Mötesprotokoll VASK 090901

advertisement
Mötesprotokoll
2009-09-01
VAS-kommitténs möte
Tid
2009-09-01
Plats
Lunch: kl.12.00–13.00
Mötet: kl. 13.00–16.00
KSL, Åsikten
Deltagare
VASK
Anmält frånvaro Bertil Rusk, Carl Bachman, Leif Norman.
Närvarande
Carl Olof Zetterman, Tomas Adolphson, Torsten Palmgren,
Per Ericsson, Ronny Jarnestedt, Anders Börjesson, Riitta
Lindström, Michael Viehhauser, Majken Elfström, Said
Ashrafi
Ärenden
1
Val av justerare.
Per Ericsson
2
Godkänannde av dagordningen.
Godkändes
Genomgång av föregående protokoll.
Läggs till handlingarna.
3
4
Presentation av de projekt som kommer att startas.
Eco-Vask
Förslag1: Att stryka utvecklingens av rapporten Mälarens värde
Förslag 2: Utredning av vattendirektivets genomförande med fokus på vem
gör vad och vem betalar för de föreslagna åtgärderna.
Beslut:
I enlighet med förslag 2.
En förutsättning för genomförande av detta förslag är att arbetsgruppen för
vattenförvaltning strålar samman med Eco-Vask gruppen. Leif Norman
blir sammankallande för gruppen.
Eco-Vask gruppen består efter sammanslagningen av följande personer
Said Ashrafi (ersätts med Göran Lundberg efter första oktober),
[email protected]
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN
KALLELSE
2009-02-05
Michael Viehhauser, [email protected]
Anette Björlin, [email protected],
Lars Lindbom, [email protected]
Susann Wenmmalm, [email protected]
Per Ericsson, [email protected]
Dan Jacobsson, [email protected]
Ronny Jarnested, [email protected]
Ronny informerade om mötet hos Svenskt Vatten den 16 september och hans
uppmaning att i förväg bidra till frågeställningar för mötet. Nästa möte i
EO-Vaskgruppen är 16/9 kl.? och 12/10, kl. 14.00 på Stockholmvatten,
Torsgatan 26.
Det behövs inga externa konsultinsatser för att utföra uppdraget.Projektplan
och läges i projektet kommer att rapporteras på nästa VASK de n21 oktober.
RISK-VASK
Tyréns har fått i uppdrag att utföra uppdraget.
Uppdrag: (förutsättningarna för nödvattendistributionen då det ordinarie
distributionssystemet är utslaget eller då endast otjänligt vatten kan
distribueras.)
Budget: 100000
Start:6 oktober
Slut: december.
VAS-STAR
Inget att rapportera i nuläget. Arbetsgruppen har ett möte den 10
september för att få en briefing om BOA projektet.
En viktig slutsats är att det inte finns någon självklar ägare av frågorna.
Den splittrade organisationen i länet gör att strategiska beslut och
införande av eventuella gemensamma system för hantering av matavfall
och genomförande av regionala satsningar försvåras och för att hela
systemet ska bli optimalt krävs att planering och byggande av
behandlingsanläggningar samordnas inom regionen.
En annan aspekt som försvårar samordningen av detta arbete är att
förutsättningarna i bolagen förändras. Bolagen omorganiserar sig och
säljer vissa verksamheter (Stockholm Vatten säljer sitt biogasbolag) eller
startar nya verksamheter (SRV har belsutat att bygga en
förbehandlingsanläggning och har uttryckt att de inte har något intresse för
att bilda kommunförbund).
Utifrån resultatet av dessa träffar och fortsatta diskussioner inom VASSTAR gruppen kommer kansliet att presentera ett eller flera konkreta
förslag till nästa beredningsmötet den 8 september. Tanken är att förslaget
ska ha en vägledande karaktär, t ex en rekommendation.
Vattenförvaltning
Länsstyrelsen har gjort de sista justering av bedömningar – deadline andra
oktober
2 (4)
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN
KALLELSE
2009-02-05
Ej skickat iväg. Ett utkast - likt alla andra förtydligar vad åtgärdsförslagen
innebär, vad händer i nästa steg. Vad gäller tillsyn så behövs det resurser.
Hur man ska säkerställa miljökvalitetsnorm, ingen lätt uppgift
Praktiska tillämpningen av normerna?
LRF vill inte ha normer utan mål
Vattenmyndigheten skrivelse till regeringen - åtgärdernas utförande – det
saknas regleringsbrev om åtgärderna för de statliga myndigheter som är
berörda.
Artikeln SVD - 6/8 om SKL:s remissvar. Ingen replik från
vattenmyndigheten.
Lite kort om RTKs workshop
10 hade anmält sig. WSP höll i workshopen. Syften: vad RTK kommit
fram till o vad kommunerna
Har vi missat någonting
Fokus: åtgärdsprog utifrån regionala nivån.
Highlights:
Svårt att nå god status
Juridiska statusen ganska oklar
Åtgärdsprogrammets genomförbarhet – svag
Klimatpåverkan
Breddavlopp?
Skärgårdsproblematiken?
Beslut
Arbetsgruppen Vattenförvaltning slås ihop med Eco-Vask.
5
Läget kring vattendirektivet.
Alla kommuner har svarat och bollen ligger nu hos berörd departement.
6
Ekonomiska läget.
Leif meddelade att RISK-VASK lagt en beställning hos Tyrens (Törneke)
med takpris 100 tkr för leverans under 2009. I övrigt inga ekonomiska
transaktioner sedan sist. Lsts del för tryckning av rapporten
”vattenförekomster…” kommer att föras över till Stockholmvatten inom
kort.
7
Inbjudan till konferens Stockholm och St Petersburg som vattenstäder.
Den personela resursen saknas. Vi tackar nej.
8
Rapporten om mälarens värde.
Said informerade att rapporten har äntligen kommit in, men det finns inga
bilder. Tomas tog på sig att be Mikael Medelberg att höra med ägaren av
bilderna för att se om det är möjligt för oss att få och använda bilderna.
Nästa möte är 21 oktober kl. 13.00- 16.00, lokal, Åsikten.
OBS!
Mötena börjar fortsättningsvis kl. 13.00 med ett gemsamt lunchmöte
och sluttiden är 16.00.
3 (4)
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN
KALLELSE
2009-02-05
9
Övriga frågor.
-Anders Börjesson meddelade att han lämnar både arbetsgruppen och
Telgenät p g a förändrade arbetsuppgifter inom Tege Energi Nät efter en
nyligen genomförd omorganisation. Ersättare blir ev Stefan Hollmark, vd
för Telgenät.
-Göran Lundberg tillbaks på heltid från 1 oktober.
-Norrvattensordinarie representant kommer fortsättningsvis att vara Per
Eriksson istället för Dan Jacobsson.
Justerare
Sekreterare
Per Ericsson
Said Ashrafi
4 (4)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards