Påverka unga att göra hälsosamma val

advertisement
Information till vårdnadshavare
i Centrum
Påverka unga att göra
hälsosamma val
Om droger – risker och konsekvenser
Mobilisering mot droger
Vi vill minska
användningen av droger
Den här foldern vänder sig till dig som är förälder, eller annan
viktig vuxen, i Centrum. Det är ett tillfälle för dig att lära dig
mer om droger och hur du kan stötta dina barn att göra
hälsosamma val i livet.
INNEHÅLL
sid
Vuxenrollen
– ditt engagemang har betydelse
4
Energidrycker
6
Ungdomar och alkohol
8
Tobak
Cannabis är den dominerande drogen
2016 års drogvaneundersökning i årskurs nio och år två på gymnasiet
visar att Centrum tillsammans med Majorna-Linné är de stadsdelar som
ligger högst i Göteborg när det gäller narkotikaanvändning bland
gymnasieelever. Praktiskt taget alla som uppger att de använt narkotika
uppger att de använt Cannabis. I årskurs 2 på gymnasiet uppger var fjärde
elev (24 procent) boende i Centrum att de någon gång använt narkotika.
I årskurs nio är det fem procent som någon gång använt narkotika.
Många tror att cannabis är en harmlös drog
Tillgången på cannabis är stor och priserna har sjunkit på senare år, men
även egen tillverkning av cannabis har ökat. Attityderna till cannabis har
också förändrats. Många ungdomar och vuxna tror att det är en harmlös
drog, samtidigt är den cannabis som används i dag mer förädlad, vilket
gör den betydligt starkare och mer beroendeframkallande än tidigare.
Cannabis är särskilt farlig för barn och ungdomar, då en ung hjärna kan
få bestående men av cannabis. Beroendet och skadeverkningarna
kommer successivt och upptäcks inte alltid i tid.
Minskad cannabisanvändning är ett prioriterat mål
I det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är minskad
droganvändning bland ungdomar i Centrum ett prioriterat område.
Bland annat genomförs flertalet insatser för att upprätthålla en
restriktiv attityd till Cannabis och minska bruket av drogen. Hösten
2014 beviljades stadsdelen medel från stadens centrala utvecklingsfond
för projektet ”Mobilisering mot droger” (Cannabisprojektet).
Varmt välkommen att mobilisera mot droger i Centrum!
10
Vad du vinner på att sluta röka
11
Cannabis
12
Spice och andra rökmixar
14
Kosttillskott
16
Läkemedel
18
Tecken på missbruk
19
Kontakt för stöd och anmälan
sista sidan
Mobilisering mot droger
Den här broschyren har tagits fram av Mobilisering
mot droger – ett främjande och förebyggande
arbete i stadsdelsförvaltningen Centrum – för att
motverka cannabisanvändning och spice/rökmixar
bland barn och ungdomar samt att reducera en
drogliberal inställning i samhället.
Projektet erbjuder information och
utbildningsinsatser för flera olika
personalgrupper och föräldrar som
är betydelsefulla vuxna.
Vuxenrollen
– ditt engagemang har betydelse
Reagera så fort som möjligt
Om du erbjuder ungdomar att prova på alkohol hemma så är det samma
sak som att säga att det är okej att dricka fast du inte är vuxen, det visar
all forskning. Är föräldrarna istället tydliga med att det inte är okej blir
ungdomar mer återhållsamma med alkohol, tobak och andra droger. Om
du misstänker att ungdomar i din omgivning använder eller riskerar att
komma i kontakt med droger, reagera så fort som möjligt. Ju tidigare ett
missbruk uppmärksammas, desto kortare är vägen tillbaka till ett liv utan
droger.
Ungdomar som avstår från att röka tobak och dricka alkohol löper mindre
risk att komma i kontakt med narkotika och missbruk. Ett cannabismissbruk börjar oftast med tobaksrökning och den första kontakten med
narkotika sker ofta under påverkan av alkohol.
Våga prata, våga lyssna och ta emot!
Under tonåren när våra ungdomar ska frigöra sig från oss föräldrar och
är på väg in i ett vuxenliv betyder vännerna mycket. Olika former av
grupptryck ”alla andra”, påverkar de val som många ungdomar gör. Det
är oftast en vän som erbjuder droger, vilket kan göra det svårare att tacka
nej. Prata med ungdomar om hur de kan hantera situationer där det förekommer droger. Glöm inte att lyssna!
