Svenska i åk.9 Olle Hjalmarsson Katarina Norra skola Den levande

advertisement
Svenska i åk.9
Olle Hjalmarsson
Katarina Norra skola
Den levande litteraturen
Litteraturhistoria åk.9
Vad är det som gör att viss litteratur lever kvar? Kan man få kunskaper och tankar
från något som är skrivet eller framfört för länge sedan? I syftet för ämnet svenska
står det att:
… eleven ska möta och få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar
av världen… I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt
berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna
identiteten och sin förståelse för omvärlden.
Syfte:
- Få litteraturkunskap och litterär allmänbildning.
- Få läsupplevelser och skapa intresse för god litteratur.
- Upptäcka vilka ämnen stora författare brukar skriva om: samhällsproblem,
väsentliga livsfrågor, egna erfarenheter av personer, miljöer och människor.
- Se sammanhang mellan olika verk och det omgivande samhället.
Förmågor att utveckla:
- Formulera sig och kommunicera i tal och skrift: samtal, diskussioner, muntlig
redogörelse. Variation i språk, anpassning till genre, ämnesmässigt språk.
- Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften:
lässtrategier, tolka text/ bild/ dramatik, resonemang.
- Hitta samband, jämföra och koppla ihop: analys av text/ bild/ dramatik, jämför
med annat läst/ sett/ upplevt, hitta samband, koppla till annan litteratur och
samhället.
- Söka information från olika källor och värdera dessa: söka, sammanställa,
värdera, förklara, beskriva.
Tankar och förslag från elever:
- Flera inlämningar - göra uppgifter efterhand.
- Olika upplägg och typer av uppgifter: t.ex. leta själv/ läsa, föreläsning, se/ lyssna.
- Skriva och lämna in enskilt.
- Sista uppgiften: helhet (visa elevexempel så att man förstår).
- Grundkurs och fördjupning.
- Infallsvinkel: litteratur som har med ungdomar att göra, från olika tider.
Tanken är att du löpande ska sammanställa information om olika epoker. Du kommer
till en början att få struktur och fakta från Olle, för att senare kunna vara mer
självständig i ditt arbete.
Det material du tar fram kommer du att använda vid olika uppgifter under
arbetsområdet: det kan vara vid skriftliga reflektioner, vid din fördjupning och vid
diskussioner i klassrummet.
Svenska i åk.9
Olle Hjalmarsson
Katarina Norra skola
Den levande litteraturen
Grundkurs
Innehåll, stoff, övningar:
- Hej litteraturen: se, lyssna och anteckna. Programserie från UR.
- Jämföra anteckningar: arbete i par/ mindre grupp, bygga på, delge varandra.
- Läsning av olika texter och litteratur.
- Läsa högt: i mindre grupp.
- Lässtrategier: övningar, reflektioner och diskussioner.
- Genomgångar om olika epoker, genrer, verk, författare etc.
- Sammanställa fakta: Sammandrag om olika epoker.
- Självvärdering, kamratrespons, elevexempel – synliggöra kvaliteter, öka
metakognitiva förmågan.
Lärandemål för eleven:
- Kunna ta till sig fakta från t.ex. film, föreläsningar genom att föra anteckningar.
- Kunna sammanställa information från olika källor.
- Kunna läsa olika sorters texter med fungerande lässtrategier.
- Kunna visa förståelse för olika texters innehåll och budskap.
Sammandrag – epoker: detta ska vara med:
- Epokens namn.
- Vilken tid – vilka århundraden.
- Centrala begrepp: definiera och förklara.
- Vad är speciellt med epoken? Vilka generella drag inom litteraturen?
- Lite om hur människor levde, t.ex. maktstrukturer, fattiga/ rika, världsbild.
- Hur skrev författare under denna epok? Vilken stil/ språk? Hur påverkade de sin
samtid? Vad ville de åstadkomma? Budskap? Varför lever de kvar? Hur
påverkar de dig/ oss idag? Finns det kopplingar till dagens litteratur eller
dagens samhälle?
- Några centrala verk och författarskap.
De epoker som vi kommer att gå igenom är:
- Antiken.
- Medeltiden.
- Renässansen.
- Upplysningen
- Romantiken
- Realismen.
På nästa sida kommer ett exempel på hur ett sammandrag kan se ut.
Svenska i åk.9
Olle Hjalmarsson
Katarina Norra skola
Antiken - ca 700 f.Kr – 500 e.Kr.
(exempel på sammandrag)
Centrala begrepp:
Epok – en längre tidsperiod, ofta en tankeriktning, organisationsform (t.ex. demokrati), ofta
ett förändrat sätt att tänka.
Epos – en berättelse på vers, realistiska inslag blandas med mytiska, hjältar och äventyr
Myt – gamla berättelser (muntliga) som sedan skrivits ner, förklarar t.ex. hur världen ser ut
Rapsoder – kringvandrande berättare, sjöng ofta verser
Hexameter – versmått, sex takter efter ett givet mönster, exempel: Iliaden
Hybris – övermod, att göra något som inte är möjligt, inom Antiken: att sätta sig upp mot
gudarna.
Peripeti – vändpunkt, spänningsklimax.
Speciellt med epoken:
Myter – muntlig tradition – gudar centrala i berättandet – hjältar och äventyr.
Den första nedskrivna litteraturen – började som hjälteberättelser – rapsoder sjöng verserna
– speciellt versmått – hexameter.
Gudar var viktiga i människors liv, och viktiga i litteraturen.
Teatern växte fram – började med tragedier (t.ex. Kung Oidipus) – sedan också komedier
(t.ex. Lysistrate). Vissa ”riktlinjer” används fortfarande idag.
Levnadsvillkor:
Stora klasskillnader – rika ägnade sig åt att tänka, diskutera, rösta – underklassen var slavar.
Mannen styrde – kvinnan ”skulle tämjas”.
Viktigt med litteratur, konst, politik, retorik, filosofi.
Versberättelser (t.ex. Odysséen) var viktiga – enade grekerna – skapade ett gemensamt
språk.
Greker byggde gärna ett vi och dom – för att stärka sammanhållningen.
Författare:
Homeros – nedtecknade verser – var förmodligen flera författare - byggde på en muntlig
tradition – hexameter – sjunger våldsberättelser.
Teater – Sofokles – Euripides – tragedier – komedier – vissa speciella ”spelregler” för teatern
– gudar finns med i handlingen – prolog – epilog – peripeti – spådomar.
Iliaden – kriget mellan Troja och Sparta (Grekland) – om en kvinna – hjältar Hektor och
Akilles.
Odysséen – Odysseus irrfärder på väg hem från kriget – svårigheter – äventyr – strider –
gåtor.
Påverkan idag:
Teaterns uppbyggnad – hjälteberättelser – ord och begrepp – centrala teman från
litteraturen (t.ex. vrede, maktlöshet, valsituationer, kärlek) används fortfarande.
Svenska i åk.9
Olle Hjalmarsson
Katarina Norra skola
Den levande litteraturen
Fördjupning
Innehåll:
- Välj en författare och/ eller ett verk.
- Samla fakta och material om din författare/ ditt verk.
- Läs en diktsamling, en roman eller några noveller av författaren.
- Gör anteckningar under tiden som du läser: skriv ner vad som händer, vilka
personer som är med, hur personerna påverkar varandra, i vilken miljö
handlingen utspelar sig etc.
- Använd stödord eller tankekarta eller relationsschema eller… Det viktiga är att
du antecknar löpande t.ex. var tredje sida (roman) eller varje stycke (novell).
- Leta efter exempel som kopplar din författare till respektive epok.
- Sammanställ och förbered din redovisning.
Presentation:
Här kommer ett förslag på upplägg av din presentation:
- Definiera och förklara begrepp och ord som du ska använda.
- Berätta kort om författarens liv och verk, stil, budskap etc.
