Företag och marknad
Marknad och marknadsföring
(10 och 17 april)
Beskrivning av ditt företag
•  Hur har ni beskrivit ert valda företag?
–  Vilka begrepp har använts?
–  Lämna in
Begrepp
•  Vad är företagsekonomi?
•  Vilka begrepp tog vi upp?
–  Marknadsföring
–  Organisation
–  Redovisning
•  Externredovisning
•  Ekonomistyrning
–  Kalkylering/finansiering
Fler begrepp
•  Effektivitet
•  Resursomvandling
–  Input – process – output - outcome
•  Privat – offentlig
•  Verksamhetsmål
Marknaden
•  En mötesplats för köpare och säljare
•  Finns i en mängd olika former
•  Samhällsinstitution och teoretiskt ideal
–  tror på den eller tror inte på den
–  Agerar på marknaden
•  Skrivna regler
•  Oskrivna regler
Förstå marknaden
•  Ideer/föreställningar/teorier om marknaden
•  Regler (bör fungera)
•  Praktik (hur det faktiskt är)
Ideer/förställningar om marknaden
•  Aktörer är rationella
–  söker egennyttan
•  Oberoende
•  Självständiga
•  Välinformerade
Ideer....
•  Aktörer
–  Köpare och säljare
•  Maximera nyttan (vinsten)
•  Den osynliga handen
–  Perfekt konkurrens
–  Pris
•  Adam Smiths pendang: Theory of Moral Sentiments
Marknadens regler
•  Fri marknad som kräver spelregler /
tävlingsregler
–  Vilka får vara med?
–  Reglerad marknad vs avreglering
–  Avreglering/Borttag av monopol
•  Effektiv marknad – nivå på regler
– 
– 
– 
– 
– 
Konkurrensregler
Marknadsföringsregler
Konsumentlagstiftning
Bolagsregler, upplysningar
Bedrägerier m.m. M.m.
Marknadens praktik
•  Konkurrensbegreppet centralt
–  Tillräckligt många aktörer krävs
•  Konkurrens vs samarbete, samverkan,
koordinering
–  Konkurrens på olika nivåer
•  Pris
•  Produkt
Marknadsföring
•  Produkter
–  Produktion och konsumtion åtskilda
•  Tjänster
–  Produktion och konsumtion integrerade
Marknadsföring
• 
Gap uppstår
– 
– 
– 
– 
Rumsliga (geografiska)
Tidsmässiga
Perception
Värdering
•  Marknadsföring = överbrygga/minska gapen
Marknadsföringsprocessen
•  Identifiera och lokalisera användarnas behov och
efterfrågan
•  Uttrycka dessa behov i form av konkreta varor
eller tjänster med hänsyn till tillgängliga resurser
och förutsättningar
•  Utföra aktiviteter som gör varor och tjänster
tillgängliga för användarna och att användarna
blir medvetna om deras existens
Utbyten i samband med
marknadsföring
•  Överföring/utbyte av varor/tjänst eller
information
–  Finnas minst två parter
–  Varje part måste ha något som har ett värde för den
andra parten
–  Varje part måste ha förmåga att kommunicera och
överföra
–  Varje part måste tycka det är acceptabelt/önskvärt
att delta
Effektivitet i marknadsföringen
•  Inre effektivitet
–  Att på ett kostnadseffektivt sätt producera
marknadssföringsaktiviteter
•  Yttre effektivitet
–  Att utföra de aktiviteter som leder till uppfyllande av
mål och konkurrenskraft
–  Att göra rätt saker
Marknadsföringstänkande
•  Produktionsinriktad
–  Produkt i fokus
•  Vinst genom försäljning
•  Kundorienterad
–  Kundens problem i fokus
•  Vinst genom problemlösning
Konsumentmarknader som
massmarknad
•  Massmarknader
•  Fyra konkurrensmedel
–  4 P
•  Produkt – vad som erbjuds till kunden
•  Pris – produktionskostnad, värde för kund,
kundens alternativ
•  Plats – vara eller tjänst fysiskt tillgänglig
•  Påverkan – aktiviteter för kommunikation
Kommunikationsmodell
•  Sändare (vem)
•  Meddelande (vad)
•  Kanal (vilket sätt/kanal)
•  Mottagare (till vem/ kund )
Vilka kunder
•  Alla tänkbara kunder
•  Potentiella kunder/ kundämnen (mer avgränsat
segment efter analys)
•  Befintliga kunder (erövrade kunder)
Segmentering av kunder
•  T ex Livsstils-segmentering (t ex Andersson-,
Svensson-, Hanzonpersonligheter)
–  AIO-modell
•  Activities
•  Interests
•  Opinions
Viktigt för segmentering av kunder
•  Individer inom de olika segmenten måste kunna
identifieras
•  Likartat beteende inom segmenten, men
olikartat mellan segmenten
•  Segmenten är tillräckligt stora för att motivera
anpassning och särbehandling
Producentmarknader som
fåtalsmarknad/producentmarknad
•  Business-to-business-marketing (B2B)
–  Färre relationer, mer specifika
–  Varje kund unik
–  Långsiktiga relationer
–  Interaktion
–  Etc...
Analys av ny kund
•  Företag -> Finanser? Historia och framtid?
•  Kundens konkurrensförmåga och position
•  Leverantörer -> Vilka? Erbjudanden? Styrkor?
•  Kundens kund?
•  Långsiktig investering i kundrelation?
•  Etc.
Marknadsföring av tjänster
•  Varor och/eller tjänster (renodlade eller
kombination) Tjänster som eftermarknad.
•  Varor; materiella, kan lagras, kan demonstreras
före köp, säljaren producerar, produktion och
konsumtion på olika platser etc.
•  Tjänster; immateriella, kan ej lagras, produktion
och konsumtion samtidigt, kan ej demonstreras
etc
Frågor
•  Begreppet marknad är inte alldeles lätt att
definiera. Försök att karaktärisera marknader
utifrån föreställningar/ideer, dess regler och dess
praktik.
•  Vad kännetecknar konsumentmarknader?
•  Vad menas med begreppen
producentmarknader och fåtalsmarknader?
Forts. frågor
•  Vilka är de centrala aktiviteterna inom
marknadsföringen?
•  Förklara begreppen inre effektivitet och yttre
effektivitet och klargör poängen med att
analysera en relation i dessa termer.
•  Vilka skillnader brukar anges som kännetecken
på varor och tjänster?