segeltorpsskolans - skola.huddinge.se

advertisement
SEGELTORPSSKOLANS
LIKABEHANDLINGSPLAN
LÄSÅRET 2013 – 2014
1
Segeltorpsskolans likabehandlingsplan
Innehåll
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Mål och vision
Vad säger lagen
Definitioner
Ansvar
Processbeskrivning
Förebyggande arbete
Vad gör vi om något händer?
Handlingsplan efter senaste kartläggningen
Utvecklingsområden
Bilagor
Undersökningar visar att tusentals barn i svenska skolor berörs av
kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
Detta är svårt att upptäcka, det sker mest när vuxna inte är i närheten.
Det utsatta barnet kan sällan berätta vad som har hänt, det känns för plågsamt att tala om det.
1. Mål och vision:
Vi vill att alla, elever och personal, ska känna sig trygga och sedda och att ingen utsätts för
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling Alla ska få vara sig själva och bli
bemötta med respekt av både elever och personal på skolan. Alla ska känna sig trygga och
respekterade. Vårt mål är att arbeta aktivt och förebyggande.
2
2. Vad säger lagen?
Skolans skyldighet att motverka kränkande behandling regleras i flera lagar och förordningar.
I skollagen (kapitel 2 §) står det att alla som verkar inom skolan skall ”aktivt motverka alla
former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden”. I läroplanen
(Lpo 94 och Lgr 11) står det att skolan skall sträva mot att ”ingen skall utsättas för mobbning
i skolan” och att ”tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas”.
Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering av elever på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. Lagen säger också att skolan måste arbeta
förebyggande för att diskriminering inte ska uppstå.
Skollagens kapitel 14:a talar om att kränkande behandling, som inte är diskriminering
eller trakasserier, också är förbjudet. Skolan måste arbeta förebyggande även mot detta. Om
en elev upplever att han/hon blir kränkt i skolan och inte får gehör kan han/hon vända sig till
BEO (barn och elevombudet) som kan hjälpa eleven.
Även barn konventionen poängterar att ”Alla barn har samma rättigheter och lika
värde. Ingen får diskrimineras.”
3.
Definitioner
Vilka olika typer av kränkande behandling finns?
Vad är kränkande behandling?
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några inte följer principen om alla
människors lika värde. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en
eller flera. Kränkningar spänner över alla åldrar, vuxna kan kränka barn och andra vuxna, och
barn i sin tur kan kränka vuxna och andra barn. Kränkningar kan vara:
 Fysiska (att bli utsatt för slag och knuffar, rycka någon i håret)
 Verbala (att bli hotad, kallad t.ex. hora, bög, öknamn eller svordomar)
 Psykosociala (att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, grimaser eller att alla går
när man kommer)
 Text och bildburna (klotter, brev, lappar, e-post, fotografier och meddelanden på
olika sociala medier)
Kränkande behandling omfattar:
 Mobbning
 Diskriminering (ett övergripande begrepp för negativ behandling pga kön, etnisk
tillhörighet, religion, sexuell läggning, annan trosuppfattning, funktionshinder
könsidentitet, könsuttryck eller ålder)
 Sexuella trakasserier (avser kränkningar grundade på kön eller som anspelar på
sexualitet)
 Rasism (bygger på föreställningen om att en specifik folkgrupp är överlägsen en
annan)
 Främlingsfientlighet (avser motvilja mot specifika folkgrupper)
 Homofobi (avser motvilja mot eller förakt för homo- eller bisexualitet)
3
Vad är mobbning?
Det kan vara svårt att skilja på mobbning från normala konflikter och bråk. Det är mobbning
när en elev upprepade gånger blir utsatt för kränkande behandling från en eller flera andra
elever. Det är mobbning när parterna i en konflikt inte är jämnstarka utan den ena parten
ständigt är i underläge och blir kränkt.
Upprepningen, det systematiska i det hela och offrets försvarslösa attityd är det som
skiljer mobbning från en konflikt.
4.
Ansvar
Vad förväntas av elever och vuxna för att vi skall få en trygg skola?
Rektor ska
 Se till att all personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan.
 Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika
rättigheter, samt att motverka kränkande behandling och diskriminering eller
trakasserier pga kön, etnisk tillhörighet, eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck.
 Se till att utredningen görs samt att åtgärder vidtas om skolan får kännedom om
kränkande behandling samt kontakta andra myndigheter vid behov.
 Se till att all personal har ett gemensamt system för dokumentation.
 Se till att likabehandlingsplanen presenteras i början av varje termin.
 Se till att elevernas arbete med likabehandlingsplanen schemaläggs i kalendariet.
All personal ska
 Följa skolans likabehandlingsplan samt göra den synlig för föräldrar och elever.
 Ha ett reflekterande arbetssätt och sträva efter likabehandling.
 Bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt.
 Ta en elev som säger att den känner sig utsatt på allvar. Signalerar en elev att den
känner sig utsatt är en skola alltid skyldig att reagera oavsett övriga omständigheter.