Under puberteten sker naturligt förändringar i ungdomarnas sätt att vara,
men ett ändrat uppförande kan också vara ett tecken på att någonting
inte står rätt till. Det kan vara tecken på utanförskap, ett drogmissbruk
eller kriminalitet. Våga fråga och lyssna samt försök förstå vad som händer
i ungdomens liv innan du drar egna slutsatser. Gå på din magkänsla som
förälder, du känner ditt barn bäst. Våga söka hjälp i tid. Vilken familj som
helst kan hamna i ett utanförskap med drogmissbruk.
4
Ju tidigare ett missbruk
uppmärksammas, desto kortare
är vägen tillbaka till ett liv
utan droger
Föräldramöten
Föräldrarnas roll i det drogförebyggande arbetet är oerhört viktig. Det
är bra att du som förälder eller annan betydelsefull vuxen deltar när skolan,
föreningen eller annan ungdomsverksamhet bjuder in till informationsmöten om droger. Det ger ökad kunskap och medvetenhet och är en
möjlighet att skapa nätverk med andra betydelsefulla vuxna. Det är viktigt
att du tar del av skolans drogpolicy och handlingsplan som visar hur
skolan agerar i dessa frågor. Ditt engagemang har betydelse!
Narkotikalagen
Det är viktigt att prata med sin ungdom om lagen och vad det kan få för
konsekvenser. All hantering av narkotika är förbjuden i Sverige: att tillverka, odla, sälja, ge bort, låna ut, inneha narkotika (även för eget bruk),
förmedla, förvara, framföra ett fordon drogpåverkad. Narkotikabrott ger
böter och/eller fängelsestraff. Straffet för narkotikabrott sätts efter hur allvarligt brottet är. Vid ringa narkotikabrott kan domstolen döma till böter
eller fängelse i högst sex månader. Vid mer allvarliga brott döms alltid till
fängelse, i normalfall till maximalt tre år. Om brottet anses grovt, blir domen
fängelse i lägst två år och högst tio.
Det finns narkotiska preparat som är receptbelagda och då är det inte ett
brott om man följer läkarens ordination.
Offentlig handling
Allt fler arbetsgivare kräver ett utdrag ur polisens belastningsregister
som villkor för en anställning och detta är en offentlig handling.
Anmärkningarna i polisens belastningsregister rensas bort med jämna
mellanrum, information om bötesförseelser efter fem år och information om fängelsepåföljder efter tio år.
5
Energidrycker
Att dricka energidrycker har blivit allt vanligare
Energidrycker tillhör en typ av dryck som innehåller flera uppiggande
substanser. Med en intensiv marknadsföring har dryckerna blivit populära bland barn och ungdomar. Energidrycker gör att man för stunden
blir pigg och alert men har biverkningar och kan medföra allvarliga
hälsorisker.
Energidrycker innehåller:
Koffein
Guarana – koffeinliknande substans
Taurin – aminosyra
Glukuronolakton – ett energisubstrat som
bildas i kroppen av glukos
Sockerarter som glukos, fruktos, sackaros
Vitaminer – ofta B-vitaminer som påverkar
ämnesomsättning och nerver
Vid en normal kost är energidryck helt överflödigt
Halten koffein i olika energidrycker är vanligen runt 80 mg per burk
vilket är högt. Intag över 300 mg koffein anses som farligt. Effekterna av
kombinationen koffein och taurin är inte helt klarlagda men i stora
mängder (fler än tre burkar energidryck) kan intaget medföra medicinska
biverkningar såsom hjärtklappning, oregelbunden hjärtrytm, obehagskänslor och uttalad ångest. Allvarliga biverkningar såsom kramper, kollaps
och hjärtarytmier har rapporterats.
Vid en normal kost är behovet av dessa produkter och deras innehåll
helt överflödigt.
6
Visste du att...
Energidryck är olämpligt för gravida, ammande, njursjuka och för
barn med neuropsykiatriska diagnoser som adhd. Det är olämpligt
som vätskeersättning/törstsläckare och att kombinera med alkohol.
Energidryck fräter på tänderna och dämpar aptiten. Det finns ingen
lagstadgad åldersgräns för att köpa energidryck.
