Mål- och bedömningsmatris Biologi, år 7-9.

advertisement
Gunnarsbyskolan
Mål- och bedömningsmatris Biologi, år 7-9.
Mål
Grundläggande
kvalité
Högre kvalité
Utmärkt kvalité
Har kännedom om
några av jordens
ekosystem och hur
organismers
samverkan kan
beskrivas i ekologiska
termer.
Reflekterar om några
av jordens ekosystem
och organismers
samverkan.
Har djupare förståelse
om organismernas
samspel med varandra
och med sin
omgivning.
Utveckla omsorg om
naturen och ansvar
vid dess utnyttjande.
– ha insikt i
fotosyntes och
förbränning samt
vattnets betydelse för
livet på jorden,
Har insikt i fotosyntes
och förbränning samt
vattnets betydelse för
livet på jorden.
Förstår samspelet
mellan fotosyntes och
förbränning samt dess
betydelse för livet på
jorden.
Visar genom
relevanta exempel på
god förståelse för
samspelet mellan
fotosyntes och
förbränning samt dess
betydelse för livet på
jorden.
– kunna ge exempel
på kretslopp och
anrikning i ett
ekosystem,
Kan ge exempel på
kretslopp och
anrikning i ett
ekosystem.
Förklarar och
beskriver vattnets och
kolets kretslopp och
dess betydelse för
miljön.
Uttrycker sig
välformulerat kring
vilka effekter en
anrikning i ett
ekosystem kan ha
– ha kännedom om
hur celler är byggda
och hur de fungerar,
Har kännedom om
hur celler är byggda
och hur de fungerar.
Kunna beskriva cellen
och dess organeller.
Kunna beskriva
olikheter mellan växt
och djurceller.
Kan förklara
funktionerna hos
cellorganellerna och
hur kärnan är
uppbyggd.
– ha kännedom om
det genetiska arvet,
Har kännedom om det Ha en djupare
genetiska arvet.
förståelse för det
genetiska arvet,
exempelvis DNAmolekylens byggnad.
Kunna resonera
självständigt runt
genetik och kunna
beskriva faror och
möjligheter med
genetiken.
– känna till
grunddragen i livets
utveckling samt
villkoren för och
betydelsen av
biologisk mångfald,
Känner till
grunddragen i livets
utveckling samt
villkoren för och
betydelsen av
biologisk mångfald.
Diskuterar och
motiverar sina
argument om livets
villkor och utveckling
och kan se sig själv
och andra livsformer i
ett
evolutionsperspektiv.
Natur och människa
– ha kännedom om
några av jordens
ekosystem och hur
organismers
samverkan kan
beskrivas i ekologiska
termer,
Utvecklar kunskap
om livets villkor och
utveckling och kan se
sig själv och andra
livsformer i ett
evolutionsperspektiv.
Gunnarsbyskolan
– ha kunskap om vad
befruktning innebär,
Har kunskap om vad
befruktning innebär.
Kunna beskriva
graviditeten i stora
drag.
Visar på stora
kunskaper och
förståelse om
befruktning och
graviditet.
– ha kunskap om
sexuallivets biologi,
preventivmetoder och
sexuellt överförbar
smitta,
Har kunskap om
sexuallivets biologi,
preventivmetoder och
sexuellt överförbar
smitta.
Utveckla kunskap om
pubertetens inverkan
på individen.
Kunna föra
diskussioner kring
frågor om samlevnad
utifrån relevant
biologisk kunskap
och personliga
erfarenheter.
– ha kännedom om
den egna kroppens
organ och
organsystem samt hur
de fungerar
tillsammans,
Har kännedom om
den egna kroppens
organ och
organsystem samt hur
de fungerar
tillsammans.
Kan förklarara om
alla kroppens organ
och organsystem och
hur de fungerar
tillsammans.
Kunna förstå hur
kroppens organ
påverkas av inre och
yttre faktorer.
Utveckla
problemställningar
som berör hälsan.
– ha kunskap om
beroendeframkallande
medels inverkan på
hälsan,
Har kunskap om
beroendeframkallande
medels inverkan på
hälsan.