Rapportera till rektor vid kränkande behandling eller mobbning på rapportblanketten
som ligger på G -> Rutiner -> Strukturstöd 1. (Finns även bifogad).

Lärare, ej elever själva, delar in vi grupparbete.
4
Ansvarsläraren ska

Se till att varje elev dels förstår innebörden av planen, dels får möjlighet att påverka
innehållet.

Ansvarslärarna presenterar även likabehandlingsplanen på ett föräldramöte varje år.
 Se till att åtgärder vidtas, dokumenteras och följs upp då kränkande behandling,
trakasserier eller diskriminering misstänks, upptäcks eller anmäls.
Trygghetsteamet ska

Sammanträda en gång i veckan och arbeta med förebyggande åtgärder för att skapa en
trygg skola.

Då kränkningar inte upphör trots insatser från ansvarslärare och hemmen arbetar
trygghetsgruppen vidare med inblandade elever.

Kontakta rektor om kränkningar inte upphört trots arbete utifrån gemensamt
bekymmer-metoden.
 Se till att likabehandlingsplanen utvärderas och revideras årligen senast i juni.

Handleda och stötta skolans elevstödjare.

Verka för att den senaste versionen av likabehandlingsplanen får stor spridning.

Sammanträda en gång i veckan, F-3, 4-6 och 7-9 var och en för sig. (Rektor ser till att
mötestid prioriteras vid schemaläggning).
I skolans antimobbingsteam ingår:
Åk F - 3: Ronahi Okumus, Lovisa Lindelöf, Waffa Yousif
Åk 4 - 6 : Rikard Kruezer, Rasmus Koplimaa, Lena Åman
Åk 7 - 9: Britt Kallur, Lina Johansson, Anna Löthberg-Green
Elever ska:
 Påtala kränkande behandling, diskriminering och trakasserier som förekommer på
skolan. Anmälan görs på blankett som fylls i tillsammans med någon vuxen man har
förtroende för. Man kan även mejla någon vuxen eller lägga en lapp i dennes fack.
 Bemöta andra elever och personal på ett respektfullt sätt.
5
 På Segeltorpsskolan finns elevstödjare, som har speciella funktioner vid
trygghetsarbetet. Se bilaga.
Hemmen
Alla behöver hjälpas åt. Elever och skolans personal kan göra mycket men det är nödvändigt
att även hemmen hjälper till med att skapa en skola där alla trivs och har det bra. Målsmän
kan tänka på att:
 Visa tydligt för ditt barn att du inte accepterar att kränkande behandling förekommer.
Om skola och hem gemensamt klart tar avstånd från detta beteende ger det en positiv
inverkan på barnen.
 Prata med ditt barn om kränkande behandling. Är någon i klassen utsatt? Är någon
ensam och utfryst? Barn berättar inte alltid om kränkande behandling som de känner
till, därför att de tex tror att det är skvaller eller att de är rädda för hämnd. Att berätta
om kränkande behandling är inte skvaller, det är att hjälpa dem som har det svårt

