanfattande
presentation.
Trivsel
Trivs du i skolan?
Alltid
Ofta
Ibland
Aldrig
2%
0%
16%
82%
Majoriteten av Nibble skolområde elever trivs i skolan.
8
Trivs du i din klass?
Alltid
Ofta
Ibland
Aldrig
1%
8%
20%
71%
Majoriteten av Nibble skolområde elever trivs i sin klass
Trivs du på rasterna?
Alltid
Ofta
Ibland
Aldrig
2%
12%
26%
60%
Majoriteten av Nibble skolområde elever trivs på rasterna
9
Trygghet
Känner du dig trygg i skolan?
Alltid
Ofta
Ibland
Aldrig
2%
9%
25%
64%
Majoriteten av elever Nibble skolområde känner sig trygga i skolan
Har du kompisar att vara med i
skolan?
Alltid
Ofta
Ibland
Aldrig
0%
7%
17%
76%
De allra flesta av Nibble skolområde elever har kompisar att vara med i skolan
10
Finns det någon vuxen på rasterna
om du behöver hjälp?
Alltid
Ofta
Ibland
Aldrig
2%
16%
53%
29%
De allra flesta av Nibble skolområde elever känner att det finns någon vuxen
på rasterna om de behöver hjälp. 2 % upplever att det aldrig finns någon vuxen på
rasterna
Är det arbetsro på lektionerna?
Alltid
Ofta
Ibland
Aldrig
12%
23%
39%
26%
12 % av Nibble skolområde elever känner att de inte har någon arbetsro på
lektionerna
11
Förebyggande arbete
Enligt 3kap.15§ diskrimineringslagen ska huvudmannen vidta åtgärder för att
förebygga och förhindra att någon elev som deltar i eller söker sig till
verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, etisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning. Funktionsskillnad eller sexuell läggning.
Utifrån de resultat som framkommit i Nibble skolområde trivsel och
trygghetsenkät 2014 framgår att trivsel, tryggheten och arbetsron har ökat på
Nibbleskolan sedan föregående år. Det finns områden som skolan behöver
fortsätta arbeta med.
Åtgärder
Arbetsron
Arbetsron har ökat med 1 % sedan förra enkätundersökningen. Under 2015
kommer arbetet med att förbättra arbetsron att fortsätta.
Åtgärd
Under vårterminen 2016 kommer resultatet av enkäten att förmedlas till personal
och ledningsgrupp. Därefter ska beslut tas angående fortsatta åtgärder samt
konkreta förslag på förbättringar.
Trygghet på raster
Sedan förra årets elevenkät framgår att andelen elever som känner sig trygga på
rasten är 86 %. Under 2016 kommer arbetet med att förbättra tryggheten på rasten
att fortsätta.
Under vårterminen 2016 kommer resultatet av enkäten att förmedlas till personal
och ledningsgrupp. Därefter ska beslut tas angående fortsatta åtgärder samt
konkreta förslag på förbättringar.
Tidsperiod för arbetet
2016/2017
12
Åtgärdande arbete
De åtgärder personalen på skolan har vidtagit, som kan ha visat positiv effekt på
resultatet i trygghets enkät är,

Att all personal varit ute extra på raster före och efter lov.

Att personal är ute extra på raster.

Att personal finns vid fotbollsplanen på raster.

Trygga kapprum: Vuxna möter upp på morgonen, vuxna finns i kapprum
vid in och utsläpp. Olika tider för raster.

Trygga omklädningsrum: Alltid en vuxen i flickornas och pojkarnas
omklädningsrum

Att vi agerar snabbt då vi får kännedom om kränkning/diskriminering.

Att trygghetsteamet är synligt och välkänt, bl.a. tack vare presentation i
klasserna.

Att rutiner för hur man ska skriva anmälningar om kränkande
behandling/diskriminering.
policy
Nibble skolområde har nolltolerans mot all form av trakasserier, diskriminering
och kränkande behandling av elever i skolan.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
All personal på Nibble skolområde har ett gemensamt ansvar för att aktivt
motverka fysiska och verbala trakasserier i skolans inom- och utomhusmiljö.
Personal som elev och förälder kan vända sig till
Elever och föräldrar kan alltid vända sig till sin klasslärare om deras barn blivit
utsatt för kränkande behandling i skolan. Föräldrar kan även vända sig direkt till
rektorn med frågor.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
När trakasserier, diskriminering och/eller kränkande behandling förekommit mot
elever på skolan ska åtgärder alltid vidtas för att förhindra att det fortsätter.
13
Huvudmannen har både handlings och utredningsplikt att förhindra att åtgärda
problemet. Nibbleskolan insatser grundar sig på vad utredningen visar i det
enskilda fallet. Insatserna kan bestå av strukturerade samtal på individnivå samt
av samarbets- och värderingsövningar med representant från elevhälsan.
Disciplinära åtgärder
När nibble skolområde har använt sig av åtgärder i förebyggande syfte som visat
sig inte räcka till kan disciplinära åtgärder vidtas. Dessa åtgärder är till för att
ändra på ett negativt beteende hos elever samt förbättra arbetssituationen. Nedan
följer exempel på åtgärder.
Omhändertagande av föremål.
Enligt 5 kap.22 och 23§§ skollagen får rektor och personal ta ifrån en elev ett
föremål om det används så att det stör utbildningen eller riskerar att skada någon i
skolan. Detta gäller inte bara i klassrummet utan handlar också om föremål som
används eller påträffas i korridorer.
Utredning om varför en elev stör
Om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt ska
rektorn se till att det utreds. Detta ska ske i samråd med vårdnadshavare. För
vidare information läs 5 kap.7-13§§ skollagen.
Skriftlig varning
När utredningen är färdig får rektorn besluta att ge eleven en skriftlig varning.
Vårdnadshavarna ska informeras om rektorns beslut. För vidare information läs 5
kap.7-13§§ skollagen.
Tillfällig omplacering vid annan skolenhet
Om en tillfällig omplacering inom skolan inte har någon effekt får rektorn besluta
att en elev tillfälligt ska flytta till annan skola. för vidare information läs 5kap 713§§ skollagen.
Avstängning
Enligt 5kap. 14-16§§skollagen får rektor i vissa fall besluta att stänga av en elev.
Rektorn kan delegera beslutet om avstängning till någon annan och ska informera
14
huvudmannen om beslutet. Det finns tre krav som måst vara uppfyllda för att
rektor ska kunna stänga av en elev delvis eller helt som innebär att:
1. Det är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero.
2. Andra åtgärder har inte haft någon effekt.
3. Eleven erbjuds kompensation för missad undervisning.
Trygghetsteamet
Nibble skolområde har ett trygghetsteam som består av, skolkurator, och
fritidspedagoger. I samarbete med övrig personal har teamet till uppgift att utreda
och åtgärda all form av diskriminering eller kränkande behandling.
Ärendegång
När personalen får kännedom om att en elev har blivit utsatt för diskriminering
och kränkande behandling av andra elever ska följande ske. Alla kontakter och
aktiviteter ska dokumenteras.
1. Närvarande personal talar med de inblandade på plats, händelsen
dokumenteras i skolans anmälningsblankett.
2. Klassläraren informeras och ringer hemmet.
3.
Anmälningsblanketten lämnas till kurator, som ansvarar att den diarieförs.
4. Kurator fördelar inkomna anmälningar till trygghetsteamets medlemar.
5. Trygghetsteamet utreder händelse som dokumenteras i skolans
utredningsblankett.
6. När ärendet är avslutat för trygghetsteamet, lämnas utredningen till
kurator.
7. kurator ansvarar för att utredningen diarieförs.
8. Kvarstår problemen, meddelar rektorn elevhälsoteamet.
9. Rektor beslutar i samråd med elevhälsoteamet, att elevkonferens ska
hållas.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Nibble skolområdes rektor ansvarar för att utreda incidenter där elever har kränkts
av personal.
Rutiner för uppföljning
15
Uppföljning i ärenden som kommit in till trygghetsteamet gällande diskriminering
och/eller kränkandebehandling beror på vad utredningen visar i det enskilda fallet.
Rektorn kan i samråd med trygghetsteamet kalla till extra möten i brådskande fall.
Rutiner för dokumentation
Enligt 6kap.i skollagen (2010:800) är skolan skyldig att vidta åtgärder när
det kommer till skolans kännedom att en elev anser sig kränkt. Skolan ska
inleda utredning och dokumentera de insatser som görs under hela
processen.
16
(19)
Anmälningsblankett
Diskriminering och/eller kränkande behandling
Dnr
Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).
Mer information finns på Köpings kommuns webbplats www.koping.se/personuppgiftslagen.
Den drabbades personuppgifter
Efternamn
Förnamn
Personnummer
Postadress
Telefonnummer
Förskola/skola
Klass
Pedagog/kontaktlärare
Uppgiftslämnares namn
Anmälningsdatum
Orsak till anmälan
Trakasserier och kränkande behandling(fysiska,
verbala, psykosociala eller med texter och
bilder)
Sexuella trakasserier
Etnisk tillhörighet (nationalitet eller hudfärg)
Funktionsnedsättning (svårigheter eller
sjukdom som finns eller förväntas uppstå)
Sexuell läggning (homosexualitet, bisexualitet,
heterosexualitet)
Könsidentitet eller könsuttryck
Religion eller annan trosuppfattning
Kön (utfrysning eller förlöjligande till en
persons könstillhörighet)
Ålder
Inblandade personer
16
17
Övriga uppgifter
Beskrivning av händelse (var, när, vilka, förloppet, olika yttranden)
Åtgärder med anledning av det inträffade
Åtgärd
Ansvarig
Övrigt
Kontaktlärare underrättad
Ja
Nej
Ja
Nej
Tid
Namn
Vårdnadshavare underrättad
Tid
Namn
18
19
Download