Uavtalsmall021114

advertisement
Datum
Diarienr
1 (9)
2008-06-25
Ert datum
Beteckning
16-20
AVTAL
Kontorsartiklar m.m.
Upphandling 16-20
1
AVTALSPARTER
Köpare
Gotlands kommun
621 81 VISBY
Org nr: 212000-0803
Telefon: 0498 26 93 58
Telefax: 0498 20 35 37
Hemsida: www.gotland.se
2
Säljare
Olsonic AB
Stora Åvägen 25
436 34 ASKIM
Org nr: 556180-0771
Telefon: 031 748 42 00
Telefax: 031 19 73 14
Hemsida: www.olsonic.se
AVTALSFORM
Avtal sluts genom ett skriftligt ramavtal som undertecknas av parterna.
3
AVTALSOMFATTNING
Säljaren åtar sig att till Gotlands kommun leverera kontorsartiklar
(datortillbehör, toner, färgkassetter, ink-jetpatroner m.m.) i enlighet med detta
avtal och det förfrågningsunderlag som legat till grund för upphandlingen samt
enligt de villkor som framgår av antaget anbud.
4
AVTALSTID
2008-05-01 – 2011-04-30 med option om förlängning maximalt ett (1) år. Vid
avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.
Avisering om förlängning bör ske senast sex (6) månader före avtalsperiodens
utgång.
Oaktat ovanstående avtalstid äger köparen rätt att förlänga avtalstiden i
lämplig omfattning, dock högst sex månader i det fall en överprövning enligt
Lag (1992:1528) om offentlig upphandling föranleder försening vid kommande
upphandling.
Datum
Diarienr
2 (9)
2008-06-25
Ert datum
Beteckning
16-20
5
KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET
Köpare
Säljare
Kontaktperson:
Upphandlare Roland Engström
E-post:
[email protected]
Telefon: 0498 26 93 58
Mobil:
Telefax: 0498 20 35 37
Kontaktperson:
Anders Billing
E-post:
[email protected]
Telefon: 031 748 42 00
Mobil:
Telefax: 031 19 73 14
6
KOMMERSIELLA VILLKOR
6.1 Priser
Angivna priser enligt specifikation, bilaga 1, gäller i svenska kronor (SEK) exkl.
mervärdeskatt och inkluderar eventuella kostnader för emballage, försäkring,
tull, miljöavgift och transport. Vid order understigande 500:- debiteras
småorderavgift på 50:-. På ej nettoprissatt sortiment lämnas 20 % rabatt på
gällande katalogpriser.
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om
producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185).
6.2 Prisjustering
Priserna är fasta tolv (12) månader fr.o.m. 2008-07-01.
Efter 2009-06-30 gäller punkterna b – f.
b) Om säljarens kostnader (exkl. valutakostnader) avseende de varor som
omfattas av detta avtal förändras med minst tre (3) procent jämfört med
kostnaderna under offertmånaden, skall vardera parten äga rätt att begära
förhandling om justering av priset med ett belopp motsvarande
kostnadsförändringen.
c) Begäran om prisändring enligt punkt b skall framställas skriftligen och träda
ikraft tidigast en månad efter undertecknandet.
Överenskommen prisändring skall gälla under minst tolv (12) månader.
Det förutsätts att respektive part vid begäran om prisändring antingen hänvisar
till ett överenskommet index eller på annat sätt verifierar att den åberopade
kostnadsförändringen inträffat.
d) Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras skall den part vars
begäran avslagits äga rätt att frånträda avtalet avseende aktuell vara med
verkan från månadsskiftet närmast efter det att två (2) månader förflutet från
Datum
Diarienr
3 (9)
2008-06-25
Ert datum
Beteckning
16-20
det att begäran om prisjustering framställdes. Fram till denna tidpunkt skall i så
fall det ursprungliga avtalade priset gälla.
e) Prisjustering får inte ske i strid mot vid varje tillfälle gällande allmänna
prisregleringsbestämmelser.
f) Prisjustering får endast ske vid månadsskifte.
6.3 Valutajustering
Efter det att fastprisperioden löpt ut äger parterna rätt att kompensera sig för
valutaförändring överstigande tre (3) % och med en varaktighet av minst en (1)
månad före aviseringen genom justering av gällande prislista, bilaga 1. Avisering skall ske senast en (1) månad före ändringens ikraftträdande.
Växelkurs:
SEK: 6,555
USD: 1
Anm.: Om särskild valutaklausul överenskommits skall växelkursförändring ej föranleda
prisjustering enligt denna klausul.
Parterna har rätt att med två (2) månaders varsel upphäva avtalet om yrkandet
förändrar priserna till en nivå som inte kan anses skälig eller inte överensstämmer med marknadens prisjusteringar. Tidigare avtalade priser gäller t o m
avtalets upphörande.
6.4
Leveransvillkor
Leverans skall ske DDP enligt Incoterms 2000 (fritt levererat) angiven
leveransadress.
Följesedel, med beställarens ordernummer, skall vara fäst, väl synlig, utanpå
transportförpackning.