Ta kontakt med skolan om ditt barn berättar om kränkande behandling.
Kränker ditt barn andra?
Det är svårt att ta till sig att ens barn utsätter andra för kränkande behandling. Men om det är
så, måste du göra något. Vi föreslår följande:
 Gör helt klart för ditt barn att du inte accepterar detta beteende.
 Ta kontakt med skolan för att få hjälp med problemet.
 Försök att få ditt barn att berätta om sitt beteende.
 Betona att det är beteendet, inte ditt barn, som det är fel på.
Blir ditt barn mobbat?
Följande tecken kan tyda på att ditt barn blir mobbat: Ovilja att gå till skolan, ont i magen,
huvudvärk, vill inte berätta hur det är i skolan, har inga kamrater, kommer hem med smutsiga
och sönderrivna kläder, har blåmärken, verkar nedstämd och ledsen. Dessa tecken kan även
bero på andra saker, men de motiverar att du tar kontakt med skolan för att få hjälp. Du kan
också göra en del själv för att hjälpa ditt barn.
 Ta alltid ditt barn på allvar.
 Lär barnet att säga ifrån klart och tydligt och betona att det inte är ditt barn det är fel
på – det är de andra som uppför sig illa.
6
 Försök att få barnet att ta kontakt med en eller flera vänliga barn i klassen. Det är
viktigt att vuxna hjälper till med detta, annars ger barnet lätt upp. Lyckas barnet få en
vän har det oerhört stor betydelse.
 Ofta är det bra för ett barn som mobbas att få pröva en ny miljö. Där kan barnet
kanske lättare få kontakt med andra barn. Försök att hitta en ny fritidsaktivitet eller
liknande.
5.
Processbeskrivning
Hur uppdaterar vi årligen vår likabehandlingsplan?
Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplan mot diskriminering och
trakasserier har här sammanförts i ett dokument. En kartläggning av skolans nuläge görs
under vårterminen. Resultatet av denna presenteras för personal, elever och föräldrar i maj
månad. Alla ges då möjlighet att komma med förslag på åtgärder. Utvärdering och revidering
sker i månad juni. Kartläggning och uppföljning administreras av trygghetsteamet.
Kartläggning och nuläge:
Kartläggningen görs med enkät. Vid enkäten skall varje enskild elev få uttala sig om den
psykosociala och fysiska miljön. Skolvägen och nätmobbning skall ingå.
I samband med elevenkäten får även personal fylla i en enkät där följande områden kan
beaktas: studiemiljö (psykosocial och fysisk), kommunikation, kompetensutveckling,
rekrytering, antagning, introduktion, schemaläggning, föräldraskap, betyg/ examination,
praktik, undervisning samt rutiner för akuta åtgärder.
Diskrimineringsgrunderna skall beaktas i enkäten.
Behoven på individ-, grupp- och verksamhetsnivå skall kartläggas.
De behov som identifieras skall formuleras så att de enkelt kan följas upp. Vem som ansvarar
för uppföljning och när den skall ha skett skall framgå.
6.
Förebyggande insatser
Följande görs löpande på Segeltorpsskolan för att minska risken att kränkningar
och diskriminering uppkommer. Med vårt förebyggande arbete vill vi stärka
barnens självkänsla, öka deras självtillit och lära dem att respektera varandras
olikheter.
 Rastvärdar. Det finns vuxentillsyn på rasterna. Personal ska ha en aktiv tillsyn på
rasterna.
 50 minuter schemalagt värdegrundsarbete .
 Kartläggning av trygga/otrygga platser i år F-9. Sker genom enkät.
7
 Arbete kring klassens kvalitetsrapport efter genomförd elevenkät.
 Klassråd.
 Elevråd.
 Arbete med kamratstödjare i år 2-9. (Arbetsbeskrivning, se bilaga)
 Fortbildning av personal. Genom att öka vår kunskap och medvetenhet, engagera oss i
problematiken, kan vi också utveckla ett gemensamt förhållningssätt med klara regler
mot kränkande behandling och mobbning.
 Föräldrarna informeras om hur vi på skolan arbetar med att förebygga och förhindra
kränkande behandling och mobbning, vilka som ingår i trygghetsteamet, vad
kränkande behandling och mobbning är, vad föräldrar bör vara observanta på som kan
innebära att mobbning pågår m.m. Information presenteras även vid föräldramöte av
klasslärare.
 Utbildade elevskyddsombud i år 7-9.
7. Vad gör vi om något händer?
Åtgärder vid akuta situationer mellan elever:
Steg 1
Ansvarslärares uppdrag vid upptäckta fall av tidig negativt beteende mot skolkompis, av
fysisk eller psykisk form, liknande mobbning:
a. Samtala med elev/elev och förälder angående det negativa beteendet.
b. Se till att eleven tydligt talar om hur den tänker arbeta för att förbättra situationen.
Förslaget skrivs ned på ett uppdragskort (bilaga 1) som signeras av ansvarslärare och
elev/elev och förälder. Uppdragskortet kopieras så att ansvarslärare och elev har ett
exemplar var.
c. Bestäm även en tid (7-10 dagar senare) för ett uppföljningssamtal då ni tillsammans
kollar av hur det fungerat.
d. Meddela hemmet att samtalet ägt rum samt dess innehåll. Be hemmet återkomma till
er efter diskussion med barnet. Det är viktigt att de talar om vad de kommit fram till.
Spara mailet el. minnesanteckningar från samtal, daterat.
8
e. Kontrollera innan samtalet med klassens elevstödjare/undervisande lärare om de märkt
av en positiv förändring. Samtala med aktuell elev och hör efter hur uppdraget gått.
Om situationen upplevs som positiv från samtliga håll avslutas arbetet här. Föräldrarna
informeras om läget (ex. ärendet ligger kvar hos ansvarsläraren, är avslutat eller
överlämnat vidare till trygghetsteamet). Om ärendet inte är löst överlämnas det vidare
till trygghetsteamet.
f. Rapportera till biträdande rektor med rapportblanketten (strukturstöd 1) som ligger på
G.
Steg 2
Ansvarslärare överlämnar fall till trygghetsteamet om negativt beteende kvarstår trots
ansvarslärarens och hemmets insatser. Arbetsgången är:
a. Anmälan görs med bifogade uppdragskort och rapport så trygghetsteamet kan se vad
som sagts och gjorts. (trygghetsteamet träffas 1 gång i veckan men kan också
sammankallas vid behov.)
b. Diskussion om ärendet mellan någon ur antimobbingsgruppen och ansvarig personal.
c. trygghetsteamet samtalar med inblandade elever utifrån Gemensamt bekymmermetoden. Föräldrar informeras.
d. Samtalet dokumenteras och kopieras, se bilaga 2. Ett ex. behålls på skolan, ett ex.
skickas till hemmet för information, diskussion och underskrift.
e. Uppföljande samtal dokumenteras, se bilaga 3.
Steg 3
Kvarstår negativt beteende trots trygghetsteamet insatser övertar skolledningen uppdraget.
Åtgärder vid akuta situationer mellan personal och elev:
1. Händelsen anmäls direkt till rektor. All personal är skyldig att anmäla.
2. Vårdnadshavare informeras av rektor.
3. Rektor utreder, dokumenterar, åtgärdar och följer upp ärendet
4. Om åtgärderna inte är tillräckliga tas ärendet upp med rektors chef. Eleven kan även
vända sig till BEO (barn- och elevombudet, http://www.skolinspektionen.se/sv/beo/).
9
Åtgärder vid akuta situationer mellan personal:

8.
Rektor utreder, dokumenterar, åtgärdar och följer upp ärendet
Handlingsplan efter senaste kartläggningen.
Vilka åtgärder sätter vi in utifrån enkätsvaren ht 10/ vt 11?
1.
Nuläge: 22% av eleverna på högstadiet säger att det inte finns någon personal som de har
förtroende för och skulle vända sig till om de har problem.
Mål: Att fler elever har förtroende att vända sig till någon vuxen vid behov
.
Åtgärd: ?
Senast genomfört:
Ansvar:
Uppföljning:.
2.
Nuläge: 50%-60% av eleverna år 4 -9 svarar att de inte känner till att skolan har en
likabehandlingsplan.
Mål: Alla elever skall känna till att det finns en likabehandlingsplan.
Åtgärd: Mer aktiv tillsyn ute samt erbjuda fler aktiviteter under raster för både för lågmellan- och högstadiet samt fritidstid. Fler rastvärdar samt ett fungerande rastvärds-schema.
Senast genomfört: Under HT-10 (oktober) och VT-11.
Ansvar: Rektor/biträdande rektorer ansvarar för schemat, personalen för sin egen insats.
Uppföljning: Innan vårterminens slut i juni.
3.
Nuläge: Rastvärdar/vakter fungerar dåligt på skolgården utanför Bågen.
Mål: Skolgården ska vara en trygg miljö för alla.
Åtgärd: Utspridda rastvärdar efter schema, som tar sitt ansvar.
Senast genomförd: VT-11 före sportlovet (v 9).
Ansvar: Skolledningen och personalen i Bågen.
Uppföljning: Innan vårterminens slut i juni.
10
9.
Utvecklingsområden
I framtiden vill vi…
…kontinuerligt utveckla arbetet med hur de olika parterna deltar vid revideringen av
likabehandlingsplanen: föräldrar, personal och framförallt elever.
…ha större kontinuitet i trygghetsteamet, när det gäller medlemmar.
… ta fram en arbetsbeskrivning för AMT:s arbete.
…ta fram en plan för fortbildning i trygghetsfrågor för personal.
… involvera alla personalgrupper tydligare i trygghetsarbetet.
… skriva en lättläst sammanfattning av likabehandlingsplanen.
… att det ska framgå i vår likabehandlingsplaner.att behoven vid skolans olika verksamheter
(Fyrklövern)kan vara annorlunda,
…ha rutiner för hur vikarier och ny personal snabbt får kännedom om vårt trygghetsarbete
och våra rutiner
11
10. Bilagor
Huddinge Kommun
Bilaga 1
Segeltorpsskolan
Trygghetsteamet
Uppdragskort för __________________________________(elevens namn) klass________
Dagens datum_________________
Närvarande vid samtalet______________________________________________________
Vad gäller samtalet?__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Elevens förslag till förbättring_________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Behöver eleven hjälp av någon för att lyckas med sitt uppdrag? Om ja, av vem och vad
kan göras för att stötta eleven?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tid och plats för uppföljningssamtal____________________________________________
___________________________________________________________________________
Elevens signatur_____________________________________________________________
Ansvarslärares signatur______________________________________________________
Lycka till! Kom ihåg, du kan!
(se baksida för uppföljningssamtal)
12
Uppföljningssamtal
Hur har det gått?___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Om uppdraget lyckats betraktas fallet som löst.
Tack för ditt goda samarbete!
13
STRUKTURSTÖD
BARN- OCH
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Skickas till:
INCIDENTRAPPORT/UTREDNING
Rektor/delegat
på skolan
Dokumentationsblankett 1 - grundskolan
SIDA
14 (19)
Att användas då elev upplever sig ha blivit utsatt för eller annans
misstanke finns om trakasserier, kränkande behandling och/eller
mobbning inom grundskolans verksamhetsområden
INCIDENTRAPPORT/MINDRE UTREDNING
Vem/vilka är inblandade?
Diarienummer
Datum
Elev namn
Klass/grupp
Skola
Anmälare
Beskriv händelsen/ var den skedde/ åtgärder /analys av läget
När kontaktades vårdnadshavare OBS! Ska ske så snart som möjligt
.............................................................................................................................................................................................................
När fick verksamheten först kännedom om händelsen och på vilket sätt?
............................................................................................................................................................................................................
Beslut om åtgärd
Utredningen avslutas då händelsen är utredd/åtgärdad/uppklarad *
Beslut om vidare utredning, se blankett 2*
Incidenten har inte bäring på trakasserier eller kränkande behandling
*Kopia till verksamhetschef
14
Rektors namnteckning och datum
STRUKTURSTÖD
BARN- OCH
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
SIDA
15 (19)
SAMTAL MED DEN UTSATTE
Att användas då elev upplever sig ha blivit utsatt för eller annans
misstanke finns om trakasserier, kränkande behandling och/eller
mobbning inom grundskolans verksamhetsområden
Dokumentationsblankett 2
Personuppgifter
Diarienummer
Datum då samtalet ägde rum
Namn
Klass/grupp
Skola
Ledde samtalet
Att tänka på vid samtal med den utsatte

Det är de vuxna i verksamheten som har ansvar för att stoppa trakasserier, kränkande behandling och mobbning

Det är inte tillåtet att trakassera, kränka eller mobba någon annan och ingen ska behöva bli utsatt för det

Vi kommer att följa upp att kränkningarna upphör och i annat fall kommer vi vidta ytterligare åtgärder

Pedagogiskt åtgärdsprogram (ÅP) kan vara aktuellt för såväl den utsatte som för den/de som utsatt

Vårdnadshavare ska informeras/involveras så snart som det är möjligt
Vad har du varit med om?
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Vem/vilka är inblandade?
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Uppfattar du att någon är mer drivande än andra med att utsätta dig?
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Händelser som barnet/eleven blivit utsatt för, ange tid och plats
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
15
Hur ofta sker det? ................................................................................................................................................................................
Senaste tillfället? .................................................................................................................................................................................
Hur länge har det pågått? ....................................................................................................................................................................
STRUKTURSTÖD
BARN- OCH
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
16 (19)
SAMTAL MED DEN SOM UPPLEVS
TRAKASSERA, KRÄNKA ELLER MOBBA
Dokumentationsblankett 3
Att användas då elev upplever sig ha blivit utsatt för eller annans
misstanke finns om trakasserier, kränkande behandling och/eller
mobbning inom grundskolans verksamhetsområde
Personuppgifter
Diarienummer
Datum då samtalet hölls
Elevens namn
Klass/grupp
Skola
Höll i samtalet
Att tänka på vid samtal
Den allsidiga utredningen ska visa om kränkning ägt rum. Den som upplevs trakassera, kränka ska tidigt i
samtalet få ge sin egen bild av vad som inträffat. Utredningen måste ge den misstänkte förövaren ett utrymme i
den delen.







SIDA
Tydligt budskap om att verksamheten känner till det olämpliga beteendet
Redogör för den information verksamheten har (vad, hur och när)
Ställ inga ”varför frågor” då skäl till kränkande behandling/mobbning aldrig finns
De kränkande handlingarna, mobbningen måste omedelbart upphöra
Verksamheten kommer att följa upp ärendet till dess att det olämpliga beteendet upphört
Pedagogiskt åtgärdsprogram (ÅP) kan vara aktuellt för såväl den utsatte som för den/de som utsatt
Vårdnadshavare ska alltid informeras/involveras så snabbt som det är möjligt
Provocerande beteende
I de fall den utsatte uppfattas ha ett beteende som är irriterande och provocerande ska verksamhetens budskap
fortfarande vara att det aldrig finns skäl för trakasserier, kränkningar eller mobbning. Om den som mobbar
uppfattar den utsatte som provocerande uppmanas denne att fortsättningsvis vända sig till en vuxen i
verksamheten för stöd i situationen.
Uppgifter som har framkommit under samtalet
16
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………
STRUKTURSTÖD
BARN- OCH
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
SIDA
17 (19)
ÅTGÄRDER OCH AVSLUT AV ÄRENDE
Dokumentationsblankett 4
Att användas då elev upplever sig ha blivit utsatt för eller annans
misstanke finns om trakasserier, kränkande behandling och/eller
mobbning inom grundskolans verksamhetsområde
Diarienummer
Datum
130322
Elevens namn som åtgärden avser
Klass/grupp
Skola
Segeltorpsskolan
Ansvarar för åtgärden
Åtgärder efter utredning
17
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ …
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Analys av den nuvarande situationen och skäl till att ärendet avslutas. Rektor/delegat sammanfattar.
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….
Beslut
Dagens datum
Rektors namnteckning
X Avslutning av ärendet *
* Kopia till verksamhetschef
Bilaga 4
Arbetsbeskrivning för Segeltorpsskolans
elevstödjare.
Elevstödjarens uppgift är att hålla ögon och öron öppna för vad som sker
gällande mobbing, kommentarer och annat som har betydelse för att eleverna på
vår skola ska känna sig trygga. Detta gäller först och främst den egna klassen,
men även det som sker utanför klassrummet. Dessutom ska elevstödjarna arbeta
förebyggande dvs. att de förmedlar kunskap och tips om hur man kan/ska bete
sig för att motverka situationer som kan leda till mobbing, men också komma
fram till strategier för att göra AMT-gruppens arbete bättre och mer effektivt.
Alla representanter träffas regelbundet tillsammans med de ansvariga lärarna
och under dessa möten diskuteras situationer som eleverna upplevt och som bör
uppmärksammas och behandlas. Lärarnas uppgift är sedan att följa upp ärendena
samt, vid nästa möte, ge ”viss” återkoppling till elevstödjarna.
18
Segeltorpskolan, lå 11/12
Bilaga 5
Uppdragsbeskrivning till elevstödjarna
Mitt uppdrag som elevstödjare är att arbeta mot kränkande behandling och
mobbning på skolan.
Exempel kan vara:
 Jag säger till en vuxen när jag ser att någon blir utsatt.
 Jag meddelar på våra elevstödjarmöten när jag misstänker att någon inte
mår bra eller blir utsatt.
 Jag gör en lärare/vuxen uppmärksam om jag ser att någon är ensam.
Viktigt är att:
 Jag berätta inte för andra elever på skolan om vad som sägs i förtroende
på elevstödjarmöten och av kompisar.
 Jag går på våra elevstödjarmöten.
19
Download