Skrivning I KEMISK BIOLOGI. (TFBI02, 4p, NBIA12, 5p)

Skri vning I KE MIS K BIOL OGI. (TFB I02, 4p, NBIA 12, 5p),
2007-0 6 0 1
Besvara varje fråga på ny sida. RITA där det är möjligt.
Lars rättar fråga 1- 7, Eva rättar 8-15
Separera svaren med att vika ett färgat papper kring Evas frågor!
Fråga 1
En av de vanligaste frågorna kring reflexer är den ‘enkla‘ reflexbågen,
patellar-reflexen.
a) vad skiljer patellar-reflexen från de flesta övriga reflexbågar?
b) vad heter sinnesreceptorn i patellar-reflexen?
c) var (i vilken vävnad) sitter sinnesreceptorn?
3p
Fråga 2
Hypothalmus är en central hjärndel, som förmedlar kontakten mellan
nervsystem och hormonsystem!
Vilka kroppsliga egenskaper (områden) styrs från hypo-thalamus?
3p
Fråga 3
a) Vad heter de hormon, som utsöndras från neuro-hypofysen (bakrehypofysen)?
b) Ange även deras målorgan!
4p
Fråga 4
Njuren, ett av kroppens två reningsorgan/(reningssystem) renar blodet
från vattenlösliga utsöndringsprodukter
Nämn minst tre olika komponenter, som blodet (njuren) utsöndrar
förutom vatten
3p
Fråga 5
Kroppens andra reningsorgan (förutom njuren och huden) är levern!
a) Vad bildar levern för utsöndringsprodukter?
b) Vad kallas utsöndringsvätskan, som kommer från levern?
3p
Fråga 6
Vilka processer räknas som urinbildande? Beskriv varje process, var för
sig!
3p
Fråga 7
Beskriv vad som menas med Frekvens-analys i innerörats basilarmembran!
4p
Fråga 8
a) När under en skelettmuskels kontraktionsförlopp (från nervstimuleringen vid
motorändplattan fram till relaxationen är fullbordad) inträffar latensperioden?
1p
b) Vad sker (jag syftar på kontraktionsförloppet) i skelettmuskeln under latensperioden.
Svara gärna i punktform.
3p
Fråga 9
Graderade potentialer kan vara depolariserande eller hyperpolariserande. Två typer av
graderade potentialer brukar benämnas med förkortningar; EPSP och IPSP
a) Vad står förkortningarna för?
b) Hur påverkar de (EPSP resp. IPSP) bildandet av en aktionspotential?
c) Vad menas med begreppen Spatial summation och Temporal summation
1p
2p
2p
Fråga 10
I kapillärerna, på artärsidan, pressas vätska från blodet (innehållande joner, energirika
föreningar, syre mm) ut till interstitialvätskan som omger cellerna ute i vävnaden.
Vätskan stannar inte kvar ute i vävnaden utan 99% återgår till kapillärernas venösa sida
och tar då med sig koldioxid, metabola avfallsprodukter mm från interstitialvätskan.
Hur kan denna vätskevolym från början komma ut ur kapillären (på artärsidan) och
vilken drivkraft får tillbaka 99% av den på vensidan ? Slutligen undrar jag hur kroppen
avlägsnar den (1%) väska som inte går tillbaka till blodet i kapillären. Denna enda
procent utgör ca 3 liter vätska/dygn !
3p
Fråga 11
Sant eller falskt.
Ange om påståendena nedan är sanna (S) eller falska (F) på raden t v om påståendet.
Minuspoäng delas ut vid fel svar.
1/2poäng /rätt svar (-1/2 poäng vid fel svar). Om man väljer att inte svara på ett påstående ger
det 0p. Man kan inte få mindre än 0p på hela uppgift b)!
Om du vill kan du skriva av din ”rad” på ett löst papper och lämna in.
..................... Erytropoietin utsöndras av levern.
…………..... Hemoglobinets affinitet för syre minskar då temperaturen stiger.
…………..... Erytrocyter har en livslängd i cirkulationen på 3 veckor.
..................... Blodets pH ligger normalt mellan 6.45 och 6.55
..................... Fibrinolys sker med hjälp av Plasmin.
..................... Fetalt hemoglobin har högre affinitet för syre än vad adult hemoglobin har.
3p
Fråga 12
Vilken/vilka är våra respirations-/andningsmuskler?
1p
Fråga 13
Skulle du förvänta dig att finna klaffar i de vener som för blod från hjärnan till hjärtat?
Motivera ditt svar!
3p
Fråga 14
a)
Förklara termen ackomodation
b)
1p
Fyll i namnet på strukturerna A-F (eller skriv av på ett löst papper för inlämning)
A
F
B
E
C
D
A:.......................................................................................................................
B:.......................................................................................................................
C:.......................................................................................................................
D:.......................................................................................................................
E:.......................................................................................................................
F:.......................................................................................................................
3p
FRÅGA 15 BESVARAS ENBART AV KB-nv
Fråga 15
Förklara varför ett tillskott av fler Erytrocyter till cirkulationen kan hjälpa till med
acklimatiseringen för en vistelse på hög höjd!
2p