Stress bland våra barn och ungdomar

advertisement
Stress bland våra barn och ungdomar
Ajla Hadzijahovic, leg. psykolog
- Hur ser stress ut bland barn och ungdomar i jämförelse med vuxna?
- Hur många drabbas av stressrelaterad ohälsa och varför?
- Hur kan skola och hem samarbeta för att minska stressen?
Prevalens, könsskillnader, åldersskillnader,
orsaker & vanligaste symtomen.
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Barnstressade-av-laxor-och-prov/
Åldersskillnader & stressorer
1. Spädbarn; blodprov, separation från föräldrar, plötsliga
och framdykande saker, höga ljud & mörker.
2. Förskolebarn; slå sig så det blöder, separation från
föräldrar, det okända, orka med en dag på förskolan eller
bli hämtad mitt under en aktivitet.
3. Skolbarn; få vaccin, separation mellan föräldrar, krig, våld,
bra betyg, utseende, komma i tid till skolan.
4. Ungdomar; långvarig sjukdom, separation från kamrater,
vara annorlunda/inte passa in, utseende, bra betyg, rätta
sig efter andras tider och gå emot sin dygnsrytm.
Myter om stress
•
Stress är farligt.
•
Man får inte ställa krav på
stresskänsliga barn och ungdomar.
•
Barnet/ungdomen måste ändra på
sig själv för att stressen ska
minska.
•
Man kan bli galen av stress.
•
Stressymptom beror alltid på att
man har ett hektiskt liv.
(Temperament och medicinska
orsaker).
Vad händer med oss när vi blir stressade?
https://www.youtube.com/watch?v=hnpQrMqDoqE
Förebygga stress Del I
(Primärt skolbarn upp till 13 år)
•
KASAM, självförtroende, förutsägbarhet och kontroll. Med hjälp av positiv
uppmuntran, information, förklaringar, medbestämmande och stöd. Gäller
både hem, skola och fritid.
•
Sömn! Enskilt viktigaste källan till återhämtning.
•
Vi behöver vara särskilt observanta med barn och ungdomar som har
neuropsykiatriska svårigheter.
•
Se över fritidsaktiviteterna
•
Validera/bekräfta barnets/ungdomens känslor
•
Lek & fysisk aktivitet.
•
Främja en god självkänsla och motverka en prestationsbaserad självkänsla.
Förebygga stress, del II
(Primärt tonåringar)
•
Grönområden och skog gynnar psykisk hälsa.
•
Främja goda kamratrelationer.
•
Se barnen/ungdomen.Ta upp stressrelaterade teman i skola och i hem. (Mobbing, skilsmässa,
betyghets, utseende, mm).
•
Fysisk rörelse under lektioner (studs och lek för de yngre och för de äldre muskelavspänningar).
•
Kartlägg elevens egna copingstrategier vid stress, se om ni kan hitta fler vägar till stresshantering.
•
Begränsa den ständiga uppkopplingen på sociala medier.
•
Spontana samtal med ungdomar, ha ögonkontakt och ge dem tid. De har en lång startsträcka.
•
Våga sätta gränser och lär ungdomen att också själv sätta gränser.
•
Stöd med struktur och planering.
•
Familjen och föräldrarna som förebild.
Faktorer som buffrar mot
stress
•
God självkänsla, gott självförtroende, god
anknytning, god känsla av sammanhang, hög
kontroll, hög förutsägbarhet, bra copingstrategier,
god förmåga att kommunicera, tillräckligt med sömn
och vila.
Frågestund
Vi vill höra era funderingar och synpunkter!
Download