6.5 Leveranstid
Leverans sker normalt inom 2-5 arbetsdagar efter inkommen beställning.
Leveranser skall ske under ordinarie arbetstid vardagar mellan kl. 08.00-15.00.
Leveranstid är den tid som åtgår från den dag då säljaren mottagit
beställningen till den dag produkter kan garanteras vara levererade till angiven
leveransadress.
6.6 Leveransförsening och vite
Om leveransförsening inte kan undvikas skall säljaren omgående meddela
köparen, som bedömer om senareläggning av leveransen kan accepteras.
Datum
Diarienr
4 (9)
2008-06-25
Ert datum
Beteckning
16-20
Vid försening från säljarens sida i förhållande till överenskomna tidpunkter,
som inte beror på köparen, skall köparen vara berättigad att av säljaren erhålla
vite i enlighet med ALOS 05.
Detta vite skall utgå med 1 % vecka, max 10 %.
Alternativt har säljaren rätt att leverera av köparen godkänd likvärdig produkt
utan merkostnad för köparen. I de fall säljaren inte kan tillhandahålla likvärdig
produkt skall köparen äga rätt, efter meddelande till säljaren, att beställa
motsvarande produkt och kvantitet hos annan leverantör. Merkostnaden för
detta debiteras avtalad leverantör.
Villkor i övrigt enligt ALOS 05 p 9-10.
6.7 Leveransadress
Leverans av ingående produkter sker till av beställaren angiven
leveransadress
6.8 Fakturerings- och betalningsvillkor
6.8.1 Faktureringsvillkor
Fakturering sker löpande i efterskott till respektive beställare. Varje
beställning/order faktureras separat. På samtliga fakturor till Gotlands
kommun skall under ”Er referens” följande framgå: ZZ + 4-6 tecken (ex
ZZ0000). Referensen varierar beroende på vilken förvaltning och enhet som
beställer. Referensen skall finnas med på beställningen. Om referens saknas
på fakturan kan det medföra försenad betalning.
6.8.2 Faktureringsadress
Faktura i 1 exemplar ställs till:
Gotlands kommun
Box 1341
621 24 VISBY
Obs! Endast fakturor samt eventuella påminnelser och krav sänds till samma
adress.
6.8.3 Betalningsvillkor
Betalning sker 30 dagar netto efter godkänd leverans och korrekt fakturas
ankomstdag. Motsvarande bestämmelser gäller för avtalad delleverans.
Köparen betalar inte expeditions-, faktura-, miljö- eller andra avgifter från
säljaren eller tredje part. Dessa kostnader är inräknade i priset och föranleder
ej särskild debitering.
Datum
Diarienr
5 (9)
2008-06-25
Ert datum
Beteckning
16-20
6.8.4 Dröjsmålsränta
Om köparen inte betalar faktura i rätt tid skall dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens bestämmelser (f.n. referensräntan + 8 %).
7
KVALITET OCH UTFÖRANDE
Ingående produkter i gällande avtal skall till utförande och kvalitet
överensstämma med de specifikationer, anbudsprover och broschyrer, som
köparen fått i samband med att avtal slutits.
Ändringar under avtalstiden skall meddelas köparen i god tid, så att denne kan
ta ställning om ändringen kan accepteras eller inte.
8
PROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP
Köparen förbehåller sig rätten att vid sidan av avtalet under begränsad tid
prova produkter med motsvarande funktion från annan leverantör.
Likaså förbehåller sig köparen rätten till kompletteringsköp när särskild
anpassning krävs.
9
NYA OCH ÄNDRADE PRODUKTER
Nya produkter inom det upphandlade produktområdet som lanseras av
säljaren kan efter köparens val ingå i avtalet. Säljaren skall skriftligen anmäla
sådana produkter till köparen. Efter eventuella förhandlingar om priser och
andra villkor meddelar köparen skriftligen säljaren om produkten ska ingå i
avtalet.
10
UPPHANDLINGSVOLYMER
Eventuellt angivna volymer är uppskattade. Köparen lämnas ingen garanti om
avrop av vissa volymer eller av vissa värden. Skulle köparens avrop enligt
detta avtal under- resp. överstiga beräknad kvantitet skall detta inte betraktas
som avtalsbrott från köparens sida utan säljaren är skyldig att leverera det
verkliga behovet.
11
UPPFÖLJNING OCH STATISTIK
Säljaren skall lämna statistikuppgifter vid anmodan avseende ex kvantiteter
och inköpsbelopp totalt, per varugrupp och per beställande enhet. Redovisning
skall ske minst en gång per år.
Datum
Diarienr
6 (9)
2008-06-25
Ert datum
Beteckning
16-20
12
AFFÄRSUTVECKLING
Säljaren skall i samråd med köparen medverka i önskad affärsutveckling och
ökad kostnadseffektivitet. Eventuella utvecklingsprojekt skall drivas enligt
tidplaner som gemensamt upprättats och godkänts av båda parter. Ett
exempel på sådan utveckling är införande av elektronisk handel.
