Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande

advertisement
Folkhälsocentrum
Norrbottens läns landsting
Ett samhällsekonomiskt
perspektiv på socialt
företagande
- en hållbar föreläsning i landstingshuset , Luleå eller online
www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645
Anders Öberg, rektor vid Sunderby folkhögskola
Mobil: 070-609 35 69
E-post: [email protected]
Elena Peverada, rådgivare Coompanion Nord
Mobil: 070-657 79 75
E-post: [email protected]
Kenneth Sjaunja, EU-projektsamordnare
Norrbottens läns landsting
Mobil: 070-532 04 51
E-post: [email protected]
Innehåll
•
Kort bakgrund och nuläge av arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i
Norrbotten
•
Vad är kommunens, näringslivets och individens roll för att utveckla ASF
verksamheten i länet?
•
Socialekonomiska beräkningar på ASF och om vi inte gör något
•
Styr- och stimulansmedel på lokal, regional och nationell nivå
•
ASF inom ramen för strukturfondsperioden 2014-2020?
•
Vilken hjälp finns att få?
•
Frågor från lokalen och länet
Frågor online till Joanna Hansson: [email protected]
Föreläsningen spelas in och kan ses efterhand på: www.nll.se/folkhälsa
Bilderna som visas på föreläsningen läggas ut på www.nll.se/folkhalsa efteråt
Sociala företag
Gemensamt för sociala företag är att medlemmarna har någon form av nedsättning av sin arbetsförmåga.
De arbetar 100 % av sin förmåga, det betyder att arbetet anpassas med kortare arbetstider, lägre
arbetstakt och/eller arbetsuppgifter som är anpassade till individen.
Arbetsintegrerande
sociala företag (ASF)
Tillväxtverkets definition av ASF är företag som driver näringsverksamhet: med övergripande mål att
integrera människor i samhälle och arbetsliv, som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande,
avtal eller på annat väldokumenterat sätt, som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller
liknade verksamhet och företag som är organisatoriskt fristående från offentlig sektor.
ASF socialt företagande i Norrbotten
Boden
Torek ek. förening
Luleå
Luleå hunddagis
Nordansmak/Bondebyns ekologiska
lanthandel ek. förening
Sociala Arbetskooperativ i Luleå (SAL)
Kooperativ Valborg
Atelje Unika händer ek. förening
Ekoringen
Entrevärdar 0710
Pajala
Kooperativet Navet
11:ans Hantverkscenter, Junosuando
Piteå
Bryggan Piteå ekonomiska förening
Älvsbyn
Jobbcentralen i Älvsbyn ek. förening
Kommunens roll i utvecklingen av ASF
- på ledningsnivå
1. Börja med en utbildningsdag för ledande tjänstemän och beslutsfattare med
målsättning att fatta beslut i frågan.
- Dokumenterat beslut?
- Dokumenterad politisk målsättning?
- Hur och när ska arbetet återrapporteras?
2. Underlätta för verksamheten: att uppmuntra till, fånga upp och förvalta initiativen
där och när de uppstår.
- Ta fram en strategi/policy för den lokala utvecklingen av ASF
- Ta fram en handlingsplan för genomförandet
- Utse/utbilda en kommunal kontaktperson
- Delta i styrgrupp/styrelse
Ett människoliv i kronor och ören…
Från 51 års
ålder börjar den
arbetande
individen
generera ett
överskott fram
till pensionen då
kurvan vänder
igen.
0-21 år är individen
mer konsument av
samhällsnyttan än
producent
Källa: Ingvar Nilsson, Skandia
Mellan 21-51år återbetalar den arbetande individen sin ”skuld”
till samhället genom att betala inkomstskatt
Samhällets förlust i produktionsvärde
Produktionsvärde i 20 år
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
År
Totalt under 20 år: 4 036 653 kr
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kostnader för ett projekt som startade
ett ASF 2013
(Exempel från Norrbotten 5 ungdomar på glid)
Projektkostnader/år
Finansiering /år
Löner
400 000 kr
Kommunen
30 000 kr
Lokaler
30 000 kr
Landstinget
100 000 kr
Inventarier
11 000 kr
Arvsfonden
724 000 kr
Konsulter
365 000 kr
Länsstyrelsen
100 000 kr
Övrigt
148 000 kr
Summa
954 000 kr
Summa:
954 000 kr
Ca 190 000 kr/deltagare och år
När en person lämnar utanförskap och får jobb:
Samhällsvinsten..?
