Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. ProAros

advertisement
1
Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.
ProAros vision:
Alltid bästa möjliga möte.
Definitioner:
Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller
indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet.
Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av de
nämnda diskrimineringsgrunderna.
Andra aktuella begrepp:
Mobbning: Förutsätter att den som utsätts kränks vid upprepade tillfällen, vilket
skiljer mobbning från andra former av kränkande behandling. Vidare råder en
obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning.
Sexuella trakasserier: Avser kränkningar grundade på kön eller som anspelar på
sexualitet.
Rasism: Bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet
utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader jämfört med
folkgrupper som är mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja och
kontrollera.
Främlingsfientlighet: Avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska,
kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika.
(Ur Skolverkets ”Allmänna råd och kommentarer” för arbetet med att
främja likabehandling, 2009)
Enhetens mål:
Våra barn har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta för kränkande
behandling av något slag. Syftet med vår plan mot diskriminering och kränkande
behandling är att förebygga och motverka alla former av trakasserier och annan
kränkande behandling. Planen gäller kränkningar mellan barn såväl som mellan
personal och barn.
2
Förskolans uppdrag:
I vår verksamhet tar vi avstånd från alla tendenser till diskrimineringar,
trakasserier och kränkningar. Miljön skall vara trygg för alla som vistas på
förskolan.
Alla som arbetar i förskolan ska vara goda förebilder och ha ett
förhållningssätt/arbetssätt som förebygger diskriminering, trakasserier och
kränkningar. Om någon uppger att hon/han har blivit diskriminerad, trakasserad
eller kränkt ska vi alltid ta det på allvar.
Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder:







Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Kön
Könsidentitet och könsuttryck
Sexuell läggning
Funktionshinder
Ålder
Diskrimineringslagens mål:
• Att främja barns och elevers lika rättigheter.
• Att motverka diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, kön, könsidentitet och könsuttryck, sexuell
läggning, funktionshinder samt ålder.
• Att motverka annan kränkande behandling.
Direkt diskriminering är särbehandling på grund av någon av de sju
diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen.
Indirekt diskriminering är när någon missgynnas genom att tillsynes neutrala
bestämmelser eller förfaringssätt tillämpas, så att de får en i praktiken
diskriminerande effekt.
Annan kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns värdighet
utan koppling till de sju diskrimineringsgrunderna. Exempel:
3
Fysisk – att knuffas och puttas
Verbal – att säga ”du är dum”
Psykosocial – att säga ”du får inte vara med”
I text och bild – att rita av någon
Trakasserier – att retas
Information och förankring:
När barn och föräldrar börjar på förskolan informerar pedagogerna om
förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Förskolechef och pedagoger har ansvar för att arbetet med att motverka
kränkande behandling hela tiden utvecklas.
Varje år i oktober reviderar vi planen mot diskriminering. Alla föräldrar har då
möjlighet att ta del av förslag till reviderad plan och lämna synpunkter innan
beslut fattas.
Vid varje förändring i handlingsplanen förankras den nya planen i
personalgruppen. Föräldrarna informeras på föräldramöten om planen mot
diskriminering och kränkande behandling.
På föräldraråd förankras och utvärderas planen en gång per läsår. I förskolan är
det personalens uppgift att förankra planens innebörd för barnen.
All nyanställd personal informeras om förskolans likabehandlingsarbete vid
introduktionen.
Barnpiloter har fått utbildning i ämnet och kan användas som resurspersoner och
som stöd i likabehandlingsarbetet.
Hur kan vi mäta resultatet?
Vi för samtal med barnen kring hur man är mot varandra.
4
Vi är observanta på vad som sker i barngruppen. Vi lyssnar på signaler som vi
får från föräldrar.
Vi använder enkäter i olika former.
Utvärdering:
Planen mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas i samband med
den årliga kvalitetsredovisningen.
Mål för arbetet 2012:
Vi vill skapa en trygg miljö för alla förskolans barn.
Likabehandling ska vara integrerad i den dagliga verksamheten med barnen och
kontinuerligt diskuteras i pedagoggruppen. Pedagogerna ska sträva mot att alltid
finnas i barnens närhet.
Hur gör vi för att nå målen?