13
SEKRETESS
Sekretesslagen reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt. För säljaren
och dennes personal gäller samma sekretess som för personal anställd av
köparen.
Säljaren förbinder sig att inte röja eller utnyttja köparens uppgifter, vad det än
må vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), som kan komma
säljaren tillkänna. Säljaren innefattar alla personer som säljaren på något sätt
involverar för att fullgöra sina åtaganden mot köparen och andra personer som
på något sätt kan komma i kontakt med uppgifterna.
Motsvarande förbindelse gäller i tillämpliga delar för köparen med reservation
för att inkomna handlingar till myndigheten normalt är offentliga handlingar.
14
ÖVRIGA VILLKOR
14.1 Skadestånd
Skadeståndsanspråk riktade mot köparen som beror på att den andra
avtalsparten inte uppfyllt avtalade villkor, skall ersättas av den avtalsparten.
14.2 Avtalspart
Avtalad leverantör skall i alla frågor vara köparens motpart.
Avtalad leverantör skall även ansvara för eventuell underleverantörs egen
arbetsinsats eller leverans.
14.3 Försäkring
Säljaren skall inneha sedvanlig företagsförsäkring och ansvarsförsäkring
anpassad för den aktuella verksamheten.
14.4 Omförhandling
Köparen förebehåller sig rätten till omförhandling, om sådana politiska beslut
eller organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar
förutsättningarna av tidigare överenskommelse. Säljaren skall meddelas om
omförhandling senast fyra (4) veckor i förväg.
Datum
Diarienr
7 (9)
2008-06-25
Ert datum
Beteckning
16-20
14.5 Fel i vara
Villkor enligt ALOS 05, 19-24.
14.6 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig
handling undertecknad av behöriga företrädare för köparen och säljaren.
14.7 Handlingars inbördes ordning
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något
avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till
annat, sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
detta avtal med bilagor inkl ALOS 05
eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget
förfrågningsunderlag med bilagor
eventuella kompletteringar av anbudet
anbud
14.8 Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan
parternas skriftliga godkännande.
14.9 Hävning
Avtalspart har rätt att häva avtalet om motparten i väsentligt avseende inte
uppfyller sina åtaganden enligt avtalet och rättelse inte sker utan dröjsmål efter
skriftligt påpekande. Avtal till följd av denna förfrågan hävs med automatik om
länsrätt eller annan instans förklarar upphandlingen ogiltig eller kräver rättelse
i sådan omfattning att det påverkar val av leverantör. Inga
skadeståndsanspråk med anledning av ovanstående hävning kan riktas från
säljaren till köparen.
Köparen har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om det
framkommer att säljaren lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt
i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig
betydelse vid bedömningen av tilldelningen av kontraktet.
14.10 Befrielsegrunder (Force Majeure)
Gäller enligt gängse grunder för force majeure. Den part som önskar åberopa
sådan omständighet skall omedelbart skriftligen underrätta den andra parten
om uppkomsten härav.
Datum
Diarienr
8 (9)
2008-06-25
Ert datum
Beteckning
16-20
14.11 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser skall
avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.
Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum i Visby.
15
UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.
För köparen
Datum: 2008-06-
Ort:
______________________________________________________________
Underskrift
______________________________________________________________
Namnförtydligande
För säljaren
Datum: 2008-06-
Ort:
______________________________________________________________
Underskrift
______________________________________________________________
Namnförtydligande
Datum
Diarienr
9 (9)
2008-06-25
Ert datum
Beteckning
16-20
ORDERANVISNINGAR
Ordermottagning
Kontaktpersoner: Kundtjänst
E-post: [email protected]
Telefon: 031 748 42 00
Orderfax: 031 19 73 14
Näthandel/elektronisk handel: Beställningar
kan ske via
internetbutik (webbsida: se nedan) eller elektronisk
handel
Expeditionstid: Må-fr 08.00-17.00
Hemsida på Internet: www.olsonic.se
Plusgiro: 441 85 30-4
Bankgiro: 715-2887
AVTALSOMFATTNING
Avtalet omfattar varugrupperna 1, Datortillbehör och 2, Toner, färgkassetter,
inkjetpatroner m.m. i enlighet med bifogad specifikation, bilaga 1, samt i övrigt
enligt säljarens prislista för motsvarande produktsortiment.
PRISER
Angivna priser enligt specifikation, bilaga 1, gäller i svenska kronor (SEK) exkl.
mervärdeskatt och inkluderar eventuella kostnader för emballage, försäkring,
tull, miljöavgift och transport. Vid order understigande 500:- debiteras
småorderavgift på 50:-. På ej nettoprissatt sortiment lämnas 20 % rabatt på
gällande katalogpriser.
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om
producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185).
LEVERANSVILLKOR
Leverans skall ske DDP enligt Incoterms 2000 (fritt levererat) angiven
leveransadress.
Följesedel, med beställarens ordernummer, skall vara fäst, väl synlig, utanpå
transportförpackning.
FEL I VARA
Villkor enligt ALOS 05, 19-24. I övrigt enligt säljarens
reklamationshänvisningar.
Download