Bedömning i formativ mening - Studentportalen

advertisement
Bedömning i formativ mening
Uppsala Universitet
Yvonne H:sonTapper
Vad bedöms och hur ?
Kunskap
Bedömning
Lärtillfällen
Lärande
Forskning indikerar att bedömning
som förbättrar lärandet utmärks av
• Att eleverna får effektiv feedback
• Att eleverna engageras i sitt lärande
• Att undervisningen anpassas till resultatet av
bedömningen
• Att eleverna behöver kunna bedöma sig själva
och förstå hur de ska förbättra sig.
Att göra det väsentligaste bedömbart
och inte det enkelt mätbara till det
väsentligaste
• Vad är det väsentligaste att kunna i
matematik?
• Vilka bedömningssituationer och uppgifter
fokuserar det väsentligaste ?
Validitet - trovärdighet
• Att bedöma det som ska bedömas
• Riskerna; underrepresentation, irrelevant
Reliabilitet - tillförlitlighet
• Att bedöma likvärdigt
• Överens med andra och sig själv
Det är bara den visade kunskapen som
kan bedömas
• Hur ska vi göra för att få eleverna att visa sin
kunskap ?
Bedömning speglar
•
•
•
•
Syn på kunskap
Syn på lärande
Syn på ämnet
Syn på undervisningen
Forskningen är
• Mycket sparsam när det gäller
klassrumsstudier i Sverige
• Mer frekvent när det gäller storskaliga
undersökningar, som nationella prov, PISA,
TIMSS
Bedömningsprocessen
•
•
•
•
•
•
•
•
Styrdokument
Verksamhetens och undervisningens mål
Vad ?
Hur ?
Analysera och tolka
Dokumentera
Kommunicera
Gensvar – hur går vi vidare?
Analys av elevarbeten
• Vad visar elevarbetet för kunskap ? Hur kan
man dokumentera det ?
• Vad visar elevarbetet för missuppfattningar ?
• Vad kan jag ge eleven för form av gensvar ?
• Vad ska eleven arbeta vidare med ?
Elevers och lärares interaktion
• Feedback åt två håll ( Hattie och Timperley )
• Självreflektion för elever respektive lärare
( t.ex.Gardner )
• Konsekvenser av bedömning ( Pettersson )
Konsekvenser av bedömning
Bedöma
BFL – praktisk och fungerande metod
för formativ bedömning
• Att identifiera bevis på lärande
• Att anpassa undervisningen
• Var är jag ?
• Var skall jag ?
• Hur kommer jag dit ?
• Var är eleven ?
• Var skall eleven ?
• Hur kommer eleven dit ?
Fem huvudpunkter
•
•
•
•
•
1. Dela målen för det förväntade lärandet
2. Klassrumssamtalet
3. Feedback som eleverna lär sig något av
4. Självbedömning ( Portofolio )
5. Kamratbedömning
Download