• Ett förebyggande arbetssätt där samtal om relationer, kamratskap och ett
positivt förhållningssätt till varandra poängteras och pågår i alla
barngrupper.
• Alla händelser med inslag av kränkningar ska omedelbart bemötas av
vuxna.
• Alla vuxna ska skapa ett förtroendefullt samtalsklimat mellan vuxna och
barn. Den som verkar aktivt inom förskolan är skyldig att motverka alla
kränkande behandling bland vuxna och barn enligt Skollagen 1 kap 2§.
• Alla vuxna har skyldighet att ingripa, även i smått.
• Personal och föräldraråd ska vara väl informerade om innehållet i planen
mot diskriminering och kränkande behandling.
• Alla arbetslag ska arbeta utifrån utbildningsplanens normer och värden
samt handlingsplanen.
• Vid misstanke om kränkningar ska alla som arbetar på förskolan ta ansvar
för att ingen åsidosätter sitt ansvar och att inget dröjsmål till ingripande
får förekomma om misstanke finns.
Kränkande behandling/Diskriminering
5
Främjande arbete. Hur gör vi?
 Regelbundna samtal med barnen om deras trivsel i vardagen
 Utvecklingssamtal med barn och alla föräldrar/vårdnadshavare en gång
per år
 Regelbundna observationer av barnens lek görs och dokumenteras vid
behov
 Föräldraenkäter
 Medarbetare skall alltid reagera på ord eller gärningar som kan anses vara
kränkande
 Förebyggande arbete
 Observation av samspelet mellan barnen i alla förskolegrupper ska
genomföras i september, februari och maj varje år
Ansvarig: Kvalitetsgruppens representanter
Åtgärdande arbete:
Då personalen dagligen har föräldrakontakt i förskolan så finns det goda
samtalsmöjligheter om händelser kring barnen varje dag.
Första åtgärden, om ett barn agerar på ett sätt mot sina kamrater som inte är
acceptabelt, är att prata med barnet.
Andra åtgärden är att samtala med föräldrarna om det som skett.
Vidare kan resonemanget föras i ett utvecklingssamtal eller vid ett
extrainkallat möte.
I förskolan arbetar personalen löpande med att ge barnen stöd i sin sociala
tillvaro.
Om barnet har större svårigheter med ovanstående så ökar vi stödet och har
samtidigt samtal med barnets föräldrar.
På enheten har avdelningspersonalen samtal med specialpedagog och/eller
förskolechef en gång per termin för att stämma av hur det fungerar för varje
enskilt barn i grupperna.
När kränkande behandling upptäckts tas det upp med berörda barn och som
ett allmänt tema i barngrupperna. Aktiviteterna runt temat styrs av barnens
ålder och mognad.
Föräldrar/vårdnadshavare till inblandade barn kontaktas.
6
Samtal med berörda föräldrar sker. Handlingsplan/åtgärdsprogram upprättas.
Vid upptäckt av kränkande behandling informeras förskolechefen.
Vid behov kan specialpedagog eller psykolog konsulteras för rådgivning.
Vårdnadshavare kan få stöd via Familjecentrum.
Mobbning:
Främjande arbete. Hur ska vi göra?:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bekräfta alla barn
Uppmärksamma alla positiva handlingar
Pedagogerna ska vara goda förebilder
Uppmuntra barnen att hjälpa varandra
Samtala kring: Hur är en bra kompis?
Konfliktlösning
Bejaka olikheter
Förebyggande arbete
Gruppobservationer och kartläggning av miljön
Fortlöpande observationer av barngrupper och enskilda barn
Åtgärdande arbete:
•
•
•
•
•
•
•
•
Vid misstanke om mobbning görs ytterligare observationer
Analys av gruppobservationer
Analys av kartläggningen av miljön
När mobbning upptäckts tas det upp med berörda barn och som ett
allmänt ämne i barngruppen. Aktiviteterna runt ämnet styrs av barnens
ålder och mognad.
Föräldrar/vårdnadshavare till berörda barn kontaktas.
Samtal sker med berörda föräldrar. Handlingsplan/åtgärdsprogram
upprättas.
Vid upptäckt mobbning informeras enhetschefen.
Vid behov kan specialpedagog konsulteras för rådgivning.
Vårdnadshavare kan få stöd via Familjecentrum.
Download