Energidrycker kan ge kraftiga svängningar i blodsockret
Energidryckerna innehåller taurin i hög koncentration. Taurin är en så
kallad semiessentiell aminosyra som finns i de flesta av kroppens vävnader.
En av taurinets grundläggande funktioner är att reglera vätskebalansen
och blodsockernivån i kroppens celler. Energidrycker kan därför ge kraftiga
svängningar i blodsockret. Det är direkt olämpligt för exempelvis diabetiker
att dricka energidryck. Taurinet påverkar även balanseringen av hjärtrytmens
reglering. Halten taurin i en burk energidryck är väsentligt högre än i andra
livsmedel.
Från flera skolor i Sverige har det rapporterats att elever blivit rastlösa,
obalanserade, ”speedade” och okoncentrerade av energidrycker. Den stora
mängden koffein och socker ger för ögonblicket en snabb energikick.
Denna kan följas av en drastisk sänkning av blodsockret varvid en påtaglig trötthet blir resultatet av den ojämna blodsockernivån. Flera barn och
ungdomar har också uppvisat symptom som hjärtklappning, bröstsmärtor,
ångest, kramper, aptitlöshet, nedstämdhet och sömnbesvär.
Energidryck i kombination med alkohol
Det är visat i flera studier att ungdomar som dricker energidrycker i kombination med alkohol löper betydligt större risker än andra att råka ut för
olyckor, hamna i slagsmål, åka med en alkoholpåverkad bilförare, prova
narkotika samt ha oönskat sex. Man dricker också mer alkohol och är oftare berusade jämfört med de som inte blandar alkohol med energidrycker.
Rapportera biverkningar
För att få bättre kunskap om hur energidrycker påverkar unga är det
angeläget att du rapporterar biverkningar till skolhälsovården, vid allvarliga tillbud till socialstyrelsen och livsmedelsverket.
7
Ungdomar och alkohol
Redan vid en låg berusningsnivå ökar risken dramatiskt för
att utsätta sig för en olycka
Alkohol och våld
För varje år alkoholdebuten skjuts upp minskar risken bland tonåringar
för ett framtida beroende med 14 procent. Tonåringar har svårare än vuxna
att bedöma konsekvenserna av sitt drickande. Berusade unga personer i
ålderspannet 15–24 år är den grupp som råkar mest illa ut vid berusning,
med våld, olyckor och övergrepp. Det är också då som vi har den högsta
alkoholkonsumtionen i livet.
Cirka 80 procent av dokumenterat våld sker av en gärningsman som är
berusad av alkohol. Cirka 75 procent av kända offer i våldsbrott är berusade av alkohol. Redan vid en låg berusningsnivå (cirka 0,6 promille) ökar
risken dramatiskt för att utsätta sig själv eller någon annan för olycka.
De flesta som prövar narkotika första gången är berusade. De flesta tonåringar som har sex fast de egentligen inte vill, eller utan skydd, är berusade.
Tips till tonårsföräldrar och andra viktiga vuxna
Köp inte ut eller bjud ungdomar på alkohol.
Prata och håll kontakt med andra föräldrar.
Kontakta föräldrarna om du ser att unga människor, som ni känner,
är påverkade.
Ta hand om och/eller skaffa hjälp, om du träffar på en berusad ung
människa.
Vistas utomhus i de miljöer där ungdomar befinner sig på kvällarna.
Som förälder: ha kontroll över var ditt barn är och vad det gör. Var
vaken när ditt barn kommer hem och se efter i vilket skick hen är.
Anmäl till Polisen 114 14 när någon tillverkar eller langar alkohol.
Varifrån får tonåringar alkohol?
Det är framförallt syskon eller äldre kompisar som förser tonåringar med
alkohol. Ganska långt efter det kommer ”andra vuxna” och först på tredje
plats är det föräldrar som langar. Att ta alkohol från föräldrarnas barskåp
är också ganska vanligt.
8
Svenska studier visar att ungdomar
som blir bjudna på alkohol hemma
löper större risk att få problem
med alkohol i framtiden
9
Tobak
Effekter av nikotin
Tobak innehåller ämnet nikotin som är vanebildande och snabbt tas upp
i kroppen. En stor del av de personer som börjar använda nikotin i form
av cigaretter eller snus blir beroende av ständig tillförsel. Konsumtionen av
tobak är den absolut största orsaken till cancer, hjärt- och kärlsjukdomar
i västvärlden. Rökning i sig är den enskilt största orsaken till sjukdom och
för tidig död. Snusning ökar risken för diabetes, hjärt- och kärlsjukdom
samt kan ge skador på växande foster.
Vad du vinner på att sluta röka
Om du inte röker
sparar du
1 dag
50 kr
1 månad
1 år
Att röka vattenpipa är beroendeframkallande och kan vara en inkörsport
till annan typ av rökning. Tonåringar lär sig att dra halsbloss och att röka
på ett mycket behagligare sätt än med cigarettrökning. Rökning av vattenpipa innebär ännu större hälsorisker än vanlig cigarettrökning.
Blodtryck och puls
börjar normaliseras.
Kolmonoxidhalten i
blodet har halverats.
1 500 kr
Blodcirkulation och
immunförsvar har förbättrats. Händer och
fötter har blivit varmare.
Hud och hår är friskt
och vackert.
18 000 kr
Risken att dö i hjärtinfarkt har reducerats
till cirka hälften. Risken
för magsår, tandlossning och lungemfysem
har minskat.
Vattenpipa och hälsorisker
En vanlig missuppfattning är att det är mindre farligt med vattenpipstobak än rökning. En röksession motsvarar nikotinhalten av cirka sju
cigaretter. På grund av tobakens höga fuktighetshalt bildas det mer rök
än av vanlig tobak. Vid vattenpipsrökning under en timme kan en lika
stor volym rök inhaleras som den från 100 cigaretter eller fler (WHO).
I röken finns höga halter av kolmonoxid, tjära, tungmetaller och ett flertal ämnen som är cancerframkallande.
förbättras hälsan
vinner
tid
2 tim
3
dagar
35
dagar
Vattenpipan inbjuder till lek och experiment, och förutom tobak används
ibland även illegala droger som till exempel hasch och marijuana i vattenpipor.
E-cigarett
Visste du att...
Forskning visar att ungdomar som röker, i större utsträckning
prövar narkotika än de som inte röker.
Länsstyrelsen
10
De flesta ampuller i E-cigaretter innehåller nikotin, men även lösningsmedel,
och jämställs med vanliga cigaretter.
Innehållet har också visat sig vara kraftigt
irriterande för slemhinnor, hud och ögon
och kan leda till utveckling av astma,
eksem, allergi och nedsatt lungfunktion.
11
Cannabis
Cannabis – hasch, marijuana
Cannabis kan påverka skolarbetet negativt
Senare års forskning har allt tydligare visat cannabisanvändningens negativa konsekvenser. Drogen sätter ned hjärnans funktioner inom en rad
områden, vilket märks särskilt hos unga personer där hjärnan inte är fullt
utvecklad. Cannabis innehåller många ämnen som påverkar psyket.
Starkast effekt har Tetrahydrocannabinol (THC) – ett fettlösligt ämne
som tar lång tid för kroppen att förbränna.
Cannabis kan påverka reproduktionen negativt
n
Vä
st
or
ra
g
H
Ö
is
rg
in
ry
ge
te
n
-H
ä
Ö
rla
st
nd
ra
a
G
ö
te
G
öt
bo
eb
rg
or
g
to
ta
lt
ge
öt
eb
is
in
Vä
st
ra
G
né
by
in
H
ra
or
N
M
aj
or
na
-L
nd
um
o
Årskurs 9
Lu
tr
sb
Ce
n
H
ög
er
ed
F
Ruseffekter och tecken är ofta eufori, torr i munnen och läppar, förändrad tids- och rumsuppfattning, försämrad närminnesfunktion, ”tappar
tråden”, svårigheter att uppskatta tidsintervall, upprymdhet med fnittrighet, godissug, retlighet, röda blodsprängda ögon, något förstorade pupiller,
hängande ögonlock, huvudvärk, yrsel och illamående. Cannabisrökare kan
efter en längre tids missbruk uppvisa bestående störningar, som långdragen
trötthet, ”seghet”, bristande intresse för omvärlden, misskött hygien, förvrängd logik och genomgripande personlighetsförändringar.
35
30
25
20
15
10
5
0%
ng
p Tecken på cannabispåverkan
Andel elever som någon gång använt cannabis
A
När det gäller THC-påverkan så skiljer man mellan det primära ruset
(det som användaren känner av) och det sekundära ruset (processen tills
THC har lämnat kroppen). Det är när personen är i det sekundära ruset,
som misstanken uppstår från omgivningen. Du som vuxen kan vara uppmärksam på olika signaler om att allt inte står rätt till. Som förälder kan
du till exempel vända dig till Föräldraföreningen mot narkotika och be om
en provtagning, se kontaktinformation på sista sidan.
Cannabisrökning under graviditeten kan ge fosterskador och bland annat
leda till långsammare psykologisk och social mognad hos barnet. Drogen
kan också minska produktionen av det manliga könshormonet, testosteron,
med resultat att pubertetsutvecklingen kan bromsas. Man kan få minskat
sexuellt intresse, impotens och även minskad spermieproduktion.
sk
im
Primärt och sekundärt rus
En elev som använder cannabis kan få svårt att koncentrera sig, att lära
in och att minnas. Användandet av cannabis kan ge ångest, panikkänslor
och förföljelsetankar. Unga människors hjärnor är särskilt känsliga för
skadlig påverkan eftersom hjärnans biologiska mognad fortsätter upp till
25-årsåldern. En rad forskningsresultat tyder på att hjärnan inte helt kan
reparera de skadliga effekterna av cannabis även om man slutar med
drogen. En studie visade att personer som börjat röka cannabis i tonåren
hade sänkt IQ i medelåldern även om det var många år sedan de slutade.
Tidig användning av cannabis ger också ökad risk för att senare i livet
utveckla ångestsymtom, depression och beroende av cannabis eller andra
droger.
A
Cannabis är den narkotika i världen som missbrukas allra mest. I synnerhet gäller det unga personer. När ungdomar provar narkotika första gången
är det nästan uteslutande cannabis de kommer i kontakt med, och bland
dem som går in i annat missbruk finns drogen ofta med som en del. Hasch,
marijuana och hascholja framställs alla ur växten Cannabis Sativa och har
därför samlingsnamnet cannabis.
Gymnasiet åk 2
Göteborgs Stad Socialförvaltningen 2013 socialutveckling.goteborg.se/kk
12
13
Spice och andra rökmixar
Spice är en hel uppsjö av olika droger
Spice är ett samlingsnamn för olika substanser/rökmixar som innehåller
syntetiska cannabinoider. Alla liknar dock inte cannabis, de kan lika gärna
likna amfetamin, ecstasy eller annat. Spice är alltså inte en drog utan en
hel uppsjö olika droger som för enkelhetens skull ha kommit att kallas
för spice. Drogen är billig, lättillgänglig, laglig eller olaglig och kan vara
livsfarlig.
Drogerna framställs för att likna exempelvis cannabis (hasch och marijuana) men har mycket lite att göra med cannabis i sin ursprungliga form.
Drogen är kemiskt framställd och har en mycket stark påverkan på den
mänskliga hjärnan.
Spice är stressande för kroppen
Spicepulvret blandas ut med lösningsmedel, exempelvis aceton. Lösningen
med syntetiska cannaboider blandas sedan ut i tobak eller annat rökbart material. Problemet är att köparen inte vet vad vätskan innehåller,
inte heller effekten eller hur den ska blandas. Det finns en stor risk att
lösningsmedlet finns kvar i den mix som man röker, vilket kan medföra
skador på njurarna. Brukarna vet inte vad de får i sig. Spice är stressande
för kroppen och sätter fart på puls och hjärta och kan ge oregelbunden
hjärtverksamhet och i värsta fall hjärtstopp.
Vid ett flertal dokumenterade fall har spice lett till medvetslöshet. Om
en person blivit medvetslös av spice och har haft syrebrist, då kan personen få hjärnskador. De som missbrukat mycket hallucinogena droger
kan få ”syntinnitus” som innebär att det blir bestående effekter med
synfenomen som beror på skador på hjärnan. Giftinformationscentralen
får flera förfrågningar om allt mer akuta ärenden och frågor som handlar
om medvetandeförlust och epileptiska kramper.
14
Spice är kemiskt framställd
och har en mycket stark påverkan
på den mänskliga hjärnan
Drogtester
Det finns idag metoder för att mäta spice (syntetiska cannabinoider) i
urin och blod, men inte alla. Analysmetoderna är under utveckling.
Bieffekter och skadeverkningar vid akut rus
Högt blodtryck, hög puls, onaturligt uppspelt, stora pupiller, röda ögonvitor, osammanhängande i tal och tanke, oro, ångest, kräkningar, panikanfall, akut psykos och förvirring, känsla av att inte få luft, risk för akut
hjärtinfarkt, bröstsmärtor, kramper, medvetslöshet, kraftig huvudvärk.
Andra bieffekter som liknar de från cannabis
Eufori, torr mun, handsvett, röda ögon, paranoia, ångest, snabbare hjärtfrekvens, stark overklighetskänsla och överdrivna hungerkänslor.
Tolerans och beroende
Det vi vet om spice är att det skapar ett fysiskt och psykiskt beroende på
kort tid, med kraftigare abstinens än den som uppträder vid beroende av
hasch och marijuana.
Lösningsmedelsrus
Rus med lösningsmedel ger grumlat medvetande, sänkt vakenhet, risk för
medvetslöshet, minskar muskelkontrollen, ökar reaktionstiderna och gör
att reflexerna dämpas. Det kan ge hallucinationer med syn- och hörselförvrängningar. Detta rus kan medföra stora risker redan vid första tillfället.
Riskerna förstärks när drogen kombineras med alkohol. På sikt kan man
få rinnande näsa, hosta, irriterad hals, extrem trötthet och ofta återkommande huvudvärk samtidigt som man blir retlig, nedstämd och får ångest.
15
Kosttillskott
Om man är ung och frisk
och äter normal kost behöver
man inte några kosttillskott
Ett flertal vetenskapliga studier har under åren visat på riskerna förknippade med dessa tillskott. Baum med medarbetare (2006) visade i studien
”Research of stimulants and anabolic steroids in diatary supplements”att
preparat inköpta från internet i stor utsträckning visade sig innehålla förbjudna ämnen som inte fanns med på varans innehållsförteckning. Ett
flertal av produkterna visade sig innehålla såväl prohormoner, testosteron
och nandrolon – alltså olika hormonpreparat som klassas som dopingpreparat och är förbjudna enligt lag.
Prestationshöjande medel innebär en påfrestning på kroppen
Koncentrat av vitaminer, mineraler och spårämnen
Kosttillskott definieras som livsmedel. Men produkterna är i ett gränsland mellan alternativa läkemedel, hälsokostpreparat och livsmedel.
Hälsokost är egentligen ett betydligt vidare begrepp där kosttillskott ingår. I hälsokost innefattas exempelvis vilda och odlade örter, extrakt och
olika beredningar av växter, svampar, djur och alger, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel. Med kosttillskott menas vanligen
olika koncentrerade beredningar av vitaminer, mineraler och spårämnen.
Nya kosttillskott har börjat dyka upp på marknaden
Flera olika nya kosttillskott med olika grader av centralstimulerande
effekter, blandat med mer traditionella kosttillskott, har börjat dyka upp
på marknaden. Kosttillskott säljs vanligen som dospulver (dosgranulat),
kapslar eller tabletter. Flera av dessa säljs som så kallade Pre Work Outsubstanser (PWO). Avsikten med preparaten är att de ska vara prestationshöjande vid träning. Innehållet i dessa nya kosttillskott skiljer sig från
traditionella vitaminer, mineraler och spårämnen som kan köpas på ett
vanligt svenskt apotek.
16
Om man är en frisk ungdom och äter normal kost så behöver man inte
några kosttillskott alls. Tillskotten är oftast dyra och det finns inga vetenskapliga bevis för att de egentligen gör någon nytta. Prestationshöjande
medel har i långa loppet negativa effekter på hälsan och innebär en påfrestning på kroppen med ökad belastning på cirkulationen med hjärtklappning och risk för högt blodtryck och ökad belastning på hjärta och blodkärl. Medel med PWO kan ge biverkningar i form av ökad ångest och
oro, hjärtklappning, högt blodtryck samt sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter.