Vinst för samhället när en deltagare kommer ut i arbete
Vinst
År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
År 10
År 15
- 1 015 134 kr
-630 939 kr
-199 348 kr
280 861 kr
932 602 kr
4 249 068 Kr
7 016 262 kr
Valmöjligheter
ASF inom ramen för
strukturfondsperioden 2014-2020
Europeiska socialfonden 2014-2020 (ESF)
Inriktning programområde 2 – Ökad övergång till arbete
Sociala företag som driver näringsverksamhet som:
• har som ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden i
samhälle och arbetsliv
• skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl
dokumenterat sätt
• återinvesterar sina vinster i de egna, eller liknande verksamheter
• är fristående från offentlig verksamhet
ASF inom ramen för
strukturfondsperioden 2014-2020
Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning
Övre Norrland
Åtgärder för att utveckla strategiska koncept och affärsrådgivning som syftar till att
lösa gemensamma utmaningar via socialt företagande.
Sunderby folkhögskola
www.sunderby.fhsk.se
[email protected]
Telefon: 0920-266600
Handledarutbildning
Sunderby folkhögskola erbjuder handledarutbildning för den sociala ekonomin. Kursen utgår
från folkbildningens pedagogik, där viktiga ledord är demokrati, underifrån-perspektiv,
process och samverkan. Projektavdelningen och pedagoger finns till förfogande under
utbildningstiden. Utbildningen bedrivs på distans via Sunderby folkhögskola.
Utbildning av politiker och tjänstemän
Om kommunens roll för att skapa gynnsamma förutsättningar för sociala
företagsetableringar utifrån ett hållbart individ och kommunperspektiv.
Utbildning för att starta sociala företag (För kommuner, föreningar, företag mfl)
Utifrån erfarenheterna från projekt och utbildningar på skolan har en kunskapsbank byggts
upp. Vi har Kompetensen att bygga hållbara social företag. Genom utbildning rustar och
stärker vi individen, bygger strukturer för det kommande företaget och startar ett
Arbetsintegrerat socialt företag. Vilket gör oss till en företagsinkubator för socialt
företagande.
Coompanion Nord
www.nord.coompanion.se
[email protected]panion.se
0920 – 138 10 / 090 – 17 81 90
Rådgivning och information
Vi hjälper er att vässa er idé, söka finansiering, hur samarbetet ska organiseras, hitta andra
företag att samverka med, mm
Processledning & mobilisering
Vi hjälper er med inspirationsmöten, teambuilding, att leda workshops eller arbeta kreativt med
er affärsutveckling.
Utveckling
Demokratiutveckling och expansion för redan etablerade företag
Inspiration
En första start för kommuner och organisationer om vad socialt företagande är.
Utbildning
Skräddarsydda entreprenörsutbildningar som resulterar i företags tillbliverser under
utbildningstiden.
Frågor?
Maila din fråga till [email protected]
Tack för oss
Anders Öberg, rektor vid Sunderby folkhögskola
Mobil: 070-609 35 69
E-post: [email protected]
Elena Peverada, rådgivare Coompanion Nord
Mobil: 070-657 79 75
E-post: [email protected]
Kenneth Sjaunja, EU-projektsamordnare
Norrbottens läns landsting
Mobil: 070-532 04 51
E-post: [email protected]
Kontakt och länkar
www.sofisam.se – Handbok för samarbete med sociala företag
www.skoopi.coop – De arbetsintegrerade sociala företagens intresseorganisation
Försäkringskassan – FKs arbete med arbetsintegrerande socialt företagande
Arbetsförmedlingen – AFs roll vid socialt företagande
Svenska kyrkan - Svenska kyrkan en samhällskraft inom sociala ekonomin
Tillväxtverket - Hur kan kommunen göra för att stödja arbetsintegrerande sociala
företag
SAL – Förening för sociala arbetskooperativ i länet
Download