Nämnden för hemslöjdsfrågor

advertisement
www.nfh.se
1. Kort repetition
2. Budgetprop. 2015
3. KUR rapport Samverkansmodellen
4. Kulturplaner 2015
Nämnden för hemslöjdsfrågor
• Statlig självständig myndighet
• Kulturdepartementet
• Tillväxtverket är värdmyndighet
Fördelar statligt stöd till
• Hemslöjdsfrämjande verksamhet
• Hemslöjdskonsulenter Sthlm
• Rikskonsulenter
Projektstöd
1 350 000 kr
SHR
4 350 000 kr
Nationellt projekt
300 000 kr
NFH uppdrag 2014
• Samverkansrådet
• Kulturella och kreativa näringar
• Umeå kulturhuvudstad 2014
Fokusområden 2014
• Digitalisera Hemslöjdens samlingar
• Barn och unga
Samverkansmodellen
• Kulturrådet, samverkande myndighet
• Minskad nationell styrning
• Åtta kulturområden
• Medel till konsulent-tjänsterna.
Hemslöjdskonsulenter
• Skiftande titlar
• Skiftande huvudmän
• Om och hur många, vilken inriktning
• ”god tillgång till främjande av
hemslöjd”.
Budgetprop. 2015
Skapa resurser för lokala civilsamhällesorganisationer att tillsammans med
kommunala och privata aktörer utveckla
t.ex. teater, hemslöjd eller annan
konstnärlig verksamhet.
Budgetprop. 2015
Ansvaret för tillämpningen av UNESCOkonventionen delas av ett antal myndigheter
och institutioner/…/ t.ex.
Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Nordiska
museet, Nämnden för hemslöjdsfrågor och
Statens musikverk.
Det fortsatta löpande arbetet med
konventionen ska bedrivas inom befintliga
ekonomiska och organisatoriska ramar.
Uppföljning
Samverkansmodellen
• Nära civilsamhället
• Slöjdklubbar och pedagogisk
verksamhet
• Kompetensutveckling
Kulturplaner
• Västernorrland – ny plan 2015-2017
• Norrbotten – revidering 2015
• Kronoberg – ny plan 2015-2017
• Västra Götaland – revidering 2015
Civilsamhället
• Läs din regions/landstings kulturplan
• Gå på samrådsmöten/kulturting
• Kartlägg hur det fungerar där du bor
• Var aktiva både regionalt och lokalt
Lästips
Nämnden för hemslöjdsfrågor
www.nfh.se
Kulturrådet
www.kulturradet.se
Samverkansmodellens förordning, kulturplaner
Kulturanalysmyndigheten
www.kulturanalys.se
Analyser av samverkansmodellen
Budgetprop.2015
Utgiftsområde 17
www.regeringen.se
Download