Lågriskpreparat
Det finns flera kosttillskott som inte innebär några risker och som
vid normalt intag kan vara nyttiga. Till lågriskpreparaten hör:
Sportprodukter till exempel sportdryck och energibars
Fleromättade fettsyror till exempel omega-3
Vitaminer till exempel B, C, D och E
Antioxidanter till exempel vitamin C och E, B-karoten och selen
Mineraler till exempel järn och zink
17
Läkemedel
Tecken på missbruk
Detta kan vara tecken på någon typ av missbruk
Vid akut läkemedelsförgiftning
kontakta giftinformationscentralen
via telefon 112
Läkemedel som berusningsmedel är drogmissbruk
Läkemedel och narkotika överlappar många gånger varandra. Läkemedel
ska endast användas i medicinskt syfte, ordinerat av läkare. Använder du
läkemedel i berusningssyfte är det ett drogmissbruk.Vid skador av läkemedel finns alltid risk för feldoseringar. Dessa kan leda till minnesluckor,
medvetslöshet och i värsta fall andningsstillestånd eller hjärtsvikt med
dödsfall som följd. Risken för feldoseringar och skador ökar dessutom i
takt med att förfalskade läkemedel sprids allt mer, exempelvis via internet.
Gruppen läkemedel är mycket stor. Missbruket kan variera oerhört
mycket. Allt från lugnande till uppiggande preparat kan missbrukas.
Frågor om läkemedel
Har du frågor om olika läkemedel, kontakta läkare, vårdcentral, apotek
eller Läkemedelsverket. Du kan även hitta information på internet, till
exemepel på fass.se
Alltid på väg – umgänget med familjen blir mindre intressant.
Otillgänglig och inåtvänd.
Nya kompisar – föraktfull inställning till gamla kompisar,
intressen, familjen och skolan. Nya ideal.
Ingen ork, slö och nedstämd. Påtagligt ointresserad av tidigare
fritidsaktiviteter, slö och nedstämd.
Svårt att relatera i tid. En av de mest tydliga tecknen under cannabispåverkan är att personen får mycket svårt att relatera i tid
– kommer för sent, missar möten, struntar i överenskommelser.
Svängigt humör – ofta irriterad och trött, arg och aggressiv.
Ofta snuvig och täppt i näsan.
Mycket godissugen och törstig.
Det går åt mycket pengar.
Hög omotiverad frånvaro – skolk, skolan blir mindre viktig,
resultaten försämras.
Se tecknen som varningssignaler – inte bevis
Diskutera dina tankar och oro med andra runt omkring ungdomen, såsom
föräldrar, skolpersonal och ledare.
Se tecknen som varningssignaler. Ett enstaka tecken behöver inte tyda på
missbruk. Det är när tecknen blir fler och börjar bilda ett mönster som
man ska agera. Inte heller behöver ett mönster av dessa tecken bevisa ett
pågående missbruk. Vad mönstret däremot visar är att det är en ungdom
som behöver hjälp och stöd för att reda upp sin situation, oavsett vilket
problem som ligger i botten.
18
19
Hit kan du vända dig för
stöd eller anmälan i Centrum:
Polisen 114 14 www.polisen.se
Barn- och ungdomsenheten 031-365 74 20
Barn och unga upp till och med 20 år.
Hit kan du vända dig om du vill göra en anmälan om barn
som far illa, rådgivning, samtal och ansöka om stöd.
Vuxenenheten Centrum 031-365 00 00
Socialjouren 031-365 87 00
Hit kan du vända dig på kvällar och helger när ditt socialkontor är stängt.
Mini-Maria Centrum 031-367 99 40
Öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 21 år
samt deras föräldrar och anhöriga. www.mini-maria.se
FMN – Föräldraföreningen mot narkotika 031-12 89 01
Verksamheten riktar sig i första hand till anhöriga. www.fmn.se
Ungdomsmottagningen Centrum 031-365 74 10
För ungdomar 13–24 år. På mottagningen kan du träffa
barnmorska, psykolog, kurator, sjuksköterska och läkare
beroende på vilken hjälp du behöver. www.umo.se
Mobilisering mot droger
– du kan bidra!
www.goteborg.se
Läs mer
www.cannabishjalpen.se
http://tonarsparloren.se/
www.drugsmart.com
www.drugnews.se
www.can.se
www.socialutveckling.goteborg.se/kk
Göteborgs Stad Grafiska gruppen 150625-005-134 Foto: colourbox.com, mostphotos.com Tryck: Xxxxxx September 2015
Daglig verksamhet. Unga vuxna från 20 år och uppåt.
Hit kan du vända dig om du vill göra en anmälan, samtal,
rådgivning och ansöka om stöd.
Download