LATHUND läsning av bassortiment

advertisement
1(4)
HUR GÖR JAG?
Läkemedelsförsörjning
Samlad information om praktisk hantering
På länken nedan hittar du samlad information kring praktisk hantering av
läkemedelsförsörjning samt länkar och blanketter. Länken går till Vårdgivare i Skåne.
http://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestalllakemedel/







Läkemedelsförsörjningen sköts av Apoteket AB och Apotek Hjärtat
Logistikcentrum för läkemedelsleveranser drivs av Apoteket AB. Skånetransport
levererar från sjukhusens godsmottagningar till enheter inom och utanför sjukhusen.
LMS är tjänsten ”Läkemedelsservice” som sköts av Apotek Hjärtat till de enheter som
valt att använda sig av denna tjänst.
VVS är tjänsten ”Vätskevagnsservice” som sköts av Apotek Hjärtat till de enheter som
valt att använda sig av denna tjänst.
Tjänsten ”Tillverkning och beredning” sköts av Apoteket AB på fyra orter i Skåne
Kvalitetsgranskning, sakkunniguppdrag och övriga tjänster av apotekare sköts i
Region Skånes egen regi.
Ansvariga för läkemedelsförsörjningen är chefapotekarna - organisation
Akuta problem
Logistikcentrum (leveranser) respektive Apotek Hjärtat (LMS,
VVS) kontaktas enligt ”Kontaktlista för beställare av läkemedel”.
Avdelningsfarmacevt
Enhet med LMS har en särskilt ansvarig farmacevt från Apotek
Hjärtat.
Avvikelse
Muntlig rapport av avvikelser ska kompletteras med i första hand
registrering i avvikelsesystem, (alternativt via blanketten
”Avvikelser” – adress står på blanketten). Kopia sparas på enheten
och skickas till chefapotekarna.
Bassortiment
Fastställs av verksamhetschef/motsvarande.
För enhet med LMS eller VVS lämnas önskemål om ändring i
bassortimentet till Apotek Hjärtats personal på blanketten
”Justering av bassortiment”. Kopia sparas som dokumentation.
Även tillfälligt ökat behov meddelas Apotek Hjärtat.
Utses av verksamhetschef/motsvarande. Vårdenhetens
administratör hanterar beställares konton i beställningssystemet.
Konton för administratörer i WebbAbest hanteras av
Logistikcentrum. Använd blanketten ” WebbAbest –
beställningsblankett”
Behörig beställare
Beställning
Enhet med LMS: Apotek Hjärtats personal beställer läkemedel ur
bassortimentet. Övriga läkemedel beställs av enhetens egna
I. Wallström 2015-05-12 Version 12.0
2(4)
behöriga beställare.
Enhet utan LMS beställer alla läkemedel själva.
Beställningstyper
Olika beställningstyper kan inte läggas i samma order
Normalbeställning: Beställs senast kl. 14, levereras till lastbryggan
på sjukhusen senast kl. 12 nästa vardag. Intern transport
vidarebefordrar. F.n. schablonkostnad beräknad på fördelning
mellan antal normal- och tilläggsbeställningar – 38,75 kr per
orderrad.
Tilläggsbeställning: Beställs senast kl. 9, levereras till lastbryggan
på sjukhusen senast kl. 15 samma dag. Intern transport
vidarebefordrar. F.n. schablonkostnad beräknad på fördelning
mellan antal normal- och tilläggsbeställningar – 38,75 kr per
orderrad
I WebbAbest: läggs som normalbeställning, ange ”Tillägg” i
meddelanderaden
I Provider: ange ”Tilläggsbeställning” på varje orderrad, texten kan
kopieras
Akutbeställning: Vardagar kl. 8-16. Kostar 116,07 kr/orderrad +
transport
RING FÖRST till Logistikcentrum
I WebbAbest: använd funktionen ”Akut beställning”
I Provider: ange ”Akut” på varje orderrad, texten kan kopieras
Jourbeställning: Övriga tider. Kostar 1 941,37 kr/timme + transport
RING FÖRST till Logistikcentrum
I WebbAbest: välj funktionen ”Akut beställning”
I Provider: skriv ”Jour” på varje orderrad, texten kan kopieras
Destruktion
Skickas till Logistikcentrum. Se lokala instruktioner för vad som
inte kan skickas.
 Packas i kraftig, genomskinlig plastpåse (varunummer hos
Logistikcentrum 644120) som försluts.
 Lägg påsen i en grå transportlåda. Lådan får bara innehålla
läkemedel för destruktion.
 Blankett ”Destruktion” fylls i och läggs i lådan.
 Använd nederdelen av blanketten ”Destruktion” som
adresslapp och stoppa den i lådans sidofack.
 Plombera lådan med plomb till tvättsäck.
 Lämna lådan till intern transport.
Enhet stänger
tillfälligt/isoleras
Om enheten har LMS eller VVS meddelas Apotek Hjärtat enligt
kontaktlista. Om enhet stängs helt meddelas också Logistikcentrum.
Frågor
Ställs enligt ”Kontaktlista för beställare av läkemedel”.
Följesedlar
Innehåller viktig leveransinformation! Är underlag vid
I. Wallström 2015-05-12 Version 12.0
3(4)
Glömt lösenord/låst
konto
narkotikakontroll!
Vid inleverans ska datum och signum anges. Sparas 2 år.
Specifikation över rekvisitioner kan ses i LIS Läkemedel. Obs att
behörighet krävs.
Sköts av vårdenhetens lokala administratör. Administratören
kontaktar vid behov support för Provider resp. WebbAbest – se
”Kontaktlista för beställare av läkemedel”.
Handelsvaror
Icke-läkemedel som i första hand ska beställas hos
Skåneförrådet/Mediq eller via Inköpssupport – se
Beställningsportalen.
Hållbarhetskontroll
På vårdenheter med LMS gör Apotek Hjärtat regelbundet kontroll
av bassortimentets hållbarhet. Övrigt sortiment kontrolleras av
enhetens egen personal. Hållbarhet på vätskor i vätskevagnar
kontrolleras löpande av Apotek Hjärtat.
Indragning
Meddelande kommer från Logistikcentrum. Åtgärdas av
sjuksköterska. Signeras och förvaras 1 år eller enligt lokal
instruktion. Om vara ska returneras läggs blanketten ”Retur –
kreditering av vara” i lådan. Adressering av lådan - se
Destruktion. Se också Returer
Kassation
Se Destruktion
Kreditering
Kontakta först Logistikcentrum. Inga kylvaror krediteras. Blankett
”Retur – kreditering av vara” läggs i lådan som lämnas till intern
transport. Ange vem du pratat med på Logistikcentrum.
Adressering av lådan - se Destruktion. Se också Returer
Kvittenser
Mottagning av leverans kvitteras antingen av enhetens egen eller av
Apotek Hjärtats personal
Kyltemperatur
+2 till +8 °C
Kylvaror
Levereras i kylmärkt låda. Kan komma med tilläggsturen.
OBS! Får inte bli stående ouppackat över natten. Se också
Märkning
Leveransfördröjning
Titta först på VGI. Kontakta därefter intern transport, sedan
Logistikcentrum
Licenser
Kontakta Logistikcentrum enligt ”Kontaktlista för beställare av
läkemedel”.
Märkning
Låda med kylvaror märks med gul etikett.
Se också Kylvaror
Låda märkt LMS packas normalt sett upp av Apotek Hjärtats
personal men får inte bli stående ouppackat över natten.
Varor med hållbarhet mindre än 6 månader är märkta med gult ”H”
I. Wallström 2015-05-12 Version 12.0
4(4)
Narkotika
Sjuksköterskor dubbelsignerar i narkotikajournalen vid destruktion.
För enheter med LMS antecknar Apotek Hjärtat tillförsel och
destruktion. Sjuksköterska dubbelsignerar Apotek Hjärtats
destruktion.
Nya beställare
Läggs in av vårdenhetens lokala administratörer.
Lokal administratör kontaktar vb supportfunktionen – se
”Kontaktlista för beställare av läkemedel”. Om ny beställare ska
vara lokal administratör kontaktas supportfunktionen enligt
kontaktlistan. Använd blanketten ” WebbAbestbeställningsblankett.
Reklamation
Blankett ”Retur och kreditering av vara” läggs i lådan. Adressering
av lådan - se Destruktion. Se också Returer.
Reservinstruktion
om beställningssystemet inte fungerar
Rekvisitionsblanketter laddas ner. Blanketten faxas till
Logistikcentrum. Ange ”FAX”, telefonnummer, beställarens namn,
enhet, förvaltning samt kundnummer hos Logistikcentrum.
Rester
Rester packas i första hand upp av enhetens sjuksköterskor.
Ytterligare information kan fås via Logistikcentrum – se
”Kontaktlista för beställare av läkemedel”.
Att en vara är restnoterad framgår av följesedeln. Ersättningsvara
skall föreslås av leverantören eller i samråd med beställare.
Beställd, restnoterad vara får inte strykas från order utan
överenskommelse med ansvarig sjuksköterska.
Returer
Omfattar destruktion, indragning, kreditering och reklamation.
Blanketten ”Retur och kreditering av vara” ska alltid läggas i lådan.
Returkolli får inte innehålla flera typer av returer. Kolli hämtas och
transporteras vidare av intern transport. Samma plomber som till
tvätt kan användas. Måste packas så krossrisken minimeras. Se
också respektive rubrik
Smitta
Se Enhet stänger tillfälligt/isoleras
Stängd enhet
Se Enhet stänger tillfälligt/isoleras
Utbyteslista
Region Skånes lista över utbytbara läkemedel innehåller hänvisning
till vilken synonym som i första hand ska beställas
Ägs av enheten som ansvarar för rengöring. Packas av Apotek
Hjärtats personal som kontaktas vid frågor. Transporteras av intern
transport
Vätskevagnar
I. Wallström 2015-05-12 Version 12.0
Download