Kunna föra
diskussioner kring
beroendeframkallande
medels påverkan på
hälsan
Argumenterar sakligt
för sina åsikter kring
beroendeframkallande
medels och dess
skadliga inverkan på
kroppen.
Den
naturvetenskapliga
verksamheten
– kunna genomföra
observationer i fält
och laborativa
undersökningar samt
ha insikt i deras
utformning,
Kan genomföra
observationer i fält
och laborativa.
undersökningar samt
ha insikt i deras
utformning.
Reflekterar över den
kunskap som
behandlas genom
observationer i fält
och laborativa
undersökningar.
Arbetar självständigt,
medvetet och kreativt
samt drar paralleller
mellan observationer,
laborationer och
teoretiska kunskaper.
– kunna utföra och
tolka enkla mätningar
av miljöfaktorer,
Kan utföra och tolka
enkla mätningar av
miljöfaktorer.
Analyserar, utför och
tolkar mätningar av
miljöfaktorer.
Planerar, utför och
dokumenterar
mätningar av
miljöfaktorer.
Gunnarsbyskolan
– kunna med hjälp av
exempel belysa hur
biologins upptäckter
har påverkat vår
kultur och världsbild,
Kan med hjälp av
exempel belysa hur
biologins upptäckter
har påverkat vår
kultur och världsbild.
Reflekterar över hur
biologins upptäckter
har påverkat vår
kultur och världsbild.
Tolkar och värderar
hur biologins
upptäckter har
påverkat vår kultur
och världsbild.
Kan använda såväl
naturvetenskapliga
som estetiska och
etiska argument i
frågor om bevarande
av naturtyper och
mångfalden av arter
samt användning av
genteknik.
Resonerar kring såväl
naturvetenskapliga
som estetiska och
etiska argument i
frågor om bevarande
av naturtyper och
mångfalden av arter
samt användning av
genteknik.
Utvecklar
problemställningar till
sina
naturvetenskapliga,
estetiska och etiska
argument i frågor om
bevarande av
naturtyper och
mångfalden av arter
samt användning av
genteknik.
– kunna med
historiska exempel
beskriva hur
kunskaper i biologi
har bidragit till
förbättringen av våra
levnadsvillkor samt
hur de har
missbrukats,
Kan med historiska
exempel beskriva hur
kunskaper i biologi
har bidragit till
förbättringen av våra
levnadsvillkor samt
hur de har
missbrukats.
Reflekterar hur
kunskaper i biologi
har bidragit till
förbättringen av våra
levnadsvillkor samt
hur de har
missbrukats.
Utifrån sina historiska
kunskaper uttrycka
sig säkert och
välformulerat
angående våra
levnadsvillkor ur
olika perspektiv.
– kunna föra
diskussioner om
sexualitet och
samlevnad och därvid
visa respekt för
andras ståndpunkter
och för olika
samlevnadsformer,
Kan föra diskussioner
om sexualitet och
samlevnad och därvid
visa respekt för
andras ståndpunkter
och för olika
samlevnadsformer,
Utvecklar förmågan
att föra diskussioner
om sexualitet och
samlevnad och därvid
visa respekt för
andras ståndpunkter
och för olika
samlevnadsformer,
För diskussioner
utifrån egna argument
om sexualitet och
samlevnad. Visar
respekt för andras
ståndpunkter och för
olika
samlevnadsformer.
– kunna föra
diskussioner om
betydelsen av
regelbunden motion
och goda hälsovanor.
Kan föra diskussioner
om betydelsen av
regelbunden motion
och goda hälsovanor.
Utvecklar förmågan
att diskutera frågor
om hälsa och
samlevnad
För självständigt,
målmedvetet och
kreativt diskussioner
angående hälsa och
samlevnad.
Kunskapens
användning
– kunna använda
såväl
naturvetenskapliga
som estetiska och
etiska argument i
frågor om bevarande
av naturtyper och
mångfalden av arter
samt användning av
genteknik,
Download