- Placera författaren i ett sammanhang: Vad är typiskt för epoken? Hur utmärker
sig författaren? Vilket intryck har författaren gjort på sin omvärld? Vad har
gjort att din författare/ ditt verk är en del av litteraturhistorien? etc.
- Redovisa det du läst genom en kort resumé (förkortad beskrivning av en
handling, ofta en fiktiv berättelse). Läs upp typiska exempel eller korta avsnitt
som synliggör författarens stil, språk etc.
Ramar:
- Presentationen ska vara c:a 5 minuter lång.
- Du presenterar i en mindre grupp (5-8 elever).
- Redovisning av författare: onsdag 11 december.
Bedömning:
Bedömning kommer att göras utifrån följande:
- Framförandet: tydlighet, genomförande, engagemang, säkerhet, flyt.
- Strukturen: upplägg, inledning, avslutning, hjälpmedel.
- Innehållet: val av fakta, förklaringar, koppling till epok och genre, anpassning till
mottagare.
- Språket: variation, ämnesmässiga ord/ begrepp.
Bedömningsmatris finns på nästa sida.
Svenska i åk.9
Olle Hjalmarsson
Katarina Norra skola
Förmågan att
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Tala, lyssna och samtala
Kvaliteter -------------- > ------------- > ------------- > -------------- > -------------- >
- samtal och
diskussioner
(bidra, föra samtal/
diskussioner framåt)
… till viss del hålla
igång samtal/
diskussioner.
… för samtal/
diskussioner framåt.
… för samtal/
diskussioner framåt.
Fördjupar och
breddar
resonemangen.
Jag kan förbereda
muntliga redogörelser
… genomföra enkla
muntliga redogörelser
… genomföra
utvecklade muntliga
redogörelser
… genomföra
välutvecklade
muntliga redogörelser
bitvis fungerande
i huvudsak
fungerande
relativt väl
fungerande
väl fungerande
en del
viss anpassning
relativt god
anpassning
god anpassning
Dina resonemang gör
att samtalet delvis
kommer bort från
ämnet.
Muntlig redogörelse
- genomförande,
koppling till
genre
- innehåll,
struktur
(t.ex. relevans,
inledning, avslutning)
- anpassning
(till syfte, mottagare,
sammanhang)
Förmågan att
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Lästeknik
Kvaliteter -------------- > ------------- > ------------- > -------------- > -------------- >
- lässtrategier
(välja och använda
strategier, anpassa
till olika texter)
… fungerar ibland/
på vissa texter.
… på ett
ändamålsenligt sätt.
… på ett
ändamålsenligt och
effektivt sätt.
… tydligt
framträdande.
… tydligt
framträdande och
mellan raderna.
… tydligt
framträdande, mellan
raderna och dolda.
… enkla resonemang.
… utvecklade
resonemang.
… välutvecklade och
nyanserade
resonemang.
… till viss del
underbyggda
slutsatser.
… relativt väl
underbyggda
slutsatser.
… väl underbyggda
slutsatser.
… på ett i huvudsak
fungerande sätt.
Tolka, analysera och beskriva upplevelsen
- budskap
(konkreta, synliga,
bakom ord, dolda)
… behöver träna på
att beskriva i ord.
Litteratur- och språkhistoria
- resonemang
(bok/ text, koppling
till författare)
- slutsatser
(hur omgivande
samhället påverkat)
… egna åsikter. Få
kopplingar till fakta.
Förmågan att
Söka information från olika källor och värdera dessa
Söka, sammanställa och värdera
Kvaliteter -------------- > ------------- > ------------- > -------------- > -------------- >
- sammanställa
information
(söka, jämföra källor,
knyta ihop)
… svårt för att
sammanställa.
… från ett avgränsat
urval av källor.
… från ett relativt
varierat urval av
källor.
… från ett varierat
urval av källor.
… utvecklat
ämnesrelaterat språk.
… välutvecklat
ämnesrelaterat språk.
Beskrivningar, språk och struktur
- ämnesrelaterat
språk
... något exempel på
ämnesrelaterat språk.
… enkelt
ämnesrelaterat språk.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards