Åtgärd vid kränkande behandling

advertisement
LiKA
Behandlingsplan
PLAN FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING
2013
Reviderad 2014
Bakgrund
I april 2006 trädde lagen mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn/elever i kraft. Då fick förskola/ skola en skyldighet
att arbeta aktivt för förebygga diskriminering och kränkningar av
barn/elever.
Syfte med planen är att främja barns/ elevens lika rättigheter oavsett kön,
etnisk tillhörighet , religion eller annan trosuppfattning , sexuell läggning
eller funktionshinder , samt förebygga och förhindra trakasserier och
annan kränkande behandling.
Definition
Diskriminering på grund av diskrimineringsgrunderna, kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder är enligt lag förbjudet.
Direkt diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett
barn sämre än andra barn eller vuxen sämre än andra vuxna.
Indirekt diskriminering är när förskolan behandlar alla lika. Det sker när
ett förfaringssätt som verkar vara neutralt missgynnar ett barn med ett
visst kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder eller sexuell läggning.
Trakasserier är en behandling som kränker ett barns värdighet och som
har koppling till någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna.
Med annan kränkande behandling menas uppträdanden som kränker ett
barns värdighet. Kränkningar kan vara fysiska, verbala, psykosociala eller
texter och bilder.
Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling kan
utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. En
diskriminering eller annan kränkande behandling kan äga rum vid
enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande.
Vision
På Villa Solstrålens förskola ska barn och vuxna känna sig trygga. Ingen
ska känna sig diskriminerad eller kränkt.
Kartläggning - nulägesanalys
Med hjälp av diverse observationer, personalens reflektioner och
utvärderingar av föräldrasamtal arbetar vi för att få en så heltäckande bild
av förskolan som möjligt.
Vi är angelägna om att lyssna på alla barn och deras föräldrar.
I personal gruppen har vi diskuterat vikten av att vara närvarande i
barngruppen att se vad som händer både inomhus och utomhus.
Vi har diskuterat förhållningssätt och hur vi agerar i olika
konfliktsituationer.
Vi behöver även arbeta med förskolans värdegrund utifrån vårt
montessoriperspektiv.
Vi arbeta för en förskola fri från kränkningar där alla kan känna sig
trygga och sedda.
Vi arbeta för att föräldrarna ska känna förtroende och tillit när de lämnar
sina barn hos oss.
Vi förankra likabehandlingsplan i arbetslaget, förebygga diskriminering
främja likabehandling.
Mål
Vi förankrar likabehandlingsplanen i arbetslaget under terminens gång.
Åtgärder / metoder
Hela förskolan ska arbeta aktivt för likabehandling och mot
diskriminering.
Vi ska vara tillgängliga vuxna.
Vi ska vara goda förebilder.
Vi har utvecklingssamtal med föräldrarna varje termin och efter behov.
Vi informerar föräldrarna dagligen.
Vi arbetar för att få ökad kunskap om barn med behov av särskilt stöd.
Vi arbetar för att förbättra både den fysiska och psykiska miljön såväl
inomhus som utomhus.
Vi uppmuntrar det goda och stöttar det positiva.
Vi månar om glädjen
Viktigt att ha med hjärtat i möten med föräldrar, kollegor och barn.
Förebyggande arbete
Lär ut konfliktlösning genom att ställa frågor:
Vad hände?
Hur känns det?
Kan vi göra det bra igen?
Hur gör vi då?
Ta hjälp av böcker som belyser svårigheter och olikheter.
Förstärka ”vi” känsla i gruppen.
Samlingar – uppmärksammar.
Uppmärksamma andra språk/ kultur/ högtider.
Öka medvetenheten genom observationer och samtal med barnen.
Tala med barnen om exempelvis i mat situation:
att vara hjälpsam
att tänka på andra – tur tagning mm.
Åtgärd vid kränkande behandling
Vid upptäckt av kränkande behandling ta upp det direkt.
Stöd det utsatta barnet.
Se till att han/hon har tillgång till en trygg zon.
Ta reda på vad som hänt.
Lyssna aktivt och empatiskt.
Ta avstånd från motbeskyllningar.
Barn-Barn
Uppmärksamma och prata med de inblandade barnen om vad som hänt.
Använd ”hur” frågor.
Visa att beteenden som skadar andra eller gör andra ledsna inte är
acceptabla.
Stöd barnen i att hitta lösningar - hjälp att ”göra” förlåt.
Involvera föräldrar och förskolechef vid upprepade kränkningar eller
kränkningar riktade mot ett och samma barn.
Det är angeläget att förskolan även är uppmärksam på vuxnas
kränkningar mot barn.
Vuxna – Barn
Var rak genom att reagera och säga till om någon vuxen (personal eller
förälder) beter sig kränkande mot ett barn/barnen.
Se till att få samtal med den vuxne i enrum och fråga hur denne tänkte.
Lyssna in situationen.
För aldrig känsliga diskussioner mellan vuxna då barnen är närvarande.
Informera förskolechefen i allvarliga fall. Förskolechefen vänder sig
vidare till skolans ledning.
Kontakta förskolechefen för en anmälan till socialtjänsten om det finns
oro för att ett barn far illa i sin familj.
Personal – Föräldrar – Personal
Kontakta förskolechefen.
Uppföljning
Bestäm alltid ett datum för uppföljning i fall av kränkande behandling.
Ansvarsfördelning
Förskolechefen
Förskolechefen har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen
upprättas, efterlevs samt årligen utvärderas och omarbetas.
Vidare ansvarar förskolechefen för att genomgång av
likabehandlingsplanen alltid görs i samband med introduktion av ny
personal.
Arbetslaget
Alla i förskolan är skyldiga att främja likabehandling och förebygga och
motverka diskrimineringar/kränkningar.
Alla är också skyldiga att så fort som möjligt utreda sådana.
Föräldrarna
Om du som förälder misstänker att ditt eller någon annans barn utsätts
för kränkande behandling vill vi att du kontaktar personalen eller
förskolechefen.
Barnen
Med stigande ålder och mognad ökar ansvaret också för barnen. De ska
genom personalens och föräldrarnas försorg känna till och förstå hur
viktigt det är att respektera andra, hjälpas åt, visa hänsyn och uppträda
trevligt mot varandra.
Revidering
Ny analys eventuella nya mål och åtgärder ses över regelbundet varje år.
SOLNA September 2014
Barnens Montessoriakademi
Villa Solstrålen
Stråkvägen 16
169 35 Solna
08- 7302715
Download