Arbetslaget och förskolechefen.

advertisement
Jakobsbergs förskolas plan mot
diskriminering och kränkande
behandling
Verksamhetsformer som omfattas av planen:
Förskola.
Ansvariga för planen:
Personalen på förskolan och förskolechef Birgitta Johansson
Planen gäller från:
2016-10-31
Planen gäller till:
2017-10-31
Läsår:
2016/2017
Grunduppgifter
Vår vision
Vi vill skapa ett öppet och positivt klimat som skapar en trygg och lustfylld miljö för alla som
omfattas av vår verksamhet. Vi strävar efter att vara fria från diskriminering, trakasserier,
kräkande behandling och mobbning.
Barnens delaktighet
Barnen får vara med och diskuterar delar av innehållet i likabehandlingsplanen. Genom
exempelvis gruppaktivitet är barnen med och synliggör den och konkretiserar planen i
praktiken.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Under inskolningen visas planen och vårdnadshavarna informeras om vårt uppdrag och vår
vision. Vi hänvisar också till att planen finns tillgänglig på hemsidan och i pappersform på
förskolan.
Genom vårt arbete med att skapa tillitsfulla relationer med vårdnadshavarna ger vi möjlighet
till trygghet och förtroende att våga uttrycka sina tankar och åsikter kring deras barns
situation på förskolan. På utvecklingssamtalen följer vi upp likabehandlingsarbetet genom
specifika frågor till vårdnadshavarna. Vi uppmuntrar även vårdnadshavarna att ge feedback
kring planen och arbetet.
Personalens delaktighet
Den personal som arbetar på förskolan ska vara väl förtrogen med innehållet i denna plan
och använda sig av den i sitt vardagliga arbete. Tillfällig personal ges i uppgift att förvissa sig
om vad som står i planen. All personal har ett ansvar för att utveckla planen.
För att möjliggöra detta ska vi upprätta en vikarie-pärm där all information inklusive
likabehandlingsplanen finns.
Förankring av planen
Alla på förskolan ska veta om att det finns en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen
ska finnas lättillgängligt och synligt både på hemsidan och i pappersformat på förskolan.
I det vardagliga arbetet med barnen tas frågeställningar upp kring likabehandling på barnens
nivå. En gång per termin läggs extra fokus på arbetet kring likabehandlingsplanen medföljt
av dokumentation för det systematiska kvalitetsarbetet. Denna dokumentation används
sedan för nästa års utvärdering.
Under inskolningen och i utvecklingssamtalen förankras planen hos föräldrarna.
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Arbetslaget har suttit ner tillsammans och reflekterat tillbaka på hur likabehandlingsplanen
har implementerats i verksamheten.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Arbetslaget och förskolechefen.
Resultat av utvärdering av fjolårets plan
Förskolan har brustit i att tillgängliggöra likabehandlingsplanen för föräldrar. Det är oklart
om planen har mailats ut till föräldrarna. Planen finns inte heller synligt tillgänglig för barn
och föräldrar i pappers form, inte heller digitalt på hemsidan.
Årets plan ska utvärderas senast:
2017-06-30
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Succesivt under året samt vid slutförandet av verksamhetsberättelsen vid slutet av
vårterminen.
Vi redogör för hur de planerade åtgärderna har genomförts samt hur kommande åtgärder
kommer genomföras. Detta ska underbyggas av dokumentation och pedagogisk
dokumentation för att förenkla och kvalitetssäkra processen.
Ansvariga för att årets plan utvärderas
Sandra Bratt tillsammans med arbetslaget.
Främjande insatser
Namn:
Främja likabehandling oavsett kön, funktionsnedsättning eller ålder.
Områden som berörs av insatsen
Kön, funktionsnedsättning och ålder
Mål och uppföljning
Arbetslaget ska tillsammans med barnen, aktivt arbeta med likabehandlingsplanen i
verksamheten.
Insats
Genom aktiviteter, workshops och samtal arbeta kring likabehandlingsplanen och dess
värdegrund. Samt föra dokumentation och pedagogisk dokumentation under läsåret.
Ansvarig
Arbetslaget
Datum när det ska vara klart
2017-06-30
Förebyggande åtgärder
Namn
Gruppindelning
Områden som berörs av åtgärden
Kön, funktionsnedsättning och ålder
Mål och uppföljning
Barnen ska ha lika möjligheter att komma till tals oavsett kön, funktionsnedsättning och
ålder. Vi ser en vinst i att dela barnen i mindre grupper så att alla barn kan komma till tals
och ges möjlighet att få tid till samtal.
Åtgärd
Vi genomför kontinuerliga observationer avseende barns talutrymme under
t.ex. matsituationen. Genom att dela in barnen i små grupper får varje barn mer talutrymme
och ges möjlighet att uttrycka tankar och åsikter.
Motivera åtgärd
Vi har under observationerna sett att vissa barn får mer talutrymme än andra och upplever
att de inte kan uttrycka sina tankar, känslor och åsikter.
Ansvarig
Arbetslaget har gjort en gruppindelning från läsårets start. Gruppindelningen ändras utifrån
arbetslagets observationer.
Datum när det ska vara klart
Juni 2017
Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kräkande behandling i vår förskola.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn vistas inom- och utomhus. Vi ska
anpassa och förändrar miljön för att förebygga trakasserier och kräkande behandling.
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
All personal som man känner förtroende för på förskolan eller förskolechefen.
De formella kontaktpersonerna är: Sandra Bratt och Maria Aneröd
Förskolechefen: Birgitta Johansson 0522-696617
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
Personal i förskolan som får kännedom om att ett barn kan ha blivit utsatt för trakasserier
eller kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechefen. Chefen är i sin tur
skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen.
Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska:





Arbetslaget uppmärksammar det som hänt och diskuterar den uppkomna
situationen.
Uppmärksamma, prata med barnen om vad som hänt.
Använda sig av hur frågorna: "Hur kände du?", "Hur tänkte du?"; "Kunde du gjort på
något annat sätt?", "Hur tror du den andre kände sig?" Där barnen får reflektera
över sitt handlande.
Uppföljning/utvärdering görs i arbetslaget och på arbetsplatsträffen.
För informationen vidare till förskolechefen.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
Personal i förskolan som får kännedom om att ett barn kan ha blivit utsatt för trakasserier
eller kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechefen. Chefen är i sin tur
skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen.
Enligt skollagen (SFS 2010:800):



Personal uppmärksammar det som hänt och gör en anmälan till förskolechefen.
Förskolechefen för informationen vidare till huvudman.
Huvudman är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna
kräkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäliga kan krävas för
att förhindra kränkande behandling i framtiden. (6 kap. 10§ skollagen)
Rutiner för uppföljning
Förskolans personal i samarbete med förskolechefen har skyldighet att utreda, följa upp och
utvärdera de åtgärda kräkningarna.
Rutiner för dokumentation
All personal i förskolan har en skyldighet att dokumentera och redogöra för händelsen
och tidpunkt för den kräkande behandlingen.


Kort beskrivning av händelsen på kommunens blankett. (Finns på Inblicken - Förskola
- Rutiner för förskolepersonal - Likabehandling.)
Anmäler till förskolechef/rektor om att barn/elev anser sig vara
kränkt/trakasserad/diskriminerad.
Ansvarsförhållande
All personal på förskolan ansvarar om att informera förskolechefen om kräkningar.
Förskolechefen ansvarar för att dessa utreds.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards