Folktandvård Halland 120203

advertisement
”Antibiotika - köra så det ryker eller
bevara sjukvårdens möjligheter?”
Mats Erntell
Smittskyddsläkare
Ordförande Strama Halland
Hur stor andel av hallänningarnas
antibiotikarecept skriver
tandvården??
Offentlig tandvård: 2 % eller 2100 recept
Privat: 3 % eller 3150 recept
2010-04-22
Reservdelar
Antibiotikaförskrivning (J01 exkl methenamin) i olika åldersgrupper i öppenvård
Sverige1987-2009
Data: Socialstyrelsen och Apoteken service AB
1400.0
prescriptions/ 1000 inhabitants and year
1200.0
1000.0
800.0
0 - 4 år
5 - 14 år
15 - 64 år
600.0
65 - 99 år
400.0
200.0
0.0
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Antibiotika (J01 exkl. metenamin) förskrivet på recept, per län och för riket, alla åldrar
Recept/1000 invånare och år
Källa: Apotekens Service AB, Concise
450
473
2007
2009
2010
2011
400
350
Recept/1000 invånare
300
250
200
150
100
50
0
7
Antal recept
Totalt 104 845
recept
Totalt 10 401 recept
ANTIBIOTIKA I TANDVÅRDEN (I)
Bodil Lund, Karolinska, Strama Tandvård
• Tandvården: 8% av förskrivningen i Sverige
• Relativt stabil nivå
• Preparat:
• PcV
• Amoxicillin
• Klindamycin
• Metronidazol
(störst förskrivning)
(minst förskrivning)
Andel av all förskrivning:
• 23% av allt penicillin V
• 18% av metronidazol
• 13% av amoxicillin
• 13% av klindamycin
ot
la
nd
er
m
Vä
an
la
st
nd
ra
G
öt
al
an
d
Ka
lm
ar
N
or
rb
ot
te
n
Bl
ek
in
Ö
ge
st
er
gö
tla
nd
Kr
on
ob
Vä
er
g
st
m
an
la
nd
Jö
nk
öp
in
g
G
äv
le
bo
rg
Jä
m
tla
nd
U
pp
sa
la
H
al
Vä
la
st
nd
er
no
rrl
an
d
Vä
rm
la
nd
Ö
re
br
o
D
al
ar
Vä
na
st
er
bo
tte
n
M
ed
ia
n
Sö
d
ne
ol
m
Sk
å
ck
h
G
St
o
Recept/1000 invånare
ANTIBIOTIKA I TANDVÅRDEN (II)
Antibiotika förskrivet av tandläkare, alla åldrar, per län 2008
40
P01AB01 - metronidazol
J01FF01 - klindamycin
J01CA04 - amoxicillin
J01CE02 - PcV
30
20
10
0
PROBLEM (I)
• Tidigare mycket generösa profylaxindikationer för
tandvården
– Läk/tandl ej alltid uppdaterade
• Ex höftledsproteser
– Tandl svårt att bedöma vaga riktlinjer t ex ”nedsatt
immunförsvar”, ”medfött cyanotiskt hjärtfel”
– Gråzon mellan odontologi och medicin
• Evidensen många gånger svag
–
–
–
–
Endokarditprofylax
Implantatbehandling
Benersättning/transplantation
Osv osv
PROBLEM (II)
• Ekonomi/tandvårdstaxa/dyra behandlingar
– Akuttandvård
– Implantat → periimplantit
– Misslyckade rotfyllningar (ca 10 000:-)
• Kunskap om smittspridning i tandvård i princip
obefintlig
– Studier få och av tveksam kvalité
– Stor patientpopulation
• Profylax/behandling – förvirring?
PROBLEM (III)
• Riktlinjer saknas för vissa behandlingar
– Tar det ”säkra för det osäkra”
Ett litet exempel: Antibiotikaprofylax
vid Implantatkirurgi

Vad säger vetenskapen?
En lång historia görs kort……
…en svag evidens för att 2g
amoxicillin givet 1 timme innan
operation minskar risken för
förlust av fixtur.

Hur görs det i praktiken?
15
Kartlägga antibiotikaförskrivningen i
Stockholms län vid implantatkirurgi
 I Stockholm utförs tandimplantatkirurgi på
 281 kliniker
 120 gör >20 implantatop/år → enkät
 Endast två operatörer använde inte
antibiotikaprofylax
Många olika
ordinationer…..
• Ex PcV
• 73 ordinatörer → 21
olika ordinationssätt
Dosregim
Antal
förskr
ivare
1
2g 1h preop, 2g 6h postop
19
2
1g x 3 i 7 eller 10 dagar
18
3
2g 1h preop + 1g x 2 x 7 dagar
8
4
1g x 2 x 10 dagar
5
5
1g x 3 x 10 dagar
4
6
2g 1h preop
4
7
1g x 3
2
8
2g 1h preop + 1g x 3 x 7 dagar
2
9
2g x 2 på op.dagen
1
10
1g på op.dagen
1
11
2g 1h preop, 1g 8h postop
1
12
2g x 2 x 7 dagar
1
13
1g x 7-10 dagar
1
14
1g x 3 x 5 dagar
1
15
1g preop + 1g x 3 x 5 dagar
1
16
2g preop + 2g x 2 dagar
1
17
1g x 2 x 15 dagar
1
18
1g x 4 x 10 dagar
1
19
2g 1h preop + 1g x 3 x 10 dagar
1
20
1g x 3 x 3 dagar
1
21
1g x 3 x 30 dagar
1
22
Ej angivet
2
SAMMANFATTNING – ANTIBIOTIKAPROFYLAX VID
IMPLANTATKIRURGI

Stora variationer i ordinationssätt av antibiotika vid
implantatkirurgi

”Flerdags” profylax dominerar

Stort behov av nationella riktlinjer!
Ca hälften av alla implantatoperatörer i Stockholms län har
specialistutbildning
Vad som planeras
• Regeringsuppdrag okt 2011:
nya behandlingsrekommendationer för infektioner
i tandvården, SMI och Läkemedelsverket
• Expertmöte ”Indikationer för antibiotikaprofylax i
tandvården”
• Delrapport juni 2012, slutrapport feb 2013.
Vilka åtgärder behöver vidtas? Ett 10-punktsprogram
MINSKA
BEHOVET AV
ANTIBIOTIKA!
Smittspridning
VRI,
riskfaktorer
minskas
Kompetens
Basala
hygienrutiner
Vilka åtgärder behöver vidtas? Ett 10-punktsprogram
Använd
antibiotika
rationellt!
MINSKA
BEHOVET AV
ANTIBIOTIKA!
Följa terapirekommendationer
Dos, tid
Omvärdera!
Uppföljning
Förbättra
diagnostiken
Strama Hallands ”Verktygslåda”
Rör det mig?
…eller
mig?
Källa: Vårdbarometern
De med eftergymnasial utbildning är i högre uträckning positiva till att avstå från
antibiotika än dem som har grundskola som högsta avslutad utbildning, 82 procent mot
71 procent. Personer i yrkesverksam ålder (30–59) tenderar att vara mer positivt inställda
än övriga ålderkategorier.
HYGIENISKT……
Vårdhygien …..!
SPRIT
Förhindrar smittspridning!
Ingen ska behöva få antibiotika i onödan!
2010-04-22
Antibiotikas effekt – när är det onödigt?
Ingen effekt
• Förkylning
• Halsinfektion utan Streptokocker
• Luftrörskatarr, oberoende av orsak
• Vanlig hosta
Ej säker/liten effekt
• Bihåleinflammation
• Lindrig halsfluss med Streptok.
• Öroninflammation 1-12 år
Symtomlindrande
• Blåskatarr
• Uttalad halsfluss med Streptokocker
Livräddande, stor effekt
• Hjärnhinneinflammation
• Blodförgiftning
• Stor lunginflammation
• Utbredd rosfeber
• Svår njurbäckeninflammation
Minskar komplikationer
• Borrelia infektion (hudutslag)
• Sexuellt överförda infektioner
• Öroninflammation <1 år
• Vissa sårinfektioner
Antibiotikförsäljning (J01 exkl. metenamin) förskrivet på recpet, barn 0-6 år, för riket och
per län, 12-månaderas perioder
Källa: Apotekens service AB, Concise
800
763
700
Recept/1000 invånare
600
500
2007
400
2008
2009
300
2010
2011
200
100
0
29
Download